Avrasiya Akademiyasının e e e ictimaiyy t t qdimat m rasimiYüklə 172,9 Kb.

tarix11.04.2018
ölçüsü172,9 Kb.


Avrasiya Akademiyasının 

e e e

ictimaiyy t  t qdimat m rasimi

e

Ceremony to Present 

Eurasian Academy to the Public


2016-cı il yanvar ayının 29-da Azərbaycan 

Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 

Avrasiya Akademiyası ictimaiyyətə 

təqdim olundu. 

Görkəmli elm və sənət adamları, yüksək 

hökumət və Milli Məclis üzvləri, şirkət 

rəhbərləri, fövqəladə və səlahiyyətli 

səfirlər, xarici qonaqlar və Azərbaycan 

ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələri 

mərasimdə iştirak edirdilər.

Bu yüksək Məclisə ev sahibliyi qayğısını 

Xəzər Universiteti öz üzərinə götürmüş-

dü. Onu da qeyd edək ki, bu mərasim Xə-

zər Universiteti internet televiziyası və 

internet radiosu ilə canlı yayınlanırdı.

29 yanvar 2016

29 January 2016

146


72

EURASIAN ACADEMY


On January 29, 2016, Eurasian Academy 

was presented to the public in Baku, the 

capital city of the Republic of Azerbaijan. 

Distinguished scholars and people of arts, 

high-ranking government officials and 

Members of Parliament, corporate 

executives, extraordinary and plenipoten-

tiary ambassadors, foreign guests and 

notable members of the Azerbaijani 

public participated in the ceremony. 

Khazar University took responsibility for 

hosting this ceremony. We would also like 

to note that this ceremony was broadcast 

live over Khazar University Radio and 

Television. 

147


73

EURASIAN ACADEMY


Mərasim Xəzər Universitetinin Neftçilər 

kampusunda, xüsusi zövqlə bəzədilmiş 

Mərmər salonda baş tutdu. Xəzər Univer-

siteti Kamera orkestrinin çıxışı ilə açılan 

mərasimə iki aparıcı-  Aynur Talıbova 

(Azərbaycan dilində) və Eynur Mehdiyev 

(ingilis dilində) tərəfindən bələdçilik 

edilirdi. 

Azərbaycan Respublikası, Türkiye Cüm-

huriyyeti və Amerika Birləşmiş Ştatları və-

təndaşı olan beş tanınmış elm və sənət 

adamının iradəsi və fəaliyyəti nəticəsində 

həm beynəlxalq, həm regional mahiyyət 

daşıyan bir qurum – Avrasiya Akademi-

yası yaranmışdır.

Təqdimat mərasimin məqsədi Avrasiya 

Akademiyasının qurulma ideyası, qısa ta-

rixi, fəaliyyət sahələri, iş planları və prin-

sipləri, təsisçiləri, yeni üzvləri, mükafat və 

medalları haqqında söhbət açmaq idi. 

Avrasiya Akademiyasının qurucuları 5 nə-

fərdir: professor Halil İnalcık, professor 

Lütfi Zadə, professor Mahmut Gazi Yaşar-

gil, professor Arif Məlikov və professor 

Hamlet İsaxanlı (İsayev). Beş qurucu üzv-

dən üçü Mərmər salonda əyləşmişdilər, 

74

EURASIAN ACADEMYThe ceremony was held in the exquisitely 

decorated Marble Hall on Khazar 

University's Neftchilar Campus. It was 

opened by a performance of the Khazar 

University Chamber Orchestra and was 

guided by Aynur Talibova (in Azerbaijani) 

and Eynur Mehdiyev (in English). 

The will and the activities of five well-

known scholars and people of arts, who 

are citizens of the Azerbaijan Republic, the 

Republic of Turkey and the United States 

of America, resulted in the establishment 

of an institution with both regional and 

international significance:  Eurasian 

Academy. 

The goal of the presentation ceremony was 

to introduce Eurasian Academy's 

foundational principles and its brief 

history, its areas of activity, future plans 

and guidelines, founders, new members, 

awards and medals. 

There are 5 founding members of Eurasian 

Academy: Professor Halil Inalcik, 

Professor Lotfi Zadeh, Professor Mahmut 

Gazi Yasargil, Professor Arif Melikov, and 

Professor Hamlet Isaxanli (Isayev). Three 

of the five founding members participated 

75

EURASIAN ACADEMY
100 yaşlı professor Halil İnalcık və 95 yaşlı 

professor Lutfi Zadə hərəkət məhdudiyyət-

lərinə görə Avrasiya Akademiyasının Bakı-

da içtimaiyyətə təqdimatı mərasimində işti-

rak edə bilmədilər; bu əvvəlcədən  məlum 

idi. 


Onlar gələ bilmədiyi üçün Avrasiya Akade-

miyasının digər qurucu üzvləri onları ziya-

rət etmək, Avrasiya Akademiyasının qurucu 

üzvü kimi onları mükafatlandırmaq üçün 

Ankaraya,  Bilkent universitetinə və Kalifor-

niyaya, Berkeley şəhərinə səfər etdilər.

Bakıdakı mərasim üçün Xəzər Universiteti-

nin Film və Animasiya Mərkəzi tərəfindən “Avrasiya Akademiyası: Həqiqət və Gözəl-

lik eşqi” adlı film çəkildi. Film maraqla qar-

şılandı. Filmin yaradıcıları:  

Direktor--Hamlet İsaxanlı

Icraçı direktor--Aynur Talıbova

Operator--Mətləb Yaquboğlu və 

Nəsimi Paşayev

Montajçı--Rza Əsgərov

Koordinator--Marta Lauri

76

EURASIAN ACADEMY
in the Marble Hall. It was announced that 

100-year-old Professor Halil Inalcik and 95-

year-old Professor Lutfi Zadeh were 

unable to participate in the presentation 

ceremony of Eurasian Academy to the 

public because of their mobility limitations. 

Because they were unable to participate, 

the other founders of Eurasian Academy 

had traveled to Bilkent University in An-

kara and Berkeley, California to visit them 

and present founders' awards to them. 

The Khazar University Film and Animation 

Center created a film entitled “Eurasian 

Academy: the Love of Truth and Beauty” 

for the event in Baku, where it was met 

with great interest by the audience. 

The creators of the film are:

Director--Hamlet Isaxanli

Acting Director--Aynur Talibova

Camera operators--Matlab Yaguboglu and

 Nasimi Pashayev

Editor--Rza Asgarov

Coordinator--Martha Lawry

77

EURASIAN ACADEMY
Avrasiya Akademiyasının 3 qurucu 

üzvü professor Gazi Yaşargil, professor 

Arif Məlikov və professor Hamlet 

İsaxanlı Avrasiya Akademiyasının 

ictimiyyətə təqdimat mərasimində 

iştirak edirdilər.

Təsisçilər professor Gazi Yaşargil, 

professor Arif Məlikov və professor 

Hamlet İsaxanlı səhnəyə dəvət 

olundular. Onlar İlkiyyə Məmmədova 

və Arzu Ömərovanın köməyi ilə 

Avrasiya Akademiyasının rəsmi libasını 

geyindilər. 

Professor Mahmut Gazi Yaşargil`ə 

“Avrasiya Əfsanə” si və Akademiyanın 

qurucusu sənədini Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti 

İsa Həbibəyli və Türkiyə Cümhüriy-

yətinin Azərbaycan Respublikasındakı 

Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Alper 

Coşkun təqdim etdilər. 

78

EURASIAN ACADEMY
Three of the Eurasian Academy 

founders, Professor Gazi Yaşargil, 

Professor Arif Melikov, and Professor 

Hamlet Isaxanli, participated in the 

ceremony to present Eurasian Academy 

to the public.

Founders Professor Gazi Yaşargil, 

Professor Arif Melikov and Professor 

Hamlet Isaxanli were invited to the 

stage. They donned the official Eurasian 

Academy regalia with the help of Miss 

Ilkiyya Mammadova and Miss Arzu 

Omarova. 

Isa Habibbeyli, Vice President of the 

Azerbaijan National Academy of 

Sciences, and Alper Coşkun, 

Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of the Republic of 

Turkey to the Azerbaijan Republic, 

presented the Eurasian Legend and 

Eurasian Academy founder certificate 

to Professor Mahmut Gazi Yaşargil.

79

EURASIAN ACADEMYProfessor Arif Məlikov`a “Avrasiya 

Əfsanə” si və Akademiyanın qurucusu 

sənədini Moldova Elmlər 

Akademiyasının Humanitar və 

İncəsənət Elmləri bölməsinin sədri 

Viktor Tsvirkun və Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TUBİTAK) başkan yardımcısı Orkun 

Hasekioğlu təqdim etdilər.

Professor Hamlet İsaxanlı`ya “Avrasiya 

Əfsanə”si və Akademiyanın qurucusu 

sənədini Gürcüstan Milli Elmlər 

Akademiyasının üzvü Nodar 

Mitagvaria və Türkiye Sağlık Enstitüleri 

Başkanı və Turkiye Cümhüriyyətinin 

Milli Elmlər Akademiyasının üzvü 

Fahrettin Keleştimur təqdim etdilər..

“Avrasiya Əfsanəsi” və Avrasiya 

medalları müsabiqəsinin qalibi xalçaçı 

rəssam və dizayner Afaq xanım 

Kərimova və Avrasiya Akademiyası 

rəsmi geyiminin dizayn müəllifi Nailə 

xanım İsayevaya xüsusi təşəkkür 

bildirildi və onların şərəfinə təbriklər 

səsləndi.

80

EURASIAN ACADEMY
Victor Tsvirkun, Chairman of the 

Section of Humanities and Arts of the 

Academy of Sciences of Moldova and 

Orkun Hasekioglu, Vice President of the 

Scientific and Technological Research 

Council of Turkey (TUBITAK), 

presented the Eurasian Legend and 

Eurasian Academy founder certificate to 

Professor Arif Melikov. 

Nodar Mitagvaria, member of the 

Georgian National Academy of 

Sciences, and Fahrettin Keleştimur, 

Head of Turkish Health Institutes and 

member of Turkish National Academy 

of Sciences, presented the Eurasian 

Legend and Eurasian Academy founder 

certificate to Professor Hamlet Isaxanli.

Designer and textile artist Mrs. Afaq 

Kerimova, the winner of the 

competition to design the Eurasian 

Legend Award and Eurasia Medals, as 

well as Mrs. Nailakhanim Isayeva, who 

designed the Eurasian Academy 

ceremonial regalia, were especially 

thanked and congratulated. 

81

EURASIAN ACADEMY
“Avrasiya Akademiyasının qurucularını 

ürəkdən təbrik edirik! Avrasiya 

Akademiyasına elm və sənətin inkişafı, 

həmçinin elm və sənət adamlarının 

beynəlxalq və regional səviyyədə 

qiymətləndirilməsi işində böyük 

uğurlar arzulayırıq!” deyən aparıcılar 

təqdimatın yeni mərhələsinə- Avrasiya 

Akademiyasının qurulması 

münasibətilə göndərilən təbriklərə 

keçdilər. 

Təbriklər

Congratulations

81

EURASIAN ACADEMY
With the words “We sincerely 

congratulate the Eurasian Academy 

Founders! We wish great success to 

Eurasian Academy in the development 

of science and arts as well as in its work 

of recognizing scholars and people of 

arts on a regional and international 

level!” the announcers opened the next 

stage of the ceremony: congratulatory 

remarks sent on the occasion of the 

establishment of Eurasian Academy. 

83

EURASIAN ACADEMY
Avrasiya Akademiyasına uzaqlardan 

göndərilmiş təbrikləri, təbrik edən 

akademiyaların adlarını və 

prezidentlərini göstərməklə 

kifayətlənirik.

It will suffice to show a list of academies 

and their presidents who sent 

congratulatory letters to Eurasian 

Academy from distant places on this 

occasion. Britaniya Akademiyası

The British Academy

Professor Nicholas Stern (Lord Stern of Brentford), President

-

Kral Mühəndislik Akademiyası (Böyük Britaniya)

Royal Academy of Engineering, 

UK 

Professor Dame Ann Dowling, President

-

Edinburq Kral CəmiyyətiThe Royal Society of Edinburgh

Dame Jocelyn Bell Burnell, President

--

Milli Elmlər Akademiyası (ABŞ) National Academy of Sciences (USA) 

Prof. Ralph J. Cicerone, President

-

Milli Mühəndislik Akademiyası (ABŞ)National Academy of Engineering, USA

Dr. Dan Mote, President

-

Rusiya Elmlər AkademiyasıRussian Academy of Sciences

Prof. Vladimir Fortov, President

-

Lincei Milli Akademiyası (Italiya)Accademia Nazionale dei Lincei, Italy

Prof. Alberto Quadrio Curzio, President

-

İsveç Kral Elmlər AkademiyasıThe Royal Swedish Academy of Sciences

Prof. Alberto Quadrio Curzio, President

-

84EURASIAN ACADEMY


Norvec Elmlər və İncəsənət 

Akademiyası 

Norwegian Academy of Science and 

Letters

Dr. Ole M Sejersted, President

-

Belçika Kral Elmlər və İncəsənət Akademiyaları

The Royal Academies for Sciences and 

Arts of Belgium

Mr. Hubert Bocken, President

-

Elmlər Akademiyası, Fransa İnstitutu

Académie des Sciences, 

Institut de France

Bernard Meunier, President

-

Acatech – Milli Elm və Mühəndislik Akademiyası (Almaniya)

Acatech- National Academy of Science 

and Engineering, Germany

Prof. Dr. M. Klein, Secretary General

-

“Leopoldina” Alman Milli Elmlər Akademiyası

Leopoldina German National 

Academy of Sciences

Prof. Dr. h.c. mult. Jörg Hacker, President

-

Max Planck Cəmiyyəti (Almaniya)Max Planck Society, Germany

Professor Martin Stratmann, President

-

Avstriya Elmlər AkademiyasıAustrian Academy of Sciences

Letter on behalf of President Zeilinger by Mr. Bernhard Plunger, 

Head of International Relations

-

Macaristan Elmlər AkademiyasıThe Hungarian Academy of Sciences

Prof. László Lovász, F.M., President

-

Çex Elmlər AkademiyasıCzech Academy of Sciences

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., President

-

85EURASIAN ACADEMY


Latviya Elmlər Akademiyası

Latvian Academy of Sciences

Prof. Dr. Ojars Sparitis, President

-

Estoniya Elmlər AkademiyasıEstonian Academy of Sciences

Professor Tarmo Soomere, President

-

Hind Elmlər Akademiyası Indian Academy of Sciences

Prof. Ram Ramaswamy, President

-

Pakistan Elmlər AkademiyasıPakistan Academy of Sciences

Dr. Anwar Nasim, S.I., President

-

İran İslam Respublikası Elmlər Akademiyası

The Academy of Sciences of IR, 

Iran

Prof. Reza Davari Ardakani, President

-

Prof. Reza Davari Ardakani, President

-

İslam Dünyası Elmlər Akademiyası

Islamic World Academy of Sciences

H E Dr Abdel Salam Majali, President of the IAS, 

and Moneef R. Zou’bi PhD, Director General

-

86EURASIAN ACADEMY


İslam Tarixi, İncəsənəti və Mədəniyyəti-

ni araşdıan İslam Əməkdaşlıq Araşdır-

ma Mərkəzi (İRCİCA), İstanbul, Türkiye 

Organization of Islamic Cooperation 

Research Centre for Islamic History, Art 

and Culture (IRCICA)

Halit Eren, General Director

-

Milli Elmlər Akademiyası (Koreya Respublikası)

The National Academy of Sciences, 

Republic of Korea

Prof. Sook-Il Kwun, President

-

Çin Mühəndislik Akademiyası Chinese Academy of Engineering

Prof. Zhou Ji, President

-

Yaponiya AkademiyasıThe Japan Academy

Prof. Takashi Sugimura, President

-

Dünya Elmlər AkademiyasıThe World Academy of Sciences

Prof. Ram Ramaswamy, President

-

Dünya İncəsənət və Elmlər World Academy of Art and Science

Prof. Heitor Gurgulino de Souza, President

-

87
We present only one letter, sent from 

Dr. Maurice Campagna (2), President 

of The Swiss Academies of Art and 

Science (1), to be read as an opening 

speech. 

Yalnız bir təbrik məktubunu, İsveçrə Elm 

və Sənət Akademiyalarının (1) Prezidenti 

Dr. Maurice Campagna`nın (2) açılış nitqi 

kimi nəzərdə tutulmuş təbrik məktubunu 

təqdim edirik.

88Speech of Dr Maurice Campagna

President of the Swiss Academies 

of Arts and Sciences On the occasion of the

Opening Ceremony of the Eurasian 

Academy

Baku, Azerbaijan, 29 January 2016Your Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

Dear Colleagues,

It is an honour and my sincere pleasure to 

speak to you on the occasion of the 

inauguration of the Eurasian Academy. I 

regret that I cannot be among you 

personally at this important event. This 

because of my term as the new President of 

the Swiss Academies of Arts and Sciences 

started just at the beginning of 2016. At the 

same time, the Swiss Federal Council Dr. Maurice Campagnanın nitqi

İsveçrə İncəsənət və Elmlər 

Akademiyasının Prezidenti

Bakı,  Azərbaycan , 29 yanvar 2016

Avrasiya Akademiyasının açılış mərasimi

münasibəti ilə

Zati-aliləri,

Xanımlar və cənablar,

Hörmətli həmkarlar,

Avrasiya Akademiyasının açılışı münasibəti 

ilə çıxış etmək mənim üçün xoş hiss və bö-

yük bir şərəfdir. Təəssüf edirəm ki, bu va-

cib mərasimdə mən şəxsən iştirak edə bil-

mirəm. Buna səbəb 2016-cı ilin əvvəlində 

mənim İsveçrə İncəsənət və Elmlər Akade-

miyalarının  yeni  prezidenti kimi  səlahiy-

yətlərimin  başlamasıdır. Eyni zamanda İs-

veçrə Federal Şurası gələcək dörd ildə fede-

89

EURASIAN ACADEMYdecided to launch a program to stabilize 

the federal budget for the next four years. 

This includes proposals for cuttings in the 

areas of education, research and 

innovation. This represents a major 

challenge for the Swiss Academies.

It is encouraging and promising to witness 

the birth of such an institution today: It is 

the vision of five important personalities 

from different countries who persevered in 

making it happen. I personally wish them, 

and all of you, great success with your 

noble endeavour to assist the fields of 

education, research and innovation. Not for 

the first time in human history, 

enlightenment forms the base for serving 

human social development. Especially in a 

dramatically changing world, this future-

oriented attitude is valid for all nations. 

The Eurasian Academy shall be no 

exception.

This ethos is also key for the work of the 

Swiss Academies of Arts and Sciences, 

which is the umbrella organisation of the 

country's four Academies that cover all 

disciplines. These reach from the natural 

sciences over the social sciences, to 

medicine, engineering and technology. The 

oldest one among them, the Swiss 

ral büdcəni sabitləşdimək üçün yeni bir 

proqram başlamağa qərar verib. Buraya 

təhsil, tədqiqat və innovasiya sahələrində 

ixtisarlar etmək  təklifləri də daxildir. Bu 

İsveçrə Akademiyalarının əsas problemini 

əks etdirir.

Bu gün Avrasiya Akademiyasının  yaran-

ması çox vacibdir və böyük  perspektiv  

vəd edir. Qurumun  yaranmasında əzm gös-

tərən fərqli ölkələrdən olan beş vacib şəx-

siyyətin  rolu böyükdür: Mən şəxsən onlara 

və sizin hamınıza təhsil sahəsinə, tədqiqat 

və innovasiyalara yardım etmək üçün gös-

tərdiyiniz bu cəhddə böyük uğurlar arzu 

edirəm. Bəşəriyyət tarixində ilk dəfə deyil 

ki, maariflənmə insanın sosial inkişafının 

təməlini formalaşdırır. 

Xüsusiylə bu dramatik, dəyişkən dünyada 

gələcəkyönümlü düşüncə  bütün millətlər 

üçün eyni dərəcədə məqbuldur. Avrasiya 

Akademiyası da bu yöndə istisna olmaya-

caqdır.

Bu metod ölkənin dörd akademiyasını bir-ləşdirən və bütün sahələri əhatə edən İsveç-

rə Elm və İncəsənət Akademiyaları üçün 

əsas faktordur. Bu, təbiət elmləri, sosial 

elmlər , tibb, mühəndislik və texnologiya 

sahələrini əhatə edir.

90

EURASIAN ACADEMY
Bunların arasında ən qədimi ötən  il 200 il-

lik yubileyini qeyd edən İsveçrə Təbiət Elm-

ləri  Akademiyasıdır. Akademiya İsveçrə-

nin ilk topoqrafik xəritəsi üçün fərqli xid-

mət göstərmişdir. Nəticədə, dəmir yolu şə-

bəkəsi və küçələrin tikintisi coğrafi cəhət-

dən fərqli regionları  İsveçrə Demokratik 

Federal dövlətində birləşdirmək üçün hər 

cür imkan yaratdı. Bunun əksinə  İsveçrə 

Mühəndislik Elmləri Akademiyası yalnız 

1983-cü ildə yaradıldı. Bu, sektorun müba-

hisə edilməyəcək dərəcədə vacib və çox 

böyük inkişafını göstərir. Ölkədəki cəmiy-

yətin həyat keyfiyyəti və davamlı inkişafı 

həmin gündən özünü göstərməyə başladı.

Avropada maarifçilik dövründən öncə mo-

narxlar, zadəganlıq və kübar təbəqə kilsə-

nin  yeganə hakimiyyət və ekspert orqanı 

kimi roluna qarşı akademiyaları yaratdılar. 

Hal-hazırda bütün dünyada akademiyala-

rın  böyük dəyişmədə olduğunu müşahidə 

edirik. Fənlərarası  yanaşma populyar ol-

muşdur  və  cəmiyyətin bütün təbəqələri 

arasında maarifləndirici dialoqa ciddi fikir 

verilməkdədir. Getdikcə mürəkkəbləşən 

ictimai inkişafda elmin çox böyük rol oyna-

dığı danılmazdır. Ətrafımızı dərk edərək 

onun  inkişafında iştirak etmək  və nəticədə 

həyat keyfiyyətimizi artırmaq, cəmiyyətdə-

ki elm və texnologiyanın mədəni inteqrasi-

yasına əsaslanır.

Academy of Natural Sciences, just celebrated 

its 200th anniversary last year. The Academy 

served as catalyst for the first topographic 

map of Switzerland. Subsequently, the 

construction of a railway network and streets 

made it at all possible to unite the country's 

geographically divided regions to a Swiss 

democratic, federal state. In contrast, the 

Swiss Academy of Engineering Sciences was 

established only in1983. This as a reflection 

the undisputable importance and the 

overwhelming development of the sector. 

Since life quality and sustainable development 

of a country's society are directly linked to it, 

it cannot be highlighted enough.

Before the enlightenment period in Europe, 

monarchs, nobility and gentry established 

academies to counterweigh the role of the 

church as sole authority and expert body. 

Currently, we are observing a paradigm shift 

of the academies worldwide. The interdiscip-

linary approach has become popular and an 

enlightened dialogue among all of the actors 

of society is strongly promoted. In facing 

increasingly complex societal developments, 

the role of science undoubtedly is 

fundamental. Understanding our 

surroundings, participating in its develop-

ment and ultimately improving our quality of 

life, is based on the cultural integration of 

science and technology in a society.

91

EURASIAN ACADEMYAkademiyalar hökümətə və siyasi qərarlar 

qəbul edənlərə, cari və gələcək problemləri 

həll etməyə məsul olanlara   səmərəli tək-

liflər hazırlamaqda cavabdehdirlər: qida 

bölgüsü və təhcizatından etibarlı səhiyyə 

sisteminə, ətraf mühitin çirklənməsindən 

daimi inkişaf və enerji təhcizatına qədər. 

Ölkəmizin ali təhsil müəssisələrinin alimlə-

ri və tədqiqatçıları könüllü olaraq öz bilik 

və təcrübələrini akademiyamıza təqdim 

edirlər. Cəmiyyətə xidmət edən yüksək key-

fiyyətli elmi biliyin uzunmüddətli mövcud-

luğu yalnız gənc istedadların hazırlanması 

və təşviqi ilə təmin edilə bilər.

Sonda, ən əsası, bizim missiyamız akade-

mik muxtariyyətin və azadlığın əhəmiyyət-

li olduğunu əks etdirir. Dövlətin elmi 

müəssisəyə müdaxiləsi, əksinə çıxılması və 

uzaq olunması gərəkən ümumi bir təhlü-

kədir. Bu nəcib məqsəd dünyanın İsveçrə 

daxil olmaqla əksər milli konstitusiyaların 

təməlini təşkil edir.

Bu fikirlərlə sizin hamınıza Bakıda  xoş bir 

görüş arzu edirəm və Avrasiya 

Akademiyasının uğurlarının davamını  

gözləyirəm.

Sağ olun!

Academies are responsible for providing 

the rational skeleton to governmental and 

political decision makers, in charge of 

solving current and future challenges: from 

food distribution and supply to a reliable 

health care system, from pollution control 

to sustainable mobility and energy supply. 

On a voluntary basis, scientists from our 

country's higher education institutions and 

research provide their expertise to our 

Academies. The long-term availability of 

high-quality scientific knowledge in the 

service of society can only be ensured by 

promoting and coaching young talents.

Finally, yet importantly, our mission reflects 

the importance of academic autonomy and 

freedom. The interference of the State in the 

scientific enterprise is a common danger 

that must be faced and avoided. This noble 

goal forms the cornerstone of most national 

constitutions around the globe, including 

Switzerland.

With these thoughts, I wish you all an 

enjoyable meeting in Baku and we look 

forward to seeing the Eurasian Academy to 

go from success to success.

Thank you! 

92

EURASIAN ACADEMYAparıcılar “Maraqlı və mühüm işlər görən, 

xüsusilə yeni quruculuq işində uğurlu 

addımlar atan insanları, bizim halda 

Avrasiya Akademiyasını quran beş tanınmış 

elm və sənət adamını, onların qurub-

yaratdığı Avrasiya Akademiyasını bu 

məslisdə iştirak edən hər kəs təbrik etmək 

istərdi; buna heç bir şübhə yoxdur, sizlərin, 

Azərbaycanın və bir çox dost ölkələrin 

görkəmli insanlarının bu mərasimdə iştirakı  

buna sübutdur” deyə qısa təbrik üçün bir 

neçə qonağa söz verdilər. The announcers said, “We believe that 

everyone wants to congratulate people who 

make significant and unique accomplish-

ments; in our case, everyone in attendance 

at this ceremony would like to congratulate 

the five well-known scholars and people of 

arts who founded Eurasian Academy. The 

fact that you are all participating here, as 

well as the attendance of distinguished 

guests from Azerbaijan and many other 

countries, is proof of that.” Then several 

guests were invited to share a few words.

93Cənab Hüseyn Bağırov, 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri  

Mr. Huseyn Baghirov, 

Minister of Ecology and Natural Resources

Təşəkkür edirəm mənə söz verdiyinizə 

görə.

Düzü, Hamlet müəllim bu prosesi sirr olaraq saxlayıb və mən bu məsələ ilə 

bağlı son məqamda məlumat aldım. 

Düşünürəm ki, bunun müsbət tərəfi də 

var; hər şey gözlənilməz və yüksək 

səviyyəlidir, zahirdə necə gözəl görünür 

və o, eyni dərəcədə gözəl məzmunu əks 

Thank you for giving me the floor. 

Actually, Prof. Isaxanli kept this process 

a secret, and I just found out about it at 

the last minute. I think there are 

benefits to doing it that way; everything 

is unexpected and carried out to a high 

degree of quality. It all looks good on 

the outsideand reflects that content as 

94etdirir. Elə o cür davam etməli! Çox 

fantastik dərəcədə gözəl bir ideyadı 

həyata keçir. Tamamilə elmə və sənətə 

bağlı olan insanların iradəsi üzrə 

qurulur Avrasiya Akademiyası. Bu, 

könüllü insanların böyük sinerjilərini 

ortaya qoymaqdan irəli gəlir. 

Təqdimatdan da və elə təqdimatsız da 

Akademiyanın qurucularını hamımız 

tanıyırıq və siz gözəl bilirsiniz ki, onlar 

adları fəxrlə çəkilən şəxslərdir. 

Buna görə də bu təşkilatın uğurlu gələ-

cəyinə inanır və xoş arzularımı bildiri-

rəm. Bu Akademiyada ən cavan şəxs siz 

özünüzsünüz, Hamlet müəllim. Yaşlı 

adamların birləşməsinə baxmayaraq, 

inanıram ki, bu Akademiya gənclər 

üçün də elmə gəlmək və dəstək almaq 

üçün bir vasitə olacaq. Yaxşı müstəqil 

tədqiqatlar aparmaq və o tədqiqatları 

ortaya çıxarmaq imkanı məsələsində bu 

akademiyaya söykənmək mümkün 

olacaq! Bu işdə sizə uğurlar arzu 

edirəm.


İnanıram ki, Avrasiya Akademiyasının 

çox işıqlı gələcəyi var. 

Sağ olun!

well. It should continue that way! He is 

implementing a fantastic idea. Eurasian 

Academy comes from the combined 

efforts and synergy of people who are 

completely focused on academics. From 

the presentation, and even without that 

presentation, we all know the names of 

the founders, and know very well that 

they are people whose names we say 

with pride. 

That's why I believe in the successful 

future of this organization and give it 

my best wishes for a bright future. You, 

Prof. Isaxanli, are the youngest member 

of this organization. Despite the fact 

that this is a union of older people, I am 

sure that this will be a great beginning 

for young people as well.  As an 

independent body, this academy can 

provide motivation for young people to 

become involved in scientific activity, 

find support, and carry out their own 

independent research. I wish you 

success in this work.  I am confident 

that this Academy has a very bright 

future. 

Thank you!

95

EURASIAN ACADEMYViktor Tsvirkun, 

Moldova Elmlər Akademiyasının 

Humanitar və İncəsənət Elmləri 

bölməsinin sədri  

Victor Tsvirkun, 

Chairman of the Section of Humanities 

and Arts of the Academy of Sciences of 

Moldova 

Değerli dostlar, aziz konaklar, hanım-

efendiler, beyefendiler, 

Moldova tarafından, Moldova bilim 

Akademisinden, Moldova halkından 

ben size saygılarımı sunuyorum. Aynı 

zamanda şunu söylemek istiyorum. 

Benim Türkcem ve Azericem çok 

zengin değil, onun için ingilizce devam 

edeceğim.

Dear friends, honored guests, ladies and 

gentlemen,

On behalf of Moldova, the Moldova 

Academy of Sciences, and the 

Moldovan people, I greet you. At the 

same time I would like to say that my 

Turkish and Azerbaijani are not 

advanced, so I will continue my speech 

in English. 

96Mən bu məşhur hadisədə iştirak etdi-

yimə görə şərəf duyuram və mənə bu 

imkanı yaratdığınıza görə  sizə minnət-

darlığımı bildirirəm, həmçinin  Moldo-

va Elmlər Akademiyasının təbrik və 

təşəkkürlərini sizə çatdırıram; biz ölkə-

lərimiz arasında yeni qurulan və artıq 

mövcud olan bu növ əməkdaşlığa ma-

raqlıyıq.

Eyni zamanda, vacib bir məsələni qeyd 

etmək istərdim. Hər dəfə mən Bakıya 

gələndə hörmət etdiyim, Azərbaycan 

üçün çox xidmətləri olan və bu region-

da sülhün qorunmasında əməyi olan bö-

yük siyasətçinin, Yeni Azərbaycanın qu-

rucusunun məzarını ziyarət edirəm.

Düşünürəm ki onun arzusu bu gün hə-

yata keçir, çünki Avrasiya Akademiyası 

elm və sənət xadimləri arasında anlaş-

mada və əlaqə yaradılmasında mühüm 

rol oynayan daha bir mühüm 

qurumdur. 

Hamınızı təbrik edir, üzün ömür və 

uğurlar arzulayıram. 

Çox sağ olun!

I would like to express my gratitude 

and thanks for this opportunity to 

present here in this very famous event, 

but at the same time to explain there are 

a lot of thanks and congratulations from 

the Academy of Sciences of the Republic 

of Moldova; we are interested in this 

kind of cooperation that is already 

established between our countries. 

At the same time, I would like to not 

forget one very important issue. Each 

time when I came to Baku, I visit the 

grave of the founder of the new Azer-

baijan, to pay respect not only to him as 

a great politician but also to respect 

what he has done for Azerbaijan, what 

he has done for peace in this region.       

I think his dream is implemented now 

here because this Eurasian Academy is 

also an important institution in estab-

lishing relationships and understanding 

among scientists and people of arts. 

I would like to congratulate all of you 

and wish all success and long life. 

Thank you very much!

97

EURASIAN ACADEMYOrkun Hasekioğlu, 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TUBİTAK) başkan yardımcısı  

Orkun Hasekioglu, 

Vice President of the Scientific and Technological 

Research Council of Turkey (TUBITAK)

Teşekkürler, iyi akşamlar.

Türk islam dünyası önceden 

gördüyümüz gibi İbn Sina, Nasireddin 

Tusi  gibi dünyaya yüzyıllarca ışık tut-

muş pek çok bilim adamının yetişmesi-

ne vesile olmuştur. Bugün bu bilim 

adamlarını aratmayacak, bunlar gibi 

kendi alanlarında bilim ve sanatda 

önemli katkılarda bulunmuş bilim 

adamlarımıza ve sanatkarlarımıza 

ödüllerini verdik. Burada TÜBİTAK 

adından bulunmaktan qurur 

duyuyorum. 

Thank you; good evening. 

As we saw earlier, the Turkish Islamic 

world created an environment for the 

development of many scholars who 

enlightened the world for centuries 

such as Ibn Sina and Nasiraddin Tusi. 

Today, we are awarding our own 

scholars and artists who have made 

significant contributions in their own 

fields and proven themselves to be as 

talented as historical scholars. I am 

proud to be representing TUBITAK at 

this honorable event. 

98Bu çerçevede kurumumuzla,  ülkemizle 

Azeri bilim insanları arasındakı ilişkile-

rin geliştirilmesi amacıyla birinci olarak 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

(ANAS) ile 12 kasım 2013 tarihinde bi-

lim ve teknoloji alanında işbirliyi proto-

kolu imzaladık ve bu protokolla türk bi-

lim insanlarıyla adı geçen ülkelerin bi-

lim insanları arasındakı ortak araştırma 

ve geliştirme projeleri destekleniyor.

Ayrıca Azerbaycan ve Türkiye iki ülke 

arasında bilim insanının değişimde bu-

lunması için bilimsel teknolojik bilgi-

lerin paylaşımı da bu anlaşma çerçeve-

sinde mümkün olmuştur.

İkinci proqram işbirliyi anlaşması  

TUBİTAK ile Elmin İnkişaf Fondu (SDF) 

arasında. Bu çerçevede ülkemiz ile 

Azerbaycan arasındakı ilişkilerin daha 

da güçlenmesi amacıyla 27 mayıs 2015 

tarihinde bir işbirliyi anlaşması imza-

lanmıştır ve bu anlaşma doğrultusunda 

aynen ANAS ile TÜBİTAK işbirliyi 

anlaşmasında olduğu gibi iki ülke bilim 

insanları arasındakı ortak bilimsel ve 

teknolojik failiyyetlerin desteklenmesi 

mümkün ola bilmektedir.

Our institution's first agreement in the 

area of science and technology between 

our two countries was with Azerbaijan 

National Academy of Sciences (ANAS). 

That was implemented on November 

12, 2013 between ANAS and TUBITAK, 

the Scientific and Technological 

Research Foundation. Under this 

agreement, TUBITAK has sponsored a 

number of research projects and 

enabled exchange of scholars between 

Turkey and Azerbaijan. 

This agreement also made possible the 

exchange of scientific and technological 

information between Azerbaijani and 

Turkish scholars. 

Our second area of partnership was that 

between TUBITAK and Scientific 

Development Foundation (SDF) on 27 

May 2015, in which a collaboration 

agreement has been implemented. As 

with the agreement between ANAS and 

TUBITAK, under this agreement, it is 

possible to exchange scholars and 

support scientific and technological 

knowledge exchange between the two 

countries. 

99

EURASIAN ACADEMYBu çerçevede kurum ve SDF arasındakı 

ortak aynı projeler için çağın 

yaygınlanması öngörülmektedir.

Üçüncü işbirliyi anlaşmamız da bursla 

alakadardır. Bu proqramda bilim 

insanlarını desteklemek için daire 

başkanlığından yürütülen yabancı 

uyrukluların yönetim proqramlarından 

Azeri bilim insanları da yararlana 

bilmektedir. Bu çerçevede 2005 - 2015 

yılları arasında yabancı uyruklular için 

doktora kursundan 41 Azeri bilim 

insanı,  yabancı uyruklular için 

araştırma burs proqramından 11 azeri 

bilim insanı,  konuk bilim insanı 

destekleme proqramından ise 24 azeri 

bilim insanı yararlanmıştır.

Bir daha qeyd etmək istərdim ki, 

burada hörmətli qonaqlarla birlikdə 

iştirak etmək mənim üçün böyük bir 

şərəfdir, və gələcəkdə  sizi Ankarada 

görmək istərdim. 

Çox sağ olun!

A call for proposals in expected in the 

near future under the umbrella of this 

agreement. 

Our third area of collaboration is 

scholarships. The scholarship programs 

that TUBITAK covers also provide 

opportunities for Azeri scholars, 

scientists and artists, who can utilize this 

scholarship to visit Turkey and pursue 

their research within Turkish universities. 

Under this agreement, between the years 

2005 and 2015, 41 Azerbaijani scientists 

studied under the doctorate scholarship 

program. An additional 11 Azerbaijani 

scholars have received scholarships 

under the agreement, and 24 Azerbaijani 

visiting scholars have benefitted from the 

visiting scholar program. 

So again, it's an honor for me to be 

present here with the distinguished 

guests, and I would love to see you in 

Ankara sometime in the future. 

Thank you very much!

100

EURASIAN ACADEMYFahrettin Keleştimur, 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı və 

Turkiye Cümhüriyyətinin Milli Elmlər 

Akademiyasının  üzvü

Fahrettin Keleştimur, 

Head of Turkish Health Institutes and 

member of Turkish National Academy of 

Sciences

Deyerli misafirler,

Önce bu önemli ve tarihi toplantıya davet 

etdikleri için başda Hamlet İsahanlı olmak 

üzere çalışma arkadaşlarına, organizasyon 

komitesinin üyelerine teşekkürlerimi takdim 

etmek istiyorum. Bugün çok mesut ve 

bahtiyar bir gündür benim için. Buna bir kaç 

sebep var. Kısaca onları size izah edeyim. En 

önemlilerinden birisi Baküde olmaktır. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve 

Tükiyenin diğer şehirlerini çok sevdiyinizi 

Dear guests,

First of all I would like to thank Hamlet 

Isaxanli and the organizing committee for 

the kind invitation to this significant and 

historical event. Today is a very happy day 

for me. There are several reasons for this. I 

would like to briefly explain them. The first 

reason is that I am in Baku. I know you love 

Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya and other 

cities of Turkey. But we also really love Baku. 

It is the fourth time that I have been in Baku 

101biliyorum. Ama biz de Baküyü çok seviyo-

ruz. Aile olarak benim buraya dördüncü geli-

şim. Eğer Türkiye dışında başka yerde yaşa-

mak seçimim olsaydı orası Bakü olurdu. Do-

layısıyla burada bulunma fırsatı verdiyiniz 

için Size teşekkür ederim. İkinicisi, aziz 

dostum Hamlet beyi görmek benim için bü-

yük bir onurdur.

Erciyes Üniversitesine rektörlük etdiyim dö-

nemde Hazar Üniversitesiyle diğer bazı  üni-

versitelerle olduğu gibi ortak bilimsel, kül-

türel işbirliyi anlaşmaları imzaladık ve bu ve-

sileyle burada bulunduk. Sağolsun Hamlet 

bey de Erciyes Üniversitesini ziyaret etdi, 

orada çok güzel  kültürel bir konferans verdi. 

Burada da kültürel aktiviteler organize etdik.

Hamlet beyi tanımış olmak benim için çok 

önemlidir. Önemli bir insandır, entellektüel 

boyutu olan bir akademisyendir. Entellektüel 

bizim için,  bizim toplum için önemli bir 

kavramdır. Çünki son yıllarda ne yazık ki az 

sayda entellektüel yetişdire biliyoruz. 

Entellektüel olmak için milli olmak 

gerekiyor, yani kendi değerlerini, kültürel 

değerlerini, sosial değerlerini  bilmesi gerekir 

bir insanın. Aynı zamanda da evrensel olma-

sı gerekir. İnsanlığın problemlerini de hiss 

etmeli, onlar için de çözüm aramalıdır. İşte 

Hamlet bey böyle bir insandır. Hem 

with my family, and if I wanted to live 

outside Turkey, I would prefer to live in 

Baku. So I thank you for giving me an 

opportunity to visit. Secondly, this is a chance 

to see my dear friend Hamlet. 

When I was rector of Erciyes University, we 

signed a memorandum of understanding 

covering knowledge and cultural cooperation 

with Khazar University as with other 

universities, and for that meeting I visited 

Baku. I thank Hamlet Isaxanli because he also 

visited Erciyes University and put on a very 

nice cultural conference there. We also 

organized cultural activities here. 

Knowing Hamlet Isaxanli is very significant 

for me. He is an important person, and a 

highly intellectual academician. Intellect is an 

important concept for us and for our 

gathering. It is a pity that we have nurtured 

so few truly intellectual people in recent 

years. To be intellectual, one must be 

national; he must know his personal values, 

cultural values, and social values. At the 

same time, he must be universal. He must 

also sense the problems of humanity and 

seek solutions to them. Hamlet Isaxanli is 

that type of person. He concerns himself with 

and ponders social problems, cultural 

problems, and scientific problems in both the 

102

EURASIAN ACADEMYAzerbaycan -Türk milletinin içinde 

bulunduğu problemleri, sosial problemleri, 

kültürel problemleri, ilmi problemleri dert 

eden, kafa yoran bir insandır. Ama aynı 

zamanda da insanlık problemlerine de kafa 

yoran bir insandır. Bu bakımdan gerçek bir 

entellektüeldir.

Tabi önemli bir mesele bu akademinin kurul-

ması meselesidir. Bu akademinin önemini an-

latmaya gerek yoktur. Biraz önce misyonunu 

ve vizyonunu izledik. Ama akademinin ne ka-

dar önemli fonksion icra edeceyini anlamak 

için sadece kurucularına bakmanın yeterli ol-

duğunu düşünüyorum. İkisi burada olmayan 

ama üçü burada olan çok önemli bilim insanı 

ileride neler yapa bileceyini göstermesi bakı-

mından çok önemlidir. Bu bakımdan Size 

başarılar diliyorum.

Hamlet bey sayesinde akademinin başarılı ola-

cağına inanıyorum.  Aynı zamanda bir bilgi 

toplumu oluşturma ihtiyacı var bizim mille-

timiz ve medeniyyetimiz için. Bu da ancak 

üniversitelerde olur ve akademilerde olur. 

Hamlet beyi hem Hazar Üniversitesiyle hem 

de bu Avrasiya akademisi sayesinde bir bilgi 

toplumu oluşturma yolunda başarılı olacağı-

na inanıyorum ve kendilerini tebrik 

ediyorum.

Azerbaijani and Turkish nations. But he is 

also a person who thinks about problems of 

humanity. For this reason, he is a true 

intellectual. 

Of course, the establishment of this 

Academy is an important issue. I don't 

need to remind you of the importance of 

this Academy. We just heard about its 

mission and vision. But I think it is 

sufficient to look at the founders of this 

Academy to understand what an important 

function it will fulfil. The founders, two of 

whom are not here and three of whom are, 

are important from the point of view of the 

amount of work that these men of science 

will be able to accomplish in the future. I 

wish you success! 

I am confident in the future success of the 

Academy because of Hamlet Isaxanli's 

leadership. At the same time, I know that 

our nation and culture need the formation 

of knowledge societies. These only happen 

in universities and academies. I am sure 

that Hamlet Isaxanli will be successful in 

this endeavor to form a knowledge society 

both through Khazar University and 

through Eurasian Academy, and I 

congratulate him! 

103

EURASIAN ACADEMYƏziz dostlar, ayıb da olsa mən Azər-

baycanca danışa bilmirəm, buna görə də 

fikirlərimi ingiliscə bildirəcəm. Bilirsi-

niz, mən burada olduğuma görə çox 

xoşbəxtəm və buna görə qürur duyu-

ram.


Dear friends, it's a shame, but I cannot 

speak in Azerbaijani, so I would like to 

express my feelings in English. You 

know, I am happy indeed, and I am 

proud today to be here, and it's very 

important for me on behalf of Georgian Nodar Mitagvaria, 

Gürcüstan Milli Elmlər 

Akademiyasının üzvü

Nodar Mitagvaria, 

member of the Georgian National 

Academy of Sciences 

104Ən mühümü Gürcüstan Elmlər Aka-

demiyası və bütün Gürcüstan elm 

adamları adından sizi təbrik edirəm.

Bu əsl beynəlxalq və biz hətta deyə 

bilərik ki,  qitələrarası və çox mühüm 

bir hadisədir.

Belə bir qurum üçün  tam olaraq düz-

gün yer  və  zaman seçilib, çünki 

Azərbaycan və həmçinin Gürcüstan 

Asiya və Avropanın arasında yerləşir. 

Ümid edirəm ki, bu Akademiyanın 

yaradılması böyük elmi fəaliyyətlər 

üçün körpü rolunu oynayacaq: yaxşı 

ideyaların, elmi ideyaların  hərəkəti-

nə, dövr etməsinə səbəb olacaq. 

Biz gürcülər də bu hərəkata, fəaliy-

yətlərə təkan verməyə çalışacağıq. Bu 

bizim üçün əsl böyük şərəfdir.

Təbriklər! Bu Akademiyaya 

xoşbəxtlik və böyük uğurlar arzu 

edirəm.

Academy of Sciences and the whole scientific society in Georgia to 

congratulate you. It's a really 

international, and we can even say 

intercontinental event, and that's very 

notable. 

You know, and it's not strange that it 

has been chosen at exactly the right 

place and right time for such an 

institution, because Azerbaijan, and 

Georgia as well, are placed in between 

Europe and Asia. And I hope that the 

creation of this academy will bring a 

large amount of travel on this bridge of 

scientific activity:  traffic of ideas, good 

ideas, and scientific ideas. 

We as Georgians will also try to 

stimulate this traffic. So, it's a really 

great honor. 

Congratulations! Good luck and great 

success to this academy.

105

EURASIAN ACADEMYHörmətli Hamlet müəllim, hörmətli 

qurucular ve möhtərəm iştirakçılar!

Bugün biz Azərbaycan cəmiyyətində ye-

ni bir hadisənin şahidi oluruq. Bizim tə-

səvvürümüzdə möhkəm şəkildə oturan 

və son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən klassik akademiya dünyagörüşü 

var və Azərbaycan xalqının ulu öndəri 

Heydər Əliyevin dediyi kimi, Akademi-

ya xalqın həqiqətən birinci sərvətidir və 

onu qoruyub saxlamaq, inkişaf etdirmək 

hər birimizin borcudur. Bu müstəvidən 

yanaşanda Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasına alternativ yoxdur. 

Respected Hamlet Isaxanli, respected 

guests and distinguished participants. 

Today we have witnessed another 

important event in Azerbaijani society. 

This organization has the worldview of 

a classical academy as we imagine it in 

its prestigious form. As Azerbaijan's 

National Leader Heydar Aliyev said, 

knowledge is certainly the primary 

resource, and it is the duty of every 

citizen to protect and develop it. From 

this perspective, there is no alternative 

to the Azerbaijani National Academy of 

İsa Həbibbəyli, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

vitse-prezidenti 

Isa Habibbeyli,  

Vice President of the Azerbaijan National 

Academy of Sciences

106Amma, onu tamamlayan, onu zəngin-

ləşdirən,  onunla yanaşı addımlayan və 

birgə əməkdaşlıq edəcək bir qurum mey-

dana gəlir. Mən burada bugün filmdə 

baxdıqlarımdan və təqdimatda gördük-

lərimdən çıxardığım nəticə- Avrasiya Aka-

demiyası qərb modelli bir akademiya kimi 

özünü cəmiyyətə təqdim elədi. Bu model 

də klassik modellə yanaşı bütövlükdə müs-

təqil Azərbaycan dövlətində, Avrasiya mə-

kanında və dünyada elm siyasətinin, 

mədəniyyətin, incəsənətin, elmin inki-

şafına öz töhvəsini verə biləcəkdir. Mən 

düşünürəm ki, bugün qurulan akademi-

yanın ortaya qoyduğu model tam məna-

sıyla qərbin Azərbaycana və bölgəmizə 

gətirilməsi mənasını daşımır. Mən burada 

gördüyüm qədərincə və qurucuların tərki-

binə baxaraq formaca qərb, məzmunca 

Türk -Azərbaycan mahiyyəti daşıyacaq bir 

dünyəvi akademiyanın qurulması hadisə-

sində iştirak etdiyimi düşünürəm. Və ina-

nıram ki, bu da bizim akademiya düşün-

cəmizi birləşdirəcək və bizim elmimizə və 

cəmiyyətimizin inkişafına öz töhvəsini ve-

rəcəkdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akade-

miyası olaraq biz Avrasiya Akademiyası 

ilə hərtərəfli əməkdaşlığa hazırıq və mən 

AMEA - nın prezidenti Akif Əlizadənin 

adından və AMEA adından Avrasiya Aka-

demiyasını ürəkdən təbrik edirəm və ona 

uğurlar arzu edirəm.

Sciences. But now another organization 

has arisen to complete it, enrich it, take 

steps alongside and partner with it. I 

understand that this academy presents 

itself in a Western model, according to 

the presentation and the film we watched 

here today. Aside from being a classic 

model, this model will be able to make 

contributions to the development of the 

modern-day Azerbaijani state and the 

world in the spheres of policy, culture, 

and the arts. I think that this Academy 

being formed today is not only the 

implantation of something from the west 

into Azerbaijan. I think based on what 

we have seen today that this is a new 

event, the formation of a Turkish-

Azerbaijani organization that will 

become a world academy, and I believe 

this academy will unite our thinking and 

make its own contribution to the 

development of our science and our 

society. On behalf of the Azerbaijani 

National Academy of Sciences, I can say 

that we are ready for partnership in 

every way, and on behalf of the President 

of ANAS, Academic Akif Alizade, I 

sincerely congratulate you and wish you 

success. 

107


EURASIAN ACADEMYDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə