Audit” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə Cəmil q. Düzgün cavablar “A”Yüklə 1,74 Mb.
səhifə6/10
tarix17.09.2018
ölçüsü1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

etməlidir?

A) İqtisadi subyektə aid olan informasiyalari, normativ hüquqi bazanı öyrənməli

B) Daxili və xarici auditin aparılmasına dair məlumatları öyrənməli

D) Ekspertin məqsədi və ekspert işinin həcmini öyrənməli

C) Ekspertin iqtisadi subyektlə qarşılıqlı münasibətlərinin şərhini öyrənməli

E) Auditor təşkilatının ekspert rəyini öyrənməli

371.Audit əsasən kimlərin qarşılıqlı maraqları təşkil edir?

A) Auditin əsasını dövlətin təsərrüfat subyektlərinin qarşılıqlı maraqları təşkil edir

B)Auditin əsasını debitorların,malsatanların,səhimdarların qoyduqları qarşılıqlı maraqları təşkil edir

C) Auditin əsaslarını cəmiyyətlərində səhimdarların dövlətin qarşılıqlı marağı təşkil edir

D) Auditin əsaslarını sərmayəçilərin,səhimdarların,kreditorların və dövlətin qarşılıqlı maraqları təşkil edir

E) Auditorların təsərrüffat subyektləri və ayrı-ayrı şəxslərin maraqları təşkil edir

372.Audit dedikdə nə başa düşülür?

A) Audit dedikdə maliyyə hesabatının müstəqil yoxlanması və bu barədə fikir ifadə olunması başa düşülür

B) Audit dedikdə müəssisənin yoxlanılması üsulları başa düşülür

C) Audit dedikdə iqtisadi hərəkətlər və hadisələr haqında məlumat toplanması üsulları başa düşülür

D) Audit dedikdə -iqtisadi subyektlərin maliyyə vəziyyəti başa düşülür

E) Audit dedikdə təsərrüfat subyektlərinin mühasibat uçotunun yenidən qurulması başa düşülür

373. Müəssisə və onun əhatə edən mühitin , eləcə də daxili nəzarətinin öyrənilməsi məqsədilə auditor aşağıda göstərilən riskin qiymətləndirilməsi prosedurlarını həyata keçirməlidir

A) Müqavilə bağlamaq

B) Rəhbərlik və müəssisə daxilində digər şəxslərə sorğu verilməsi

C) Analitik prosedurlar

D) Müşahidə

E) Nəzarət

374.Auditə dair qanunvericiliyə görə sərbəst auditor və auditor təşkilatları dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra aldığı lisenziya ilə neçə il fəaliyyət göstərə bilər?

A) 5 il


B) 6 il

C) 4 il


D) 10 il

E) 8 il


375. Auditin keyfiyyətinə nəzarət növləri hansıdır?

A) Daxili nəzarət kənar nəzarət

B) Maliyyə nəzarəti, büdcə nəzarəti

C) Daxili nəzarət, xalq nəzarəti

D) Büdcə nəzarəti, kənar nəzarəti

E) Daxili nəzarət, bang nəzarəti

376. Daxili nəzarətin hansı formaları mövcuddur?

A) Ümumi nəzarət ayrı-ayrı audit prosedurları üzrə nəzarət

B) Bank nəzarəti , ümumi nəzarət

C) Büdcə nəzarəti ayrı-ayrı audit prosedurları üzrə nəzarət

D) Sığorta nəzarəti, bang nəzarəti

E) Ümumi nəzarəti, sığorta nəzarəti

377.Hər bir sərbəst auditor və auditor təşkilatlarının fəaliyyəti ən azı ildə neçə dəfə yoxlanılmalıdır?

A) Ən azı 3 ildən bir

B) Ən azı 5 ildən bir

C) Ən azı 4 ildən bir

D) Ən azı 2 ildən bir

E) Ən azı ildə bir dəfə

378. Məktub – öhdəlik nə üçündür?

A) Məktub öhdəlik auditorun işi qəbul etməsini auditin məqsəd və əhatə dairəsini , müştəri qarşısında auditorun cavabdehliyinin hesabatlarıdır

B) Məktub öhdəlik auditorun yekun sənədidir

C) Məktub öhdəlik auditorun aparılması üçün tərəflərin məsuliyyətini müəyyən edir və gələcəkdə qarşıya çıxacaq problemlərinin həlli üçündür

D) Məktub öhdəlikvasitəsilə təsərrüfat subyektinin bölmələrində uçot hesabat bölməsinə

E) Məktub -öhdəlik tərtib edilmir

379. Daxili auditin məqsədini kim müəyyən edir?

A) Müəssisənin rəhbəri

B) Daxili auditor

C) Həmkarlar təşkilatının sədri

D) Vergi orqanlarının əməkdaşları

E) Müəssisənin baş mühasibi

380.Sifarişçi auditor xidməti göstərməsi barədə auditor təşkilatına (auditora) hansı formada müraciət edir?

A) Yazılı və ya şifahi formada

B) Yalnız yazılı formada

C) Yalnız şifahi formada

D) Sifariş formasında

E) Əmr formasında

381. Auditin keyfiyyətinə kənar nəzarət formalarını göstərin.

A) Auditin keyfiyyətlərinə nəzarət sistemlərinin qiymətləndirilməsi; müqavilə öhdəliyi üzrə auditor tərəfindən göstərilmiş ayrı-ayrılıqda hər bir audit işinin qiymətləndirilməsi

B) Audit keyfiyyətinə daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi , auditorlar tərəfindən audit standartlarının tələblərinin yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi

C) Auditorların Auditorlar palatasının qarşıya qoyduğu tələblərin yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi

D) Auditin keyfiyyətinə nəzarəti zamanı Azərbaycan respublikasının qanunvericilik aktlarının tələblərini pozulmasının qiymətləndirilməsi.

E) Müqavilə öhdəliyi üzrə auditor tərəfindən göstərilmiş ayrı-ayrılıqda hər bir audit işinin qiymətləndirilməsi, Auditorlar Palatasının tələblərinin yerinə yetirilməsini qiymətləndirilməsi

382. Aşağıda göstərilən variantlardan hansı auditin məsuliyyətinin yaranması şərtlərinə aid deyildir?

A) Rəhbərlik tərəfindən nəzarətin rədd edilməsi riskinin cavablandırılmasında audit prosedurlarının planlaşdırılmasının həyata keçirilməsi

B) Auditin prinsiplərinin pozulması və keyfiyyətsiz və auditin aparılması

C) Başqa növ fəaliyyətlə məşğul olmaq , vaxtı keçmiş könüllü olaraq Auditorlar Palatasına qaytarılmış və ya Auditorlar palatasının Şurasının qərarı ilə ləğv edilmiş lisenziyalara əsasən auditor fəaliyyəti göstərmək

D) Təsərrüfat subyektlərində auditin aparılmasını istisna edən halların auditor tərəfindən gizldilməsi

E) Auditor tərəfindən etika və peşəkarlıq hallarına riayət edilməsi

383. Hansı məsələlər üzrə və onların olası üçün auditor rəyi verilməlidir?

A) Dövri hesabatlarda əks etdirilən rəqəm məlumatlarının əsaslı obyektiv olmasına

B) Mühasibat (maliyyə ) hesabatının tərtibində qarşıya çıxan nöqsanların həllinə

C) Mühasibat uçotunun aparılmasının və mühasibat əməliyyatlarının uçotda əks etdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılmasına

D) Gəlirlərin və vergi ödənənlərinin planlaşdırılmasında müəssisəyə müvafiq xidmətlər göstərməsinə

E) Mühasibat uçotunun aparılması və dövr hesabatlarının təlimata uyğun tərtib edilməsinə

384. Mühasibat uçotu hesabatının məlimatları yoxlanarkən aşağıdakıların mövcudluğu təhlil edilməlidir

A) Materialların hərəkəti , müəssisənin əmlakı, səhmlərin sayı

B) Məhsul satışından gələ gəlir, uzunmüddətli aktivlər və passivlər

C) Müəssisənin əmlakı uzunmüddətli aktivləri və passivləri

D) Dividentlərinə bölüşdürülməsi , materialların hərəkəti, müəssisənin əmlakı

E) Səmlərin sayı, dividentlər, uzunmüddətli aktivlər

385. Səhmdar Cəmiyyətlərin müəssisələri yoxlanılarkən auditor yoxlanmasının həcminə əlavə olaraq hansı məlumatlar daxil olmalıdır?

A) Aktivlərin hərəkəti, səhmlərin sayı

B) Uçot siyasətinin və mühasibat uçotu formalarının seçilməsi

C) Mühasibat uçotu formalarının seçilməsi, aktivlərinin hərəkəti

D) Səmdar kapitalı, səhmlərin sayı

E) Gəlirlərin və vergi ödəmələrinin planlaşdırılması, uçot siyasəti

386. Auditor əhəmiyyətlilik nədir?

A) Əhəmiyyətlilik təsərrüfat subyektlərində aparılan audit nəticəsində müəyyən edilən və təqdim olunan auditor rəyinin yaranmış vəziyyətə uyğun olaraq xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirməyə imkan verən əsas amildir.

B) Əhəmiyyətlilik istehsalı şəkildə və ya ayrı-ayrılıqda maliyyə məlumatlarının olması da daxil olmaqla hesabatların təhrif olunmasının xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən sənəddir.

C) Auditin planlaşdırılması zamanı auditin nəzərinə aldığı əsas amillərdən biridir

D) Əhəmiyyətlilik auditor riskinin ölçü meyarıdır.

E) Auditdə əhəmiyyətsiz heç nə yoxdur

387. Auditor rəylərinin formalarının sayı neçədir?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 2

E) 6


388.Audit rəylərinin strukturu (qurluşu) neçə bölmədən ibarətdir?

A) 8


B) 4

C) 6


D) 9

E) 7


389. Könüllü audit nədir?

A) Təsərrüfat subyektlərinin təşəbbüsü ilə aparılan auditdir

B) Dövlət orqanlarının qərarına əsasən aparılan auditdir

C) Qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulan auditdir

D) Auditin təşəbbüsü ilə aparılan auditdir

E) İctimai təşkilatların apardığı yoxlamadır

390 . Azərbaycan Respublikasında audit xidməti qanunvericiliyə uyğun olaraq kim tərəfindən aparılır?

A) Sərbəst auditor və auditor təşkilatları tərəfindən

B) Sərbəst auditorlar və vergi işçiləri tərəfindən

C) Sərbəst auditor və müəssisənin mahasibat işçiləri tərəfindən

D) Daxili auditor və sərbəst hüquqşünas tərəfindən

E) Auditor təşkilatları və vergi əməkdaşları tərəfindən

391. Daxili audit müasir anlamda nəzarət vəzifəsindən əlavə daha hansı məsələləri də əhatə edir?

A) İqtisadi təhlil, maliyyə strategiyasmm müəyyənləşdirüməsi, idarəetmə üzrə məsələləri

B) Təftiş aparmaq, - istehsal sahələrinin texniki cəhətdən dəyişmək, texnoloji prosesləri həyata keçirmək məsələləri

C) Uzunmüddətli kreditləri istifadə məhsul istehsalmm araşdırılması, maliyyə strategiyasmı müəyyənləşdirmək məsələləri

D) Maliyyə-mühasibat hcsabatlarınm təhlili, tosərrüfat əmoliyyatlarına dair uçotun düzgün apanlması vo yeni texnikanın tətbiqi məsələləri

E) Daxili və kənar nəzarətə dair məsələləri

392. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə fəal iştirak edən müxtəlif ölkələrdə daxili audit bütün ölkə üzrə məcburidirsə, bəs Azərbaycan Respublikasında necədir?

A) Təşkilat-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq məcburi auditiıı obyekti olan təsərrüfat subyektləri daxili auditi tətbiq etməlidir

B) Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən müəsssisələr daxili audit tətbiq etməlidir

C) İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı iştirak edən təsərrufat subyektbri daxili auditi tətbiq etməlidir

D) Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstorən iri şirkotlər

E) Azərbaycan Respublikasında daxili audit tətbiq edilmir

393.Daxili audit haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib?

A) 2007-ci ildə

B) 2004-cüildə

C) 2009-cu ildə

D) 2001-ciildə

E) 1999-cuildə

394. Daxili audit haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə fəsildən və maddədən ibarətdir?

A) 4 fəsil 15 maddə

B) 6 fəsil, 12 maddə

C) 7 fəsil 15 maddə

D) 4fəsil, 13 maddə

E) 5 fəsil, 15 maddə

395. Daxili audit hansı 2 funksiyanı yerinə yetirir?

A) Nəzarət və məsləhətvermə

B) Nəzarət və təftiş etmək

C) Məsləhətvermə və idarəetmə

D) Idarəetmə və təftiş etmək

E) Məsləhətvermə və yoxlama

396. Daxili audit fəaliyyətinin təməl prinsiplərini göstərin

A) Düzgünlük, obyektivlik, məxfılik, peşəkar səriştəliliyi

B) Məxfilik, sistemlilik, tamlılıq, obyektivlilik

C) Sistemlilik, qanunilik, azadlıq, məxfılik

D) Müntəzəmlik,vaxta müvafıqlik, tarazlıq, tamlıq

E) Azadlıq, sərbəstlik, sistemlilik, məxfilik

397. Daxili Auditin Peşə Təcrübəsi üzrə Beynəlxalq Standartlar neçə hissədən ibarətdir?

A) 3 hissədən: keyfıyyət xarakteristikası standartları, fəaliyyət standartları və tətbiq standartları

B) 2 hissədən: fəaliyyət standartları, tətbiq standartları

C) Bir hissədən ibarətdir

D) 4 hissədən: fəaliyyət standartı, tətbiq standartı, maliyyə standartı, keyfıyyət xarakteristikası standartı

E) 5 hissədən; audit standartları, mühasibat uçotu standartları, tətbiq standartları, fəaliyyət standartı, keyfıyyət xarakteristikası standartları

398. Ilkin maliyyə nəzarəti nə vaxt həyata keçirilir?


  1. Müəssisələrin maliyyə planlarının, gəlir və xərclər smetalarını, büdcə layihələrinin və s. sənədbrin tərtib edilməsi zamanı həyata keçirilir

  2. İllik mühasibat (maliyyə) hesabatı tərtib edibn zamanı həyata keçirilir

  3. Biznes plan tərtib edildikdən sonra həyata keçirilir

  4. Belə nəzarət forması yoxdur

E) İdarə və təşkilatlarm, fırmaların maliyyə planlarının icrası və büdcə layihəsinin təsdiq edilməsindən sonra həyata keçirilir
399. Carı (operativ) malıyyə nəzarətı nə vaxt həyata keçilir?

A) Malıyyə əməlıyyatlarının baş verməsı, ssuda və subsidiyaların verılməsı


anında və s. zamanı həyata keçirilir

B) Hesabat dövrünün və malıyyə ilinin bütövlükdə başa çatmasından sonra həyata keçirilir

C) İllik hesabat və biznes plan tərtib edildikdən sonra həyata keçirilir

D) Müəssisənin maliyyə planlarının, gəlir və xərclərinin smetalarının, büdcə layihərinin və s. sənədlərin edilməsi zamanı həyata keçirilir

E) Belə maliyyə nəzarəti yoxdur
400. Sonrakı maliyyə nəzarəti nə vaxt həyata keçirilir?

A) Hesabat dövrünün və maliyyə ilinin bütövlükdə başa çatmasından sonra

B) Hesabat dövründən əvvəl, illik hesabat tərtib edilməmişdən əvvəl

C) Müəssisə və təşkilatlarda audit yoxlaması, başa çatdıqdan sonra

D) Vergi orqanların yoxlamaları başa çatdıqdan sonra

E) Hesabat ilin yekununda müəssisə rəhbərinin göstərişi ilə həyata


keçirilən yoxlamadan sonra
401. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə və sifarişlilərlə bağlanmış müqaviləyə əsasən auditor və auditor təşkilatları öz vəzifələrini lazımınca yerinə yetirmədikdə hansı məsuliyyətə cəlb edilə bilərlər?

A) Cinayət məsuliyyətinə

B) Əmlak məsuliyyətinə

C) Mülki məsuliyyətinə

D) Mənəvi məsuliyyətinə

E) İntizam məsuliyyətinə


402. Auditor lisenziyası almaq üçün hansı sənədlər təqdim edilir?

A) Ali təhsil haqqında diplom və əmək kitabçasının surəti

B) Zəmanət , ərizə

C) İzahat , ərizə

D) Xasiyyətnamə və yaşayış yerindən arayış

E) Xasiyyətnamə və ali təhsil haqqında sənəd


403. Auditin xidmətinə tələbat hansı hallarla əlaqədar yaranmışdır?

A) Müdriyyətlə informasiya istifadəçiləri arasında ixtilaf olduğu hallarda verilməsi ehtimalı

B) Qəbul edilmiş qərarlarının nəticəsinin bunlar ilə çox ciddi ola bilər informasiyanın keyfiyyətindən asılıdır.

C) İnformasiyanın yoxlamaq üçün şifahi bilik lazımdır.

D) Çox zaman informasiya istifadəçilərinin onun keyfiyyətinə qiymətləndirmək imkanın olunması

E) Variantların hamısı doğrudur


404. Hansı audit növü kompleks audit sayılır?

A) Məcburi audit

B) Könüllü audit

C) Daxili audit

D) Kənar audit

E) Uyğunluq audit


405. Məhsuldarlığı və səmərəliliyi qiymətləndirmək məqsədilə təsnifat sisteminin fəaliyyət prosedurları və metodları hansı növ audit vasitəsilə yoxlanılır?

A) Əməliyyat auditi

B) Uyğunluq auditi

C) Daxili audit

D) Kənar audit

E) Təsərrüfat Təsərrüfat fəaliyyətinin auditi


406. Auditorlar audit yoxlaması aparmaqla yanaşı təsərrüfat subyektlərinə geniş dairədə daha hansı xidmətlər yerinə yetirirlər?

A) Məsləhət vermək

B) Yoxlama aparmaq

C) Təsərrüfat işləri yerinə yetirmək

D) Vergiləri hesablamaq

E) Biznes planını tərtib etmək


407 . Təsərrüfat subyektlərinin müəyyən maliyyə və ya təsərrüfat fəaliyyətinin qoyulmuuş qaydaları və ya qanunlara uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün hansı növ auditdən istifadə edilir?

A) Uyğunluq auditi

B) Xüsusi audit

C) Təsərrüfat fəaliyyətinin auditi

D) Əməliyyat auditi

E) Maliyyə hesabatının auditi

408. Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin təşkili, onun həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, auditorların funksiyalarını, hüquqlarını və vəzifələrini hansı normafiv qanun tənzimləyir?

A) Auditor Xidməti haqqında “Qanun”

B) Mühasibat Uçotu haqqında “Qanun”

C) Mülki Məcəllə

D) Auditor Palatası haqqında Əsasnamə

E) Vergi Məcəlləsi


409. Sərbəst auditor kimdir?

A) Auditor Palatası verdiyi lisenziya əsasən respublika ərazisində sərbəst auditor xidməti göstərmək hüququnu əldə etmiş fiziki şəxsdir

B) Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziyaya əsasən respublika ərazisində auditor xidməti göstərmək hüququnu əldə etmiş hüquqi şəxsdir

C) Sərbəst auditor imtahanları vermiş şəxsdir

D) Ali təhsilli mütəxəssislərdir

E) Vergi orqanlarının audit yoxlaması aparan əməkdaşlarıdır


410. Audit təşkilat

A) Auditor palatasının verdiyi lisenziyaya əsasən respublika ərazisində auditor xidməti göstərmək hüquqi əldə etmiş hüquqi şəxslərdir

B) Dövlət qeydiyyatına olunmuş , auditor imtahanlarını vermiş şəxslərdir

C) Ali təhsili Azərbaycan vətəndaşlarıdı

D) Alımış lisenziyaya əsasən respublika ərazisində sərbəst auditor xidməti göstərmək hüquqi əldə etmiş fiziki şəxslərdir

E) Ən azı 3 nəfərdə ibarət olan qurumdur

411. Auditor aldığı lisenziyanı başqasına istifadə üçün verə bilərmi?

A) Verə bilməz

B) Verə bilər

C) Auditorun Palatasının içərisi ilə verə bilər

D) Kön üllü verə də bilər verməyə də bilər

E) Lisenziyanın surətini verə bilər


412. lisenziya itirildikdə ərizəçi yenidən lisenziyanı rəsmləşdirmək üçün neçə gün müddətində ərizə ilə müraciət edə bilər.

A) 15 gün

B) 20 gün

C) 18 gün

D) 25 gün

E) 30 gün

413.Daxili audit kənar auditdən nə ilə fərqlənir?

A) Yoxlama metodlarına görə

B) Yoxlama obyektlərinə görə

C) İşlərin təşkili və hesabatına görə

D) Tabeçiliyinə görə

E) Nəticələrinə görə

414. Müştəri ilə auditor arasında qarşılıqlı münasibətlər

A) Könüllü və əvəzsiz qurulur

B) Auditor sərmayənin rəhbərliyi müəyyən edir

C) Audit standartları əsasında qurulur

D) Auditor Palatası qurur

E) Auditorlar Palatası haqqında əsasnamə ilə qurulur

415. Şərtsiz müsbət rəy nədir?

A) Yoxlanılan təsərrüfat subyektlərinin uçot və hesabat işlərinin vəziyyəti üzrə auditorun aydın və bir mənalı müsbət fikrini əks etdirir

B) Məhdudiyyəti olan rəydir , mühüm əhəmiyyət kəsb etməyən irad olan rəydir

C) Mühim əhəmiyyət kəsb edən iradi olan rəydir

D) Şəraitdən asılı olaraq nəticələrin düzgünlüyünə inamsızlıq yaradan rəydir

E) Təsərrüfat subyektlərinin sifarişi ilə tərtib edilən rəydi

416. Şərti müsbət rəy nədir?

A) Məhdudiyyəti olan rəydir və mühüm əhəmiyyət kəsb etməyən inamsızlıq və irad olduqda tərtib edilir

B) İzahatlar əlavə edilmiş təkmilləşdirilmiş auditor rəydir. Mühüm əhəmiyət kəsb edən inamsızlığı olan rəydir

C) Tamalanmış auditor rəydir. Mühüm əhəmiyyət kəsb edən iradi olan rəydir

D) Yoxlama zamanı mühasibat –maliyyə hesabatlarında yol verilmiş nöqsanları arada qaldırmaq üçün tərtib edilən rəydir

E) Tamamlanmış rəydir. İnamsızlıq olduğu üçün tərtib edilir

417. Mənfi rəy nə vaxt tərtib edilir?

A) Aparılan mühasibat maliyyə əməliyyatlarının AR Qanunçuluğuna cavab verməməsini təsdiq edən sənəddir

B) Mühüm əhəmiyyət kəsb edən iradın mövcud olduğu rəydir

C) Təsərrüfat subyektlərinin mühasibat (maliyyə) hesabatının qiymətləndirilməsi barədə rəydir

D) Hüquqi baxımdan təsərrüfat subyektinin əmlakı və onun qiymətləndirilməsi barədə tərtib edilən rəydir

E) Təsərrüfat subyektinin mühasibat uçotu sahəsində buraxılan nöqsanların siyahısıdır

418.Hansı hallarda auditor rəy verməkdən imtina edir?A) Auditor sübutları kifayyət qədər olmadıqda .Mühüm əhəmiyyət kəsb edən inam gizli mövcud olduqda

B) Heasabat göstəricilərinin rəqəmlərində uyğunsuzluq yarandıqda

C) Mühüm əhəmiyyət kəsb etməyən inamsızlığın mövcud olduqda

D) Müəssisədə qəbul edilmiş uçot sisteminin qanunvericilik aktlarına uyğun gəlmədikdə

E) Auditor heç vaxt rəy verməkdən imtina edə bilməz

419. Beynəlxalq Audit və İnformasiyanın düzgünlüyünün təsdiqlənməsi standartlar Şurası iki məqsədə xidmət edir. Düzgün variantı seçin.

A) Audit üzrə peşəkarlıq səviyyəsi ümumdünya səviyyəsindən aşağı olan ölkələrdə auditi inkişaf etdirmək və imkan daxilində beynəlxalq səviyədə auditə yanaşmanı öyrənmək

B) Beynəlxalq səviyyədə auditə yanaşmanı öyrənmək və Beynəlxalq Audit standartlarının (BAS) istifadə qaydalarını izah etməkdir

C) İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə audit inkişaf etdirmək və bu sahədə çalışmaq üçün kadrlar hazırlamaqdı

D) Audit üzrə peşəkar səviyyəsini Beynəlxalq səviyəyə qaldırmaq və hər bir ölkəyə bu təsərrüfat əməliyyatları baş verdikcə əks etdirməsi tövsiyyə olunur

E) Beynəlxalq Audit Standartlarından yalnız ölkələrdə istifadə edilir

420. Audit planlaşdırılmasının məlumat mənbələrini göstərin

A) Müəssisənin dövlət qeydiyyatı haqqında hüquqi sənədləri nizamnaməsi mühasibat və statistik hesabat məlumatları ayrı-ayrı müəssisələrlə bağlanmış müqavilə , satış əməliyyatları, ilk sənədlər, biznes plan

B) Biznes plan, istehsalat hesabatları , menecerlərin hesabatları, nizamnaməsi, mənfəət və zərər haqqında hesabatlar bangın hesabatları müəssisənin səhmləri rentabellik səviyyəsi, mənfəət

C) Bankın hesabatları, müəssisənin səhmləri, ilk uçot məlumatları, rentabellik səviyyəsi, mənfəət, maliyyə resursları, biznes plan, bağlanmış müqavilə

D) Maliyyə ressursları, uçot blankları , mənfəət və zərər, nizamnamə kapitalı, istehsalı hesabatları, satış əməliyyatları, biznes plan, illik hesabatlar

E) Auditdə planlaşdırma aparılmır

421. Auditin planlaşdırılması mərhələləri hansı variantda dügün göstərilmişdir?

A) Auditin ilkin planlaşdırılması , ümumi planın hazırlanması və tərtibi, audit proqramının hazırlanması və tərtibi

B) Auditin aparılmasına dair müqavilənin bağlanması, ilkin planlaşdırmanın həyata keçirilməsi , audit proqramının hazırlanması və tərtibi

C) Məktub öhdəliyin hazırlanması ilkin planlaşdırma, audit proqramının tərtib edilməsi

D) Auditin ümumi planının hazırlanması və tərtib edilməsi , tərtib edilmiş planın müəssisə rəhbəri ilə müzakirə edilməsi audit proqramının hazırlanması və tərtib edilməsi

E) Auditin planlaşdırılması mərhələlərə bölünmür

422. Auditin ümumi planında nələr göstərilir?A) Planlaşdırılan işlərin növləri icra müddəti, icraçı auditor göstərilir

B) Təsərrüfat subyektini əmlakının siyahısı, planlaşdırılan işlərin icraçısı, auditorların siyahısı göstərilir

C) İşlərin icra müddəti , təsərrüfat subyektinin maddi- məsul şəxslərinin siyahısı və vəzifələri, audit aparılacaq obyektlər göstərilir

D) Auditor proseduralarının siyahısı, auditin keçirilmə dövrü, auditorun iş sənədləri göstərilir.

E) Planlaşdırılan işləri və yerinə yetirilən xidmətlərin siyahısı, auditorların arasında vəzifə bölgüsü göstərilir

423. İlikin planlaşdırma mərhələsində auditor maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə təsir göstərən hansı amilləri öyrənməlidir?

A) Ölkədə (bölgədə) iqtisad vəziyyəti və onun sahə xüsusiyyətlərini əks etdirən xarici amillər, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə təsir göstərən, onun fərdi xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olan daxili amilləri

B) İstehsalat fəaliyyətinə təsir göstərən amillər, müəssisə rəhbəri tərəfindən göstərilən subyektiv amillər

D) Təsərrüfat subyektlərinin əsas sahələri , ambarları nəzərdən keçirilməsi, müəssisənin daxili bazarında təhvil verilmiş məhsulların satışına təsir edən amillər

E) Təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinə təsir göstərən amillər istehsalın intensivləşdirilməsinə təsir edən amillər.

424. Auditor səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi müəyyən edərsə ilk növbədə nə etməlidir?

A) Müəssisənin rəhbərliyinə məlumat verilməlidir

B) Məxfi saxlanmalıdır

C) Hüquqi mühafizə orqanlarına məlumat verməlidir

D) Nöqsanları aradan qaldırmaq üçün məsləhət verməlidir

E) Aktlaşdırmalıdır

425. İnformasiya nə vaxt əhəmiyyətli hesab edilir?

A) İnformasiyanın göstərilməsi və səhv göstərilməsi maliyyə hesabatlarına və istifadəçilərin qəbul etdiyi iqtisadi qərarlara təsir edərsə

B) Müəssisənin maliyyə vəziyyətinə veriləninformasiya uyğun gəlməsə

C) İnformasiyanın düzgün verilməsi müəssisəyə külli miqdarda zərər verməsi

D) İnformasiyalar istifadəçilərin verdikləri iqtisadi resursların tərkibinə təsir etdikdə

E) İnformasiya yoxdur

426. Audit sübutunun kəmiyyət ölçüsü nədir?

A) Əhəmiyyətsizlik

B) Etibarlılıq

C) Optimolluq

D) Müvafiqlik

E) Məxfilik

427. Audit sübutunun keyfiyyət ölçüsü nədir?

A) Müvafiqlik

B) Əhəmiyyətsizlik

C) Etibarlıq

D) Optimollüq

E) Səriştəlilik

428. Aşağıda göstərilən variantlardan hansı auditor sübutunun əldə edilməsində istifadə edilən təsdiqlənməsində kateqoriyalarına aid deyildir?

A) Əməliyyat növləri baş verən hadisələr üzrə təsdiqlənməli

B) Müddətin sonunda balans hesablarına dair təsdiqləmələr

C) Təqdimat və açıqlamalar barədə təsdiqləmələr

D) Audit müddəti ərzində baş verən hadisələr üzrə təsdiqləmələr

E) Audit sübutunun əldə edilməsinə dair audit prosedurları audit sübutları üzrə təsdiqləmələr

429. Auditin digər idarəetmə elmləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi necədir?

A) Audit idarəetmənin digər elementləri olan planlaşdırma , uçot , təhvil , təşkil və tənzimlənmə ilə qarşılıqlı əlaqədardır

B) Auditin digər idarəetmə elmləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur

C) Audit –riyaziyyat tarix, iqtisadi nəzəriyyə, marketinq menecment və digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqədardır

D) Audit –təftiş və nəzarətlə , sosiologiya və politologiya, ilə mühasibat uçotu ilə qarşılıqlı əlaqədardır

E) Audit bütün dəqiq və ictimai elmləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi mövcudur.

430. Hansı hallarda məktub öhdəlik tərtib edilməyə də bilər?


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə