Atropatena (AZƏrbaycan) DÖVLƏTİYüklə 237,17 Kb.

səhifə6/11
tarix11.03.2018
ölçüsü237,17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1,=> ?,? @CM@97,T/R=8RT/R7,= O=V74/V 2K=V.VC484D 6484 ",=14C, V741-,>R AV C,DR >4>?084 (

V>=V 

E:B y J:B >:9=,6R /KA=7V=/V U=8V94CCV V>64 '=,=?@ V=,D4>49V 6KJ 0/V=V6 -@=,9R9 ?L=6

CV94 >,6 V3,74>4949 ?,=4B49V >,34- JRB,9 0=8V94 3,C ?,=4BJ47V=4 U=8V94CCV V3,74>4949

?,=4B49/V9 476 9KA-V/V /V :9@9 ?L=6 8V9TV74 T,37,=R9R9 TV.V=V>49/V9 /,9RT,=6V9 0C9V9

,7-,9 ?,=4BJ4>4 @>, ,M,96,?7R AV )VDV= B,<,9R O:>41 6484 -@ TV.V=V ,M,.R9R ?L=67V=49

@7@ -,-,>R 30>,- 0/47V9 *,1V>7V !7.,C7, -,T7,8RT &:<,=8,9R9 /, ,/R9R JV68VC4

@9@?8,8RT7,= KAD@ 47V -,M7R 4=4/@9 M,>R:M7@ 3,<7R :7,=,< C,DR=TR:R3R5 Q94R5 G32R:15R U=8V94CCVCV 0)?3)9N5 -@2L96L 0=8V947V=49 13215 );) ?<9,<

?6> 1215+1 );) ?<9,< ,-4R2 63)9V <0 R.:)5R:1515 0)? =-9:1?):N5,)2N T').-; *,1V>

!7.,C W  )4-9 W #19): W#69864 &:<,=8, W )?2U :6? PR+R9R:1515 &69-5);:1 3&33 0)?3)9,)5 R==R3 =-913R5 *6?3)9N5 ?-931 41.3R915R 2G23R5,1?151 ,HPH54R2 63)9 *-3R 21

)?2N5 :)8) >,6 *6?3)9N 8)4R9 ;19): =R &R@R9 >)8)5N K6:1.15 4R2;<*<5,)2N >R@R9

:6?2G2H #68)94) #69864 *6?3)9N5,)5 :659) =-9134R:1 ,R 65< /G:;R919 21 0)?3)9,)5

8)*)8 Q94R5 G32R:15,R 0R415 ;H92 *6?3)9N ?)P)4NP3)9U

,C 0=8V94 ?,=4BJ4>4  ):=09,?>4949 ?,=4B 64?,-R9/, U=8V94CCV949 3,C7,=,

?,=4B4 47V -,M7R ,T,MR/,6R >KD7V=4 /V J:B 8,=,<7R/R=

T1@14 132 0G24,)9N4N@ %)9*)2 ,/,C y 4/4C, 3K68/,=7,=R9/,9 -4=4949 0=8V94 y 3,C

8V9-V7V=49/V64 ,/R/R= ;R9R.15,R5 ;R?15 -,13R5 "2)?69,1515 %6,C:=/4 3,C y 0=8V94

/4749/V z>,6 :M7@{ /08V6/4= 6I3< )9

 ):=09,?>4949 >KD7V=49/9 -07V 8V7@8 :7@= 64 U=894CCV949 CV94 V>64 '=,=@9@9 84/4C,

?V=V149/V9 4TM,7R9/,9 >:9=,6R 3K68/,=7,= 8V7467V= >L7,7V>4 >,6 CV94 ?L=6 V>4774 4/47V=

C94 8LV774149 SV=< K76V>4949 7-,94C,9R9 3K68/,=R 3,<KC7V/467V=4 /V

/4<
T%)I)9P)2 )?2)2N5 5R=R:1 ):2)4N5 :6?<5,)5 8)*)98 +1@/131 :1.R;1 ,12 *<95< *);8

/G@H =R0P1 *)>NPN 0H5,H9 *6?< 13R :-F13R5 3)215 1,*)9 /G92415R /G9R 5/-I S #<5

),3)5)5 #692< &L=6L OR98 G32R:1515 0G24,)9N ;R?15 -;,1 Q/R9 1:;R:R5 :R5R 65<5

0)88N5,) )I3):NI4)@ 0-2)?R3R9 ,)5NP)9)4 -+R 21 .)9:3)9 ")8+12 !H:;4,R   .13 /H+H

63,

21 *<53)9N 5R ")4:65 5R -92<3-: 5R ,R ")8+12 0)88N5,) ,-4R2 634<9U

,=,<7R/R= 64  ):=09,?>4 3V849 K3-V? ,J,=6V9 &V;V2KD 3,<

8VT3@= ?L=6 y :M@D 841494 /,9RTR= E:B 2L8,9 64 ?,=4BJ4 -@ 3,7/, 0 V (77 V>=/V -,T

A0=84T 3,/4>V/V9 y #@D0C D=-,C.,9/, 7; U= &:9<,9R9 -,TJ7RMR ,7?R9/, 4T6@D7,=9 OJ

!M@D 3,6484CCV?4949 -V=R9/,9 >K3-V? ,J8RT/R=

*0=4 2V784T6V9 <0C/ 0/V6 64 0=8V94 3,C ?,=4BJ4>4 &:=6/,9 &L=6/V9 /,9RT,=6V9

",>6,8R9 CV94 "VTV9249 07V.V /V %,<.46 $L>?V849 ,/R9R /, JV64= 64 -@ /, >K3-V?49 7;

U= &:9<,9R9 TV.V=V>49/V9 20?/4C494 ?V>/4<7VC4= V>V7V -@=,>9/,/R= 64   y .@ 47/VV=4{ ,/7 V>V=/V /V -V9DV= TV.V=V9,8V C0= ,78,


U1=,>4C,- ,/R ,7?R9/, 7;U= &:9<,/,9 /, >KD ,JR78,U1=,>4C,- 7; U= &:9<, VTV9.49 "VTV92 ",>6,8 VTV9. $L>?V849 $L>?V8 4>V

&L=6L9 :M7@/@=

 ):=09,?>4949 >KDL20/V9 V>V=49/V /:7,CR>R 47V 7; U= &:9<, 47V -,M7R :7,9 -,T<, -4=

?L=6 8V9TV74 V1>,9V /V C0= ,78,

KD-V67V=/V 4>V z7;,8RT{ ,/R 47V 8VT3@= :7,9 /,>?,9R9 >L50?4 47V L>? y L>?V /LTV9 -4=

>L50?/V9 20/4= @ >L50?/V V>V=49 

,8>R 0C=V6/V9 >KD ,JR7,9 -:C@ 47V >V>7VTV9 3V849 >L50?49 7?,C AV KD-V6 >L50?7V=4 47V

0C9474C4 8V>V7V>49V ,C=R y ,C=R A,B?7,=/, ( 48@9>64C AV   &,9?V649 ?:B@98@T7,=

C94 V1>,9V949 4=/:A>4 ?V=V149/V9 <0C/V ,7R98RT A,=4,9?R9/, 45V9 AV V945V 3V8

4,6>,=R9 0CB:>=:A 3V8 /V 7; U= &:9<,9R9 U1=,>4C,- ,/R9, =,>? 2V7494=

4=/:A>4949 C,D/RMR9, 2K=V U=8V94CCV 07J47V=4 0CB:>=:A@9 C,9R9, 2V7V=V6 K76V7V=494

-,>8RT /:9@D >L=L7V=49/V9 :97,=R B47,> 0?8V7V=494 B,34T 0/4=7V= 0CB:>=:A -@ 8V<>V/7V

45V94 U=894CCVCV 2K9/V=4= V=2494 :9, -V7V/J4 6484 <:T@= U=8V94CCV94 /LT/LCL

1V7,6V?/V9 B47,> 0/V9 45V9 V=24/V9 &@=,9 T,3R U1=,>4C,-R9 

-,=V/V 0T4/4= AV 2K=8V/V9 

U1=,>4C,- :9@ D49/,9, >,7R= AV $L>?V8 2V74- :9@ B47,> 0/V9V 

8L//V?/V V945V :9, 3V84TV -,T JV64= %:9/, : V945V 47V -4=746/V KD K76V>49V /K9L=

,=,<7/R= 64 3V8 @>, ,M,96,?7R 3V8 ",8147, :M7@ *0A>0A4C 3V8 ":=?7@ O;;:74?

3V8 /V 3,C 0=8V94 ?,=4BJ47V=4 ?L=67V=49 @7@ -,-,>R 30>,- 0/47V9 *,1V>49 >:C@9@9 3,648

:7/@M@ K76V7V=/V9 >KD ,J,=6V9 4/4C, ?=:;,?09, AV 7-,94C, 47V C,9,TR U=8V94CCV949

/V ,/R9R JV684T7V= C94 146=V /:7,CR>R 47V U7 O>?V3=4/V ) V>= /V =,>? 2V74=46T@R9*)?+)5 Q94R51??R =R 99)5N5 ,131 R9R* =R R+R4 DV=-,C.,9 ?L=6.V>4 ,133R91,19

')35N@ R*13 PR0R91 1:;1:5),N9 9),) =R R;9).,) -94R51 ,1315,R ,)5NPN93)9VU

VD4 ?V/<4<,?JR7,= -@=,/,6R zV.V8{ V=V- :78,C,9 >KDL9L z1,=> /474{ 6484 ?V=.L8V

0?8V67V 8KAD@9@ >,;/R=8,M, J,7RT8RT7,= ,7-@64 V=V-7V= 3V8 1,=>7,= 3V8 /V

,DV=-,C.,97R7,=R zV.V8{ ,/7,9/R=8RT7,= U.V87V=4 4>V z1,=> V.V87=4{ AV z,DV=4CCV

DV=-,C.,9 V.V87V=4{ /0CV -4= y -4=7V=49/V9 1V=<7V9/4=84T7V= @ 8V7@8,?/,9

2K=L9/LCL 6484 3V??, ) V>=/V U=8V94CCV/V (,9 2K7L AV V?=,1R ?L=6 /474 V>,> /47 :78@T

0=8V94 /4749/V 4>V >,/V.V V-47 AV V?=,1R9/, /,9RTR78RT/R= ,649 U7 y O>?V3=4949 z0=8V94

/474{ 6V78V>494 3,9>R ,97,8/, 4T7V?/4C4 8V7@8 /0C47 EL964 -@ TVB> V>V=4949 -,T<, -4=

C0=49/V 0=8V947V=/V9 BVDV=7V=49 -4= <:7@ 6484 >KD ,J8,

9VDV=/V ?@?@78@T>, -07V :97,=R9 >,/V.V V-47/V C,T,/R<7,=R9R ?,8 V8497467V >KC7V8V6

:7,= ,6? 4>V -@/@= 64 ,38@/ ,TM,=7R9R9 )7 BV=4?V>49/V -L?L9 #,1<,D V=,D4>4

zV=-V9/ y )VDV=,9{ )VDV=7V= K76>4 6484 <0C/ 0/4784T DV-,C.,9 4>V 3V849 V=,D4/V9

.V9@-/, 2K>?V=4784T/4= @ BV=4?V/V 9V zU=8V94CCV{ 9V /V zL=.L>?,9{ ,/7,=R9, =,>?

2V74984= 9,/:7@9@9 TV=<49/V :M@D ?L=67V=4949 -4= -:C@ :7,9 -0J090<7V=49 ,/R

C,DR78RT/R=

V-47 V>64 U=8V94CCV949 ?V=64- 34>>V>4 4/4 L?KA7L6/V U=8V94CCV -4= ?L=6 /KA7V?4 4/4

=8V94 y 3,C7,= /, -@ K76V/V V3V84CCV?>4D -4= ,D7R< 6484 C,T,CR=/R7,= AV ?V-44 64 :9@ KD

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə