Audit” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə Cəmil q. Düzgün cavablar “A”


A) Axtarışları dəstəkləmək və mükafatlandırmaqYüklə 1,74 Mb.
səhifə8/10
tarix17.09.2018
ölçüsü1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A) Axtarışları dəstəkləmək və mükafatlandırmaq

B) Əsas müddəalar

C) Ümumi standartlar

D) Yerlərdə iş standartları

E) Hesabat standartları

491.Milli audit standartlarının hazırlanması ilə məşğul olurA) Auditorlar Palatasının Standartlaşdırma Departamenti

B) Mərkəzi Bankın Strateji planlaşdırma Departamenti

C) Auditorlar Palatasının İşçi Komissiyası

D) Auditorlar Palatasının İdarə Heyəti

E) Maliyyə Nazirliyi

492. Auditor prosedurları həyata keçirilən zaman aşağıda sadalananlardan hansı riyazi dəqiqliyin yoxlanması deyildir

A) Qısamüddətli kreditor borclarının ödənməsi əmsalının hesablanması

B) Jurnal və registrlərin yekunlarının hesablanması

C) Jurnal və registrlər üzrə məbləğlərin üzləşdirilməsi

D) Məhsul satışı üzrə hesab- fakturaların toplanması

E) Uzunmüddətli kreditor borclarının ödənməsi əmsalının hesablanması

493. Anbardan istehsalata satınalma dəyəri ilə 3000 manat məbləğində yanacaq buraxılmışdır. Düzgün yazılışı göstərin

A) Debet 202 kredit 201-3000 manat

B) Debet 202 kredit 201 -3000 manat

C) Debet 202 kredit 431-3000 manat

D) Debet 721 kredit 221-3000 manat

E) Variantların hamısı doğrudur

494. Yanacağın yuklənib boşaldılmasında işləyən işçilərə 70 manat əmək haqqı hesablanmışdır. Düzgün yazılışı göstərin

A) Debet 201 kredit 533 – 70 manat

B) Debet 210 kredit 533 – 70 manat

C) Debet 201 kredit 231 – 70 manat

D) Debet 431 kredit 201 – 70 manat

E) Debet 221 kredit 210 – 70 manat

495. Maddi ziyanın ödənilməsi üzrə hesablaşmalari yoxlayarkən hansı məlumatlardan istifadə edilir.

A) 193

B) 213


C) 545-2

D) 454-3


E) 173

496. Göndərilməyən məlumatların (malların) dəyərinin ödənilməsi haqqında iddia neçə ay ərzində təqdim edilir.

A) 1 ay ərzində

B) 6 ay ərzində

C) 3 ay ərzində

D) 15 gün ərzində

E) 2 ay ərzində

497. Alınmış və verilmiş avanslar üzrə hesablaşmaların auditi zamanı aşağıdakı məsələlər yoxlanılmalıdır.

A) Avansların alınmasının əsaslı olması

B) Daxil olmuş avans ödəmələri məbləğindən ƏDV və xüsusi vergilərin ödənilməsi

C) 192 , 243 və 443 , 543 hesablar üzrə mühasibat yazılışlarının tərtib edilməsinin düzgünlüyü

D) Analatik uçot yazılıülarının dövriyyə cədvəllərində baş kitabda və balansda əks etdirilmiş məlumatlara uyğunluğu

E) 173 , 213 , 545 saylı hesab üzrə mühasibat yazılışlarının tərtib olunmasının düzgünlüyü

498. Hesabatın tərtib olunmasının düzgünlüyünün yoxlanılması hansı şərtlərə əsaslanır

A) Hesabat formalarının məlumatları hesabat dövrünün sonuna balansın müvafiq maddələri üzrə qalıqlarla təsdiq olunur , və satışın hesablanmış vergilərin məbləğləri müvafiq hesablar üzrə baş kitabın dövriyyəsinə uyğundur.

B) Bütün göstəricilər üzrə mühasibat və statistic hesabat formalarının doldurulmasının düzgünlüyü.

C) Hesabat dövrünün əvvəlinə balans maddələrinin məlumatlari ötən ilin sonuna balans maddələrinin məlumatlarina uyğun olmalıdır.

D) Hesabat dövrünün sonuna balans maddələrinin məlumatları inventarizasiyalarınnəticələri ilə təsdiq olunmalıdır.

E) İlin əvvəlinə,sonuna balans məlumatları müqayisə olunan səviyyədə tərtib edilməlidir.

499. Kassa və kassa əməliyyatlarıının auditinin əsas mənbələrinin göstərin:

1) kassa kitabı

2) kassa mədaxik orderləri

3) müəssisənin hesablarından bank çıxarışları

4) kassa məxaric orderləri

5) baş kitab

6) çek kötükləri

A)1,2,3,4,5,6

B)1,3


C)1,2,3

D) 4,5


E) 1,5,6

500. Akkreditivlər üzrə əməliyyatları yoxlayarkən nə etməli?

A) Akkreditivlər üzrə əməliyyatları yoxlayarkən bank çıxarışları üzrə qalıq məbləğləri və dövriyyələrini mühasibat uçotu registrlərindəki yazılışlarla üzləşdirmək lazımdır

B) Xüsusi hesablarda pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkətini yoxlamaq lazımdır

C) Hesabların müxabirləşməsinin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır

D) Valyuta gəlirlərinin müəssisənin tranzit hesabına köçürülməsinin tamlığı yoxlanılmalıdır

E) Auditor hesablaşma hesabına bütün daxil olmaları və onların əsaslı olmasını yoxlamalıdır

501.«Аудит» дедикдя ня баша дцшцлцр?A) Ешидян, динляйян

B) Данышан, эюрян

C) Дашыйан, апаран

D) Эюрмяк, динлямяк

E) Эюндярмяк, ешидян

502. Аудитор дедикдя ня баша дцшцлцр?

A) Аудит йохламаларыны апаран сялащиййятли шяхс

B) Малиййя щесабатларынын дцзэцнлцйцня нязарят едян шяхс

C) Йалныз мцяссисянин малиййя мцщасибат щесабатларыны тяртиб едян шяхс

D) Хариcдян малиййя нязарятини щяйата кечирян шяхс

E) Гиймятли каьыз вя фонд бирjалары сащясинин мцтяхяссисляри

503. Аудитин мцстягиллийи ашаьыдакылара ясасян мцяййян едилир?

A) Аудиторла мцштяри арасында мцгавиля мцнасибятляринин олмасы, чатышмамазлыглар арадан галдырылмайана гядяр аудитор ряй вермякдян имтина едя билмяси

B) Инвесторлар, кредиторлар вя с. арасында мцдириййят тяряфиндян информасийанын верилмяси

C) Информасийа истифадячиляринин онлара верилмиш информасийаларын дцзэцнлцйцнц йохламаг цчцн имканларын олмамасы

D) Гярарларын нятиcялярин информасийанын кейфиййятиндян асылы олмасы

E) Верилмиш информасийанын кейфиййятиндян асылы олараг истифадячиляринин ряйи олмасы

504. Ня вахт Аудиторлар Палатасы рясми сурятдя фяалиййятя башламышдыр?

A) 1996-cы ил апрел айынын 4-дя

B) 1995-cи ил сентйабр айынын 19-да

C) 1994-cц ил сентйабр айынын 16-да

D) 1995-cи ил ийул айынын 20-дя

E) 1991-cи ил ийул айынын 31-дя

506. Щансы мясяляляр цзря вя онларын обйектив олмасы цчцн аудитор ряйи верилмялидир?A) Дюври щесабатларда якс етдирилян рягям мялуматларынын ясаслы, обйектив олмасына

B) Мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртибиндя гаршыйа чыхан нюгсанларын щяллиня

C) Мцщасибат учотунун апарылмасынын вя мцщасибат ямялиййатларынын учотда якс етдирилмясинин дцзэцнлцйцнцн йохланмасына

D) Эялирлярин вя верэи юдямяляринин планлашдырылмасында мцяссисяйя мцвафиг хидмятляр эюстярилмясиня

E) Мцщасибат учотунун апарылмасы вя дюври щесабатларын тялимата уйьун тяртиб едилмясиня

507.Аудитор йохламасынын ясас мярщяляляри щансылардыр:

A) Планлашдырылма, сянядляшдирилмя, аудитор сцбутларынын алынмасы

B) Инвентарлашдырма, прогнозлашдырма

C) Прогнозлашдырма, аудитин мясулиййяти

D) Аудитин мясулиййяти, планлашдырма

E) Експерт ишляриндян истифадя едилмяси, аудитор сцбутларынын алынмасы

508. Мцщасибат учоту щесабатынын мялуматлары йохланаркян ашаьыдакыларын мювcудлуьу тящлил едилмялидир:

A) Мцяссисянин ямлакы, узунмцддятли активляр вя пассивляр

B) Мящсул сатышындан эялян эялир, узунмцддятли активляр вя пассивляр

C) Материалларын щярякяти, мцяссисянин ямлакы, сящмлярин сайы

D) Дивидендлярин бюлцшдцрцлмяси, материалларын щярякяти, мцяссисянин ямлакы

E) Сящмлярин сайы, дивидендляр, узунмцддятли активляр

509. Сящмдар cямиййятляринин мцяссисяляри йохланаркян аудитор йохламасынын щяcминя ялавя олараг щансы мялуматлар дахил олмалыдыр?

A) Сящмдар капиталы, сящмлярин сайы

B) Учот сийасяти, мцщасибат учоту формаларынын сечилмяси

C) Мцщасибат учоту формаларынын сечилмяси, активлярин щярякяти

D) Активлярин щярякяти, сящмлярин саyы

E) Эялирлярин вя верэи юдямяляринин планлашдырылмасы, учот сийасяти

510. İнформасийанын истифадячиляриня эюря аудит нечя щиссяйя бюлцнцр?

A) 2

B) 4


C) 3

D) 5


E) 1

512. Аудит обйекти цзря щансы нювляри вар?

A) Банк, сыьорта, бирjа , дювлят

B) Еколоjи, верэи, оператив

C) Верэи, гиймят, системли

D) Дахили, хариcи, гиймят, банк

E) Рискли, тясдигедиcи, мяcбури

513. Тяйинатына эюря аудитин нечя нювц вар?

A) 7

B) 4


C) 3

D) 8


E) 2

514. Щяйата кечирилмя вахты цзря щансы аудит нювляри мювcуддур?

A) Илкин, оператив, разылашдырылмыш

B) Еколоjи, хариcи, тяшяббцслц

C) Кюнцллц,мяcбури, системли

D) Дахили, хариcи, оператив

E) Бирдяфялик, мцнтязям, оператив

515. Йохламанын характери цзря аудитин нечя нювц мювcуддур?

A) 3

B) 2


C) 4

D) 5


E) 6

516. Дахили аудит дедикдя ня баша дцшцлцр?

A) Мцяссисянин хцсуси структур бюлмяси олуб, бирбаша мцяссисянин рящбярлийиня табе олан ишчиляр тяряфиндян щяйата кечирилир.

B) Ганунвериcиликдя мцяййян едилмиш щалларда, дювлят органларынын тапшырыьы иля щяйата кечирилир

C) Игтисади субйект юз мцраcиятиня ясасян кечирилмяси демякдир

D) Мцяссисянин штатында олуб, мцяссися тяряфиндян мяcбури кечирилир, рискя ясасланыр

E) Мцгавиля ясасында щяйата кечирилмиш йохламадыр

517. Кянар аудит дедикдя ня баша дцшцлцр?

A) Мцстягил тяряфляр (мцяссися, сифаришчи) вя аудитор тяшкилаты арасындакы мцгавиля ясасында щяйата кечирилир

B) Мцяссисянин штатында олуб, мцяссися тяряфиндян мяcбури кечирилир, рискя ясасланыр

C) Ганунвериcиликдя мцяййян едилмиш щалларда, дювлят органларынын тапшырыьы иля щяйата кечирилир

D) Игтисади субйект юз мцраcиятиня ясасян кечирилмяси демякдир

E) Мцгавиля ясасында щяйата кечирилмиш йохламадыр

518. Дахили аудит щансы тялябляря ясасян апарылыр?

A) Игтисади субйектин бюлмяляринин, еляcя дя бцтювлцкдя мцяссисяни идаря етмяк тялябляриня ясасян

B) Активлярин щярякятинин дцзэцн мцяййян едилмяси

C) Мцяссисяйя лисензийа верилмяси, активлярин щярякяти

D) Капиталын щярякятинин мцяййян едилмяси, активлярин щярякяти

E) Щесабатын дцзэцн верилмяси, мцяссисянин идаря едилмяси

519. Дахили аудитин хцсусиййятляри щансылардыр?

A) Мцяссисянин рящбярлийиня табедир вя онун гаршысында cавабдещдир

B) Мцгавиля ясасында щяйата кечирилир

C) Мцщасибат (малиййя) щесабатында нюгсанлары арашдырыр

D) Аудит хидмяти пуллудур, сащибкарлыг фяалиййяти нювляриндяндир

E) Кянардан тяшкил олунур, мцяссисянин фяалиййятиня ряй вермякля кифайятлянир

520. Мяcбури аудит щансы щалларда апарылыр?

A) Низамнамя капиталында хариcи инвесторлара мяхсус пайы олдугда

B) Мцщасибат учотунун тяшкилиндя мцсбят вя мянфи щалларын баш вермясиндя

C) Аудит йохламасынын йекунлашдырылмасында

D) Аудитор вя сифаришчилярин мцгавиляси позулдугда

E) Дахили нязарят вя с. щагда аудиторлар лазыми информасийалара малик олмадыгда

521. Сифаришин характериндян асылы олараг аудит йохламасы нечя йеря бюлцнцр?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


522. Йохлама обйектиндян асылы олараг аудит нечя нювя бюлцнцр?

A) 2


B) 4

C) 5


D) 3

E) 6


523. Апарылма дюврцня эюря аудит нечя йеря айрылыр?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


524. Аудит вя тяфтишин охшар cящятлярини эюстярин

A) Щяр икиси йохлама характери дашыйыр, сянядлярин йохланмасы, тящлил цсулундан истифадя олунмасы

B) Щяр икиси мцгавиля иля щяйата кечирилир, кюнцллцдцр

C) Щяр икиси сащибкарлыг фяалиййятидир вя кюнцллцдцр

D) Щяр икиси кюнцллц йараныр, мцгавиля иля щяйата кечирилир

E) Щяр ики йохлама ряйля тамамланыр, сащибкарлыг фяалиййятидир

525. Щансы щалларда аудитора лисензийа вермякдян имтина едилир?

A) Тяляб олунан сянядляр там тягдим едилмядикдя

B) Верэи Мяcялляси иля ялагядар верэи органлары иля фикир айрылыьы олдугда

C) Балансын тяртиб олундуьу анда аккредитивляр щаггында информасийа ялдя олмадыгда

D) Малиййя щесабатларында дяйишиклик олдугда

E) Аудитор ряйинин тясдиг олунмасы

526. Щансы щалларда аудиторун лисензийасы ляьв едилир?

A) Лисензийадан истифадя едян шяхс бу щагда Аудиторлар Палатасына яризя иля мцраcият етдикдя , мящкямя гярары олдугда

B) Игтисади субйектлярин актив вя пассивиня дцзэцн гиймят вермядикдя

C) Тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин тящлили гейри-обйектив олдугда

D) Мцщасибат (малиййя) щесабаты дцзэцн тяртиб едилмядикдя

E) Учот сийасяти дцзэцн олмадыгда

527. Аудитин башлыcа принсипляри щансылардыр?

A) Дцзэцнлцк, обйективлик, конфиденсиаллыг

B) Мцшащидя, сорьу, фактики йохлама

C) Сянядли йохлама, фактики йохлама, сорьу

D) Аналитик тестляр, мцшащидя, сянядли йохлама

E) Мцайиня, хцсуси йохлама, обйективлик

528. Аудитора мцстягил вя нормал фяалиййят эюстярмялярини тямин етмяк цчцн онлара верилмиш щцгуглар щансылардыр?

A) Сифаришчинин рящбярлийиндян вя ишчиляриндян йазылы изащат алмаг

B) Малиййя щесабатларыны Бейнялхалг Стандартлара уйьунлашдырмаг

C) Нцмуняви нязарят формасы олмалыдыр

D) Тапшырыгларын йериня йетирилмясинин нятиcялярини вя онлары якс етдирян сяняд щазырламаг

E) Аудитля бярабяр йериня йетирилян ишлярин кейфиййятиня нязарят системи олмалыдыр

529. Аудиторун вязифясиня ня дахилдир?

A) Мцщасибат учотунун вя щесабатынын вязийятини, онун дцзэцнлцйцнц гцввядя олан ганунлара уйьунлуьуну йохламаг

B) Мцщасибат учоту формаларынын сечилмяси

C) Малиййя, верэи,банк ганунвериcилийи мясяляляри цзря мяслящят верилмяси

D) Тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин тящлилини апармаг

E) Эялирлярин щаггында бяйяннамяярин тяртиб олунмасы

530. Аудит стандартлары дедикдя ня баша дцшцлцр?

A) Вязифялярини йериня йетиряркян норматив материлаллары рящбяр тутмалы

B) Учотун бярпа олунмасына вя апарылмасына мцщасибат (малиййя) щесабатынын тяртиб едилмясиня кюмяклик эюстярмяк

C) Мцщасибат учотунун тяшкилиндя мцяссисяйя кюмяклик эюстярирляр

D) Верэилярин планлашдырылмасына вя верэийя эюря щесаблашма апарылмасына кюмяклик эюстярир

E) Мцштяриляря информасийа хидмятляри эюстярмяк

531. Аудит стандартларынын нечя нюыц вардыр?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 6


532. Бейнялхалг Комитя нечя бейнялхалг стандарт щазырламышдыр?

A) 30


B) 29

C) 25


D) 18

E) 11


533. Daxili audit xidməti rəhbərinin vəzifələrinə aid deyil

A) Maliyyə vəsaitlərindən səmərəli və təyinatı üzrə istifadə edilməsini düzgünlüyünü araşdırmaq

B) Daxili auditorların fəaliyyəti ilə bağlı uzunmüddətli və illik inkişaf planlarını hazırlamaq və təsərrüfat subyektinin müvafiq idarəetmə orqanına təqdim etmək

C) Daxili audit və bağlı hesabatı təsərrüfat subyektinin müvafiq 2 idarə etmə orqanına təqdim etmək

D) Daxili auditorun işinin keyfiyyətini qiymətləndirmək

E) Daxili auditin metodologiyasına əsasən, təsərrüfat subyektlərində daxili audit prosedurlarını müəyyən etmək

534. Фирмадахили аудит стандартлары няйи юзцндя якс етдирир?

A) Разылашманын мягсядинин мцяййян едилмяси, бизнесин иcмалыны, рискин гиймятляндирилмяси

B) Конфиденсиаллыг, дцзэцнлцк, бизнесин иcмалыны

C) Обйективлик, разылашманын мягсядинин мцяййян едилмяси

D) Дцзэцнлцк, конфиденсиаллыг, рискин гиймятляндирилмяси

E) Мясулиййят, обйективлик, конфиденсиаллыг, дцзэцнлцк

535. Aşağıdakı sığorta növlərində hansı nəqliyya tsığortasına aid deyil?

A) Öhdəliklərinyerinə yetirilməsinə görə mülkiməsuliyyətinsığortası

B) Nəqliyyatvasitələrinin ( kasko) sığortası

C) Avtomobillərinkomplekssığortası

D) sunəqliyyatı vasitələrininsığortası

E) havanəqliyyatvasitələrininsığortası

536. Аудитин планлашдырылмасы дедикдя ня баша дцшцлцр?

A) Планлашдырылан ишлярин нювляри, йериня йетирилмя мцддяти, щесабат щаггында ряйин щазырланмасы

B) Мцштяринин йохлама апармагда мягсяди вя онун нятиcясиндян истифадя имканларынын мцяййян едилмяси

C) Истещсалатын шяраити вя активлярин сявиййяси иля таныш олмаг вя планлашдырмаг

D) Йериня йетириляcяйи аудит хидмятиня хцсуси имканларын йаранмасы вя планлашдырылмасы

E) Учот сийасятинин сявиййясинин мцяййян едилмяси вя планлашдырылмасы

537. Rabitə müəssisələrində audit işlərini aparan zaman əsas taarif gəlirlər ilə yanaşı nəyə diqqət yetirilməlidir

A) Sərbəs t taarif dərəcələrindən istifadəyə

B) Əsasvəsaitlərinməsuliyyətmərkəzləri üzrə uçotaalınmasına

C) Çəkilənxərclərinazaldılmasına

D) Çəkilənxərclərindinamikasını müşahidə etməyə

E) Çəkilən xərclərin artırılması.

538. Аудитин планлашдырылмасы няйи юзцндя бирляшдирир?

A) Аудитин цмуми планыны, аудитин програмыны

B) Аудитин стандартларыны, аудитин щцгуги базасыны

C) Аудитин нювлярини, аудитин стандартларыны

D) Аудитин щцгуги базасыны, аудитин програмыны

E) Аудитин нювлярини, аудитин цмуми планыны

539. Малиййя (мцщасибат) щесабатынын аудити нечя рискля ялагялидир?

A) Ики


B) Цч

C) Дюрд


D) Бир

E) Беш


540. Rabitə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu neçənci ildə qəbul olunub?

A) 20 iyun 1997-ci ildə

B) 28 iyun 2004-ci ildə

C) 2 may 2000-ci il

D) 14 mart 2000-ci il

E) 10 may 2005-ci il

541. Mühasibat uçotu haqqında 29.06.2004-cu il tarixli qanuna əsasən kicik və orta həcmli müəssisələr MMUS-dan istifadə etməsi məcburidirmi?

A) Məcburidir

B) Məcburi deyil

C) Standartda bu nəzərdə tutulmayıb

D) Müstəqil müəyyən edilir

E) İcra orqanlarının ğöstərişi ilə aparıla bilər

542. Müəssisə anlayışı nədir?

A) İctimai tələbatın ödənilməsı və mənfəət əldə edilməsı məqsədi ilə bir sahibkar və ya sahibkarlar birliyi tərəfindən yaradılan məhsul istehsalı, işlərin yerinə yetirilməsi, ximətlər göstərilməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektidir

B) Dövlət büdçəsində maliyyələşən və əhaliyə xidmət göstərən təsərrufat subyektidir

C) Mənfəət əldə etmək məqsədi ilə xüsusi sahibkar tərəfindən yaradılan təsərrüfat subyektidir

D) Yalnız vətəndaşlara xidmət göstərmək üçün dövlət tərəfindən yaradılan təsərrüfat subyektidir

E) Qazanc əldə etmək məqsədi ilə yaradılan qeyri-kommersiya təşkilatıdır

543. Muəssisənin əməliyyat fəaliyyəti dedikdə nə başa düşülür?

A) Müəssisənin fəaliyyətinin ikinci dərəcəli növüdür

B) Bu müəssisənin fəaliyyətinin əsas növüdür və bu fəaliyyəti həyata kecirmək üçün yaradılmışdır

C)Müəssisənin əməliyyat fəaliyyəti əsasən qeyri-kommersiya fəaliyyətini həyata keçirməkdir

D)Müəssisənin əməliyyat fəaliyyəti dedikdə istehsal edilən məhsulun satışı prosesi başa düşülür

E)Müəssisənin əməliyyat fəaliyyəti dedikdə istehsal prosesinin həyata kecirilməsi üçün istehsal ehtiyyatları əldə etməsi başa düşülür

544.Beynəlxalq təcrübədə kommersiya müəssisələrinin neçə təşkilatı-hüququ forması var?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 5

E) 1


545. Kommersiya təşkilatlarının təşkilati-hüquqi forması hansilardır?

A) Şərikli müəssisilər

B) Korporasiyalar

C) Birğə müəssisələr

D) Fərdi müəssisələr, şərikli müəssisələr və korporasiyalar

E) İctimai birliklər

546. Fərdi müəssisə anlayısını necə başa düşürsünüz?

A) Fərdi müəssisə bir şəxsə aid olub və onun tərəfindən idarə olunan müəssisədir. Fərdi sahibkar müəssisənin öhdəliklərinə görə bütün əmlakı ilə cavabdehlik daşıyır

B) Fərdi müəssisə bir fiziki şəxsə aid olur və onun tərəfindən idarə olunur. Lakin fərdi sahibkar müəssisənin öhdəlikləri ücün məsuliyyət dasımır

C) Fərdi müəssisə bir neçə şəxsə aud ola bilər və onlar tərəfindən idarə olunur. Belə müəssisə bütün əmlakı ilə müəssisə öhdəliklərinə məsuliyyət daşıyır

D) Fərdi müəssisə iki və daha çox şəxsə aid ola bilər və onlardan biri tərəfindən idarə olunur, öhdəlikləri üçün hec kəs məsuliyyət daşımır

E) Fərdi müəssisə bir necə şəxşə aid ola bilər və ona rəhbərlik kollektiv şəkildə həyata keçirilir

547. Şərikli müəssisələrin hansı forması vardır?

A) Tam ortaqlıq

B) Komandit ortaqlıq

C) Tam ortaqlıq və komandit ortaqlıq

D) Səhmdar cəmiyyətləri

E) Korporasiyalar

548. Şərikli müəssisə ( ortaqlıq) dedikdə hansı müəssisələr nəzərdə tutulur?

A) Şərikli (ortaqlıq) müəssisələr ən azı iki fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən müqavilə əsasında təsis edilir. Müəssisənin şərikləri onun öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə görə özlərinin bütün əmlakı ilə məsuliyyət daşıyır

B) Şərikli müəssisə ən az iki fiziki şəxs tərəfindən müqavilə əsasında təsis edilir. Müəssisənin şəriklərı onun öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün əmlakları ilə məsuliyyət daşıyırlar

C) Şərikli müəssisə ən azı iki hüquqi şəxs tərəfindən onların razılığı ilə yaradılır və müəssisənin əmlakı ilə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə cavabdehlik daşıyırlar

D) Şərikli müəssisə bir fiziki və bir hüquqi şəxs tərəfindən onların razılığı ilə müqavılə əsasinda təsis edilir, öhdəliklər üçün öz əmlakları ilə cavabdehlik daşıyırlar

E) Şərikli müəssisə dövlət tərəfindən təsis edilir və onun öhdəliklərinə dövlət cavabdehlik daşıyır

549. Korporasiyaların hansı formaları yaradıla bilər?

A) Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (MMC)

B) Səhmdar cəmiyyəti

C) Kooperasiyalar

D) Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, əlavə məsuliyyətli cəmiyyət və səhmdar cəmiyyətləri

E) Kollektiv təsərrüfatlar

550. Hansı Müəssisələr səhmdar cəmiyyətidir?

A) Səhmdar cəmiyyəti təsərrüfat fəaliyyətini həyata kecirmək məqsədi ilə nizamnamə fondunu səhm buraxmaq yolu ilə formalaşdıran fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü sazişi əsasinda yaradılan müəssisədir

B) Təsərrüfat fəaliyyətini həyata kecirmək ücün nizamnamə fondunu səhm buraxmaq yolu ilə formalaşdıran fiziki şəxslərin sazişi ilə yaradılan müəssisələrdir

C) Nizamnamə fondunu səhm buraxmaq yolu ilə formalaşdıran və dövlət orqanları tərəfindən yaradılan müəssisələr səhmdar yaradılan müəssisələr səhmdar cəmiyyətidir

D)Bir necə hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən müqavilə ilə yaradılan müəssisələr səhmdar cəmiyyətidir

E) Bir necə hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən əmlakını birləşdirərək yaradılan müəssisələr səhmdar cəmiyyətidir

551. İnventarizasiya zamanı təbii itki norması daxilində xarab olmalar və əksik gəlmələr necə silinir?

A) Təbii itki norması daxilində xarab olma və əksik gəlmə müəssisə rəhbərinin sərəncamı ilə istehsal (tədavül) xərcinə silinir

B) Təbii itki norması daxilində çatışmazlıq və xarab olma maliyyə nəticəsinə silinir

C) Təbii itki norması daxilində əksik dəlmə və xarab olma anbarda qalan məhsulun üzərinə aid edilir

D) Xarab olmadan və əksik gəlmədən itkilər (təbii itki norması daxilində) maddi - məsul şəxsin hesabına aid edilir

E) Təbii itki norması daxilində çatışmazlıq və xarab olmadan itkilər storno edilərək silinir

552. İnventarizasiya zamanı artıq gələn maddi sərvətlər hara aid edilir?

A) İnventarizasiya zamanı artıq gələn maddi sərvətlər onun səbəbi və təqsirkar şəxs müəyyən edilməklə onun saxlandığı yerdə məsul şəxsin hesabına qəbul edilir və müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinə aid edilir

B) İnventarizasiya zamanı artıq gələn maddi sərvətlər müəssisənin zərərlərinə aid edilir və silinir

C) İnventarizasiya zamanı artıq gələn maddi sərvətlər maddi məsul şəxsə verilir

D) İnventarizasiya zamanı artıq gələn maddi sərvətlər təsərrüfat xərclərindən gəlir kimi qəbul edilib, uçota alınır

E) İnventarizasiya zamanı artıq gələn maddi sərvətlər maliyyələşmələrin artırılmasına aid edilir

553. Maddi sərvətlərin invenratizasiya zamanı əksik gəlməsi və itkisi necə qiymətləndirilir?

A) Əskik gəlmələr faktiki maya dəyərində qiymətləndirilir

B) İnventarizasiya zamanı əksikgəlmələr onun plan (normativ) maya dəyəri ilə qiymətləndirilir

C) Maddi sərvətlərdən əksikgəlmələr və itkilər səbəbləri və təqsirkar şəxs müəyyən edilməklə onun aşkar edildiyi vaxtın bazar qiyməti ilə qiymətləndirilir

D) Əksik gəlmələr və itkilər uçot qiyməti ilə qiymətləndirilir

E) İnventarizasiya zamanı aşkar edilən əskik gəlmələr və xarab olmadan itkilər qiymətləndirilmir

554. İnventarizasiya zamanı çatışmazlıqda və xarab olmadan itkilərdə təqsirkar şəxs aşkar edilmədikdə və ya onun ödənilməsi məhkəmə tərəfindən rədd edildikdə bu cür itkilər hara silinir?

A) Bu cür çatışmazlıqdan itkilər istehsal xərcinə silinir

B) Bu cür çatışmazlıqdan itkilər maddi məsul şəxsin hesabına silinir

C) Təqsirkar şəxs aşkar edilə bilməyəndə bu cür itkilər müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsinə silinir

D) Təqsirkar şəxs aşkar edilə bilməyəndə bu cür itkilər balans hesabında qalıq kimi saxlanılır

E) Bu cür itkilər “qırmızı storno” üsulu ilə silinir

555. Maddi sərvətlərin yenidən qiymətləndirilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Yenidən qiymətləndirmə dedikdə maddi qiymətlilərin qiymətinin dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq onun dəyərinin dəyişilməsi nəzərdə tutulur

B) Yenidən qiymətləndirmə dedikdə maddi sərvətlərin dəyərinin bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur

C)Yenidən qiymətləndirmə dedikdə maddi qiymətlilərin dəyərinin faktiki maya dəyərinə çatdırılması nəzərdə tutulur

D)Yenidən qiymətləndirmə dedikdə maddi qiymətlilərin dəyərinin ucuzlaşdırılması başa düşülür

E) Yenidən qiymətləndirmə dedikdə maddi qiymətlilərin dəyərinin bahalaşması nəzərdə tutulur

556.Kiçik müəssisələrdə mühasibat uçotunun əsas prinsipləri hansılardır?

A) Mühasibat uçotu hesablar planının tətbiqi, sənədləşmə, inventarizasiya

B) İlk uçotun təşkili, hesablar planının tətbiqi, mühasibat uçotu formalarının seçilməsi

C) Mühasibat uçotunun fasiləsizliyi; Mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi; təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi məzmununun mənaca onun qalan bütün əlamətlərindən üstünlüyünün təminatı; Təsərrüfat fəaliyyətində ehtiyatlılığın təminatı; Qiymətləndirmənin təminatı

D) Təsərrüfat əməliyyatlarının qiymətləndirilməsi, hesablar sistemi, ikitərəfli qeydin tətbiqi və s.

E) Sənədləşdirmə, hesab, ikitərəfli qeyd, balans, inventarizasiya, uçot registrlərinin tətbiqi

557. Əlavə dəyər vergisinin vergitutma obyekti nə hesab edilir?

A) Malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi və vergi tutulan idxal vergitutma obyekti hesab edilir

B) Malların təqdimedilməsi, iş və xidmətlər göstərilməsi ƏDV-i üzrə vergitutma obyekti hesab edilir

C) İstehsal edilən və anbara, saxlanma yerlərinə mədaxil edilən məhsullar ƏDV üzrə vergitutma obyekti hesab edilir

D) İstehsal ediləcək ölkədən kənara ixrac edilən məhsullar ƏDV üzrə vergitutma obyekti hesab edilir

E) Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda iş görülməsi, xidmət göstərilməsi vergitutma obyekti hesab edilir

558. ƏDV-nin dərəcəsi nədir və necə faiz müəyyən edilir?

A) ƏDV-nin dərəcəsi hər idxal edilən məhsulun dəyərinin bir hissəsidir və 20% müəyyən edilmişdir

B) ƏDV-nin dərəcəsi hər vergi tutulan əməliyyatın və hər vergi tutulan idxalın dəyərinin bir hissəsidir, bu 18% həcminxdə müəyyən edilmişdir

C) ƏDV-nin dərəcəsi hər vergi tutulan ixracın dəyərinin bir hissəsi olmaqla bu 22% həcmində müəyyən edilmişdir

D) ƏDV-nin dərəcəsi hər vergi tutulan əməliyyatın və hər vergi tutulan idxalın dəyərinin bir hissəsi olmaqla bu 15% həcmində müəyyən edilmişdir

E) ƏDV-nin dərəcəsi 18% olmaqla istisnasız olaraq bütün satılan və idxal edilən məhsullara aid edilir

559. Mühasibat uçotunun təşkilinin prinsipləri hansılardır?

A) İlk uçotun təşkili, sənəd dövriyyəsi, hesablar planı

B) Təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi, uçot işlərinin yerinə yetirilməsi qrafiki, sənəd dövriyyəsi, uçot işçiləri arasında vəzifə bölgüsü

C) Əməliyyatların sənədləşdirilməsi sistemi, uçot işlərinin yerinə yetirilməsi qrafiki, sənəd dövriyyəsi, hesablar planı, mühasibat uçotunun formaları və s.

D) Sənədləşmə, inventarizasiya, hesab, ikitərəfli qeyd, balans, hesabat

E) Sənədləşmə, əməliyyatların müxabirləşməsi, onların hesablarda əks etdirilməsi

560. Mühasibat (maliyyə) hesabatı nədir?

A) Mühasibat (maliyyə) hesabatı müəssisənin, idarənin, təşkilatın və başqa təsərrüfat subyektinin əmlakının, maliyyə vəziyyətinin, təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini və sairin istifadəçilər üçün təyin edilmiş formalarda öz əksini tapa bilən mühasibat uçotunun faktiki və düzgün təsdiq olunmuş göstəricilərinin məcmusudur

B) Mühasibat (maliyyə) hesabatı idarə, müəssisə və təşkilatların təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini özündə əks etdirən göstəricilər sistemidir

C) Mühasibat (maliyyə) hesabatı il ərzində müəssisə və təşkilatın mühasibat hesablarında əks etdirilən məlumatların yekun göstəriciləridir

D) Mühasibat (maliyyə) hesabatı müəssisə və təşkilatların idaəetmə orqanlarının müəssisəsinin fəaliyyəti haqqında məlumat əldə etməsi üçün göstəricilər sistemidir

E) Mühasibat (maliyyə) hesabatı müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinə nəzarət etmək üçün məlumatların ümumiləşdirilmiş və sistemləşdirilmiş göstəricilər sistemidir

561. Mühasibat uçotunda təsərrüfat əməliyyatı dedikdə nə başa düşülür?

A)Müəssisənin əmlakının, öhdəliklərin və kapitalların tərkibində baş verən dəyişiklikləri təsdiq edən aktlar

B) Müəssisənin aktiv və öhdəlikləri tərkibində baş verən dəyişiklikləri təsdiq edən aktlar

C) Müəssisənin xüsusi kapitalı tərkibində baş verən dəyişiklikləri təsdiq edən aktlar

D) Təsərrüfat əməliyyatı dedikdə əməliyyatların hesablarda iki tərəfli qeyd edilməsi başa düşülür

E) Təsərrüfat əməliyyatı dedikdə müəssisələrin istehsal və satış proseslərini həyata keçirərkən yerinə yetirdiyi əməliyyatlar başa düşülür

562. Аудитин хцсуси принсипляри щансылардыр?


  1. Планлашдырманын комплекслийи, фасилясизлийи

  2. Планлашдырманын оптималлыьы, конфиденсиаллыг

  3. Обйективлик, пешякарлыг

  4. Дцзэцнлцк, мясулиййят

  5. Мцстягиллик, фасилясизлик

563. Вахта эюря хярcлярин планлашдырылмасы просесиндя аудит ашаьыдакылары нязяря алмалыдыр:

A) Реал ямяк мясряфляри, рискин гиймятляндирилмяси

B) Илкин сянядлярин тяртиб едилмяси

C) Инвентарлашманын вахтында апарылмасы

D) Мцщасибат учотунда сящвлярин дцзялдилмяси

E) Планлашдырманын оптималлыьы

564. Аудитор риски ня демякдир?

A) Йохламанын йекунлары цзря мцяййянляшдирилян эцманларын етирафыны нязярдя тутур

B) Йохламанын нятиcясинин ряйля йекунлашдырылмасы

C) Лисензийанын верилмяси

D) Аудитор програмынын щяйата кечирилмяси

E) Аудитор планлашдырылмасынын щяйата кечирилмяси

565. Auditor yükdaşıma xidməti, ilə məşğul olan nəqliyyat təşkilatlarında yoxlama işləri aparan zaman nəyə nəzarət etməlidir ?

1) Yüklənən malların faktiki tələbnamələri ilə uyğunluğuna nəzarət etməli

2) Edilmiş xidmətə və yerinə yetirilmiş işlərə görə əldə edilən gəlirin qiymətli kağızlar vasitəsi ilə düzgün rəsmiləşdirilməsinə nəzarət etməli

3)Əldə edilən vəsaitin məqsədi azaldılması yolu ilə pul vəsaitlərinin mənimsənilməsinə nail olmaq

4)Yükdaşımada istifadə edilən ciddi uçot vərəqələri və xidməti üzrə vəsaitin mədaxil edilməsi

5) Nəqliyyat xidmətinin sərnişin və yük daşınmada dəyərin ödənilməsində müxtəlif formalardan istifadə edilməsinə

A) 1; 2 B) 2;3 C) 4; 5 D) 1;2;3 E) 3;4,5

566. Əsas istehsalatın əlavə xərclərini bölüşdürmək üçün hansı hesablamaları aparmaq lazımdır?

1) Əlavə xərc məbləğinin əsas istehsalı müstəqim məsrəflərinin və qeyri əsaslı məsrəflərin çəminəm olan nisbəti ( faizlə) təyin etmək

2) hesablanmış faizi 20 və 30 saylı hesablarda uçota alınmış müstəqim məsrəflərin məbləğinə vurmaqla hər bir hesab üzrə üstəlik xərc məbləğini tapmaq, sonra isə 20 və 30 saylı hesablara silinən əlavə xərc məbləğlərini müəssisənin uçot siyasətinin tələblərinə uyğun olaraq obyektləri arasında bölüşdürmək

3) Hesablanmış faizi 20 və 30 saylı hesablarda uçota alınmış müstəqim məsrəflərin məbləğinə bölmək

4) Tədarük – anbar xərcləri də maya dəyərinə daxil olan xərc kompleksinə aid etmək

5) Tikinti – quraşdırma işlərində gələcək dövrün xərclərini əsas xərc maddələrindən biri hesab etmək

A) 1,2 B) 1,2 ; 3 C) 2;3 D) 1,3,5 E) 2,5

567. Tikinti – quraşdırma işlərində maya dəyərinə daxil edilən məsrəflərə aşağıdakılardan hansı aid deyil ?

A) Əlavə xərclər

B) Tədarük anbar xərcləri, gələcək dövrün xərcləri

C) Köməkçi istehsala çəkilən xərclər

D) Qarşıdakı dövrün ödənişlərinin ehtiyatları, tikinti-maşın mexanizmilərinin istismarına və saxlanmasına cəkilən məsrəflər

E) Əsas xərclər, üstəlik xərclər

568. Аудитор програмы дедикдя ня баша дцшцлцр?

A) Йохлама цчцн лазым олан аудитор ямялиййатларынын сиyаhысыны якс етдирир

B) Сянядлярин тамлыьы вя дягиглийи

C) Сящвлярин арадан галдырылмасы

D) Ямр вя сярянжамларын ижрасынын сийащысы

E) Бцтцн просеслярин мцщафизясиня нязарят едилмя сищайысы

569. Аудитор програмынын щансы нювляри вар?

A) Тестляря нязарят , щесаблардакы галыгларын йохланылмасы

B) Мцщасибат учоту сянядляринин йохланылмасы

C) Активлярин щярякятинин йохланылмасы

D) Мцщасибат щесабатларынын вахтында, дцзэцн апарылмасы

E) Балансын дцзэцнлцйцнцн йохланмасы

570. Azərbaycan Respublikası mövcud qanunverici normative hüquq aktlarına əsasən tikintinin struktur tərkibinə aşağıdakılardan hansı aid edilə bilməz?

A) Maddi-məsul şəxslərtərəfindən əmtəə hesabatlarınındüzgüntərtibi

B) daxilivə xaricisutəchizatı, kanalizasiya, istilik, qazvə enerjitəchizatı, ətrafmühitin çirklənməsininqarşısını almaq üçünxüsusiqurğularıntikilməsi

C) Meliorasiyavə torpağıneroziyasınınqarşısını almaq üçünxüsusitikintilər

D) Daş karxanalarınvə tunellərintikilməsi

E) Sənayeistehsalı və kəndtəsərrüfatı məhsulununemalı obyektlərinintikintisi.

571.Аудитор сцбуту дейяндя ня баша дцшцлцр?

A) Аудиторун ряйини ясасландырмаг вя мцяййян бир нятиcяйя эялмяк цчцн топланмыш мялуматлар нязярдя тутулур

B) Бунун кюмяйи иля мал чатдырылмасы мцгавиля-гаимялярдя гейдя алыныр.

C) Аудитор щесабламаларынын сечмя йолу иля апарылмасы

D) Игтисади субйектин ямлакы вя ющдяликляри щагда дягиг информасийалар ялдя олунур

E) Аудитор щесабламаларын мцшащидя йолу иля

572. Инвентарлашма васитясиля щансы информасийалар ялдя олунур?

A) Игтисади субйектин ямлакы вя ющдяликляри щагда

B) Пул вясаитляри щесаблашмалар щагда

C) Дахили – мцштяридян ялдя олунан информасийалар

D) Кянар – цчцнcц шяхс цчцн тяшкилатдан ялдя олунан информасийалар

E) Расионал аргумент щагда

573. Аудит йохламасынын методлары щансылардыр?

A) Фактики, мцшащидя, аналитик тестляр

B) Сянядин йохланылмасы, йазылы тягдимат

C) Етибарлылыг, тясдигнамя

D) Експертлярин ряйи мцщасибат учотунун сянядляри

E) Диэяр мянбялярдян дахил олан мялуматлар

574. Аудитин тяшкилати методлары щансылардыр?

A) Башдан-баша, сечмя цсул, аналитик йохлама

B) Йохламанын нятижясинин системляшдирилмяси

C) Мцштяри тяряфиндян гябул олунмуш учот сийасятинин цмуми тящлилини апармаьы

D) Аудитор ряйинин щазырланмасы

E) Малиййя вязиййяти щаггында щесабат

575. Мцяссисядя аудитин нятиcясинин гиймятляндирилмясинин тякмилляшдирилмясиндя щансы тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур?

A) Йохлама нятижясинин тящлили, аудитор ряйинин щазырланмасы

B) Капиталын щярякяти щаггында щесабатын щазырланмасы

C) Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатын щазырланмасы

D) Малиййя вязиййяти щаггында щесабатын щазырланмасы

E) Малиййя фяалиййятинин ясас эюстяриcиляри щаггында щесабатын щазырланмасы


576. Аналитик проседурлар дедикдя ня баша дцшцлцр?

A) Тящлил вя гиймятляндирилмяси вя игтисади эюстяриcилярин тядгиги, вя баш верян сящвлярин вя сахталашдырмаларын сябябляринин ашкара чыхарылмасы

B) Малиййя щесабатларынын дцзэцнлцйцнцн йохланылмасынын гиймятляндирилмяси

C) Аудитор програмынын щяр бир маддясинин там вя кейфиййятля йериня йетирилмя вязиййятинин гиймятляндирилмяси

D) Щесабламалар тякрар йохланылыр вя информасийаларын верилмясинин дцзэцнлцйцнцн бир даща арашдырылмасы

E) Илк сянядляр вя йазылышларын йохланылмасы


577. Аналитик проседурларын типик нювляри ашаьыдакылардыр:

A) Мцщасибат щесабатлары эюстяриcилярини смета эюстяриcиляри иля цзляшдирмяк

B) Хцсуси фянд вя цсулларла щесабламалары апармаг

C) Сечмянин нятиcясини гиймятляндирмяк

D) Сифаришчиляр вя онларла ялагя сахламаг

E) Ашкара чыхарылан кянарлашмалары гиймятляндирмяк

578.Експертин гярары нечя щиссядян ибарятдир?

A) 3


B) 4

C) 6


D) 2

E) 5


579. Məişət xidməti və fərdi təmir işlər iilə məşqul olan müəssisələrin fəaliyyətində xidmət işləri üzrə hansı sənədlərdən istifadə edilir?

A) Qəbzlər, sifariş vərəqələri, uçot blankları

B) Kassa kitabı

C) Çek kitabları

D) Limit zabor kartoçkası

E) Tabel

580. Мцщасибат учотунун сянядляшдирилмяси юзцндя ашаьыдакылары бирляшдирир:

A) Илкin учотсянядлярини, иcмал учоt сянядлярини, мцщасибат учоту реэистрлярини

B) Дювриййя вясаитлярини

C) Хидмятляря эюря юдяниши

D) Кянар тяшкилатларла сювдяляшмяляри

E) Гейри-ади ямялиййатлары

581. Мцяссисядя аудиторун ишчи сянядляриня ня дахилдир?

A) Аудитин кечирилмясинин план вя програмы

B) Аудиторун иш графики

C) Аудит цзря нязарят ишляри иля ялагядар сянядляр

D) Аудитор щейяти иля ялагядар сянядляр

E) Игтисади субйектин мцщасибат вя малиййя сянядляри

582. Мцщасибат щесабатынын аудит йохламасынын методолоjи ясаслары щансылардыр?

A) Аудит апармаг цчцн норматив база

B) Игтисади субйектин фяалиййятинин ящямиййятли эюстяриcиляринин тящлили

C) Аудитор сцбутларынын топланмасы

D) Йохлама нятиcясинин гиймятляндирилмяси

E) Дахили аудитин нятиcясиндян вя експерт ишляринин нятиcясиндян истифадя едилмяси

583. Норматив база нечя група бюлцнцр?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 1


584. Норматив базайа аид олан груплары эюстярин.

A) Дахили норматив база, хариci норматив база

B) Хцсуси норматив база, цмуми норматив база

C) Даими норматив база, эцндялик норматив база

D) Cари норматив база, дюврц норматив база

E) Иллик норматив база, кварталлыг норматив база

585. Учот ишляринин норматив базасынын йохламасынын методлары щансылардыр?

A) Ясас норматив сянядлярин сийащысы

B) Йохлама програмынын тяртиб едилмяси

C) Йохламанын апарылмасынын предмети сащяси

D) Верэи сянядляри

E) Мцгавиля вя контрактларын суряти

586. Мцяссисядя експертин ясас вязифясиня ня аиддир?

A) Мцгавилядя нязярдя тутулан щесабламаларын дцзэцнлцйцня нязарят етмяк

B) Мцштяринин сянядляринин йохланылмасы

C) Йохлама заманы тятбиг олунан аудитор сцбутларынын топланмасы

D) Йохлама програмыны тяртиб етмяк

E) Аналитик вя синтетик учот реэистрляри

587. Аудитин эедишатында ялагяли тяряфлярдя ямялиййатлара ашаьыдакылардан щансылар аиддир?

A) Тюрямя, асылы cямиййятляр, гаршылыглы, ялагяли вя ейни група аид олан тяшкилатын мцяссисяляри

B) Ачыг типли сящмдар cямиййятляр

C) Гапалы типли сящмдар жямиййятляр

D) Тяшкилатын щцгуги шяхси

E) Мцяссисянин тясисчиляри

588. Мцщасибат щесабатынын илкин аудити апарыларкян няляр йохланылмалыдыр?

A) Мцщасибат щесабатынын башланьıc вя мцгайисяли эюстяриcиляри

B) Мцяссисянин малиййя нятижяляри (мянфяят, зяряр)

C) Мцяссисянинбалансы

D) Капиталларынщярякяти

E) Верэи сянядляри

589. Аудитор игтисади субйектин фяалиййятинин дайандырылмасы вя ляьв едилмяси иля баьлы йериня йетирилмяйян норматив актлары йохлайан заман няйя ямял етмялидир?

A) Игтисади субйектя аид олан информасийалары норматив щцгуги базаны юйрянмяли

B) Дахили вя харижи аудитин апарылмасына даир мялуматлары юйрянмяли

C) Експертин мягсяди вя експерт ишинин щяcмини юйрянмяли

D) Експертин игтисади субйектля гаршылыглы мцнасибятляринин шярщини юйрянмяли

E) Аудитор тяшкилатынын експерт ряйини юйрянмяли

590. Аудитор ряйи дедикдя ня баша дцшцрсцнцз?

A) Бцтцн щцгуги вя физики шяхсляр дювлят щакимиййяти вя идаря органлары, йерли идаря вя мящкямя органлары цчцн щцгуги ящямиййят кясб едян сяняд баша дцшцлцр.

B) Мцщасибат учотуну апаран ишчилярин сайы щаггында мялумат, мцщасибатлыьын структуру вя тятбиг едилян мцщасибат учоту системи баша дцшцлцр.

C) Аудитор тяшкилаты щесабат тарихиндян сонра баш верян щадисяляря аудитор ряйиндя юз фикринин билдирилмяси баша дцшцлцр

D) Тябии вя йа сцни сцбута тятбиг олунан изащат, аудит просесиндя ящямиййятли йер тутан мянтиги сцбутлар баша дцшцлцр

E) Учот вя щесабатын конкрет форма вя методларынын мяcмусу баша дцшцлцр

591. Аудитор ряйляринин ясас бюлмяляри ашаьыдакылардан ибарятдир:

A) аудити апаран аудитор барядя мялумат, йохламанын мязмуну, аудитор ряйинин тясдиги

B) прогноз малиййя информасийаларынын йохланмасынын нятиcяси щаггында щесабат-аудитор тяшкилатынын цнваны

C) игтисади субйектя аид олан информасийалары вя норматив-щцгуги базаны юйрянмяк

D) игтисади субйектин гейдиййатдан кечмяси щаггындакы сянядляри, лисензийаларын мювcудлуьуну йохламаг

E) башга аудитор тяшкилатлары апаран бюлмянин эюстяриcиляринин ясаслы кянарлашма рискини юйрянмяк

592. Məişət xidməti dedikdə başa düşülür?

A) əhaliyə göstərilən fərdi trikotaj tikiş işlərinin yerinə yetirilməsi mənzil təmiri nəqliyyat vasitələrinin təmiri elektrik avadanlıqların təmiri, mebellərin bərpa və sair bu kimi işlər

B) ticarət

C) iaşə xidməti

D) Təchizatxidməti

E) yarımfabrikatlaristehsalı

593. Ашаьыдакылардан щансылар аудитор ряйинин нювляриня дахилдир?

A) шяртсиз мцсбят ряй, шярти мцсбят ряй, мянфи ряй, аудитор ряйи вермякдян имтина

B) йохламанын мязмуну, тягдим олунан щесабатлара даир ряй

C) аудитор ряйинин тясдиги, аудиторун цнваны

D) аудиторйохламасынын методикасы щаггында мялуматлара ряй

E) игтисади субйектин тягдим етдийи щесабата ряй

594. Шярти-мцсбят ряй нядир?

A) мящдудиййят вя уйьунсузлуьун олмасыны эюстярмяк лазым олдугда ряйя дахил едилмясидир

B) аудиторун мцщафизяси бир сыра сащялярдя йохланылан малиййя мялуматлары цзря верилян нятиcяляря зидд олмасы демякдир

C) бир сыра сащялярдя гейри-мцяййянлик олунмасыдыр.

D) йохланылмыш щесабатлар цзря аудитор ряйинин верилмясинин мцмкцнсцзлцйц демякдир

E) ряйин шяртлярля верилмяси демякдир

595. Аудиторлар цчцн щансы гейри-мцяййян юдянишляр аз ящямиййят кясб едир?

A) Верэи мяcялляси иля ялагядар, верэи органлары иля фикир айрылыьы

B) щцгуги хидмятлярин юдянмясиня чякилян хярcлярин тящлили

C) балансын тяртиб олундуьу анда фяалиййятдя олан аккредитивляр щаггында информасийаларын ялдя олунмасы

D) потенсиал ющдяликляр щагда информасийа ола билян диэяр ишчи сянядлярин хцласяси

E) малиййя щесабатларында дяйишиклик етмяйян, лакин ачыглама тяляб едилян щадисяляр


596. Тяшяббцслц аудит заманы аудитор тяшкилаты щансы щалларда йазылы информасийа щазырлайыб игтисади субйектя тягдим етмялидир?

A) яэяр тяшяббцслц аудит апармаьа даир олан мцгавилядя аудитин нятиcясиня даир аудитор ряйи щазырланмасы нязярдя тутулмушдурса

B) аудитор йохламасынын йекуну цзря игтисади субйектин рящбяри иля разылашдырылмагла йазылы информасийаны щазырладыгда

C) учот вя щесабатын конкрет форма вя методларыны щазырладыгда

D) игтисади субйектин гейдиййатдан кечмяси щаггында сянядляр щазыр олдугда

E) аудитор тяшкилаты щесабат тарихиндян сонра баш верян щадисяляря аудитор ряйиндя юз фикрини билдирдикдя

597. Тясиседиcи сянядлярин аудити цчцн щансы информасийа мянбяляриндян истифадя етмяк олар?

A) тясяррцфат субйектинин низамнамясиндян

B) дахили аудитин информасийасындан

C) Верэи Мяcялляси иля ялагядар, верэи органларынын информасийасындан

D) капиталын щярякятинин информасийасындан

E) експерт ряйинин информасийасындан

598. Низамнамя капиталынын формалашма просесини ятраылы йохламаг цчцн аудитор няйи билмялидир?

A) тясисчилярин низамнамя капиталы вя низамнамя капиталына гойулушлар цзря щягиги боржу айрыжа учота алынмалы вя щесабатда якс етдирилмялидир

B) мцщасибат учоту ишлярини йериня йетирян ишчилярин сай тяркибини

C) аудитор тяшкилатынын реквизитлярини

D) капиталын щярякятинин йохламасыны

E) лисензийаларын гцввядя олуб-олмамасыны

599. Тясисчилярля щесаблашмалар цзря ямялиййатларын аудит йохламасында ясасян ня йохланылмалыдыр?

A) 75 «Тясисчилярля щесаблашмалар» щесабынын ямялиййатларынын дцзэцнлцйц

B) 85 «Низамнамя капиталы» щесабынын галыьы

C) 85 «Низамнамя капиталы» щесабынын артмасы вя азалмасы щалларыны

D) 04 «Гейри-мадди активляр»ин илк галыьы

E) 88 «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» щесабынын артмасы щалларыны

600. Хцсуси тяйинатлы фондлар тяркибиндя ня якс етдирилир?

A) йыьым фонду, сосиал сфералар фонду, истещлак фонду

B) мянфяятин истифадяси, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

C) ясас вясаитляр, сосиал сфералар фонду

D) гейри-мадди активляр, материаллар

E) истещлак фонду, ясас вясаитляр

601. Ясас вясаитлярин аудити гаршысында щансы вязифяляр гойулмушдур?

A) Сахланылма вязиййятиня, тясяррцфатдан чыхмасы цзря ямялиййатларын ганунауйьунлуьу

B) Дивидендлярин юдянилмяси

C) Капитал гойулушлары цзря тясисчилярля щесаблашмалары

D) Явязсиз олараг верилмяси цзря ямялиййатлары арашдырылмалыдыр

E) Aваданлыгларын вя cищазларын ялдя олунмасына, елми-тядгигат ишляринин апарылмасына

602. Аудитор ясас вясаитлярин сатылмасы цзря ямялиййатларын йохланылмасында щансы щесаблара хцсуси фикир вермялидир?

A) 47 «Ясас вясаитлярин сатышы вя саир хариcолмалары» щесабла мцхабиряляшмяли олан щесаблары онларын тяйинатыны йохламалыдыр

B) 01 «Ясас вясаитляр» щесабла мцхабиряляшмяли олан щесаблары онларын тяйинатыны йохламалыдыр

C) 02 «Ясас вясаитлярин кющнялмяси» щесабы иля мцхабиряляшмяли олан щесаблары онларын тяйинатыны йохламалыдыр

D) 03 «Иcаряйя верилмиш ясас вясаитляр» щесабы иля мцхабиряляшмяли олан щесаблары онларын тяйинатыны йохламалыдыр

E) 85 «Низамнамя капиталы» щесабы иля мцхабиряляшмяли олан щесаблары онларын тяйинатыны йохламалыдыр


603. Гейри-мадди активлярин кющнялмяси цзря ямялиййатларын аудити апарылдыгда щансы мцщасибат йазылышынын дцзэцндцр?

A) Дт 20 Кт 05

B) Дт 05 Кт 20

C) Дт 04 Кт 88

D) Дт 04 Кт 08

E) Дт 08 Кт 05

604.Гейри-мадди активляр тясяррцфатдан чыхдыгда щансы ямялиййатларын мцщасибат йазылышы йохланылмалыдыр?

A) Дт 48 Кт 04

B) Дт 05 Кт 04

C) Дт 04 Кт 88

D) Дт 04 Кт 08

E) Дт 04 Кт 05

605. Ticarət müəssisələri xarici ölkələrdən aldıqları əmtələri mühasibatlıqda hansı valyuta ilə uçota almalıdır?

A) milli və xarici valyuta ilə

B) xarici valyuta ilə

C) milli valyuta ilə

D) Bağlanan müqaviləyə əsasən

E) tərəflərin razılığına əsasən

606. Мцщасибат (малиййя) щесабатынын аудитиндя няляр нязярдян кечирилир?

A) Тясдиг олунмуш мялуматларын вя щягиги рягямлярин щесабатларда дцзэцн якс етдирилмяси

B) илк сянядляр, учот реэистрляри, синтетик вя аналитик щесабларын мялуматлары

C) учот jурналынын мялуматлары, сянядлярин йерли архивдя сахланмасы

D) мцщасибат учотунун щягиги вязиййятини йохлайыб, ону гцввядя олан ясаснамя иля етмяси

E) малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин там, ардыcыл вя сянядли мцшащидя едилмяси

607. Pərakəndə ticarət mərkəzlərində əlavə dəyər vergisinə cəlb olunan dövriyyəsinə daxil deyil

1) Sərbəst pərakəndə satış qiyməti ilə satılan əmtəələr üzrə əmtəənin qiyməti vergi məbləği də daxil olmaqla alış qiyməti arasındakı fərq

2) Dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlə satılan əmtəələr üzrə-ticarət güzəşti

3) Nəzarət-kassa maşınlarının istismarına dair nümunəvi qaydalarının gözlənilməsi

4) İnventarlaşmanın vaxtında və düzgün aparılması

5) ƏDV və xüsusi vergilərin düzgün hesablanması

A) 1,2

B) 2,3,4


C) 1,3,5

D) 3,5


E) 1, 2, 5

: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə