Audit” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə Cəmil q. Düzgün cavablar “A”


Auditi aparılan şəxsdən ona audit xidmətinin göstərilməsi zamanı auditor təşkilatları və fərdi auditorların asılı olmama tələbiYüklə 1,74 Mb.
səhifə10/10
tarix17.09.2018
ölçüsü1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

672. Auditi aparılan şəxsdən ona audit xidmətinin göstərilməsi zamanı auditor təşkilatları və fərdi auditorların asılı olmama tələbi:

A) vacibdir

B) yalnız iqtisadi subyektin məcburi auditor yoxlamasının birgə aparıldıqda, əlavə xidmət münasibətlərində vacibdir

C)yalnız iqtisadi subyektin auditor yoxlamasının birgə aparılması ilə əlavə xidmət münasibətlərində vacibdir

D) vacib deyil

E) heç bir variant düz deyil

673. Мцяссисянин кассасында пул вясаитляри яскик эялдикдя щямин мябляья щансы сяняд тяртиб едилир?

A) Мяхариc сяняди

B) Мядахил сяняди

C) Арайыш

D) Гябул акты

E) Тящвил акты

674. Hansı maksimum müddətə auditor azadlıqdan məhrum edilə bilər?

A) bir ilə

B) üç ilə

C) beş ilə

D) iki ilə

E) dörd ilə

675.Auditin nяticяsi hansя sяnяdlя rяsmilяшdirilir?

A) Auditor rяyi ilя

B) Auditorun aktы ilя

C) Qяbul akti ilя

D) Qяbul aktы ilя

E) Qяbil-tяhvil qaimяsi ilя

676. İнвентаризасийа заманы кассада ашкар едилмиш артыг пул вясаитляриня щансы йазылыш верилир?

A) Дт 50 Кт 80

B) Дт 50 Кт 51

C) Дт 80 Кт 50

D) Дт 50 Кт 81

E) Дт 51 Кт 50


677. Кассада олан пул вясаитляринин тяйинаты цзря истифадя олунмасыны йохладыгда щансы методдан истифадя едирляр?

A) Баланс методу

B) Мцшащидя методу

C) Сорьу методу

D) Бирляшмя методу

E) Щесаблама методу


678. Банк ямялиййатларыны йохлайаркян щансы сянядин тамлыьы вя дцрцстлцйц мцяййян едилмялидир?

A) Банк чыхарышлары

B) Банк арайышлары

C) Банк сорьулары

D) Мядахил сянядляри

E) Мяхариc сянядляри

679. Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар щансы цсулла йохланылыр?

A) Башдан-баша цсулу

B) Фасилясиз цсулу

C) Систематик цсулу

D) Хронометрик цсулу

E) Хятти цсул

680. Auditorun mяsuliyyяtinin nюvlяri aшaьыdakыlardыr;

A) Иntizam, mцlki vя cinayяt mяsuliyyяti;

B) Иntizam mяsuliyyяti vя mцlki mяsuliyyяt;

C) Mцlki mяsцliyyяt vя cinayяt mяsuliyyяti;

D) Cinayяt mяsцliyyяti;

E) Иntizam vя cinayяt mяsuliyyяti

681. Ямяк щаггынын щесабланмасынын дцзэцнлцйцнц йохлайаркян щансы гайдадан истифадя едилир?

A) Сечмя


B) Мцшащидя

C) Ардыcыллыг

D) Фасилясизлик

E) Тамлыг

682. Йохлама просесиндя бцдcяйя юдямяляр цзря щесабат дюврцнцн сонуна щансы мялуматлар йохланылмалыдыр?

A) Дювриййянин вя сон галыьын чыхарылмасынын дцзэцнлцйц

B) Дювриййянин вя илк галыьын чыхарылмасынын дцзэцнлцйц

C) Дювриййянин вя баланс галыьын чыхарылмасынын дцзэцнлцйц

D) Дювриййянин вя синтетик галыьын чыхарылмасынын дцзэцнлцйц

E) Дювриййянин вя аналитик галыьын чыхарылмасынын дцзэцнлцйц


683. Аудитор тясисчилярля вя сящмдарларла щесаблашмалары йохлайаркян щансы сянядлярин мювcудлуьуна нязарят етмялидир?

A) Тясис сянядляриня вя низамнамя капиталына

B) Тясис сянядляриня вя ещтийат капиталына

C) Тясис сянядляриня вя ялавя капитала

D) Низамнамя капиталына вя мянфяятя

E) Ещтийат капиталына вя ялавя капитала

684. Мал-материал гиймятлилярин учот гиймяти иля якс етдирилмяси заманы аудитор щансы щесаблары йохламалыдыр?

A) 10,15,16

B) 10,15,20

C) 10, 16,23

D) 15,16,20

E) 10,16,23685. Аудитор битмямиш истещсалатын тяркиби вя гиймятляндирилмясини йохламаг цчцн мящсулун майа дяйяринин щансы щесаблама эюстяриcиляриндян истифадя едир?

A) Иcмал


B) Йекун

C) Cари


D) Галыг

E) Йыьым


686. İстещсал олунмуш мящсулларын мювcудлуьу, щярякяти вя сахланылмасынын учоту, нязаряти вя тящлили цчцн щансы сянядляр щесаб олунур?

A) Илкин сянядляр

B) Сярянcамвериcи сянядляр

C) Бирдяфялик сянядляр

D) Иcмал сянядляр

E) Иcраедиcи сянядляр

687. Мящсул бурахылышынын йохламасы заманы щансы нязарят цсулларындан истифадя олунур?

A) Фактики нязарят

B) Сонракы нязарят

C) Щесаблама нязаряти

D) Йекун нязарят

E) Илкин нязарят

688. Auditin nəticələrinin reallaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?

A) Aşkar edilmişçatışmazlıqlar, nöqsanlar və digər qanun pozuntularının aradan qaldırılmasıüçün verilən real təkliflər və onların icra mexanizmi başa düşülür

B) Yol verilmiş nöqsanların səbəbi, nəticəsi və gələcəkdə hansı fəsadların törədəcəyi başa düşülür

C) Resursların səmərəli istifadəsi və bütövlükdə müəssisəüzrə iqtisadi göstəricilərin təhlili başa düşülür

D) Auditin nəticəsinin təhlil edilməsi nəzərdə tutulur

E) Aşkar edilmişçatışmazlıq və nöqsanların aradan qaldırılmasıüçün iqtisadi subyektin rəhbərinə yazılmış məktub nəzərdə tutulur689. Azərbaycanda hansı təşkilat auditor xidməti işlərini təşkil edir və tənzimləyir?

A) AR Auditorlar Palatası

B) AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

C) AR Vergilər Nazirliyi

D) AR Maliyyə Nazirliyi

E) AR Dövlət Statistika komitəsi

690. Nizamnamə kapitalı dedikdə nə başa düşülür?

A) Nizamnamə kapitalı dedikdə şirkətin yarandığı zaman fəaliyyətə başlamaq üçün mülkiyyətçilər tərəfindən ilk qoyulmuş vəsait və sonradan əldə edilmiş kapital başa düşülür.

B) Nizamnamə kapitalı dedikdə müəssisənin uzun və qısa müddətli aktivlərin cəmi başa düşülür

C) Nizamnamə kapitalı dedikdə şirkətin xüsusi vəsaitlərinin mənbəyi başa düşülür

D) Nizamnamə kapitalı dedikdə müəssisə aktivlərinin əmələ gəlmə mənbəyi başa düşülür

E) Nizamnamə kapitalı dedikdə müəssisənin xüsusi və cəlb edilmiş vəsaitlərinin mənbəyi başa düşülür

692. Beynəlxalq uçot təcrübəsində material istehsal ehtiyatlarının istehsal xərclərinə silinməsi zamanı hansı qiymətləndirmə metodlarından istifadə edilir?

A) Orta maya dəyəri ilə, Lifo metodu ilə, Fifo metodu ilə

B) Orta maya dəyəri ilə, plan maya dəyəri ilə, normativ maya dəyəri ilə

C) Plan maya dəyəri ilə, faktiki maya dəyəri ilə, gözlənilən maya dəyəri ilə

D) Satınalma qiyməti ilə, bazar qiymərti ilə faktiki maya dəyəri ilə

E) Satış qiyməti ilə, plan maya dəyəri ilə, normativ maya dəyəri ilə

693. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə gorə respublikamızda əsas vəsaitlərdən amortizasiya hesablanmasının hansı metodu tətbiq olunur?

A) Qalığın azaldılması üsulu

B) Qalığın artırılması üsulu

C) Xətti üsul (bərabər ölçüsü)

D) Məhsulların, işlərin həcminə mütənasib olaraq bölüşdürülmə üsulu

E) Yararlı istifadə müddətində olan rəqəmlərin cəmi üzrə dəyərin silinməsi üsulu ilə

694. Auditor seçməsinin müəyyən edilməsinin metodlarını göstərin.

A) Statistik metod, qeyri - statistik metod, üsulu tətbiq etmədən aparılan metod

B) Riyazi metod, statistik metod, kalkulyasiya metodu

C) Qeyri-statistik metod, normativ metod, riyazi metod

D) Nəzarət metodu, balans metodu, statistik metod

E) Balans metodu, kalkulyasiya metodu, statistik metod

695. Auditin keyfiyyətinə kənar nəzarət nəyin əsasında həyata keçirilir?

A) Auditorun mövcud iş və yekun sənədlərinəəsasən həyata keçirilir

B) Mühasibat uçotu sənədlərinəəsasən həyata keçirilir

C) Azərbaycan Respublikası Qanunlarına əsasən həyata keçirilir

D) Beynəlxalq Audit Standartlarına əsasən həyata keçirilir

E) Azərbaycan Respublikasının Audit xidməti haqqında Qanununa əsasən həyata keçirilir

696. MMC-n nizamnamə kapitalının formalaşmasının auditi zamanı

Mülki Məcəllənin hansı maddəsinə riayət edilməlidir.

A) 90-cı maddə

B) 25-ci maddə

C) 35-ci maddə

D) 80-ci maddə

E) 20-cı maddə

697. MMC-nin nizamnamə kapitalı nəyin hesabına artırılır?

A) Cəmiyyətin əmlakı hesabına

B) Əlavə kapital hesabına

C) Ehtiyat kapitalı hesabına

D) Mənfəət hesabına

E) Mənfəətdən istifadə hesabına

698. Auditor sübutlarınıəldə etmək üçün prosedurlar hansılardır?

A) Faktiki nəzarət, təsdiq etmə; sənədləşdirmə, müşahidə,analitik proseduralar, nəzarət hesablamaları

B) Auditor yoxlamaları, faktiki nəzarət, alternativ hesabat tərtib etmək

C) Analitik proseduralar, müşahidə sənədləşdirmə, ikili yazılış, təhlil

D) Nəzarət hesablaşmalar, biznes planını tərtib etmək

E) Müşahidə aparmaq, təsdiq etmə, riyazi statistika

699. Auditor fəaliyyətinin təşkilini, auditorların funksiyalarını kim müəyyən edir?

A) Auditor xidməti haqqında qanun

B) Maliyyə Nazirliyinin qanunu

C) Auditor palatası

D) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

E) Auditor mərkəzi700. Auditin metodu və metodlar sisteminə hansı variantı aid etmək olar?

A) Faktiki yoxlama, seçməüsulu, arifmetik hesablamalar, analitik testlər, sorğu, müsahibə, riyazi statistik metodlar, sənədli təftiş, başdan-başa yoxlama

B) Elmi - texniki tərəqqinin nailiyyətləri, sənədlərin texniki ekspertizası aqrotexniki hesablamalar, analitik testlər, maddi ekspertiza, faktiki yoxlama

C) İqtisadi proseslərə təsir göstərən, istehsalın səmərəli təşkili, ehtiyatlardan istifadənin səmərəli təşkili, fondverimi, fondtutumu, statistik metodlar, fondla silahlanma, qarşılıqlıüzləşdirməD) İqtisadi göstəricilər sistemi, mühasibat sənədləri üzrə göstəricilər, mühasibat-maliyyə hesabatının təhlili, inventarlaşdırma, şəxsi müşahidə, qarşılıqlıüzləşdirmə

E) Şəxsi müşahidə, faktiki yoxlama, riyazi statistik üsullar, seçməüsulu, ikili yazılış, mühasibat balansı, sənədləşdirmə, analitik testlər
: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə