Audit” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə Cəmil q. Düzgün cavablar “A”


Əmək və əmək haqqının ödənilməsinə dair əməliyyatların auditində hansı üsullardan istifadə edilir?Yüklə 1,74 Mb.
səhifə4/10
tarix17.09.2018
ölçüsü1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

218. Əmək və əmək haqqının ödənilməsinə dair əməliyyatların auditində hansı üsullardan istifadə edilir?

A) Seçmə və başdan-başa tematik

B) Tematik və seçmə qəflətən planlı

C) Başdan-başa tematik qəflətən

D) Qəflətən, planlı, seçmə

E) Plansız seçmə, planlı, başdan-başa


219. Əmək münasibətlərinə dair ilkin sənədlərin auditi və qiymətləndirilməsi dedikdə nə başa düşürsünüz?

A) İşçilər işə qəbul olunarkən standart formaların tətbiqinə əməl edilməsi başa düşülür

B) Əmək haqqının ödənilməsində yerinə yetirilən işin xidmətlərinin həcminin ölçülməsi başa düşülür

C) Müəssisənin spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi başa düşülür

D) Sənəd dövriyyəsi qrafikinə əməl edilməsi başa düşülür

E) Mühasiblikdə əmək haqqı üzrə sintetik və analitik uçotun aparılması başa düşülür


220. Hesablanmış əmək haqqından tutulmalar 2 yerə bölünür:

A) Məcburi və könülli

B) Gəlir vergisi kreditlər

C) Həmkarlar təşkilatına üzvlük haqqı, könüllü

D) Könüllü və kreditlər

E) Məcburi və gəlir vergisi


221. Əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə auditor seçmə üsulla yoxlama apararkən ödəmə cədvəllərin yekunu 70 N-li hesabın debet və kreditində baş kitab və balansda ciddi fərq olduqda nə etməlidir?

A) Tematik qaydada əmək haqqı və əmək ödəmələri üzrə əməliyyatları yoxlanılan dövr üçün başdan-başa auditə cəlb etməlidir

B) Seçmə üsulla yoxlama ilə kifayətlənməlidir və bu barədə müəssisə rəhbərinə məlumat verməlidir

C) Buraxılan nöqsanları aradan qaldırılması üçün tədbir görməklə ilk sənədləri dəyişdirməlidir

D) Yoxlamanı dayandırmalıdır.Günahkar şəxslərin cəzalandırılmasını tələb etməlidir

E) İlk sənədlərdə korrektura üsulu ilə düzəliş aparıb, 70 N-li hesabda, balansda və hesabatda əlavə və ya qırmızı yazı üsulu ilə buraxılan sərt nöqsanları düzəltməlidir
222. Əmək haqqı və əmək ödənişi üzrə rəqəmləri süni surətdə şişirdilməsi yolu ilə kassadan pul vəsaitlərini mənimsənilməsi hallarında kim günahkardır?

A) Kassir, baş mühasib, müəssisə rəhbəri

B) Kassir əsas istehsalatın işçiləri, baş iqtisadçı

C) Baş mühasib, menecer, müəssisə rəhbəri

D) Menecer, kassir,müəssisə rəhbəri

E) Təhtəlhesab şəxslər, kassir menecer

223.Əmək haqqından gəlir vergisinin tutulmasının düzgünlüyü yoxlanarkən hansı normativ hüquqi sənəd əsas götürülməlidir?

A) AR Vergi Məcəlləsi

B) AR Konstitusiyası

C) AR Əmək Məcəlləsi

D) AR Mülki Məcəlləsi

E) AR İnzibati Xətalar Məcəlləsi

224. Əmək haqqından aşağıdakılar tutulur?

A) Gəlir vergisi,pensiya fonduna ödəmə, icra sənədləri üzrə tutmalar, digər tutmalar

B) Gəlir vergisi, həmkarlar təşkilatına üzvlük haqqı, zay məhsul buraxılışına görə tutmalar

C) Mənfəət vergisi, aliment pensiya fonduna ayirmalar, əmək haqqı nisbətində hesablamalar

D) Əmək haqqı nisbətində sosial sığorta orqanlarına hesablamalar, əmlak vergisi, gəlir vergisi, əskik gəlmələrə görə cərimələr

E) Gömrük rüsumu, mənfəət vergisi, gəlir vergisi, cərimələr, kreditə alınmış mallara görə tutmalar, pensiya fonduna ödəmə

225. Təsisedici sənədlərin auditi üçün hansı informasiya mənbələrindən istifadə etmək olar?

A) təsərrüfat subyektinin nizamnaməsindən

B) daxili auditin informasiyasından

C) Vergi Məjəlləsi ilə əlaqədar, vergi orqanlarının informasiyasından

D) kapitalın hərəkətinin informasiyasından

E) ekspert rəyinin informasiyasından


226. Nizamnamə kapitalının formalaşma prosesini ətraflı yoxlamaq üçün auditor nəyi bilməlidir?

A) təsisçilərin nizamnamə kapitalı və nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə həqiqi borcu ayrıca uçota alınmalı və hesabatda əks etdirilməlidir

B) mühasibat uçotu işlərini yerinə yetirən işçilərin say tərkibini

C) auditor təşkilatının rekvizitlərini

D) kapitalın hərəkətinin yoxlamasını

E) lisenziyaların qüvvədə olub-olmamasını


227. Təsisçilərlə hesablaşmalar üzrə əməliyyatların audit yoxlamasında əsasən nə yoxlanılmalıdır?

A) 75 «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabınınəməliyyatlarınındüzgünlüyü

B) 85 «Nizamnamə kapitalı» hesabının qalığı

C) 85 «Nizamnamə kapitalı» hesabının artması və azalması hallarını

D) 04 «Qeyri-maddiaktivlər»inilkqalığı

E) 88 «Bölüşdürülməmiş mənfəət» hesabının artması hallarını

228. Xüsusi təyinatlı fondlar tərkibində nə əks etdirilir?

A) yığımfondu, sosialsferalarfondu, istehlakfondu

B) mənfəətin istifadəsi, bölüşdürülməmiş mənfəət

C) əsas vəsaitlər, sosial sferalar fondu

D) qeyri-maddi aktivlər, materiallar

E) istehlak fondu, əsas vəsaitlər


229. Əsas vəsaitlərin auditi qarşısında hansı vəzifələr qoyulmuşdur?

A) Dividendlərin ödənilməsi

B) Kapital qoyuluşları üzrə təsisçilərlə hesablaşmaları

C) Əvəzsiz olaraq verilməsi üzrə əməliyyatları araşdırılmalıdır

D) Avadanlıqların və jihazların əldə olunmasına, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına

E) Saxlanılma vəziyyətinə, təsərrüfatdan çıxması üzrə əməliyyatların qanunauyğunluğu


230. Auditor əsas vəsaitlərin satılması üzrə əməliyyatların yoxlanılmasında hansı hesablara xüsusi fikir verməlidir?

A) 47 «Əsas vəsaitlərin satışı və sair xarijolmaları» hesabla müxabirələşməli olan hesabları onların təyinatını yoxlamalıdır

B) 01 «Əsas vəsaitlər» hesabla müxabirələşməli olan hesabları onların təyinatını yoxlamalıdır

C) 02 «Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi» hesabı ilə müxabirələşməli olan hesabları onların təyinatını yoxlamalıdır

D) 03 «İjarəyə verilmiş əsas vəsaitlər» hesabı ilə müxabirələşməli olan hesabları onların təyinatını yoxlamalıdır

E) 85 «Nizamnamə kapitalı» hesabı ilə müxabirələşməli olan hesabları onların təyinatını yoxlamalıdır

231. Qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsi üzrə əməliyyatların auditi aparıldıqda hansı mühasibat yazılışının düzgündür?

A) Dt 20 Kt 05

B) Dt 05 Kt 20

C) Dt 04 Kt 88

D) Dt 04 Kt 08

E) Dt 08 Kt 05

232.Qeyri-maddi aktivlər təsərrüfatdan çıxdıqda hansı əməliyyatların mühasibat yazılışı yoxlanılmalıdır?

A) Dt 48 Kt 04

B) Dt 05 Kt 04

C) Dt 04 Kt 88

D) Dt 04 Kt 08

E) Dt 04 Kt 05

233. Mühasibat (maliyyə) hesabatının auditində nələr nəzərdən keçirilir?

A) Təsdiq olunmuş məlumatların və həqiqi rəqəmlərin hesabatlarda düzgün əks etdirilməsi

B) ilk sənədlər, uçotregistrləri, sintetik və analitik hesabların məlumatları

C) uçot curnalının məlumatları, sənədlərin yerli arxivdə saxlanması

D) mühasibat uçotunun həqiqi vəziyyətini yoxlayıb, onu qüvvədə olan əsasnamə ilə etməsi

E) maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin tam, ardıjıl və sənədli müşahidə edilməsi

234. Müəssisədə mühasibat hesabatının audit yoxlamasını həyata keçirən auditor hansı məqamlardan istifadə etməlidir?

A) müəssisənin fəaliyyəti və əmlak vəziyyəti haqqında tam və düzgün informasiyanı formalaşdırmaq

B) illik hesabatın yoxlanılmasına qədər balansın əsas vəsaitlər maddəsinin inventarlaşdırılması aparılarkən alınan məlumatlar yoxlanılmalıdır

C) dövr üzrə qüvvədə olan hesabat formalarında təlimata uyğun tərtib edilməsi hesabat məlumatlarının ilk sənədlərində göstərilənlərə uyğun formalaşdırmaq

D) hesabatların düzgünlyü yoxlanılarkən ilk növbədə hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq məlumatlarının növbəti hesabat dövrünə düzgün köçürülməsi müəyyən edilməlidir

E) istər jari, istərsə də keçən ilə aid mühasibat hesabatlarında səhvlər aşkar edilərsə, o zaman məlumatların tərtib olunduğu aşkar edilmiş hesabat dövrü üçün tərtib edilmiş hesabatda düzəlişlərin aparılması yoxlanılmalıdır

235. Auditor mühasibat hesabatının hansı maddələrini qiymətləndirməlidir?

A) kapital və maliyyə vəziyyəti, əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər, xammal, material, hazır məhsul və mallar

B) mühasibat uçotunda jari ilə, eləjə də keçən ilə aid dəyişikliklər baş verdikdə, o zaman səhvlər aşkar edilən dövrün hesabatında büna düzəlişlər verilməlidir

C) sintetik və analitik uçot məlumatları

D) başlanğıj balansın məlumatları

E) illik hesabatların, rüblük hesabatların məlumatları

236. Maliyyə hesabatının təqdim edilməsində yoxlamanın predmetinə nə aiddir?

A) direktorlar şurasının və digər rəhbər orqanlarının balansın tərtibindən sonrakı tarixə olan dövr üzrə iclas materiallarını öyrənmək

B) vergiyə cəlb olunmadan sonra mənfəətin bölüşdürülməsi qaydasına əməl olunma vəziyyətini yoxlamaq

C) banklarda açılan hesabat formalarını yoxlamaq

D) hesabatlar tərtib edildiyi tarixdən sonra müştəridə baş vermiş problemlərin müzakirəsi

E) maliyyə hesabatlarında maliyyə vəziyyətinin bütün mövcud, real aspektlərinin əks etdirilməsi, maliyyə hesabatının onun qarşısında qoyulan tələblərə cavab verməsi


237. Nizamnamə kapitalının, əlavə kapitalın, ehtiyatların düzgün əks etdirilməsində auditor proseduraları hansılardır?

A) nizamnamə kapitalının uçotunun təşkilinin qüvvədə olan normativ aktların tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq, təsisedici sənədlərlə tanış olmaq

B) ehtiyat fondlarının və digər fondların yaradılması haqqında qüvədə olan qaydaya əməl olunmasını yoxlamaq

C) hesabat formalarının qarşılıqlı əlaqəsinin təhlili

D) mühasibat uçotunun vəziyyətinin müəssisədə qəbul olunmuş uçot siyasətinə uyğunluğunu yoxlamaq

E) xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq haqqında icazənin mövcudluğunu yoxlamaq

238. Kassanın və kassa əməliyyatlarının yoxlanmasının qarşısında hansı vəzifələr durur?

A) nağd pul vəsaitinin və digər maddi qiymətlilərin kassada saxlanması və bankdan alınıb kassaya gətirilərkən mühafizənin təmin olunması vəziyətini müəyyən etmək

B) vergiyə jəlb olunmadan sonra mənfəətin bölüşdürülməsi qaydasına əməl olunma vəziyyətini yoxlamaq

C) banklardakı açılan hesabat formalarını yoxlamaq

D) hər bir pul sənədində pulun qəbuluna dair pulu alının imzasının olmasını

E) pul sənədlərində düzəlişlərin edilib-edilməməsini

239. Kassa əməliyyatlarının yoxlanılması üçün informasiya mənbələrinə nələri aid etmək lazımdır?

A) Baş kitab, curnal-order №1, kassa kitabı, «Kassa» hesabı üzrə uçot registrləri, kassa mədaxil və məxarij orderləri

B) kassa əməliyyatları ijra edilərkən, kassa intizamına əməl ounub-olunmamasını yoxlamaq

C) bankdan, rabitə təşkilatlarından alınan nağd pul vəsaitinin vaxtında və tam mədaxill olunma vəziyyətin yoxlamaq

D) kassaya daxil olan və kassadan buraxılan pul vəsaiti üzrə əməliyyatların sənədlərlə rəsmiyyətə salınmasını yoxlamaq

E) kassa əməliyyatlarının uçotunun aparılmasının maddi dəyərlilər üzrə analitik uçot kitabının aparılma vəziyyətini yoxlamaq

240. Kassa əməliyyatlarının yoxlanılmasını auditor əsas etibarı ilə hansı istiqamətdə aparmalıdır?

A) pul vəsaiti, qiymətil kağızlar və jiddi hesabat blankının qalığının inventarlaşdırılması

B) hər bir pul sənədində pulun qəbuluna dair pulu alanın imzasının olmasını

C) pul sənədlərində düzəlişlərin edilib-edilməməsini

D) kassa mədaxil sənədlərinin üzərində tarixin göstərilib-göstərilməməsini

E) kassa məxarij sənədlərinin üzərində tarixin göstərilib-göstərilməməsini
241. Kassa əməliyyatları ilə əlaqədar olan qanun pozuntuları hansı hallarda baş verir?

A) pul vəsaitlərinin birbaşa oğurlanması, daxil olan pulun mədaxil edilməyərək mənimsənilməsi, kassa üzrə pulun artıq silinməsi

B) hesabatı qəbul etdikdən sonra kassirdən kassaya dair bütün mədaxil sənədlərinin hesabata daxil edilməsi

C) bankdan alınan pulların nağd pulun hamısı mədaxil orderi ilə mədaxil edilməsi

banklardan alınan nağd pulların hamısı mədaxil orderi ilə mədaxil edilib məxarijə

D) sənədsiz pul silinməsi halları olmamışdır

E) kassirin işçi heyətinə əmək haqqı ödəndikdə

242. Hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatların auditinin aparılmasında nəyə xüsusi fikir verilməlidir?

A) avansın düzgün köçürülməsini, valyutanın alqı-satqısı üzrə əməliyyatların uçotda düzgün əks etdirilib-etdirilməməsini

B) Baş kitab, curnal-order №1

C) müəssisənin balansı (forma №1)

D) maliyyənətijəsivəonlardanistifadəyədairforma (forma №2)

E) kassa kitabı

243. Valyuta əməliyyatlarının auditi zamanı auditor nəyi müəyyən etməlidir?

A) avansın düzgün köçürülməsini

B) pulun nağd kassaya köçürülməsini

C) kassayadaxilolanpulunvaxtındamədaxiledilməsi

D) 2 saylı jurnal-order formasının məlumatları ilə baş kitabın göstəricilərinin üzləşdirilməsinə

E) valyuta hesabının açılmasının və satın alınan valyuta məbləğinin uçotda əks etdirilməsinin düzgünlüyünü
244. Banklarda olan sair hesablar üzrə əməliyyatların auditi hansı məsələlərin yoxlanılmasını əhatəetməlidir?

A) banklardan götürülən depozit məbləğlərinin qanunauyğunluğunu və düzgünlyünü

B) satın alınan və eləjə də valyuta məbləğinin uçotda əks etdirilməsinin düzgünlyünü

C) debitor və kreditorlarla hesablaşmalar aparılmasını

D) avansın düzgün köçürülməsinə

E) 50 «Kassa» hesabı üzrə uçot registrləri


245. 60 «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar»ın yoxlanılması əsasən neçə istiqamətdə həyata keçirilməlidir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 1

246. 60 «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar»ın yoxlanılmasınəyə əsasən həyata keçirilməlidir?

A) qəbul olunmuş və ya yüklənmiş maddi qiymətlilərə görə alınan məbləğlərin düzgünlüyü təhlil olunmalıdır, alınmış maddi dəyərlilərin tam və vaxtında mədaxil olunma vəziyyəti müəyyənləşdirilməlidir

B) valyuta hesabının açılmasının düzgünyülünü yoxlamaq

C) akkreditivin vaxtında bağlanmasını və onun düzgünlüyünü yoxlamaq

D) banklarda açılan hesabat formalarını yoxlamaq

E) vergiyə jəlb olunmadan sonra mənfəətin blüşdürülməsi qaydasında əməl olunma vəziyyətini yoxlamaq


247. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların yoxlanılmasında hansı məsələlər aydınlaşdırılmalıdır?

A) firmanın rəhbəri tərəfindən ezamiyyətə getməyə və buna görə avans – təhtəlhesab məbləğ almağa ixtiyarı oan şəxslərin əvvəlcədən tərtib edilən siyahısının olması

B) qəbul olunmuş və ya yüklənmiş maddi qiymətlilərə görə alınan məbləğlərin düzgünlüyü təhlil olunmalıdır

C) alıcılar və ödəyicilər arasında hesablaşma forması müqavilə yolu ilə müəyyən olunmalıdır

D) akkreditivin açılması haqqında malgöndərənlərə məlumatın verilmə üsulu

E) banklardan götürülən depozit məbləğlərin qanunauyğunluğunu və düzgünlüyünü

248. Alınmış avanslar üzrə hesablaşmaların auditində nəyə xüsusi diqqət yetirmək tələb olunur?

A) ƏDV-nin hesablanmasının və gələjəkdə əldə olunajaq məbləğdən verginin düzgün müəyyən olunma vəziyyətinə

B) qarşı tərəfdən jərimə, peniya məbləğlərinə sanksiya üzrə iddialar

C) kassirlə tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin olmaması

D) pul vəsaitinin əsassız olaraq və ya saxta sənədlərə əsasən silinməsi

E) uçotda əməliyyatların düzgün əks etdirilib-etdirilməməsini

249. Verilmiş avansların auditində auditor nələri nəzərdən keçirməlidir?

A) verilmiş avanslara mühasibat yazılışları tərtib olunmasına və bu yazılışların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini

B) akkreditiv üzrə vəsaitin alınması üçün malsatanın təqdim etdiyi sənədlərin tam siyahısı və dəqiq xarakteristikası

C) alınmış avansların vajibliyinə və onun əsaslandırılmış olmasına

D) akkreditivinnövüvəonunyerinəyetirilməüsulu

E) ödəmə tələbnamələri ilə hesablaşmaların aparılması

250. Büdcə ilə hesablaşmların auditində auditor üçün informasiya bazası nə ola bilər?

A) iqtisadi subyektin balansı, maliyyə nətijəsi haqqında hesabat, 68 saylı hesab üzrə sintetik və analitik uçot məlumatları və s.

B) reklama görə vergilər üzrə hesablaşmalar

C) analitik uçot məlumatlarının baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğunu

D) verilmiş avans məbləğinin əsaslandırılmış və əlverişli olmasını

E) digər müvafiq normativ sənədlər
251. İşçi heyəti ilə hesablaşmaların auditinin qarşısında hansı tələblər qoyulur?

A) Analitik uçotunun təşkili və onun məlumatlarının sintetik uçot məlumatları ilə əlaqəsinin vəziyyətini yoxlamaq

B) uçot registrlərində göstərilən məbləğləri və ayları müqayisə etmək, sənədlərdə bütün lazımi rekvizitlərin olmasını yoxlamaq

C) hesab-fakturada, ödəniş tapşırığında və s. göstərilən məbləğləri ödəniş sənədlərində göstərilən məbləğlərlə müqayisə etmək

D) müəssisənin balansını yoxlamaq

E) maliyyə nətijəsi haqqında hesabatı yoxlamaq

252. Təhtəlhesab şəxslərlə aparılan əməliyyatların yoxlanılmasında nə müəyyən edilməlidir?

A) Hər bir ayın sonuna ödənilmiş, qalan isə 7 saylı curnal-orderdə əks etdirilən borc məbləğinin düzgünlüyünün müəyyən edilməsi

B) 60 «Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar» hesabının yoxlanılmasından, yoxlanılan dövrdə hər bir ayın sonuna ödənilmiş qalan isə 7 saylı jurnal-orderdə əks etdirilən borc məbləğinin düzgünlüyünün müəyyən edilməsi

C) 70 «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar» hesabının yoxlanılmasından, yoxlanılan dövrdə hər bir ayın sonuna ödənilmiş qalan və 8 saylı jurnal-orderdə əks etdirilən borc məbləğinin düzgünlüyünün müəyyən edilməsi

D) 75 «Təsisçilərlə hesablaşmalar» hesabının yoxlanılmasından, yoxlanılan dövrdə hər bir ayın sonuna ödənilmiş qalan və 8 saylı jurnal-orderdə əks etdirilən borc məbləğinin düzgünlüyünün müəyyən edilməsi

E) 76 «Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar» hesabının yoxlanılmasından, yoxlanılan dövrdə hər bir ayın sonuna ödənilmiş qalan və 6 saylı jurnal-orderdə əks etdirilən borj məbləğinin düzgünlüyünün müəyyən edilməsi

253. Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmaların auditi necə həyata keçirilir?

A) Bunların səbəbini araşdırmalı, borcun ödənilməsi haqda qarşı tərəfə rəsmi qaydada müraciət edilməyini öyrənilməli və araşdırılmalıdır

B) inventarlaşmanın düzgün aparılmasını və onun nəticəsinin düzgün rəsmiyyətə salınma vəziyyətini

C) təqsirkar şəxslərdən müəssisəyə dəyən zərərin necə ödətdirilməsini

D) maddi zərərin təqsirkar şəxsin hesabına yarılmasını, onun tam əks etdirilməsini

E) icra vərəqinə əsasən tutulmaların düzgün və əsaslandırılmış olmasını


254. İstehsal prosesi üzrə əməliyyatların audit yoxlamasının predmetinə nə aiddir?

A) istehsal ehtiyatlarının uçotunun aparılmasının qəbul olunmuş uçot siyasətinə uyğun olması, ehtyiatların müntəzəm olaraq inventarlaşması, sənədlərin rəsmiyyətə salınmasının düzgünlüyü

B) mühasibat uçotunda ayrıja balansın olmaması

C) analtik uçot məlumatlarının Baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğu

D) ƏDV üzrə hesablaşmalar

E) mənfəət vergisi üzrə hesablaşmalar

255. Hesabat dövründə istehsal olunan hazır məhsulun uçot və hesabatda əks etdirilmiş istehsal maya dəyərinin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün istehsal məsrəflərinin məbləğindən müvafiq elementlər üzrə aşağıdakılar çıxarılmalıdır

A) müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət və digər məqsədli daxilolmalar hesabına maliyyələşdirilən xərclər; qeyri-sənaye xarakterli işlərin yerinə yetirilməsinə çəkilən xərclər

B) əsas vəsaitlərin köhnəlmə məbləğini

C) əməyin ödənişi üzrə məsrəflər

D) material xərcləri

E) sosial ehtyiaclara ayırmalar

256. Məsrəflərin və məhsulun maya dəyərinin yoxlanılmasının predmeti aşağıdakılardır:

A) məsrəflərin sərf edilməsinin və onların uçot siyasətinə uyğun olaraq tam həjmdə əks etdirilməsi, maya dəyərinin düzgün müəyyən edilməsi

B) müəssisədə ijarəyə götürülmüş əsas fondların müəyyən edilməsi

C) hesab-fakturada, ödəniş tapşırığında və s. göstərilən məbləğləri, ödəniş sənədlərində göstərilən məbləğlərlə müqayisə etmək

D) manatla və valyuta ilə ifadə olunan iri məsrəf məbləğlərinin seçilməsi

E) uçot registrlərində göstərilən məbləğləri və ayları müqayisə etmək, sənədlərdə bütün lazımi rekvizitlərin olmasının müəyyən edilməsi

257. Hazır məhsul üzrə əməliyyatların auditinə nə daxildir?

A) İlin sonuna hazır məhsulun faktiki qalığının, onun məbləğinin balansda göstərilən məbləğlə uyğunluğunun yoxlanılması

B) Uçot siyasətinə uyğun olması, tam həjmdə hazır məhsulun mövjudluğunun uçotunun düzgün qiymətləndirilməsi və əks etdirilməsi

C) Ümumi təsərrüfat xərclərinin məhsulun maya dəyərinə silinməsi qaydasının yoxlanılması

Məsrəflərin hazır məhsul və bitməmiş istehsal arasında bölüşdürülməsi qaydasının yoxlanılması

Başa çatmamış istehsalın faktiki qalağının, balansda göstərilən qalıq məbləğinə uyğunluğunun yoxlanılması

258. Yüklənmiş mallar üzrə əməliyyatların auditinin predmetinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

A) Uçot siyasətinə uyğun yüklənmiş malların uçotda, əks etdirilməsi, yüklənmiş malların tələb olunan səviyyədə uçotunun təşkilinin düzgünlüyünü yoxlamaq

B) Hər bir məlumat növü və sifariş üzrə maya dəyərinin düzgün müəyyən edilməsi

C) Qeyri-adi əməliyyatların, qeyri-standart müxabirləşən hesabların yoxlanılması

D) Gələcək dövrlərin xərclərinin uçotunun düzgünlüyünün yoxlanılması

E) İcarə haqqının mühasibatlıqda hesablanması qaydasının müqavilədə müəyyən edilmiş qaydayauyğun olması

259. Əmtəələr (mallar) üzrə əməliyyatların auditinin predmetinə hansılar daxildir?

A) Əmtəələrin tam həcmində və mövcud vəziyyətdə əks etdirilməsinin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yoxlamaq

B) Gələcək dövrlərin xərclərinin uçotunun düzgünlüyünü yoxlamaq

C) Səfr edilən məsrəflərin sənədlərlə əsaslandırılmasının yoxlanılması

D) Satılmış məhsulların maya dəyərinin yoxlanılması

E) Uçot registrlərində göstərilən məbləğləri və ayları müqayisə etmək, sənədlərdə bütün lazımi rekvizitlərin olmasını yoxlamaq


261. Maliyyə nətijəsinin auditinin müəssisədə hansı yollarla aparılır?

A) Uçot siyasətində məhsul satışından olan maliyyə nəticələrinin təqdim olunmuş hesablaşma sənədləri və ya ödəniş sənədləri üzrə necə əks etdirildiyini aydınlaşdırmalı

B) Müxtəlif fəaliyyət növü tətbiq edilməklə alınan məbləğlərin ayrı-ayrılıqd auçotunun mövudluğunu yoxlamaq

C) Mallar üzrə ƏDV-nin uçotunun düzgünlüyünü yoxlamaq

D) İlkin mühasibat sənədlərindəki məlumatları, mühasibat yazılışları ilə müqayisə etmək yolu ilə yoxlamaq

E) Hazır məhsulun uçotu üzrə mühasibat yazılışlarının verilməsinin düzgünülyünün yoxlanılması

262. Mənfəətin bölüşdürülməsi üzrə əməliyyatların uçotunun auditi nejə aparılır?

A) Büdcəyə mənfəətdən vergilərin hesablanması və ödənilməsi, uçotda əks etdirilməsi, habelə yerli vergilərin, resursların və yığımların və s. bu kimi hesablaşma əməliyyatlarının uçota alınmasının real vəziyyətini audit edir

B) Cari ildə aşkar olunmuş keçən illərin əməliyyatlarından zərər məbləği yoxlamaq

C) 80 saylı sintetik uçotun 3 saylı sub hesabın yoxlanması

D) Valyuta hesabı üzrə mənfi məzənnə fərqin müəyyən edilməsi

E) Tara əməliyyatları ilə əlaqədar olan itkilərin müəyyən edilməsi

263. Nizamnamə kapitalının auditinin gedişində auditor hansı vəzifələr həll etməlidir?

A) Bu hesab üzrə əməliyyatlar yoxlanılarkən auditor nəzərə almalıdır ki, nizamnamə kapitalının həcmi təsis sənədlərində qeydə alınan təsisçilərin qoyduqları vəsaitlərin məcmusuna uyğun gəlməlidir. Bu vəsaitlərin tam keçirilib-keçirilməməsinə 85 saylı hesabla 75 saylı hesabına müvafiq məlumatların müqayisə etməklə müəyyən edilməsi

B) Təsis sənədlərində nəzərdə tutulan qayda üzrə və ya təsisçilərin qərarına əsasən xüsusi fondalırn yaradılmasının müəyyən edilməsi

C) Xüsusi kapitalın vəziyyəti və hərəkəti haqqında məlumatların yoxlanılması üçün 80, 81, 88 vəs. sintetik hesabların məlumalarından istifadə edilir

D) Mühasibat uçotunun hesablar planının müəssisədə istifadə edilən hesabların yoxlanılması

E) Manatla və valyuta ilə ifadə olunan iri məsrəflərinin seçilməsi

264. Əlavə kapital əsas etibarı ilə hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

A) Əmlakın dəyərinin aşağı düşən məbləğinin ödənilməsinə, nizamnamə kapitalının artmasına

B) Xüsusi fondların hərəkətinin müəyyən edilməsi

C) Faktiki istehsal maya dəyərinin artırılmasına

D) Mənfəətin artılırılmasına

E) İstehlak fondu vəsaitinin xərclənməsinə, yığım fondunun yaradılmasının artırılması

265. Analitik audit prosedurlarının hansı metodları mövcuddur?

A) Müqayisə, statistik, kompleks təhlil

B) Müşahidə, üzləşdirmə, statistik

C) Kompleks təhlil, müşahidə, müqayisə

D) Üzləşdirmə, statistik, kompleks təhlil

E) Statistik, müqayisə, müşahidə


266. Əsas vəsaitlərin saxlanmasının auditinin əsas vəzifələri hansılardır?

A) Qiymətləndirilməsi, mövcudluğu, təsnifatı, texniki vəziyyətinə nəzarət

B) Düzgün və səmərəli istifadə edilməsi, qiymətləndirilməsi və vaxtında təmiri

C) Texniki vəziyyətinə nəzarət, düzgün istifadə edilməsi, mövcudluğu, hərəkəti

D) Səmərəli istifadə edilməsi, təsnifatı, qiymətləndirilməsi, vaxtında təmiri

E) Vaxtında təmiri, mövcudluğu, hərəkəti, təsnifatı, qiymətləndirilməsi

267. Əsas vəsaitlərin istifadəsinin auditinin vəzifələri hansılardır?

A) Əsas vəsaitlərin düzgün və səmərəli istifadə edilməsi

B) Köhnəlməsinin hesablanması və uçotda düzgün əks etdirilməsi, düzgün istifadə edilməsi

C) Səmərəli və düzgün istifadə edilməsi, təmir planının yerinə yetirilməsi, təsnifatı

D) Əsas vəsaitlərin təmir planının yerinə yetirilməsi, onların vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasına nəzarət

E) Heç biri daxil deyil

268. Audit yoxlaması zamanı əsas vəsaitlər malsatanlardan daxil olduqda hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir?

A) Dt 08 Kt 60

B) Dt 01 Kt 75

C) Dt 01 Kt 50

D) Dt 08 Kt 51

E) Dt 08 Kt 62


269. Audit yoxlamasında kassada əskik gəlmə məbləğinə hansı yazılış verilir?

A) Dt 84 Kt 50

B) Dt 88 Kt 50

C) Dt 87 Kt 50

D) Dt 50 Kt 51

E) Dt 50 Kt 56

270. Kassada olan pul vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə olunmasını yoxladıqda hansı metoddan istifadə edirlər?

A) Balans metodu

B) Müşahidə metodu

C) Sorğu metodu

D) Birləşmə metodu

E) Hesablama metodu

271. Bank əməliyyatlarını yoxlayarkən hansı sənədin tamlığı və dürüstlüyü müəyyən edilməlidir?

A) Bank çıxarışları

B) Bank arayışları

C) Bank sorğuları

D) Mədaxil sənədləri

E) Məxaric sənədləri

272. Auditor təsisçilərlə və səhmdarlarla hesablaşmaları yoxlayarkən hansı sənədlərin mövjudluğuna nəzarət etməlidir?

A) Təsis sənədlərinəvə nizamnamə kapitalına

B) Təsis sənədlərinəvə ehtiyat kapitalına

C) Təsis sənədlərinəvə əlavə kapitala

D) Nizamnamə kapitalına və mənfəətə

E) Ehtiyat kapitalına və əlavə kapitala

273. Mal-material qiymətlilərin uçot qiyməti ilə əks etdirilməsi zamanı auditor hansı hesabları yoxlamalıdır?

A) 10,15,16

B) 10,15,20

C) 10, 16,23

D) 15,16,20

E) 10,16,23

274. Auditor bitməmiş istehsalatın tərkibi və qiymətləndirilməsini yoxlamaq üçün məhsulun maya dəyərinin hansı hesablama göstəricilərindən istifadə edir?

A) İmal


B) Yekun

C) Cari


D) Qalıq

E) Yığım


275. İstehsal olunmuş məhsulların mövjudluğu, hərəkəti və saxlanılmasının uçotu, nəzarəti və təhlili üçün hansı sənədlər hesab olunur?

: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə