Atropatena (AZƏrbaycan) DÖVLƏTİYüklə 237,17 Kb.

səhifə7/11
tarix11.03.2018
ölçüsü237,17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

K76V7V=4 AV /KA7V?7V=4 >,CR=/R7,= &,=4B 64?,-7,=R9/, /, U=8V94CCV94 KD K76V7V=4 AV

/KA7V?7V=4 ,/7,9/R=8RT7,= ,649 -@ 30J /V : /08V6 /0C47 64 3V849 /KA7V? -4= 3,C /KA7V?4

4/4  0.V 64 -@ 2L9 J@6J,7,= AV?V9/,TR :7/@<7,=R $@>4C,9R KD /KA7V?7V=4 30>,- 0/4=7V= AV

=@>4C,7R ,/7,9R=7,= 3,C7,= /, 0=8V94 CV94 V=8V94CCV74 ,/7,9/R=R7R=/R7,= ,6? 4>V -@/@= 64

0=8V947V= KD7V=494 z0=8V94{ C:B z3,C{ ,/7,9/R=R=7,= G76V7V=49V /V z,C,>?,9{ /0C4=7V=

,=,<7R/R= 64 )) V>=49 VAAV77V=49/V DV=-,C.,9 ?L=6.V>49/V /V 0=8V947V=49 C,T,/R<7,=R

V=,D47V= zU=894CCV{ AV C, z=8V94>?,9{ ,/R 47V /0C47 z,C,>?,9{ ,/R 47V ?,9R98RT/R= @

-,BR8/,9 /0C47V97V=V V9 2KDV7 >L-@?  -00MC,9 ,/7R -4= 0=8V94949 zO=T,/{ 

10A=,7   y .R 47 ?,=4B74 9K8=V>49/V /V=. 0/47V9 AV DV=-,C.,9 ?L=6.V>49/V 

,7R98RT 8V<,7V>4/4=T#)91> *1@1 *19 *G?H2 4133R; 13R *193RP,191*,19  ,) *1@14 *)*)3)9N4N@N5 >)01P1 13R !<:1?)

,G=3R;15,R5 1*)9R;,19 21 *1@1 ,191312 @R41515R =R :1?):R;15R =R ;)?.)4N@N5 F6>)3N* )9;4)8

,R9R+R:15R ?-;191*,19 R 8R,R9  ).8)@ :R90R,,15,R =R *1@14 )?):;)5,) z,C,>?,9R9{

#,1<,D >V3V/7V=49/V9 6V9,=/, 2K>?V=478V>4 /4<65<5 0G2<4R;1 8)14,19 *1@H41, -,R *13R912 21 ,191312 -,1* )9;)8 R9/)0 4R@2<9 0G2<4R; 4R0= 63:) 6 =)>; 0)4N4N@

?H@ 13 *<5,)5 8)*)82N 8)?,)?) ,HPR9U

K=L9V9 -@/@= 64 4C,>4 8V<>V/7V=7V =@>7,=

T,847 0?84T7V= C,79RD -@9/,9 >:9=, z0=8V94{ 0?9:9484 -4D48 /47/V /V =@> /474949 ?V>4=4 47V

z3,C{ ,/R9R9 >49:94849V J0A=4784T/4=

U=8V94CCV DV=-,C.,9 AV =,9/, 0C94 /47/V /,9RTR7/RMR -,=V/V U7 y O>?V3=4949

/0/467V=494 ?,9R98RT ?L=64CV74 ,748 @,/ K;=L7L9L9 >KD7V=4 /V ?V>/4<7VC4= @ -KCL6

,748 ?,=4B4 U=8V94CCV949 A,B?47V C0=7VT/4C4 SV=<4 9,/:7@9@9 T4AV>4 -,=V/V C,D8RT/R=

TV OR981 5),63<5<5 R,R*1 ,131 *< :)0R3R9 :4)53N ,G=3R;1 ;R9R.15,R5 .R;0 -,1315+R?R

8R,R9 @R91 3R0+R:1 1,1 %R 15,1?R 8R,R9 ,R 0R415 R9)@1,R @R9*)?+)5 ,131 P1=R3R91

1P3R519 U

)77 V>=/V 49/V 4>V -@97,=

C,DR78RT/R=

T NPN ;H923R9V#1.31:3R R9,R )9):N5,) 2-F19193R9V ')@,) 1:R 653)9 "64>-; =R 9)9);

M=R ,)I3)9N5) 8)3>N93)9U

K=6V874 /47J4 ,748484D 4=4/@9 M,>R:M7@ @D@98L//V?74 ,=,T/=8,7,=/,9 >:9=, -07V -4=

9V?4.VCV 2V784T/4= 64 zV=8V9{ ,=809 0=8V9 0?9:9484 49/464 0=8V947V=V CV94 3,C7,=,

T,847 0/478V84T/V9 K9.V -@ ,/R U=8V94CCV949 V>,> V3,74>4 :7,9 ?L=6 8V9TV74 >@-,=7,=

/,TR8RT7,= ! -@ -,=V/V zDV= B,7

=?,T0>49 >KDL20/V9 >V=3V/ /,T7,=R9R9 KCJV C,BR97,=R9/,9 ?,;R78,>R :9@ 2K>?V=4= 64 7

=?,T0>49 /KA=L9/V #V=-4 DV=-,C.,9R9 =,D J,CR9/,9 KCJV 2K7L9V >V>4

4TM,7 0/4784T AV 3V849 /KA=/V U=8V94CCV949 ?V=64-49/V :78@T/@= V= 3,7/, :9@9

4TM,7JR7R<7, 8VTM@7 :7/@M@9@ %?=,-:9 /, ?V>/4<7V8V6/V/4= =?,T0>49 :M7@ &4<=,9R9

/KA=L9/V 4>V 4TM,7 0/47V9 V=,D47V=49 >,CR KDL9L9 8,6>48@8 3V//49V J,?8RT/R 1VV3V84CCV?>4D /V=V.V/V , /KA=L V3,?V 0?84T/4 =?,T0>49 z8V746{ ?4?@7@ /,TR8RT :78,>R

>L-@? 0/4= 64 : /, :M7@ &4<=,9 /, 30J /V 0=8V94 ?,=4BJ47V=4949 

8L>?V<47 J,= :78,8RT7,= V746 CV94 ",=14C,9R9 A,>>,7R :78@T AV 3V= -4= A,>>,7 6484

:M@77,=R9R ;,=14C,7R7,=R9 C,9R9/, V>4= AV 24=:A <:C8@T7,= @ >:A0? /KA=L9/V =@> /4749/V

/V=. 0/4784T z#V/48 /L9C, ?,=4B4{ 64?,-R9/, C,DR7,97,=/,9 /, ,JR< ,C/R9 2K=L98V6/V/4=

T< +H9 TF)9U3)9N5 /-9FR2 0)2141??R;1 )9.1?),)2N H4<41 R0=)3 9<01??R,R5 ):N3N 63<9,<

Q:19312,R 63)5 -94R51 P)0@),R:1 #189)5 65< 94R51:;)5 ;)>;N5) 6;<9,)+)IN ;R8,19,R

;967);-5 R9)@13R915,R5 )9.1?)?) T ,R9RU =-9R+R?151 =R, -,R9R2 33 1;91,);N 9)@N :)3)

*13,1  R   +1 13,R #189)5 94-51?) F)9N 63,< U

=?,T0>49 C,DR>R9R9 /474 >L-@? 0/4= 64 ?L=6 /474 CV94 >,6 /474949 

T4AV>4 3V8 ",=14C, 48;0=4C,>R9R9 3V8 /V :9/,9 ,>R7R :7,9 /KA7V?7V=49 : .L87V/V9

U=8V94CCV949 =V>84 /KA7V? /474 :78@T AV -@ /4749 C,DR>R LJL9 ,=,84 V741-,>R9/,9 4>?41,/V

0/4784T/4= ",=14C, >466V7V=4949 LDV=49/V64 C,DR7,= /, 8V3D 0C94 V41-, 47V C,DR78RT/R=

%:9=,6R V>=7V=/V 1,=> y %,>,947V= 3V849 V741-,9R ;,=14C,7R7,=/,9 .LD4 1V=<7V VBD 0?84T7V=

V7@8,? LJL9 -47/4=V6 64 0 V 7( V>=49 >:97,=R9/, -@2L96L &L=68V94>?,9 V=,D4>49/V

8L>?V<47 ",=14C, ,=/R< ",=?R /KA7V?4 C,=,98RT/R @ /KA7V?4 <@=,97,= A,B?47V 7; U=

&:9<, ?V=V149/V9 DV=-,C.,9 V=,D4>49/V9 6KJV D:=7,9,9 AV @D@9 8L//V? >V=2V=/,9 3VC,?

60J4=/46/V9 >:9=, -@2L96L &L=68V94>?,9/,6R >:C/,T7,=R9R9 348,CV>49V >RMR9,9 >,67,=

4/47V= !97,=, z;,=/{ ?L=6.V z-,=/R<{ CV94 >V=2V=/,9 ,A,=, <,J

V>6@97,T/R<7,=R K76V /V -@ ,//,9 C,=,98RT/R y ,=/R< ",=?R ",=14C, <,J4

*@9,97,= :9@ ",=?4C, ,/7,9/R=>,7,= /, -@ ,/ =@> 0784 V/V-4CC,?R9, 07V.V /V =@>

V/V-4CC,?R A,>4?V>4 47V DV=-,C.,9 0784 V/V-4CC,?R9, z",=14C,{ 6484 /LT8LT/L= AV -4D /V

C,97RT :78,>R9, =VM89 -@ 1:=8,9R 4T7V?8VC4 7,DR8 -47/46 %,67,=R L8@847VT/4=4.4 ,/7,

4>64? ,/7,9/R=,9 ":8;0C &=:< C,D8RT/R=TV-3R 21 *H;H5 ,H5?)5N 964)3N3)93) G@ )9)3)9N5,) 121?R *G34HP =R 15,1 OR98 H@R915,R

0G249)53N8 -,R5 7)9;3)9 ;,=14C,7R7,= 1:21; 8)F8N53)9N5N5 ;G9R4R3R91,193R9 < 653)9N5

),N5,)5 ,) 4R3<4,<9 FH521 1:21; ,1315,R 7)9,N -,=/R< :G@H 8)F8N53)9N *13,1919 U

,T7,=R9/, %?=,-:9@9 C,D/RMR9, 2K=V :M@D7,=R9 -,=,97@ ;,=9 -:C@9/,9 :7,9 =>,6R9

9V>74 /@=@=/@ AV -@ T,3 9V>74 07V :9@9 ,/R 47V /V =>,67,= ,/7,9R=/R =>,6 ,9, ?V=V1/V9

8,60/:94C,7R7,=R9 3,6484CCV?4 /KA=L9/V ",=14C,C, ,=/R< ",=?R ?VC49 0/47V9 V>7V9 1,=>

y U3V8V94 >:C@9/,9 :7,9 3,6487V= >L7,7V>4 47V <:3@8 4/4 @ LD/V9 /V =>,67,= KD7V=494

>4C,>4 8V<>V/7V=7V U3V8V947V=49 A,=4>4 6484 V/ 4>V 60J84T

U3V8V94 48;0=,?:=7@M@9@9 -L?L9 60J84T V=,D4>49V 3,648 :78,< 4/4 !97,= -@9, J:B ,

-4= D,8,9/, 9,47 :7, -47/47V= AV KCL6 ",=14C, 48;0=,?:=7@M@ <@=, -47/47V= =>,67,= ?L=6

:7>,7,= AV ?L=6.V /,9RT>,7,= /, 1,=> 6L7?L=L9L9 2L.7L ?V>4=49V 8V=@D <,78RT/R7,= AV 3V??,

1,=> ,/7,=R /,TRCR=/R7,= %,67,= ?0D -4= D,8,9/, ",=14C, 4/4C, AV U=8V94CCV/V 3,648

/@=@8, 2V7V9 -@ >L7,7VCV J:B -,M7R AV >,/4< 4/47V= %:9=,7,= 4>V :97,= -L?L9 49/464 O=,9

U1<,9R>?,9 &L=68V94>?,9 GD-V64>?,9 &,.464>?,9R 07V.V /V O=,

34>>V>494 V3,?V 0/V9 -KCL6 48;0=,?:=7@M, J0A=47/47V= AV V8V/,9R G2-,?,9R KD7V=49V

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə