Audit” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə Cəmil q. Düzgün cavablar “A”Yüklə 1,74 Mb.
səhifə3/10
tarix17.09.2018
ölçüsü1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A) Əhəmiyyətlilik

B) Etibarlılıq

C) Optimolluq

D) Müvafiqlik

E) Məxfilik

161. Audit sübutunun keyfiyyət ölçüsü nədir?

A) Müvafiqlik

B) Əhəmiyyətlilik

C) Etibarlıq

D) Optimallıq

E) Səriştəlilik

162. Aşağıda göstərilən variantlardan hansı auditor sübutunun əldə edilməsində istifadə edilən təsdiqlənməsində kateqoriyalarına aid deyildir?

A) Audit sübutunun əldə edilməsinə dair audit prosedurları audit sübutları üzrə təsdiqləmələr

B) Əməliyyat növləri baş verən hadisələr üzrə təsdiqləmələr

C) Müddətin sonunda balans hesablarına dair təsdiqləmələr

D) Təqdimat və açıqlamalar barədə təsdiqləmələr

E) Audit müddəti ərzində baş verən hadisələr üzrə təsdiqləmələr
163. Auditin digər idarəetmə elmləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi necədir?

A) Audit idarəetmənin digər elmləri olan planlaşdırma, uçot , təhlil, təşkil və tənzimlənmə ilə qarşılıqlı əlaqədardır

B) Auditin digər idarəetmə elmləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur

C) Audit –riyaziyyat tarix, iqtisadi nəzəriyyə, marketinq menecment və digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqədardır

D) Audit –təftiş və nəzarətlə , sosiologiya və politologiya, mühasibat uçotu ilə qarşılıqlı əlaqədardır

E) Audit bütün dəqiq və ictimai elmləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi mövcudur

164. Hansı hallarda məktub öhdəlik tərtib edilməyə də bilər? ()

A) Auditin məqsədi və vəzifələri tərəflər arasındakı uzunmüddətli müqavilədə göstərilmədikdə

B) Mənfi rəy yarıldıqda

C) Qismən yoxlama aparıldıqda

D) Auditin ilkin planlaşdırılmasında

E) Müqavilədə müəyyən şərtlər nəzərdə tutulduqda və onun tərtib edilməsi vacib sayılmadıqda

165. Auditor latınca nə deməkdir?

A) Tədqiqatçı

B) Yoxlayıcı

C) Dövlət vergi orqanlarında işləyən müfəttiş

D) Nəzarətçi

E) İqtisadçı

166. Audizmin xidmətinə tələbatın yaranması şərtlərinə aid olmayan variantlar seçin

A) Mülkiyyətçilərin investorların öz aralarında yaranmış ixtilaflara görə informasiyaların öz istiqamətində istifadə edilməməsi

B) Müdriyyətlə informasiya istifadəçiləri arasında ixtilaf olduğu hallarda müdriyyət tərəfindən qeyri obyektiv informasiya verilməsi ehtimalı

C) Qəbul edilmiş qərarların nəticələrinə bunlar isə çox ciddi ola bilər –informasiyanın keyfiyyətindən asılılığı

D) İnformasiyanın yoxlamaq xüsusi biliklərin tələb olunması

E) Çox zaman informasiya istifadəçilərinin onun keyfiyyətini qiymətləndirmək imkanının olmaması

167. Aditorlar Palatası lisenziyanın ləğv ediməsi haqqında qərarının neçə gün müddətində lisenziya sahibinə və dövlət vergi xidməti orqanlarına yazılı şəkildə məlumat verməkdir?

A) 3 gün

B) 5 gün


C) 10 gün

D) 6 gün


E) 15 gün

168. Auditorlar hansı auditor etikası prinsipləri ilə bir araya sığmayan hər hansı maraqdan uzaq olmalıdır?

A) Müstəqillik, düzgünlük, obyektivlik və məxfilik

B) Mötəbərlik, peşəkarlıq, düzgünlük, məxfilik

C) Peşəkarlıq, müstəqillik , mötəbərlik və etimad

D) Etimad peşəkarlıq, düzgünlük və məxfilik

E) Məxfilik, peşəkarlıq, obyektivlik və düzgünlük

169. Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarət hansı formada həyata keçirilir?

A) Ümumi nəzarət və ayrı-ayrı prosedurları üzrə nəzarət

B) Ümumi audit planı üzrə nəzarət

C) Ümumi audit proqramı üzrə nəzarət

D) Audit standartlarının təəblərinin yerinə yetirilməsi üzrə nəzarət

E) Ayrı-ayrı analitik prosedurları üzrə nəzarət
170. Aşağıda göstərilən variantlardan hansı auditorun məsuliyyətinin yaranması şərtlərinə aid deyil?

A) Rəhbərlik və idarəetmə səlahiyyətinə malik olan şəxslərlə əlaqə saxlamaq

B) Auditin prinsiplərinin pozulması

C) Keyfiyyətsiz auditin aparılması

D) Başqa növ fəaliyyətlə məşğul olmaq

E) Auditor tərəfindən etik və peşəkarlıqnormalarına riayət edilməməsi


171. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə və sifarişlilərlə bağlanmış müqaviləyə əsasən auditor və auditor təşkilatları öz vəzifələrini lazımınca yerinə yetirmədikdə hansı məsuliyyətə cəlb edilə bilərlər?

A) Əmlak məsuliyyətinə

B) Cinayyət məsuliyyətinə

C) Mülki məsuliyyətinə

D) Mənəvi məsuliyyətinə

E) İntizam məsuliyyətinə

172. Auditorla (auditor təşkilatları) onların sifarişləri arasında meydana çıxan əmlak xarakterli mübahisələri Auditorlar Palatası həll edə bilmədikdə bu mübahisə kim tərəfindən həll edilməlidir?

A) Məhkəmə tərəfindən

B) Hesablama Palatası tərəfindən

C) Vergilər Nazirləri tərəfindən

D) Avropa Şurası tərəfindən

E) Prokrorluq tərəfindən

173. Xarici auditor təşkilatlarının fiziki və ya nümayəndəliyinə Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərmi?

A) Bəli, ola bilər

B) Xeyr , ola bilməz

C) Qanunla qadağandı

D) İcarə verilmir

E) Yalnız fiziki şəxslərə icazə verilir174. Lisenziyanın qüvvədə olan qaydalarına kim nəzarəti həyata keçirir?

A) Auditorlar Palatası

B) Hüquq mühafizə orqanları

C) Dövlət vergi xidməti orqanları

D) Hesablama Palatası

E) Yerli icra hakimiyyəti orqanları

175. İlkin razılıq əldə etdikdən sonra auditor xidməti göstərilməsi üçün hansı sənəd tərtib edilməlidir?

A) Müqavilə

B) Saziş

C) Akt


D) Rəy

E) Arayış

176. Auditor sənədləşdirmənin forma və müddəti hansı məsələlərdən asılıdır?

A) Müəssisənin həcmi və struktur mürəkkəbliyi, əhəmiyyətlilik, digər sənədləşmənin müddəti və xidməti auditin tapşırığının şərtlərindən asılıdır

B) Satış mərkəzlərindən olan məsafədən, sənədləşmənin müddətindən asılıdır

C) Müəssisənin həcmi, istehsal güclərinin sayından, infastrukturundan, auditin qarşısında duran vəzifələrdən asılıdır

D)Müəssisədə təsərrüfat əməliyyatlarının sayından buraxılan məhsulların çeşidindən, sənədləşmənin müddətindən asılıdır.

E) Müəssisənin auditorun əhatə etdiyi dövrdə standartlardan infrarsturukturundan sənədləşmənin və planlaşdırmanın həcmindən asılıdır

177. İlkin auditdə ümumi audit strategiyanın ümumi planın hazırlanmasında auditor tərəfindən nəzərə alınacaq məsələlər hansıdır?

A) İlkin plan hazırlanarkən ona müvafiq göstəricilərin təhlil edilməsi

B) Qanun və nizamnmə qadağan edilməsə əvvəlki auditorla görülməli olan hazırlıqlar, məsələn əvvəlki auditorun işçi sənədlərinin təhlil edilməsi

C) Auditorların ilkin seçimi həmin məsələlərin müəssisənin idarəedilməsinə cavabdeh şəxslərə bildirməsi və audit planın nə dərəcədə təsir göstərməklə bağlı rəhbərlərlə müzakirə edilən hər hansı vacib məsələlər

D) İlkin qadağalar barədə müvafiq əhəmiyyətli audit suturklarının əldə edilməsi üçün planlaşmış audit prosedurları

E) Əvvəlcədən nəzərə alınan əhəmiyyətli risklərin cavablandırılması məqsədilə müvafiq bacarıq və səlahiyyətə malik olan şirkət heyyətinin təyin edilməsi

178. Aşağıda göstərilən variantlardan hansı auditor tərəfindən müəssisə və onu əhatə edən mühitin, eləcədə daxili nəzarətinin öyrənilməsi aspektlərinə aid deyildir?

A) Müəssisənin əmlakına və istehsal sahələrinə baxış

B) Tətbiq olunan maliyyə hesabatları çərçivələri daxil olmaqla , istehsal, nizamnamə və digər xarici amillər

C) Müəssisə tərəfindən uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiqi daxil olmaqla, müəssisənin xüsusiyyəti

D) Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə səbəb ola bilən məqsədlər, strategiyalar və əlaqədar biznes birliyi

E) Müəssisənin maliyyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi. Daxili nəzarət

179. Daxili nəzarət tərkib hissəsinə aid olmayan variantı göstərin

A) Tətbiq olunan hüquq və nizamnamə tələbləri

B) Nəzarət mühiti

C) Müəssisənin riskinin qimətləndirmə prosesi

D) Maliyyə hesabatına müvafiq olan əlaqədar biznes prosesləri daxil olmaqla məlumat sistemi və məlumatlarının bildirilməsi

E) Nəzarət fəaliyyəti və nəzarətin monitorinqi

180. Nəzarət mühiti nədir?

A) Nəzarət mühiti insanların nəzarət şüuruna təsir etməklə, müəssisənin meylərini müəyyən edir

B) Etik dəyərlər səmimiyyəti

C) Nəzarət mühiti daxili nəzarəti və onun müəssisədə vacibliyinə dair rəhbərlik və idarəetmə səlahiyyətlərinə malik olan şərtlərin fəaliyyəti daxildir

D) Nəzarət mühiti nəzarət və strukturun təmin edilməsi il daxili nəzarətinin səmərəliliyini n əsasıdır

E) Nəzarət mühiti məsuliyyət və fəaliyyətin təyin edilməsidir

181. Əgər auditor səhvlərin əhəmiyyətli olması qərarına gələrsə rəhbərlikdən nə tələb etməlidir?

A) Audit prosedurlarının genişəndirilməsi ilə audit riskinin azaldılmasını və ya maliyyə hesabatlarını qaydaya qoyulmasını tələb edir

B) Auditor bu barədə müəssisə rəhbərinə yazılı məlumat verir

C) Əhəmiyyətli saydığı səhvlərin maliyyə hesabatının təsirini öyrənir və rəhbərlikdən heç nə tələb etmir

D) Auditor bu səhvləri buraxan mütəxəssislərin cəzalandırılmasını tələb edir

E) Əhəmiyyətsiz səhvlər yoxdur


182. Təsdiqləmə nədir?

A) Sorğunun xüsusi növü olub birbaşa üçüncü şəxs tərəfdən məlumatın və mövcud şəraitə dair məlumatın əldə edilməsi prosesidir

B) Sorğu vasitəsi ilə əldə edilmiş audit sübutlarının təsdiqləməsidir

C) Sorğunun xüsusi növü olub audit sübutlarının toplanması üsullarını izah etmək qaydasıdır

D) Sorğunun başa çatması zamanı auditə audit sübutlarının qruplaşdırmaq qaydasıdır

E) İzahat almaq üçün şəxsiyyətin sübutlarını təsdiq edilməsidir


183. Auditdə təkrar hesablama nədir?

A) Təkrar hesablama auditdə sənədərin və qeydlərin riyazi dəqiqliyin yoxlanılmasından ibarətdir

B) Auditdə təkrar hesablama ayrı-ayrı riyazi yekunların hesablamasıdır

C) Ayrı-ayrı təsərrüfat faktlarının yenidən işləməsidir

D) Baş kitabda analtik uçot arasında qarşılıqlı əddədən ibarətdir

E) Auditdə alış-veriş olması əmlakın dəyərin hesablamasıdır

184. İnventarzasiya ilə əlaqədar prosesində iştirak planlaşdırılanda aşağıda qeyd edilən hansı məsələləri nəzərə almalıdır. Səhv variantı seçin

A) Müəssisədə iventerzasiya ilə əlaqədar auditorla bağlı heç bir məsələ yoxdur

B) İnventarzasiya bağlı əhəmiyyətli səhvlər riski

C) İnventarzasiya əlaqədar daxil nəzarət

D) İnventarzasiyanın müddəti

E) İnventarzasiyanın aparıldığı yerlər

185. Auditor aşağıda qeyd edilənlərə dair rəhbərliyin hansı göstərişlərini təhlil etməlidir? Düzgün olmayan variantı seçin

A) Auditor rəhbərliyin bütün tələblərini təhlil edib nəticə çıxarılmalıdır

B) Nəzarət fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, istifadə edilmiş inventar siyahılarının toplanması istifadə edilmiş inventar siyasətinin uçotu

C) Davam edən işin tamamlanma mərhələsinin satılmayan köhnəlmiş və ya zərərlənmiş hissələrinin və üçüncü tərəfin sahib olduğu inventarların təyin edilməsi

D) Hesablama və yenidən hesablama metodları

E) İşin tamamlanmış tarixindən əvvəl və ya sonra inventarın qəbul edilməsi

186. 501 saylı “Audit sübutu-xüsusi maddələr üzrə əlavə mülahizələr”. BAS-nın məqsədi nədir?

A) Aşağıda göstərilən cavablar doğrudur.

B) Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli hesab edilən inventarzasiyada iştirak etmə iddia və tələblər üzrə prosedurlar, uzunmüddətli invetizisiyaların qiymətləndirilməsi və açıqlanmasıdır.

C) BAS-nın məqsədi xüsusi müddəalar üzrə iddia və tələblər üzrə prosedurlar qaldırılan iddianın əsasız olmassı barədə arayış

D) Auditorun xüsusi tapşırıqla apardığı yoxlamanın nəticəsini izah edir

E) Maliyyə hesabatlarının göstəricilərinin real olması üçün toplanan sübutların təsnifləşdirilməsinin öyrətməkdir

187. Auditdə sorğu nədir?

A) Sorğu müəssisələr və ya müəssisədən kənarda məlumatlı şəxslərdən həm maliyyə həm də qeyri maliyyə hesabatlarının əldə edilməsi

B) Sorğu auditdə geniş istifadə edilən sual cavabdır

C) Sorğu auditdə çox zaman digər audit proseduralarının icra edilməsi ilə nəticələnən audit proseduralarıdır

D) Sorğu baş verən nöqsanların sübut etməyin bir üsuludur

E) Sorğu maddi məsul şəxslərə öz günahlarını etiraf etmək üçün qaydadır

188. 500 saylı “Audit sübutu” BAS-nın məqsədi nədir?

A) Standartın məqsədi maliyyə hesabatlarının auditində auditor sübutunun nəyin təyin etməsi , auditor sübutunun kəmiyyət və keyfiyyəti , eləcədə audit sübutlarının əldə edilməsi proseduraları üzrə standartların müəyyən edilməsi və təlimatların verilməsindən ibarətdir

B) Bu standartda audit sübutu, onun mahiyyəti , mənbəyi, növləri və əldə edilməsi prosedurları və digər məsələlər ətraflı əks etdirilmişdir.

C) Bu standartın məqsədi auditor rəyinin əsaslandığı nəticələrin əldə edilməsi üçün auditor tərəfindən istifadə olunan bütün məlumatların toplanmasını öyrətməkdir

D) Standartın məqsədi maliyyə hesabatının balans hesabına və digər açıqlamalara dair bu standartda nəzərdə tutulanlar üzrə əlavə standartların müəyyənedilməsi və təlimatların verilməsindən ibarətdir

E) Bu standartın məqsədi audit sübutlarının toplanması qaydasını öyrətməkdir

189. Hesablaşma hesabından alınan nağd pulun auditi zamanı hansı sənədləri üzləşdirmək lazımdır?

A) Çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı və kassa mədaxil orderi

B) Bank çıxarışı ilə kassa mədaxil və məxaric orderləri və kassa kitabı

C) Çek kitabçalarının məlumatları ilə kassa kitabı və baş kitab

D) Bank çıxarışı ilə baş kitab və mühasibat

E) 51 N-li “Hesablaşma hesabı” hesabının sintetik və analtik uçot məlumatları ilə bank çıxarışının məlumatları

190. Kassadan pulun artıq silinməsindən olan qanun pozuntularına hansı variantı əlavə etmək olar?

A) Eyni sənəddən istifadə edilərək pulun təkrar silinməsi

B) Heç bir sənədlə əsaslandırılmadan pul vəsaitlərinin oğurlanması

C) Deponentləşdirilmiş əmək haqqının mənimsənilməsi

D) Qanuni əsası olmayan qəbz və digər bu kimi sənədlərlə örtülərək pulun oğurlanması

E) Başqa müəssisəyə çatası məbləğin mənimsənilməsi

191. Hesablaşma hesabının auditinin əsas informasiya mənbələri hansıdır?

A) Bankın çıxarışları, ödəniş tapşırıqları, çek kitabçalarının kötüyü, akkreditr ərizəsi 51 N-li “Hesablaşma hesabının” sintetik və analtik uçot məlumatları

B) Bankın çıxarışları, 5N-li “Hesab hesabı nın ” sintetik və analtik uçot məlumatları

C) Akkreditin ərizələri, ödəniş tapşırıqları, çek kitabçalarının kötükləri, 5N-li Hesablaşma hesabından çıxarış

D) Bankın çıxarışı və ona əlavə edilmiş sənədlər

E) Bankın çıxarışı, mühasibat balansı, Baş kitab, kassa kitabı

192. Bank əməliyyatlarının auditi zamanı auditor aşağıda göstərilən məsələlərdən hansına fikir verməməlidir?

A) Bankın çıxarışının tərtib edilməsi qaydasına

B) Hesablaşma hesabında olan qalığın düzgünlüyü bank çıxarışları ilə müəssisənin məlumatlarının əsaslılığına

C) Hesablaşma hesabında istifadə edilən pul vəsaitlərinin düzgünlüyünə

D) Çek kitabçalarının saxlanması və qoruması qaydalarına

E) Akkreditirlərin, limitləşdirilmiş çeklərin və s əməliyyatların düzgünlüyünə

193.Mühasibat uçotunun, hesabatının və kargüzarlıq işlərinin auditi üçün informasiya mənbələri hansılardır?

A) İlk uçot sənədləri, əmrlər, qərarlar

B) İlk mühasibat sənədləri, uçot registrləri sintetik və analtik hesabların məlumatları, müvafiq dövrə aid hesabatlar, əmrlər, qərarlar

C) Sintetik və analitik uçot hesabların məlumatları, uçot registrləri, əmrlər, dövriyyə cədvəlləri,Baş kitab,biznes plan

D) Uçot registrləri, jurnal-orderlə

E) Əmrlər, qərarlar. Biznes plan, sintetik və analitik hesablar üzrə dövriyyə- cədvəlləri

194.İnventarizasiya zamanı artıq çıxmış əsas vəsaitlərin mədaxili hansı hesablarda əks etdirilir?

A) D+01 KT 80

B) D+01 KT 85

C) D+01 KT 76

D) D+01 KT 90

E) D+01 KT 86

195.Təsərrüfat fəaliyyətinin auditi hansı məqsəd daşıyır?

A) Auditin bu növü üç məqsəd daşıyır: idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, təsərrüfat fəaliyyətinin yaxşılaşdırmasına və gələcək işlərə dair tövsiyyələr verilməsi

B) Auditin bu növü iki məqsəd daşıyır: idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, gələcək işlərə dair tövsiyyələr hazırlamaq

C) Təsərrüfat fəaliyyətini qiymətləndirmək, ayrı-ayrı sahələrin fəaliyyətinin auditi

D) Auditin bu növü bir məqsəd daşıyır.Təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi qiymətləndirilməsi

E) Auditin bu növü dörd məqsəd daşıyır: inzibati idarəetmənin səmərəliliyi, təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi qiymətləndirilməsi, gələcək işlərə dair tövsiyələr verilməsi, audit işlərinin yekunlaşdırılması

196. Maddi zərərlərin ödənilməsi üzrə hesablaşmaları yoxlayarkən hansı hesabı yoxlamaq lazımdır?

A) 73-3 N-li subhesabını

B) 83-4 N-li subhesabını

C) 75-2 N-li subhesabı

D) 82-1 N-li subhesabı

E) 64-2 N-li subhesabı

197.Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi hansı üsulla aparılmalıdır?

A) Başdan başa

B) Seçmə

C) Qismən

D) Sənədli yoxlama

E) Qarşılıqlı yoxlama

198. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditinin əsas məqsədi nədir?

A) Həqiqi sərf edilən məbləğin xərc smetasına uyğunluğunun, vacibliyini öyrənmək və müəssisə üçün məqsədə müvafiq olmayan xərcləri müəyyən etməkdən ibarətdir

B) Təhtəlhesab məbləğlərinin düzgün silinməsini aydınlaşdırmaqdır

C) Təhtəlhesab məbləğlərin təyinatı üzrə sərf edilməsini müəyyən etməkdir

D)Ayrı-ayrı şəxslərdə olan təhtəlhesab məbləğləri müəyyən edilməsidir

E) Avans hesabatının düzgün tərtib edilməsini müəyyən etməkdir

199.Təhtəlhesab məbləğlərin verilməsi qaydalarının pozulması aşağıda hansı variantda verilmişdir?

A) Kassadan müəssisənin işçisi olmayan şəxslərə təhtəlhesab məbləğin verilməsi və təhtəlhesab məbləğin birbaşa müəssisənin xalis mənfəətinin silinməsi

B) Təhtəlhesab məbləğin öz təyinatına uyğun silinməsi

C) Ezamiyyət xərclərindəki əlavə dəyər vergisinin tutulması

D) Müəssisədə normadan artıq və norma daxilində xərclənən ezamiyyət xərclərinin analitik uçotunun aparılması

E) Avans hesabatlarının düzgün tərtib edilməsi

200.Təhtəlhesab şəxslər vasitəsilə istehsaldan və topdansatış ticarət şəbəkəsindən əldə olunmuş material qiymətlərin dəyərindən hesablanmış ƏDV-ni məsrəflərə silmək olarmı?

A) Olmaz


B) Olar

C) Norma daxilində olar

D) Yalnız normadan artıq hissəsi silinə bilər

E) Baş idarənin əmiri ilə silinə bilər

201.Əsas vəsaitlərdən binaların, tikililərin və qurğuların amortizasiyası neçə faizə qədər hesablanır?

A) 7%-dək

B) 15%-dək

C) 12%-dək

D) 25%-dək

E) 20%-dək

202.Əmtəə material qiymətlərin auditinə nədən başlamaq lazımdır?

A) Əmtəə-material qiymətlərin saxlandığı anbarların yoxlanılmasından

B) Maddi-məsul şəxslərdən iltiram almaqdan

C) Maddi-məsul şəxslərin verdiyi hesabdan

D) İstehsal ehtiyatları üzrə tərtib edilmiş ilk sənədlərdən

E) İnventarizasiya aktlarından

203.Pul vəsaitlərinin auditinə hansı əməliyyatlardan başlamaq daha məqsədəuyğundur?

A) Kassa əməliyyatlarından

B) Kassa mədaxil orderindən

C) Pul sənədləri üzrə əməliyyatlardan

D) Kassa kitabından

E) Kassa məxaric orderindən

204. Mənfəətdən istifadə edilməsinin düzgünlüyü hansı hesabla yoxlanılmalıdır?

A) 81 N-li hesab

B) 46 N-li hesab

C) 88 N-li hesab

D) 86 N-li hesab

E) 80 N-li hesab

205.Kredit əməliyyatları hansı hesablarda yoxlanılır?
A) 90,92 N-li hesablar

B) 80,85 N-li hesablar

C) 96,97 N-li hesablar

D) 86-88 N-li hesablar

E) 73,76 N-li hesablar

206. Auditor anbarları yoxlamağa başlayarkən əvvəlcə nəyi aydınlaşdırmalıdır?

A) Mal-material qiymətləri saxlanarkən bütün norma və qaydalara əməl edilməsini

B) Maddi-məsul şəxslərin mal-material qiymətlərinin saxlanılmasına dair qaydaları bilməsini

C) Mal-material qiymətlərinin anbar metodunun düzgün qurulmasını

D) Tərəzi təsərrüfatının düzgün təşkilini

E) Maddi-məsul şəxslərlə məsuliyyət haqqında müqavilənin mövcudluğunu

207.Auditor tərəzi təsərrüfatını yoxlayarkən əsasən nələri nəzərdən keçirməlidir?

A) Nəzarət-ölçü cihazlarının vəziyyəti yoxlanılmalı və sonuncu dəfə nə vaxt yoxlamadan keçdiyini müəyyən etməlidir

B) Nəzarət ölçü cihazlarını nizamlamalıdır və sonuncu dəfə nə vaxt

C) Nəzarət ölçü cihazların sayını müəyyən etməlidir

D) Nəzarət ölçü cihazlarının nizamlanması üçün mütəxəssis dəvət edilməsini tələb etməlidir

E) Rəhbərliyə nəzarət ölçü cihazlarının vəziyyəti barədə yazılı məlumat verməlidir və sonuncu dəfə nə vaxt yoxlamadan keçdiyini müəyyən etməlidir

208. İstehsal sahəsinə silinmiş mal-material qiymətlərinin auditi zamanı auditor hansı məsələlərə daha çox diqqət yetirməlidir?

A) Sənədlərin tərtibinə, normaya uyğun silinməsinə, qiymətlərin düzgün müəyyən edilməsinə, mühasibat uçotu hesabında düzgün əks etdirilməsinə

B) Anbar uçotunun düzgün təşkilinə, maddi-məsul şəxslərin hesabatlarına, mühasibat hesablarında düzgün yazılışına və qiymətləndirilməsinə

C) Silinən materialların keyfiyyətinə, uçotda düzgün əks etdirilməsinə və sənətləşdirilməsinə

D) Mal-materialların silinməsinə dair aktlara və onların düzgün qiymətləndirilməsinə, normaya uyğun silinməsinə

E) Mal göndərən təşkilatların verdiyi sənədlərin, onların qiymətləndirilməsinə və istehsalat hesabatının normaya uyğun silinməsinə

209.Auditorda hesab-fakturalara, qaimələrə, əmtəə-nəqliyyat qaimələrinə şübhə yaranarsa, onların həqiqiliyinə necə əmin ola bilər?

A) Qarşılıqlı yoxlama vasitəsilə

B) Sorğu vasitəsilə

C) Malsatan təşkilata sorğu verməklə

D) Seçmə üsulla yoxlamaqla

E) Ekspert vasitəsilə

210.Mal-material qiymətlərinin hərəkəti uçotu anbar uçotu kartoçkalarında (anbar uçotu kitabında) qeyd edilməməsi nəyə səbəb ola bilər?

A) Mal-material qiymətliləri barədə operativ məlumat çətinləşir, mühasibat uçotu məlumatları ilə anbar uçotu məlumatları arasında fərqlərin yaranmasına səbəbdir

B) Mal-materialların ehtiyat normalarına nəzarəti çətinləşməsinə səbəb olur

C) Material qiymətlilərin sintetik uçotla və analitik uçotu arasında fərqlərin yaranmasına səbəb olur

D) Maddi-məsul şəxslərin məsuliyyətini aşağı salınmasına səbəb olur

E) Mühasibliyin mal-materialların hərəkətinə nəzarət edə bilməməsinə səbəb olur

211.Əmək xarakterinə görə bölünür

A) Fiziki və zehni

B) Mənəvi və zehn

C) Fiziki və mənəvi

D) Zehni və mədəni

E) Mədəni və mənəvi

212.Əmək haqqı və əmək ödəmələrinin normativ hüquqi bazasını təşkil edən əsas normativ hüquqi sənəd hansıdır?

A) Əmək məcəlləsi

B) Cinayət məcəlləsi

C) Vergi məcəlləsi

D) Mülki məcəllə

E) İnzibati xətalar məcəlləsi

213.Əmək münasibətlərini xarakterizə edən ilkin məlumatlar hansıdır?

A) Bağlanmış əmək müqavilələri əmrlər, işə qəbula dair ərizə əmək kitabçaları

B) Əmək kitabçası və işə qəbula və ya işdən azad olmaya dair əmrlər

C) Yeni tərtib edilmiş əmək kitabçası və müəssisə rəhbərinin işə qəbul edilməyə dair əmri,işçinin ezamiyyətə göndərilməsinə dair əmrlər

D) Əmək müqaviləsi, əmək kitabçası, işdən azad olunmaya dai ərizələr

E) Bağlanmış əmək müqavilələri, əmək kitabçaları işçinin tərcümeyi-halı və xasiyyətnaməsi

214.Əmək haqqı və əmək yoxlama proseduru kimi hansı prinsip qəbul edilir?

A) İlkin məlumatlardan ümumi məlumatlara, analitik göstəricilərdən sintetik göstəricilərə, ilkin sənədlərdən yekun nəticələrə

B) İlkin sənədlərdən Baş kitaba, hesabların dövriyyələrdən dövriyyə cədvəlinə, ilkin məlumatdan hesabata

C) Baş kitabdan balansa, analitik hesablardan sintetik hesablara, hesabatdan jurnal-orderlərə

D) İlkin sənədlərdən yekun nəticələrə, sintetik göstəricilərdən balansa, analitik hesablar üzrə dövriyyə cədvəlindən ilk uçotdan icmal uçota

E) İlk uçotdan icmal uçota, sintetik uçotdan analitik uçota, balansdan baş kitaba

215.Auditor əmək haqqı və əmək ödəmələrinin auditinin son mərhələsini necə rəsmiləşdirir?

A) Audit nəticəsində aşkar edilmiş qanun pozuntuları, yol verilmiş nöqsanlar,çatışmamazlıqlar, mənimsəmələr və digər neqativ hallar ətraflı şərh edib qiymətləndirir

B) Müəssisədə əmək haqqı və əmək ödənişi üzrə buraxılan nöqsanlar barədə işçilərlə söhbət aparır

C) Əmək haqqı və əmək ödənişi auditinin nəticələrini ümumiləşdirir, buraxılmış nöqsanların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görü, mənimsəmələrin günahkarı olan şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edir, yekun akt yazır

D) Əmək haqqı və əmək ödənişinin uçotunda buraxılmış nöqsanlar şərh edilir, baş mühasibdən izahat tələb edir, yoxlamanın nəticəsini aktlaşdırır

E) Aşkar edilmiş qanun pozuntuları, çatışmamazlıq, mənimsəmələr və digər neqativ hallar ətraflı şərh edib qiymətləndirir və müəssisə rəhbərinə yazılı məktub verərək yekun rəy tərtib edir və rəyi müzakirə edir

216. Audit üçün əmək haqqı və əmək ödəmələrinin icrasını xarakterizə edən məlumat mənbələri hansıdır?

A) Əməyin və yerinə yetirilmiş işlərin uçotu vərəqələri, haqq-hesab ödəniş cədvəlləri, kassa mədaxil-məxaric orderləri

B) Yük avtonəqliyyatının yol vərəqi traktorçu maşinistin uçotu vərəqi iş vaxtının uçot tabeli

C) Kassa mədaxil-məxaric orderləri, haqq-hesab ödəniş cədvəlləri, ödəniş cədvəli

D) İşəmurd əmək haqqının hesablanması cədvəli v s vaxtının uçotu tabeli

E) Əməyin və yerinə yetirilmiş işlərin uçotu vərəqi, iş vaxtının uçotu cədvəli, əmək kitabçası

217 Audit üçün əmək haqqı və əmək ödəmələrinin uçot-hesabatını xarakterizə edən məlumat mənbələrini göstərin

A) 70 N-li əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar 50 N-li kassa hesablarının debet və kredit üzrə məlumatları, jurnal-orderlər, maşınoqramlar, baş kitab, analitik və sintetik uçot məlumatları statistik hesabatlar dövriyyə cədvəlləri

B) İş vaxtının uçotu tabeli, götürə işə naryad yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərin qəbuluna və təhvilinə dair akt 50, 70, 89,69,20 N-li hesabların analitik və sintetik uçot üzrə qalıqları şəxsi hesab əmrlər

C) Şəxsi hesab, baş kitab, 20,23,50 N-li hesabların debet və kredit dövriyyələri, statistik hesabatlar, iş vaxtının uçotu tabeli, əmək kitabçası, əmrlər

D) Mühasibat balansı, kənd təsərrüfatı məhsulların daxil olması gündəliyi, maşınoqramlar, deponent cədvəli, əmək kitbçası, əmrlər əmək müqavilələri

E) Kənd təsərrüfatının daxil olması gündəliyi, süd sağımının uçotu jurnalı, əmək kitabçası, illik hesabat, Biznes plan, 50 və 70 N-li hesabların sintetik və analitik uçotu, müəssisənin işçini işə götürülməsinə və işdən çıxmasına dair əmrlər


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə