Atropatena (AZƏrbaycan) DÖVLƏTİYüklə 237,17 Kb.

səhifə9/11
tarix11.03.2018
ölçüsü237,17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
<4774>

&L=64CV949 #,=, /V94D >,3477V=4949 SV=< 34>>V>4 ?=:;,?09,9R9 ?V=64-49/V 4/4 &V>,/L14

/0C47 64 *,<@? V8VA4 DV=-,C.,9R9 V=3V/7V=4949 U=D49.,9, 

C,D8RT/R=

V9-V7V= -4=89,7R TV647/V >L-@? 0/4= 64 #,=, /V94D49 L=.L>?,9, ,4/ 34>>V>4 /V

L8@84CCV?7V &4174>49 C0=7VT/4C4 V=,D4 /V /,B47 :78,<7, 49/464 L=.L>?,9R9  1,4D4

?=:;,?09, /KA7V?4949 ?V=64-49/V :78@T/@= @9@ ,=B0:7:54 ?,;R9?R7,= /, >L-@? 0/4=

V>V7V -@=,>R9/,/R= 64 L=.L>?,9 V=,D4>49/V9 /V #,D,B V=,D4>49/V64 %,=R?V;V/V9

?=:;,?09,9R9 ;,C?,B?R #,D,6,9R9 C0=7VT/4C4 C0=/V9 ?,;R7,9 >L?L9 ,7?7R<7,=R9R9 0C94>4

?,;R78RT/R= =B0:7:<7,= 3V= 464 ?,;R9?R9R 0C94 /KA=V AV 0C94 8V/V94CCV?V ,4/ 0?84T7V=

L=.L /KA7V?4 30>,- 0/47V9 O-0=4C,C, 2V749.V 4>V : -@2L96L L=.L>,9R9 J:B 64J46

V=,D4>494 V3,?V 0/4=/4 @9/,9 -,T<, ?=:;,?09, -@2L96L DV=-,C.,9 $0>;@-746,>R9R9

L=/V9 .V9@-/,6R V=,D47V=494 : .L87V/V9 #V=-4 DV=-,C.,9R -@2L96L <:9/,=8,

=8V94>?,9R AV V8V/,9 B,=4.49/V -L?L9 V9@-4 DV=-,C.,9 : .L87/V9 V>64

,>;4,9, 49/464 #VDA49 V=,D4>494 AV 47,9R V3,?V 0?84T/4= V8V/,9 G2-,?,9 4>V

KCL6 4/4C,9R9 ?V=64-49/V <,78RT/R AV :9@9 ;,C?,B? 4/4 %?=,-:9@9 /KA=L9/V 4>V :

",=14C, 48;0=,?:=7@M@9@9 ?V=64- 34>>V>4 4/4

7-,94C, 476 /KA=7V=/V zDV=-,C.,9{ ,97,CRTR9, /,B47 /0C47/4 ?=:;,?09, CV94

DV=-,C.,9 C@B,=R/, /0C47V9 >R9R=7,= /,B4749/V #,=, /V94D7V )VDV= /V94D4 ,=,>R9/, ?,=4B

>V39V>49V JRB8T/R L=/V9 T48,7/, C0=7VTV9 ?:=;,<7,=R8RD 4>V :=,/, 0C94 0?9:>@9

C,T,8,>R9, AV DV=-,C.,9R9 ?V=64- 34>>V>4 30>,- 0/478V>49V -,B8,C,=,< ?0:;,?09,C,

,4/ /0C47/4 *,79RD 1,=> y %,>,94 AV V=V- 3,6484CCV?4 477V=49/V 3V849 ?:=;,<7,=

DV=-,C.,9 49D4-,?4 V=,D4>49V /,B47 0/4784T/4 @9@ V=-V9/ <,7,>R9/, %,>,947V=

/KA=L9/V :=?, 1,=>., C,DR78RT C,DR7,= /, >L-@? 0/4= 64 -@ -,=/V C@B,=R/, 8V7@8,?

A0=84T46 7) y ) V>=7V= 8LV77414 U-@ O>3,< 4-9 V3V88V/ V7 y ,=4>4 V7 y O>?V3=4 /V

DV=-,C.,9R9 TV3V=7V=494 >,C,=6V9 #@D0C DV=-,C.,9 TV3V=7V=494 /V -@ >R=,/, C,/

0?84T/4= U=/V-47 ,=,M, '=84C, 4C,94. )@9V. '.,9 VBV==V<,9 )@A0C %V78,>

V=V9/ &V-=4D V=DV9/ (,=>,9 @M,9 :-=,A,9 'T9@3 V=/V V=9V V>@-

*V 0C7V<,9 V=/4. SV8,B4CCV S,8,BR

S4=A,9 -B,D S,-=,9 #V-V7V SV664 SV64 V9DV V9.V SV86@= )@9,9 +V9.,9

,6@3 ,6R AV >

U7 y O>?V3=4949 ,/7,=R9R JV6/4C4 TV3V=7V= ,=,>R9/, &4174> AV -B,D TV3V=7V=4949 A47,CV?4949

,/7,=R BL>@>V9 /V z-B,D{ ,/R /4<@>4 JV68V6/V/4= &V-44 64 -@ 3,7/, >K3-V?

-@2L96L L=.L>?,9R9 T48,7 y ,34749/V C0=7VTV9 -B,D4C,/,9 20/4=

64 -@ /, ":74-4949 >KC7V/467V=4 47V ?,8 L>? y L>?V /LTL= V849 /KA=/V -B,D AV &4174>49

C0=7VT/4C4 V=,D47V= /V /,B47 :78,<7, -L?L9 #V=-4 L=.L>?,9 V=,D4>494 /,3, /V<4< /0>V6

:9@9 V=,D4>4949 ?V<=4-V9  y  1,4D4 DV=-,C.,9R9 =,9 ==,9 A47,CV?4949 ?V=64-

34>>V>4 4/4 ,=,<7R/R= 64 3V849 V=,D4 V>64 2L=.L 8V9-V7V=49/V z4/4 &L=6:-,{ KCL6

&L=6 :-,>R ,/7,9/R=R78,C,9 -07V /0C4=T #R:),H.1 ,-?1 21 6 ,G=9,R )7 V>=/V H9+H:;)5 /H9+H ;)91>F13R915R 121 ), )3;N5,)

4R3<4 1,1 )9;=-36*) 0R9.1 4R5),) H9+H 6*):N =R 1,1 #H926*) G?H2 #H92 6*):N

H;H5  R9*1 =R OR981 H9+H:;)5 1,1 #H926*)?) ,)>13 1,1U


V9-V7V= 4/4 &L=6:-,9R9 V3,74>4949 ?V=8V6/V/4= E,M/,T 2L=.L

?,=4BJ47V=4 -@ B,7?,9 V=,D4>49V 2V78V :7/@<7,=R9R >L-@? 0?8VCV J,7RTR=7,=

V9-V7V= 4>V >KDL20/V9 V=,D47=49 V9 V>64 J,M7,=/,9 ?L=67V= K76V>4 :7/@M@9@

?V>/4<7V8V6/V/4= C94 T0C4 ,=B0:7:54 <,DR9?R7,= D,8,9R ?,;R7,9 4>64? y >,6 

:=?,C, <:C8@T/@= [gnts`j`b` Z ^ [`kxplgig oigroimh `ns`gig (777 (7 bb dm l

v l` penngpmngg dnebleh Xnqfgg Wrpmner i`ld dgo _agjgog   C94

V=,D4949 ,/R ,9?46 AV 0=6V9 :=?, V>=7V= A=:;, 8LV77417V=4949 V>V=7V=49/V -VDV9 0=>474C,

AV C, 0=D474C, ,/7,9/R=R7R= BVDV=7=49 

V849 ,/ D,8,97, -4= 

@ ,/ :C7,=R9/,9 -,=>477V=49 -,>477V=49 ,/R 47V -,M7R/R= ,=>477V= 4>V

DV=-,C.,9R9   y .L V1>,9VA4 T,3R &:<,=8,9R9

:M7@9/,9 -4=4949 >:C@ 4/4 &V>,/L14

/0C47 64 V>64 0=8V94 3,C 8V9-V7V=4 6484 V>64 2L=.L 8V9-V7V=4 /V KD ?,=4B7V=4949

-,T7,9MR.R9R VD=V?  @3@9 V :M7@ ?L=67V=49 @7@ -,-,>R 30>,- 0/47V9 *,1V>V AV :9@9

KA7,/7,=R9/,9 &:<,=8,C, CV94 DV=-,C.,9R9   y .L T,3R AV

?L=6 >:C@9@9 -,-,>R9,

-,M7,CR=7,= L=.L 8V9-V7V=49/V &:<,=8, 0C9V9 0=8V94 8V9-V7V=49/V64 6484

z&:=<:8:>{ ,/7,9/R=R7R=

,=,<7R/R= 64 z2L=.L{ ,/R 476 /KA=7V=/V >V>4949 ,/R :78@T/@= &V>,/L14

/0C47 64 -@ 2L9 z2L=.L{ ,/7,9/R=/RMR8RD B,7< KDL9L z6,=?A07:{ ,/7,9/R=R= AV

,DV=-,C.,97R7,=R9 :97,=R 9V LJL9 z2L=.L{ ,/7,9/R=/R<7,=R9R ,97,8R=7,= GDL9L z2L=.L{

,/7,9/R=,9 B,7< 4>V &L=64CV/V C,T,C,9 &L=64CV ?L=6.V>49/V /,9RT,9 1V

?L=6.V>4949 <,7R<7,=R ,JR< y ,C/R9 34>> 0/47V9 AV 6,=?A07 -@2L96L ,97,8/, 2L=.L /47494

,97,8,C,9 8L>V78,9 $4DV ?L=67V=4 AV 3,DR=/, '6=,C9,/, %?,=:4<9,?:A6, y L=.L

6V9/49/V C,T,C,9 AV 49/V /,9RT,9 B=4>?4,9 

/KA=L9/V >:9@9.@7,=R ,- 0?8V6 V /V 

?L=6.V>4949 C,BR9 T4AV7V=49/V /,9RT8,7,=R9, -,B8,C,=,< @=@87,= :97,=R KD7V=49/V9 ,CR=R=

AV z2L=.L{ ,/7,9/R=R=7,= #R;J,< y 2L=.L7V= /V KD 9KA-V>49/V z@=@8{ ,/R9R 

0?84=7V=

'=@8 /474949 LJ V>,> T4AV>4949 y 

:7/@M@9@ C,D,9  #,=6,A0?> z2L=.L /474{94 :M@D y 49V ,4/ 0/4=

V9-V7V= ,CR7,9 =

>,=,C9/, 

2K>?V=8V6/V/4= @ 1,6?R  =R8>64 /V ?V>/4< 0?8V6 8V.-@=4CCV?49/V <,78RT/R=T#)4)9)5N5 :)9)?N5,) ;H92 ,131 0-F ,R 1:;1:5) ,-?13,1 44) *< &3 R:9,R "R3+<83<

1:;13)3)9N ,G=9H5,R 9;) :1?),)5  ).8)@) /R3R5 =R H9+H:;)5N5 ;)4 :R90R,,15,R 6

+H43R,R5 R5+R ?)>N53IN5,)2N 9)5,) 4R:2<53)P)5 G@ 2GFR91 4R1PR;151 ,)=)4 -;,19R5

=R 0R9*1 ?H9HP3R9R 4-?1331 63)5 4H:R34)5 ;H923R915 ,131 ,-?13,1 #)4)9) ;R*11 21 653)9N ,)

;)5N?N9,N =R 65<5 0G2<4R;1 653)9N5 H9 =R K691 F)?3)9N5N5 86=P)8 :)0133R915R ?H9HP

-;4R4:15R F6> ,188R; -,19,1 #1.31: :)9)?N5,) 1:R 0G94R; =R :-=/1 :)01*1 63)53)9 1:RV

*)P8) ;H923R9 S 7636=-:3R9 ?R51 8N7F)83)9

1,1 &33 R:19,R *< 8N7F)8:-=R9312 /H9+H F)93IN5,) 19:1 1,1 PR>:1 ;H92 8=)9,1?):N F)9N

;R03H2R3R9 =)>;N .-6,)33)9) 0R9*1 /H+ HFH5 4H9)+1R; -;4R4R?R 142)5 =-919,1U
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə