Audit” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə Cəmil q. Düzgün cavablar “A”Yüklə 1,74 Mb.
səhifə5/10
tarix17.09.2018
ölçüsü1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A) İlkin sənədlər

B) Sərəncamverici sənədlər

C) Birdəfəlik sənədlər

D) İcmal sənədlər

E) İcraedici sənədlər

276. Məhsul buraxılışının yoxlaması zamanı hansı nəzarət üsullarından istifadə olunur?

A) Faktiki nəzarət

B) Sonrakı nəzarət

C) Hesablama nəzarəti

D) Yekun nəzarət

E) İlkin nəzarət

277. Müəssisə və təşkilatlarda audit aparılan zaman təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının kompüter vasitəsilə işlənməsinin yoxlanması ilə yanaşı bir sıra prinsipial məsələlərə də diqqət yetirmək lazımdır.Aşağıdakılardan hansı bu prinsipial məsələlərə aid deyil

A) Kompüter texnikasına və informasiya texnologiyasının emalına kənar şəxsin müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması.

B) Müəssisə və təşkilatlarda uçot- hesabat işlərinin aftomatlaşdırılması səviyyəsi

C) Informasiyanın işlənməsi, saxlanması və arxivləşdirilməsi təminatı.

D) Müəssisənin idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən şöbələr arasında lokal setin yaradılması.

E) Hər bir sahənin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla proqram təminatının vəziyyəti


278. Kompüter texnikasından istifadə şəraitində təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının audit yoxlaması aparılan zaman istifadə olunan yoxlama metodikasına aid deyil

1) Analitik təsərrüfat əməliyyatlarına dair kompüter texnikasında yekun məlumatları əldə etməklə bərabər onları növbəti yoxlama mərhələlərini və ənənəvi qaydaları tətbiq etmək.

2) Audit yoxlaması zamanı tətbiq olunan proqram əminatı vasitəsilə müəssisədə mövcud təsərrüfat- maliyyə əməliyyatları üzrə ayrı-ayrı sahələrin kompüter məlumatlarını yekun sintetik göstəricisi ilə müqayisə etmək.

3) Məlumatların işlənməsi və yekunların aftomatlaşdirilmlş çarı şəraitində nəzarət sisteminin təşkili

4) Sahələr üzrə proqram üzrə proqram təminatın lisenziyalaşdırılması və tətbiqi səviyyəsi

5) Müəssisə və təşkilatlarda uçot – hesabat işlərinin avtomatlaşdırılması səviyyəsi

A) 1 ,2 C) 2,4 E) 1 , 3, 5

B) 2,3 D) 4,5

279. Maliyyə hesabatlarının auditində auditorun tərtib etdiyi rəy də qeyd olunmur ()

A) Auditor tərəfindən rəhbərliyin qəbul etdiyi maliyyə hesabatları çərçivəsinin tətbiqinin mümkünsüzlüyü haqqında qərar qəbul edilməsi

B) Vahid maliyyə hesabatı, təyinatlı hesabatlar elementləri və ya maliyyə hesabatında bir hissə, ümumi və ya xüsusi məqsədli maliyyə hesabatı toplusunun tərkib hissəsi

C) Müqavilə şərtlərinə əməl etmək

D) Yekun maliyyə hesabatları

E) Mühasibat uçotunun digər əsaslarına müvafiq hazırlanmış maliyyə hesabatları toplusu

280. Müəssisənin təsərrüfat- maliyyə fəaliyyətinin informasiya texnologiyaların kompüter vasitəsilə işlənməsi şəraitində audit yoxlama işləri hansı aspekti əhatə etmir

1) Planlaşdirmada plan tapşırıqlarının hazırlanması, biznes-plan qurulmasına dair kompüter bazasında olan məlumatların öyrənilməsi

2) Təsərrüfatdaxili nəzarət sisteminin aftomatlaşdırılmış idarəetmə bazasında proqram təminatlı işləmələrin araşdırılması

3) Təsərrüfat_ maliyyə fəaliyyətinin faktiki uçota alınmasında uçot hesabat məlumatlarının kompüter vasitəsilə işlənməsi

4) Təsərrüfat- maliyyə əməliyyatlarının audit aparılan müəssisələrdə kompüter texnikasından istifadə olunmuş sahələrdə tətbiq auditin yeni yoxlama metodikasının işlənib hazırlanması

5) Audit fəaliyyətinin özündə kompüter texnikasından istifadə edilməsi, yeni tipli audit fəaliyyətinin yaradılması

A) 4, 5 D) 3, 4

B) 1 E) 1, 2

C) 2

281.Auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy tərtib edərkən neçə saylı BAS-na istinad edir?A) 800 C) 200 B) 600 D) 400 E) 100

282. Maliyyə hesabatlarının auditinin məqsədi nədən ibarətdir?

A) Maliyyə hesabatlarının bütün maddi münasibətlərdə təqdim olunan maliyyə hesabatı standartlarına uyğun hazırlanıb hazırlanmaması ilə bağlı rəy vermək imkanı yaratmaqdan ibarətdir

B) Istifadəçilər kommersiya fəaliyyəti ilə mühasibat uçotu haqqında zəruri biliklərə malik olmalı və informasiyanı kifayət qədər dərindən öyrənməkdən ibarətdir

C) Maliyyə hesabatlarında təqdim olunan informasiyanın etibarlı olması və ona çəkilən xərclərin nəzərə alınmazından ibarətdir

D) Maliyyə hesabatlarının auditinin beynəlxalq audit standartlarına müvafiq şəkildə aparmaqdan ibarətdir

E) Auditin həyata keçirilməsi zamanı BAS-a əla olaraq digər peşə aktlarının hüquqi və ya normativ aktların tələblərinə əməl etməkdən ibarətdir

283. BMF-nin Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi aşağıdakıların daxil edildiyi peşə etikasının başlıca prinsiplərinə daxil deyil

A) Uçot siyasəti və izahlı qeydlər

B) Qərərzizlik

C) Peşəkar səlahiyyət və ehtiyatlılıq

D) Məxfilik

E) Dürüstlük

284. Təsis sənədlərinin auditi nəyi öyrənir?

A) Təsisçilərin tərkibi və onların nizamnamə kapitalına qoyduqları üzvlük haqlarının mənbəyi öyrənilir

B) Törəmə müəsisələrlə hesablanmalar

C) Asılı müəssisələrlə hesablaşmalar öyrənilir

D) Birgə fəaliyyət üzrə hesablaşmalar öyrənilir

E) Nizamnamə və təsis müqavilələrinin mövcudluğu öyrənilir

285. Təhtəl şəxslərlə hesablaşmaların auditi zamanı auditor hansı sübutlardan istifadə edir:

A) Direktorun əmrindən

B) Səhmdarların ümumi iclasının protokolundan

C) Mühasibatlığın arayışından

D) Direktorlar Şurasının iclasının protokolundan

E) Üçüncü şəxslərin yazılı məlumatlarından

286. Auditor mühasibat hesabatı haqqında nəticəyə imza atdıqdan sonrakı tarixlərdə baş verən hadisələrə görə məsuliyyət daşıyırmı?

A) Xeyr

B) Bəli


C) Müqaviləyə əsasən

D) Razılığa əsasən

E) Auditorun yekun sənədlərinə əsasən

287. Səhimlərlə bağlı əməliyyatların auditinə aid deyil()

A) Maliyyə nəticələrinə təsir göstərən sair satış əməliyyatları və satışdankənar əməliyyatlar üzrə gəlirləri aşdırmaq

B) Səhimlərin reyesrində edilən dəyişikliklərin mühasibat uçotunda vaxtında və düzgün əks etdirildiyini yoxlamaqı

C) Səhmlər geri alınarkən onların bazar məzənnəsinə uyğun olaraq alındığını və bu əməliyyatların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq

D) 1 il ərzində satılmayan səhmlərin ləğv edilməsi barədə səhmdarların ümumi yığıncağının qərarını tələb etmək və nizamnamə fondunun bu səhmlərin nominal dəyəri məbləğində həqiqətən azaldığına əmin olmaq

E) Səhmlərin etibarsız sayılması halları olmuşdursa, bu əməliyyatların qanunvericiliyə uyğunluğunu yoxlamaq

288. Audit rəyinin hansı hissəsi iqtisadi subyekt tərəfindən maraqlı tərəflərə təqdim edilir ?

A) Audit rəyinin yalnız yekun hissəsi

B) Audit həcmini təsvir edən hissə, giriş hissə, audit rəyi hissəsi

C) Giriş hissəsi, audit həcmini təsvir edən hissə

D) Heç bir hissəsi

E) Giriş hissəsi

289. Daxili auditor yoxlamasının əsas istiqamətlərinə aid deyil

A) Auditor yoxlamasından öncə audit seçməsinin müəyyın edilməsi

B) Bank hesablarında əməliyyatların daxili auditi

C) Xarici ( kənar) hesablaşmaların daxili auditi

D) Əmək haqqı üzrə hesablaşmaların daxili auditi

E) Nəqd pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların daxili auditi

290. Həyata keçirilmə vaxtına görə maliyyə təsərrüfat nəzarəti neçə yerə bölünür?

A) Qabaqcadan nəzarət, cari nəzarət, sonradan aparılan nəzarət

B) Qabaqcadan nəzarət

D) Daxili nəzarət, kənar nəzarət

C) İki tərəfli nəzarət

E) Başdan başa yoxlama, cari nəzarət

291. Audit yoxlaması keçirilməsi müddətini kim müəyyən edir ?

A) Audit yoxlamasının keçirilməsi haqqında müqavilə ilə

B) Iqtisadi subyekt

C) Auditor tərəfindən vəziyyətdən asılı olaraq

D) Öhdəlik – məktubla

E) iqtisadi subyekt

292 . Auditor iqtisadi subyektin fəaliyyətinin dayandırılması və ləğv edilməsi ilə bağlı yerinə yetirilməyən normativ aktları yoxlayan zaman nəyə əməl etməlidir?

A) İqtisadi subyektə aid olan informasiyalari, normativ hüquqi bazanı öyrənməli

B) Daxili və xarici auditin aparılmasına dair məlumatları öyrənməli

D) Ekspertin məqsədi və ekspert işinin həcmini öyrənməli

C) Ekspertin iqtisadi subyektlə qarşılıqlı münasibətlərinin şərhini öyrənməli

E) Auditor təşkilatının ekspert rəyini öyrənməli

293. Mübahisəli hallarda auditorun günahı və cavabdehliyi müştəri qarşısında müəyyən edilir :

A) Məhkəmə ilə

B) Auditor və müştəri ilə müqavilə üzrə

C) Vergi müfəttişliyi ilə

D) Mərkəzi Bankla

E) Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən

294. Audit yoxlamasının keçirilməsi zamanı auditor əldə rəhbər tutur :

A) Milli standartları

B) Beynəlxalq standartları

C) Digər hər hansı standartları

D) Işçi standartları

E) Auditorun yekun sənədləri

295. Planlaşdırma və auditin keçirilməsi zamanı auditor üzə çıxardır :

A) Etibarlılığı

B) Professional bacarığı

C) Iqtisadi subyekt rəhbərliyinin düzgünlüyünə şübhəsiz inam

D) İdarəetmə qərarlarının səmərəliliyini

E) Müstəqilliyi

296. Audit prosesində maliyyə təhlilinin məqsədinə aşağıdakılardan hansı aid edilir.

A) Cari ğöstəricilərin əvvəlki dövrlərin ğöstəriciləri ilə müqayisəsi

B)Auditor tərəfindən sifarişçinin işgüzar fəallılığının mahiyyətinin və tərkibinin müəyyənləşdirilməsi

C) Sifarişçinin hesabatında qəsdən və ya təsadüfən edilə biləçək səhvlər zonasının müəyyənləşdirilməsi

D) Sifarişçinin perspektiv maliyyə- təsərrüfat fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

E) Sifarişcinin hesabatında qəsdən və ya təsadüfən edilə biləcək səhvlər zonasının müəyyənləşdirilməsi

297. Aşağıdakılardan hansı Ali audit qruplarının beynəlxalq təşkilatı olan INTOSAI tərəfindən qəbul olunmuş standartların komponentlərinədaxil deyil

A) Axtarışları dəstəkləmək və mükafatlandırmaq

B) Əsas müddəalar

C) Ümumi standartlar

D) Yerlərdə iş standartları

E) Hesabat standartları

298. Vaxta görə xərclərin planlaşdırılması prosesində audit aşağıdakıları nəzərə almalıdır

A) Real əmək məsrəfləri, riskin qiymətləndirilməsi

B) İnventarlaşmanın vaxtında aparılması

C) İlkin sənədlərin tərtib edilməsi

D) Mühasibat uçotunda səhvlərin düzəldilməsi

E) Planlaşdırmanın optimallığı

299 . Daxili və xarici audit arasındakı fərqi tam əks etdirən ən düzgün təsdiq:

A) Xarici auditor təşkilatdan tam müstəqil olmalıdır, daxili auditor isə təşkilatda çalışır və rəhbərlik üçün hesabat hazırlayır

B) Daxili audit işi rəhbərliyin qərarına əsasən yaradılır, xarici audit isə dövlət orqanının qərarına əsasən

C) Xarici auditor məcburi qaydada attestasiya edilir, daxili auditor isə attestasiya edilmir

D) Xarici auditor əməyi ödənilir, xarici auditor isə ictimai əsaslarla çalışır.

E) C və D variant

300. Aşağıdakılardan hansı balansın və onu müşayət edən hesabat formasının oxunuş formaları deyil?

A) Uyğun gəlməyən məlumatların düzəldilməsi

B) Hazırlıq

C) Balansın ilkin icmalı

D) Balansın və onunla əlaqədar formaların ekspres təhlili

E) Heş biri düzgün deyil

301. İnventar cədvəlinin sənədli təhlili bu məqsədə çatmaq üçün audit yoxlaması metodu sayılır :

A) Mövcudluq

B) Dolğunluq

C) Dəyər

D) Etibarlılıq

E) Obyektivlik

302. Auditin keçirilməsi haqqında məktub sifarişçiyə göndərilir:

A) Auditin keçirilməsi haqqında müqavilə imzalanadək

B) Auditin keçirilməsi haqqında müqavilə imzalandıqdan sonar

C) Auditin keçirilməsi haqqında müqavilənin imzalanması ilə eyni vaxtda

D) Məktub göndərilmir

E) Auditin keçirilməsi haqqında müqavilə imzalandıqdan sonar

303. Azqiymətli - tezköhnələn əşyaların hesabat dövrünün sonuna qiymətləndirilməsinin hesabi yoxlanması metodu sayılır :

A) Mövcudluq

B) Dəyər


C) Dolğunluq

D) Mötəbərlilik

E) Köhnəlmə

304. İqtisadi subyektin hüququ yoxdur:

A) Aşağıda adları çəkilənlərdən hər birinə

B) Öz bölmə və filiallarının mühasibat hesabatının aiditini müxtəlif audit təşkilatlarına tapşırmaq

C) Audit təşkilatlarından auditin işçi sənədlərini tələb etmək (qanunda nəzərdə tutulan hallardan başqa)

D) Audit fəaliyyətini lisenziyalaşdıran dövlət orqanlarına qanunvericiliyin pozulması haqqında çıxışlarla müraciət etmək

E) A və B variantı

305. Daxili audit həyata keçirilə bilər:

A) Təşkilatın təftiş komissiyası, ştatda olan mütəxəssislər tərəfindən

B) Ştatda olan mütəxəssislərin köməyi ilə

C) Ştatda olan auditorlar, təftiş komissiyası, həmçinin bu məqsədlə cəlb edilmiş xarici auditorlar

D) Baş mühasib tərəfindən

E) Xarici auditorlar tərəfindən

306. Audit firmaları aşağıdakı hüquqi təşkilati formalarda yarana bilər :

A) İstənilən, AR Mülkü Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş

B) İstənilən , qapalı Səhmdar cəmiyyət istisna edilməklə

C) İstənilən, istehsal kooperativlərindən başqa

D) İstənilən, açıq Səhmdar cəmiyyətlərdən başqa

E) AR –nın Mülki Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmamış

307. Auditor prosedurları həyata keçirilən zaman aşağıda sadalananlardan hansı riyazi dəqiqliyin yoxlanması deyildir :

A) Qısamüddətli kreditor borclarının ödənməsi əmsalının hesablanması

B) Jurnal və registrlərin yekunlarının hesablanması

C) Jurnal və registrlər üzrə məbləğlərin üzləşdirilməsi

D) Məhsul satışı üzrə hesab- fakturaların toplanması

E) Uzunmüddətli kreditor borclarının ödənməsi əmsalının hesablanması

308. Daxili auditin vəzifələrinə aid deyil?

A) Resursların bütün növlərindən rasionallıqla və qənaətlə istifadə olunması

B) Aktivlərin vəziyyətinə nəzarət və zərərlərə yol verilməməsi

C) Sistemdaxili nəzarət prosedurlarının yerinə yetirilməsinin təsdiqlənməsi

D) Daxili nəzarət sisteminin fəaliyyətinin yerinə yetirilməsinin təsdiqlənməsi

E) İdarə olunan informasiya sistemindən alınmış informasiyanın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

309. Audit rəyinin yekun hissəsi :

A) Auditorun subyekt , onun maliyyə hesabatı haqqında fikridir

B) Toplanmış sübutlardır

C) Şirkət haqqında 3-cü şəxslərdən aqlınmış məlumatdır

D) Yoxlama aparan auditor haqqında məlumatdır

E) C və D variant

310. Əsas vəsaitlərin auditi zamanı ilk növbədə auditor nəyə diqqət yetirməlidir ?

A) İnventar kartoçkalarının mövcudluğuna və vaxtaşırı inventarizasiyanın aparılmasına

B) Əsas vəsaitlərin təsnifatına

C) Əsas vəsaitlərin uçotu üzrə hesabatlara

D) Əsas vəsaitlərin hərəkəti üzrə aktlara

E) Vaxtaşırı inventarizasiyanın aparılması

311. Pul vəsaitlərinin dəqiqliyinin təsdiqi üçün daha düzgün sübut:

A) Audit tərəfindən keçirilən pul vəsaitlərinin hərəkətinin təhlili

B) Müəssisə işçilərindən alınan məlumat

C) Inventarizasiya

D) Kassirin hesabatı

E) Mədaxil və məxaric kassa sənədlər

312. Audit yoxlamasında mühasibat hesabatına ümumi baxış keçirilir:

A) Audit yoxlamasının əvvəlində

B) Audit yoxlamasının sonunda

C) Audit prosesində vacib olduqca

D) Sübutlar toplanarkən

E) C və B variantı

313. Daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi həyata keçirilir:

A) Audit yoxlamasının masştabının qiymətləndirilməsi və planlaşdırılması

B) Müəssisə haqqında ümumi imformasiyanın alınması

C) Müştərinin həyat qabiliyyətinin və ya mümkün müflisləşmə ehtimalının müəyyən edilməsi üçün

D) Müəssisənin təşkilati strukturunun qurulması üçün

E) Müəssisənin uçot siyasətinin müəyyən edilməsi üçün

314. Auditin keçirilməsi planı və proqramı, iqtisadi subyektin ərizəsi,izahatı və əlavələri , iqtisadi subyektin sənədlərinin surəti nə adlanır ?

A) İşçi sənədlər

B) Daimi fayllar

C) Cari fayllar

D) Xüsusi sənədlər

E) Daxili sənədlə

315. Auditorun mühasibat uçotunun təşkili və bərpasında xidmət göstərdiyi təşkilatda yoxlama keçirmək hüququ varmı?A) Xeyr

B) Bəli


C) Bəli, auditorlar palatasının icazəsi olarsa

D) Öhdəlik məktubunda nəzərdə tutulmayıbsa

E) Könüllü olaraq, apara bilər

316. Pul vəsaitinin dəqiqliyinin təsdiqi üçün daha düzgün sübut nədir?

A) Auditor tərəfindən keçirilən pul vəsaitlərinin hərəkətinin təhlilidir

B) Müəssisə işçilərindən alınan məlumatdır

C) Uçot registrləridir

D) İnventarizasiyadır

E) Balans qalıqları

317. Məktub – öhdəlik tərtib olunana və auditor yoxlaması aparmağa dair müqavilə bağlanana qədər auditor tərtib edir :

A) Auditin təxmini planını

B) Mühasibat sənədlərini

C) Uçor registrlərini

D) Maliyyə nəticələri haqqında sənədi

E) Auditorun iş planını

318. Müəssisədə kassa əməliyyatlarının aparılması qaydaları kimlər tərəfindən müəyyən edilir :

A) Baş mühasib

B) Direktorlar şurası

C) Kassir

D) Mərkəzi Bank

E) İnventarizasiya komissiyası tərəfindən

319. Auditor hesabatı aşağıdakılardan ibarətdir :

A) Giriş, analitik və nəticə hissəsindən

B) Audit rəyindən

C) Audit sübutlarından

D) Analitik və yekun hissədən

E) B və D variant

320. Aşağıda göstərilən şərtlərin hər hansə biri meydana çıxdığı halda şərtsiz müsbət rəy verə bilməz :

A) Hər biri

B) Irad


C) Zidd olduqda

D) Inamsızlıq

E) A və C variantı

321. Daxili auditin funksiyalarına aid deyil?

A) Obyektivlik funksiyası

B)Yoxlama funksiyası

C) Məlumat funksiyası

D) analitik funksiya

E) Layihə metodiki funksiya

322. Aşağıdakılardan hansı auditor rəyinin növlərinə aid deyil :

A) Natamam rəy

B) Mənfi rəy

C) Şərti müsbət rəy

D) Müsbət rəy

E) A və B variant

323. Auditorun yazılı məlumatı aşağıdakılara verilə bilər:

A) Auditor xidmətləri göstərilməsinə dair müqaviləni imzalamış şəxsə

B) Vergilər Orqanına

C) Müqavilədə iştirak etməyən investorlara

D) Menecerə

E) Auditorlar palatasına

324. Əsas vəsaitlərin auditinin məqsədi :

A) Əsas vəsaitlərin hərəkətinin və onlara düzgün amortizasiya hesablanmasını yoxlamaq

B) Maddi məsul şəxsi müəyyənləşdirmək

C) Onların keyfiyyətinin yoxlanılması

D) Hesab – fakturaları nəzərdən keçirmək

E) Əsas vəsaitin təmirinin yoxlanması

325. Mühasibat hesabatı təqdim edildiyi tarixdən sonar baş verən hadisələr və faktlar hökmən auditorun hansı sənədlərində öz əksini tapmalıdır ?

A) İşçi sənədlərdə

B) Xarici sənədlərdə

C) Daxili sənədlərdə

D) Heç birində

E) A və B variant

326. Yoxlayan orqan qarşısında vergi üzrə büdcə ilə hesablaşmaların həyata keçirilməsinin dolğunluğunu və vaxtında keçirilməsini yoxlamaq vəzifəsi qoyulmuşdur.Belə yoxlama həyata keçirilir:

A) Vergi müfəttişliyi tərəfindən

B) Ana kompaniya tərəfindən

C) Auditor firması tərəfindən

D) Sosial sığorta orqanları tərəfindən

E) Dövlət Sosial Müdafiə fondu tərəfindən

327. Audit rəyinin analitik hissəsi aşağıdakılara ünvanlanır :

A) İqtisadi subyektin baş mühasibinə

B) Maliyyə direktoruna

C) Yerli vergi müfəttişliyinə

D) İqtisadi subyektin təsisçisinə

E) Təssisçiyə

328. Audit yoxlamasının keçirilməsi zamanı auditor üçüncü şəxslərdən lazım olan informasiyanı ala bilərmi ?

A) Ancaq yazılı sorğuya əsasən hüququ var

B) Hüququ yoxdur

C) Istənilən formada almağa hüququ var

D) Müqavilədə nəzərdə tutulubsa hüququ var

E) Şifahi

329. Mühasibat hesabatı barəsində audit rəyi özlüyündə :

A) Mühasibat hesabatlarının etibarlılığı haqqında müstəqil fikirdir

B) Yoxlanılan subyektin maliyyə vəziyyəti barəsində məlumatdır

C) Vergilərin vaxtında və düzgün ödənilməsi haqqında informasiyadır

D) Müəssisənin öhdəlikləri haqqında məlumatdır

E) Müəssisənin aktivləri haqqında məlumatdır

330. Auditor və müştərinin qarşılıqlı münasibətləri nə ilə müəyyən edilir :A) Audit standartları ilə

B) Auditor firmasının rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilən qaydalarla

C) Auditorun özü tərəfindən müəyyən edilən münasibətlərlə

D) Könüllülük və əvəzsizlik əsasında

E) Auditor sübutları ilə

331. Pul vəsaitlərinin ekspertizasında auditor hansı üsullarda istifadə edir :

A) Başdan – başa yoxlama, ilkin sənədlərlə üzləşdirmə

B) Dövriyyə cədvəllərinin qalığının çıxarılmasından

C) Inventarizasiyadan

D) Balansın təhlilindən

E) Riyazi yoxlamadan

332. Audit yoxlamasının hansı mərhələsi daha çox məsuliyyət tələb edir :A) Kassa əməliyyatlarının auditi

B) İstehsal ehtiyatlarının auditi

C) Hazır məhsul və onun satışının auditi

D) Bank əməliyyatlarının auditi

E) B və C variant

333. Təhtəl şəxslərlə hesablaşmaların auditi zamanı auditor hansı sübutlardan istifadə edir :

A) Direktorun əmrindən

B) Səhmdarların ümumi iclasının protokolundan

C) Mühasibatlığın arayışından

D) Direktorlar Şurasının iclasının protokolundan

E) Üçüncü şəxslərin yazılı məlumatlarından

334. Audit rəyi olmalıdır :

A) Mövcud qanunvericilik tələblərinə uyğun

B) Müştərinin istəyinə uyğun

C) Müəssisənin hüquqi təşkilati formasına uyğun

D) Auditorların istəyinə uyğun

E) Müəssisə rəhbərinin hazırlığına əsasən

335. Auditor yoxlaması əsasında vergi pozuntuları aşkar edilərsə vergi orqanlarına xəbər verilməsi məcburidirmi ?

A) Məcburi deyil

B) Vergi orqanlarının tələbi ilə məcburidir

C) Təşkilatın yoxlanması nəticələrinə görə məcburidir.

D) Müştərinin istəyinə uyğun müəyyən edilir.

E) Məcburidir

336. Yoxlamanın xarakteri üzrə auditin mövcud növləri hansıdır?

A) Təsdiqedici, sistemli-nəzərə alınmış, riskə istinad edən audit

B) Ümumi, riskə istinad edən, könüllü audit

D) İlkin, təsdiqedici, məcburi audit

C) Sistemli-nəzarət alınmış riskə istinad edilən, ümumi audit

E) Birdəfəlik, təsdiqedici, məcburi audit

337. Daxili audit dedikdə nə başa düşülür?

A) Müəssisənin xüsusi struktur bölməsi olub, birbaşa müəssisənin rəhbərliyinə tabe olan işçilər tərəfindən həyata keçirilir

B) Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş hallarda, dövlət orqanlarının tapşırığı ilə həyata keçirilir

D) İqtisadi subyekt öz müraciətinə əsasən keçirilməsi deməkdir

C) Müəssisənin ştatında olub, müəssisə tərəfindən məcburi keçirilir, riskə əsaslanır

E) Müqavilə əsasında həyata keçirilmiş yoxlamadır

338. Kənar audit dedikdə nə başa düşülür?

A) Müstəqil tərəflər (müəssisə sifarişçi) və auditor təşkilat arasında müqavilə əsasında həyata keçirilir

B) Müəssisənin ştatında olub, müəssisə tərəfindən məcburi keçirilir, riskə əsaslanır

D)Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş hallarda, dövlət orqanlarının tapşırığı ilə həyata keçirilir

C) İqtisadi subyekt öz müraciətinə əsasən keçirilməsi deməkdir

E) Müqavilə əsasında həyata keçirilmiş yoxlamadır

339. Daxili audit hansı tələblərə əsasən aparılır?

A) İqtisadi subyektin bölmələrinin, eləcə də bütövlükdə müəssisəni idarə etmək tələblərinə əsasən

B) Aktivlərin hərəkətinin düzgün müəyyən edilməsi

D) Müəssisəyə lisenziya verilməsi, aktivlərin hərəkəti

C) Kapitalın hərəkətinin müəyyən edilməsi, aktivlərin hərəkəti

E) Hesabatın düzgün verilməsi, müəssisənin idarə edilməsi

340. Daxili auditin xüsusiyyətləri hansılardır?

A) Müəssisənin rəhbərliyinə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir

B) Müqavilə əsasında həyata keçirilir

D) Audit xidməti pulludur, sahibkarlıq fəaliyyətinin növlərində biridir

C) Mühasibat ( maliyyə) hesabatında nöqsanları araşdırır

E) Kənardan təşkil olunan, müəssisənin fəaliyyətinə rəy verməklə kifayətlənir

341. Məcburi audit hansı hallarda aparılır

A) Daxili nəzarət və s. haqda auditorlar lazımi informasiyalara malik olmadıqda

B) Mühasibat uçotunun təşkilində müsbət və mənfi halların baş verməsində

D) Audit yoxlamasının yekunlaşdırılmasında

C) Auditor və sifarişçilərin müqaviləsi pozulduqda

E) Nizamnamə kapitalında xarici investorlara məxsus payı olduqda

342. Məktub-öhdəlik iqtisadi subyektə nə vaxt göndərilir?

A) Müqavilə bağlananadək göndərilir

B) Göndərilmir

D)Audit qurtaranadək göndərilir

C) Auditor rəyi tərtib edildikdən sonra göndərilir

E) Məktub-öhdəlik müqavilə ilə birlikdə tərtib edilir

343.Audit və təftişin oxşar cəhətlərini göstərin

A) Hər ikisi yoxlama xarakteri daşıyır, sənədlərin yoxlanması, təhlil üsulundan istifadə olunması

B) Hər ikisi müqavilə ilə həyata keçirilir, könüllüdür

D) Hər ikisi fəaliyyətidir və könüllüdür

C) Hər ikisi könüllü yaranır, müqavilə ilə həyata keçirilir

E) Hər ikisi yoxlama rəylə tamamlanır, sahibkarlıq fəaliyyətidir

344. Hansı hallarda auditora lisenziya verməkdən imtina edilir?

A) Tələb olunan sənədlər tam təqdim edilmədikdə

B) Vergi Məcəlləsi ilə əlaqədar vergi orqanları ilə fikir ayrılığı olduqda

D) Balansın tərtib olunduğu anda akkreditivlər haqqında informasiya əldə olmadıqda

C) Maliyyə hesabatlarında dəyişiklik olduqda

E) Auditor rəyinin təsdiq olunması

345. Hansı hallarda auditorun lisenziyası ləğv edilir?

A) Lisenziyadan istifadə edən şəxs bu haqda Auditorlar Palatasına ərizə ilə müraciət etdikdə, məhkəmə qərarı olduqda

B) Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təhlili qeyri-obyektiv olduqda

D) Mühasibat (maliyyə) hesabatı düzgün tərtib edilmədikdə

C) İqtisadi subyektlərin aktiv və passivinə düzgün qiymət vermədikdə

E)Uçot siyasəti düzgün olmadıqda

346. Auditin başlıca prinsipləri hansılardır?

A) Düzgünlük, obyektivlik, konfidensiallıq

B) Sənədli yoxlama, faktiki yoxlama, sorğu

D) Müşahidə, sorğu, taktiki yoxlama

C) Analitik testlər, müşahidə, sənədli yoxlama

E) Müayinə, xüsusi yoxlama, obyektivlik

347. Auditora müstəqil və normal fəaliyyət göstərmələrini təmin etmək üçün onlara verilmiş hüquqlar hansılardır?()

A) Sifarişçinin rəhbərliyindən və işçilərindən yazılı izahat almaq

B) Maliyyə hesabatlarını Beynəlxalq Standartlara uyğunlaşdırmaq

C) Nümunəvi nəzarət forması olmalıdır

D) Tapşırıqların yerinə yetirilməsinin nəticələrini və onları əks etdirən sənəd hazırlamaq

E) Auditlə bərabər yerinə yetirilən işlərin keyfiyyətinə nəzarət sistemi olmalıdır

348. Audit təşkilati cəhətdən bölünür

A) Daxilivə xarici auditə

B) Operativ və kənar auditə

D) Məcburi və könüllü auditə

C) Sistemli və operativ auditə

E) Təsdiqedici və xarici auditə

349. Audit standartları dedikdə nə başa düşülür?

A) Vəzifələrini yerinə yetirərkən normativ materialları rəhbər tutmaq


    1. Mühasibat uçotunun təşkilində müəssisəyə köməklik göstərmək

D) Uçotun bərpa olunmasına və aparılmasına mühasibat (maliyyə) hesabatının tərtib edilməsinə köməklik göstərmək

C) Vergilərin planlaşdırılmasına və vergiyə görə hesablaşma aparılmasına köməklik göstərmək

E) Müştərilərə informasiya xidmətləri göstərmək

350. Firmadaxili audit standartları nəyi özündə əks etdirir?

A) Obyektivlik, razılaşmanın məqsədinin müəyyən edilməsini

B) Razılaşmanın məqsədinin müəyyən edilməsi, biznesin icmalını, riskin qiymətləndirilməsini

D) Konfidensiallıq, düzgünlük, biznesin icmalını

C) Düzgünlük, konfidensiallıq, riskin qiymətləndirilməsini

E) Məsuliyyət, obyektivlik, konfidensiallıq, düzgünlüyün

351. Auditin planlaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?

A) Planlaşdırılan işlərin növləri, yerinə yetirilmə müddəti, hesabat haqqında rəyin hazırlanması

B) İstehsalatın şəraiti və aktivlərin səviyyəsi ilə tanış olmaq və planlaşdırılması

D) Müştərinin yoxlama aparmaqda məqsədi və onun nəticəsindən istifadə imkanlarının müəyyən edilməsi

C) Yerinə yetiriləcəyi audit xidmətinə xüsusi imkanların yaranması və planlaşdırılması

E) Uçot siyasətinin səviyyəsinin müəyyən edilməsi və planlaşdırılması

352. Audit planlaşdırılması aşağıdakı məqsədlər üçün zəruridir

A) Riskə qiymət verilməsi, işin yerinə yetirilməsinə nəzarət

B) Daxili nəzarət sistemini yaratmaq

D) Hüquqi öhdəliklər əldə etmək

C) Texnoloji, istehsalat üzrə əlaqələr yaratmaq

E) Törəmə müəssisələrin yaradılmasına

353. Auditin planlaşdırılması özündə nəyi birləşdirir?

A) Auditin ümumi planını, auditin proqramını

B) Auditin standartlarını, auditin hüquqi bazasını

D) Auditin növlərini, auditin standartlarını

C) Auditin hüquqi bazasını, auditin proqramını

E) Auditin növlərini, auditin ümumi planını

354. Maliyyə (mühasibat) hesabatının auditi neçə risklə əlaqəlidir?

A) İki

B) Üç


D) Dörd

C) Bir


E) Beş

355. Maliyyə (mühasibat) hesabatının auditi hansı risklər ilə əlaqəlidir?()

A) Sahibkarlıq riski, auditor riski

B) Dövlət riski

D) Bank riski

C) Qiymətləndirmə riski

E) Lisenziyaların verilməsi ilə əlaqədar risk

356. Vaxta görə xərclərin planlaşdırılması prosesində audit aşağıdakıları nəzərə almalıdır

A) Real əmək məsrəfləri, riskin qiymətləndirilməsi

B) İnventarlaşmanın vaxtında aparılması

D) İlkin sənədlərin tərtib edilməsi

C) Mühasibat uçotunda səhvlərin düzəldilməsi

E) Planlaşdırmanın optimallığı

357. Auditor riski nə deməkdir?

A) Yoxlamanın yekunları üzrə müəyyənləşdirilən gümanların etirafı

B) Lisenziyanınverilməsi

D) Auditorproqramınınhəyatakeçirilməsi

C) Yoxlamanınnəticəsininrəylə yekunlaşdırılması

E) Auditorplanlaşdırılmasınınhəyatakeçirilməsi

358. Auditor riski özündə hansı komponentləri birləşdirir?

A) Nəzarət riskini, təsərrüfatdaxili riski

B) Dövlət riski, nəzarət riski

D) Qiymətləndirmə riski, bank riski

C) Bank riski, təsərrüfatdaxili risk

E) Sahibkarlıq riski, dövlət riski

359. Auditor proqramı dedikdə nə başa düşülür?

A) Yoxlama üçün lazım olan auditor əməliyyatlarının siyahısı

B) Sənədlərin tamlığı və dəqiqliyi

C) Səhvlərin aradan qaldırılması

D) Əmr və sərəncamların icrasının siyahısı

E) Bütün proseslərin mühafizəsinə nəzarət edilmə siyahısı

360. Auditor proqramının hansı növləri var?

A) Mühasibat hesabatlarının vaxtında, düzgün aparılması

B) Aktivlərin hərəkətinin yoxlanılması

D)Testlərə nəzarət hesablarındakı qalıqların yoxlanılması

C) Mühasibat uçotu sənədlərinin yoxlanılması

E) Balansın düzgünlüyünün yoxlanılması

361. Auditor sübutu deyəndə nə başa düşülür?

A) Auditorun rəyini əsaslandırmaq və müəyyən bir nəticəyə gəlmək üçün toplanmış məlumatları

B) Auditor hesablaşmalarının seçmə yolu ilə aparılması

D) Bunun köməyi ilə mal çatdırılmasının müqavilə-qaimələrdə qeydə alınması

C) İqtisadi subyektin əmlakı və öhdəlikləri haqda dəqiq informasiyaların əldə olunması

E) Auditor hesablaşmaların müşahidə yolu ilə əldə edilməsi

362. Auditor sübutları əldə etmək üçün əsas metodlar hansılardır?

A) Analitik prosedurlar

B) Müşahidə, təhlil, riyazi hesablamalar

D) Üzləşdirmə, müşahidə

C) İqtisadi subyektin əvvəllər keçirilmiş inventarlaşdırılmasının sənədlərinin mövcudluğu

E) Sənədli yoxlamanın təhlili

363. Audit yoxlamasının metodları hansılardır?

A) Faktiki, müşahidə, analitik testlər

B) Etibarlılıq, təsdiqnamə

D) Ekspertlərin rəyi, mühasibat uçotunun sənədləri

C) Sənədin yoxlanılması, yazılı təqdimat

E) Digər mənbələrdən daxil olan məlumatlar

364. Auditin təşkilati metodları hansılardır?

A) Başdan-başa, seçmə üsul, analitik yoxlama

B) Müştəri tərəfindən qəbul olunmuş uçot siyasətinin ümumi təhlilinin araşdırılması

D) Yoxlamanın nəticəsinin sistemləşdirilməsi

C) Auditor rəyinin hazırlanması

E) Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

365. Analitik prosedurlar dedikdə nə başa düşülür?

A) Təhlil və qiymətləndirilməsi, iqtisadi göstəricilərin tədqiqi və baş verən səhvlərin və saxtalaşdırılmaların səbəblərinin aşkara çıxarılması

B) Auditor proqramının hər bir maddəsinin tam və keyfiyyətlə yerinəyetirilmə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

D) Hesablaşmalar təkrar yoxlanılır və informasiyaların verilməsinin düzgünlüyünün bir daha araşdırılması

C) İlk sənədlər və yazılışların yoxlanılması

E) Maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün yoxlanılmasının qiymətləndirilməsi

366. Analitik prosedurların tipik növləri aşağıdakılardan hansıdır?

A) Aşkara çıxarılan kənarlaşmaları qiymətləndirmək

B) Mühasibat hesabatları göstəricilərini smeta göstəriciləri ilə üzləşdirmək

D) Seçmənin nəticəsini qiymətləndirmək

C) Sifarişçilər və onlarla əlaqə saxlamaq

E) Xüsusi fənd və üsullarla hesablamaları aparmaq

367. Auditin predmetini təşkil edir

A) Müstəqil yoxlama aparmaqla təsərrüfat - maliyyə fəaliyyətini mühasibat sənədləri əsasında öyrənmək və ona kompleks qiymət vermək

B) Müəssisənin sosial-iqtisadi problemlərinin həlli səviyyəsini öyrənmək və qiymətləndirmək

D) Müəssisə rəhbərliyinin verdiyi sərəncam və göstərişlərin yerinə yetirilmə vəziyyəti

C) Müstəqil yoxlayıcılar tərəfindən mühasibat sənədlərinə əsasən müəssisənin əmlakının inventlaşdırılması

E) Təsərrüfat maliyyə fəaliyyətinin yoxlanması

368. Mühasibat hesabatının audit yoxlamasının metodoloji əsasları hansılardır?

A) Auditor sübutlarının toplanması

B) Audit aparmaq üçün normativ baza

D) İqtisadi subyektin fəaliyyətinin əhəmiyyətli göstəricilərinin təhlili

C) Yoxlama nəticəsinin qiymətləndirilməsi

E) Daxili auditin nəticəsindən və ekspert işlərinin nəticəsindən istifadə edilməsi

369. Auditin gedişatında əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlara aşağıdakılardan hansılar aiddir?

A) Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlər

B) Törəmə, asılı cəmiyyətlər, qarşılıqlı, əlaqəli və eyni qrupa aid olan təşkilatın müəssisələri

D) Açıq tipli səhmdar cəmiyyətlər

C) Təşkilatın hüquqi şəxsi

E) Müəssisənin təsisçiləri

370. Auditor iqtisadi subyektin fəaliyyətinin dayandırılması və ləğv edilməsi ilə bağlı yerinə yetirilməyən normativ aktları yoxlayan zaman nəyə əməl: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə