Avtomobilləşmənin mənfi cəhətləri hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? a insanYüklə 95,36 Kb.

tarix21.04.2018
ölçüsü95,36 Kb.


1

Avtomobilləşmənin mənfi cəhətləri hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? a) insan 

ölümü və yaralanması, YNH artması, nəqliyatın səsi, yüksək mobillik b) insan ölümü 

və yaralanması, YNH artması, nəqliyatın səsi, havanın zərərli qazlarla çirklənməsi c) 

insan ölümü və yaralanması, YNH artması, nəqliyatın səsi,yük və sərnişinlərin 

qapıdan- qapıya daşınmaq qabiliyyəti d) İnsan ölümü və yaralanması , YNH artması, 

nəqliyatın səsi, sürücünün ixtisasının kütləviliyi, nisbətən asan idarə olunması

2

YHN-nin baş vermə mexanizminə görə növlərinə aiddir a) ölümlə nəticələnən, insanların yaralanması ilə nəticələnən b) insanların yaralanması ilə nəticələnən, ancaq 

maddi ziyanla nəticələnən c) Mal-qaranın vurulması, sərnişinlərin yıxılması, digər 

hadisələr d) ölümlə nəticələnən, ancaq maddi ziyanla nəticələnən, e)nəqliyyat 

vasitələrinin toqquşması, maneənin vurulması, ancaq maddi ziyanla nəticələnən.

3

Sərnişinlərin təqsiri üzündən baş verən hadisələr hansı bənndə düzgün göstərilmişdir?     a) hərəkət edən Nv-yə minmə və ondan düşmə, piyadanın yolun hərəkət hissəsi boyu 

getməsi  b)sürətin artması, sürücünün diqqətsizliyi. c) maillikli yol sahələrində sürətin 

artırılması,nəqliyyat vasitələrindən istifadə əmsalı.d) dayanacaq məntəqələri yanında 

hərəkət qaydalarının pozulması, hərəkət edən NV-yə minmə və ondan düşmə.e) 

dayanmış NV-dən hərəkət hissəsinə düşmə,NV-nin çıxıntılı hissələri üzərində getmə.

4

Avtomobillərin konstruktiv təhlükəsizliyinin hansı növləri var ? a)aktiv və passiv.b) aktiv, passiv və ekoloji c)aktiv, passiv və qəzadan sonrakı d)aktiv , passiv, qəzadan 

sonrakı və qaçırılmaya qarşı.e)aktiv, passiv , qəzadan sonrakı, qaçırılmaya qarşı və 

ekoloji.

5

Axını sixlığı   a) orada iştirak edən müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrinin miqdarı ilə müəyyən olunur   b) yoldakı piyadaların sayı ilə müəyyən olunur c) sərnişinlərin sayı 

ilə müəyyən olunur  d)avtomobil növbəsinin uzunluğu ilə müəyyən olunur  e)yol 

zolağının bir kilometr uzunluğuna düşən avtomobillərin sayı ilə müəyyən olunur.

6

Avtomobil nəqliyyatının üstünlükləri.1.Yüksək mobillik 2.Yük və sərnişinlərin qapıdan-qapıya daşınmaq qabiliyyəti 3.Nəqliyyatın səsi 4.Sürücü ixtisasının kütləviliyi 

5.Nisbətən asan idarə olunması.   a) 1,3,4,5   b)2,3,4,5   c)1,2,4,5    d)1,2.3,4   

e)1,2,3,5 

7

Nəticənin ağırlığına görəYHN-nin növləri. a) ölümlə nəticələnən,insanların yaralanması ilə nəticələnən  b) insanların yaralanması ilə nəticələnən, ancaq maddi 

ziyanla nəticələnən   c) ölümlə nəticələnən,insanların yaralanması ilə nəticələnən, 

ancaq maddi ziyanla nəticələnən   d)ölümlə nəticələnən,ancaq maddi ziyanla 

nəticələnən   e)ölümlə nəticələnən,maddi ziyanla nəticələnən, piyadaların vurulması 

ilə nəticələnən.

8

Sürücü təqsiri üzündən baş verən hadisələr  hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?    a)nasaz avtomobillərin idarə olunması, qapıların təkərlərdən əvvəl yerləşməsi, 

dayanmış NV-dən hərəkət istiqamətinə düşmə  b) qapıların təkərlərdən əvvəldə 

yerləşməsi,çıxıntılı hissələrin olması, pis hava şəraitində ehtiyatsız hərəkət etmək   c) 

avtomobili şərxoş halda idarə etmək,nasaz avtomobilin idarə olunması,digər səbəblər   

d) qapıların təkərlərdən əvvəldə yerləşməsi,nəqliyyat vasitələrin toqquşması, çıxıntılı 

hissələrin olması   e) avtomobili şərxoş halda idarə olunması, keçmə növbəliyinin və 

ötmə qaydalarının pozulması,sivetofor siqnalları və nişanların tələblərinə əməl 

etməmək.                                              
9

Nəqliyyat axınlarının əsas göstəricilərinə aiddir?                                                                

1. Nəqliyyat axınlarının intensivliyi       2. Nəqliyyat axınlarının tərkibi                                  

3. Nəqliyyat axınlarının sıxlığı  4. Hərəkət sürəti 5.Hərəkət ləngimələri 6.Avtomobil 

növbəsinin uzunluğu 7.Nəqliyyat axınlarının kartoqramması. a)1,3,4,5,7   b)1,2,3,4,6   

c) 1,2,3,4   d)3,4,5,6    e)1,2,3,4,5

10

Yol hərəkəti tədqiqinin birinci mərhələsində:   a)proqram layihəsi və tədqiqat üsulları işlənir    b)tədqiqatlar hazırlanır  c)tədqiqatlar aparılır    d)alınmış nəticələr 

yekunlaşdırılır     e)hesabatlar hazırlanır

11

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu hansı tarixdə qəbul edilmişdir?   a)05 mart 1993    b)03 iyul 1998   c)20 avqust 1990   d)05 avqust 1999  

e)15 iyun 1992

12

YHN-nin subyektiv səbələrinə aiddir  a)sürücü,piyada   b)sürücü ,yolun vəziyyəti   c)sürücü,piyada və sərnişin    d)sürücü,sərnişin və NV-nın vəziyyəti e) sürücü,yol və 

NV-nın vəziyyəti.

13

Nəqliyyat axınlarının tərkibi   a)orada iştirak edən müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrinin miqdarı ilə müəyyən olunur   b) yoldakı piyadaların sayı ilə müəyyən olunur   c) 

sərnişinlərin sayı ilə müəyyən olunur   d) avtomobil növbəsinin uzunluğu ilə müəyyən 

olunur   e) axının sıxlığ dərəcəsini xarakterizə edir.

14

Yolun buraxma qabilliyətinə təsir göstərən amillər. 1.Yolun hərəkət hissəsinin parametrləri 2.Avtomobillərin texniki-istismar xarakteristikaları 3.Yol hərəkətinin 

texniki nizamlama vasitələrinin növü və sayı 4.Ətraf mühitin müəyyən elementləri   

a)1,2   b)2,3    c)3,4   d)1,3   e)1,2,3.4 

15

Sürücü təqsiri üzündən baş verən hadisələr hansı bənddə düzgün göstərilmişdir.   a)nasaz avtomobilin idarə olunması, avtomobilin sərxoş vəziyyətdə idarə olunması 

,dayanmış NV-dan hərəkət istiqamətinə düşmə   b) qapıların təkərlərdən əvvəldə 

yerləşməsi,çıxıntılı hissələrin olması.pis hava şəraitində ehtiyatsız hərəkət etmək   c)  

avtomobili sərxoş halda idarə etmək,nasaz avtomobilin idarə olunması,çıxıntılı 

hissələrin olması d)  avtomobili sərxoş halda idarə etmək,nasaz avtomobilin idarə 

olunması,pis hava şəraitində ehtiyatsız hərəkət etmək  e)qapıların təkərlərdən əvvəldə 

yerləşməsi,çıxıntılı hissələrin olması,dayanmış NV-dan hərəkət istiqamətində düşmək  

16

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ibarətdir.  a)8- fəsil,100 -maddə, 5 -əlavə b)3- fəsil ,70-maddə, 9-əlavə  c) 2- fəsil,30-maddə, 2-əlavə    d) 8- fəsil,87-maddə,7 -əlavə    

e) 2- fəsil,70-maddə,5 -əlavə

17

Yol nəqliyyat hadisələri hansı əlaməıtlərinə görə təsnif olunur? 1.Nəticənin ağırlığına görə 2. Növünə və ya baş vermə mexanizminə görə 3.Baş vermə yerinə görə 4.Maddi 

ziyanın dəyməsinə görə   a)1,2,4   b)2,3,4   c)1,2,3   d)3,4 e)1,4

18

Aktiv müşahidə adlanır   a)hərəkət şəraitinə təsir etməklə aparılan müşahidə    b)təcrübələrin planlaşdırılmasına təsir etməklə aparılan müşahidə   c) hərəkətin 

modelləşdirilməsinə təsir etməklə aparılan müşahidə   d)riyazi hesablamalara təsir 

etməklə aparılan müşahidə e) nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə təsir etməklə aparılan 

müşahidə 

19 Canlı müşahidələr neçə qurupa bölünür?   a)2  b)3   c)4    d)5    e)6 20

Passiv təhlükəsizlik nədir?   a)YNH-nın qarşısının alınmasına yönəldilmiş konstruktiv 

tədbirdir   b)YNH nəticəsində sürücü,sərnişin və yüklərin xəsarətlərinin aradan 

qaldırılması vəya minimuma endirilməsinə yönəldilmiş konstruktiv tədbirdir   c) 

avtomobil dayandıqdan sonra xəsarətlərin ağırlığını azaldan tədbirdir  d) avtomobilin 

normal istirmarı zamanı hərəkət iştirakçılarına və ətraf mühitə vurulan ziyanı azaltmaq 

xüsusiyyətidir    e) avtomobilin qaçırılmasına qarşı görülən tədbirdir.

21 Nəticənin ağırlığına görəYHN neçə qurupa bölünür?   a)5   b)6   c)3    d)11    e)4

22

Qəzalar və xəsarətlərin sayına təsir göstərən amillərə aid deyil:                                           a)yolların vəziyyəti    b)şəhərlərdəki NV-nın sayı    c)NV-dakı sərnişinlərin sayı    

d)nəqliyyat şəbəkəsinin ölçüləri     e) NV-dan istifadə əmsalı

23

Piyada hərəkətinin tədqiqi üçün müşahidələr nə vaxt aparılmalıdır?   a) günün birinci yarısında   b) günün ikinci yarısında   c) axşam saatlarında   d) intensivliyin 

maksimum qiymətində    e) intensivliyin minimum qiymətində

24

Buraxma qabiliyyəti nəyə deyilir?   a) hərəkətin təhlükəsizliyi təmin olunmaqla hər bir konkret şəraitdə ən böyük sürətlə yolun en kəsiyində vahid zamanda keçə biləcək 

avtomobillərin maksimum sayına  b)hərəkətin təhlükəsizliyi təmin olunmaqla hər bir 

konkret şəraitdə ən kiçik sürətlə yolun en kəsiyində vahid zamanda keçə biləcək 

avtomobillərin maksimum sayına  c) hərəkətin təhlükəsizliyi təmin olunmaqla hər bir 

konkret şəraitdə orta sürətlə yolun en kəsiyində vahid zamanda keçə biləcək 

avtomobillərin maksimum sayına   d) yolun en kəsiyində vahid zamanda ən böyük 

sürətlə keçə biləcək avtomobillərin  sayına  e)yolun en kəsiyində vahid zamanda ən 

kiçik sürətlə keçə biləcək avtomobillərin  sayına  

25 Avtomobillərin konstruktiv təhlükəsizliyinin neçə növü var ?  a) 3  b) 4  c) 5   d)7   e)2

26

YNH-nin baş vermə mexanizminə görə növlərinə aiddir:  a)ölümlə nəticələnən, insanların yaralanması ilə nəticələnən      b)insanların yaralanması ilə nəticələnən, 

ancaq maddi ziyanla nəticələnən   c)ölümlə nəticələnən, insanların yaralanması ilə 

nəticələnən, ancaq maddi ziyanla nəticələnən   d)ölümlə nəticələnən, ancaq maddi 

ziyanla nəticələnən   e)nəqliyyat vasitələrinin toqquşması, maneənin vurulması, 

velosipedçinin vurulması 

27 YNH-nin səbəbləri neçə yerə bölünür?    a) 6    b) 2   c) 5   d) 3   e) 4

28

Aktiv təhlükəsizlik nədir?    a)YNH-nin qarşısının alınmasına yönəldilmiş konstruktiv tədbirlərdir    b)YNH nəticəsində sürücü, sərnişin və yüklərin xəsarətlərinin aradan 

qaldırılması və ya minimuma endirilməsinə yönəldilmiş konstruktiv tədbirlərdir   

c)avtomobil dayandıqdan sonra xəsarətlərin ağırlığını azaldan tədbirlərdir    

d)avtomobilin normal istismarı zamanı hərəkət iştirakçılarına və ətraf mühitə vurulann 

ziyanı azaltmaq xüsusiyyətidir   e)avtomobilin qaçırılmasına qarşı görülən tədbirlərdir 

29

Pik saatı anlayışı nədir?  a)intensivliyin ən böyük olduğu saatdır   b)intensivliyin ən kiçik olduğu saatdır   c)intensivliyin ən böyük və ən kiçik olduğu saatdır    

d)intensivliyin gün ərzindəki orta qiymətidir   e)intensivliyin sutka ərzindəki orta 

qiymətidir

30

Hərəkət ləngimələri baş verir:     a)yol ayrıclarında    b)yol ayrıcları, dəmir yolu keçidləri    c)nəqliyyat tıxaclarında, nizamlanan yol ayrıclarında   d)nəqliyyat 

tıxaclarında, nizamlanmayan yol ayrıclarında   e)yol ayrıclarında, dəmir yolu 

keçidlərində, nəqliyyat tıxaclarında31

YNH-nin baş vermə mexanizminə görə növlərinə aiddir:  a)ölümlə nəticələnən, 

insanların yaralanması ilə nəticələnən      b)insanların yaralanması ilə nəticələnən, 

ancaq maddi ziyanla nəticələnən   c)mal-qaranın vurulması, sərnişinlərin yıxılması, 

digər hadisələr, ancaq maddi ziyanla nəticələnən   d)ölümlə nəticələnən, ancaq maddi 

ziyanla nəticələnən   e)dayanmış NV-nin vurulması, maneənin vurulması

32 Nəqliyyat axınlarının sıxlığı ifadə olunur    a) N    b)A    c) K     d) q   e) k

33

Xarici passiv təhlükəsizlik:    a)sürücülərin xəsarətlərini azaldır   b)sərnişinlərin xəsarətlərini azaldır   c)yüklərin qorunmasına şərait yaradır    d)digər hərəkət 

iştirakçılarının xəsarət alma imkanlarını azaldır    e)sürücülərin və sərnişinlərin 

xəsarətini azaldır, yüklərin qorunmasına şərait yaradır 

34

Daxili passiv təhlükəsizlik:    a)sürücülərin xəsarətlərini azaldır   b)sərnişinlərin xəsarətlərini azaldır   c)yüklərin qorunmasına şərait yaradır    d)digər hərəkət 

iştirakçılarının xəsarət alma imkanlarını azaldır    e)sürücülərin və sərnişinlərin 

xəsarətini azaldır, yüklərin qorunmasına şərait yaradır 

35

Sürücü təqsiri üzündən baş verən hadisələr  hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?    a)nasaz avtomobillərin idarə olunması, qapıların təkərlərdən əvvəl yerləşməsi, 

dayanmış NV-dən hərəkət istiqamətinə düşmə                                                             

b)qapıların təkərlərdən əvvəl yerləşməsi, çıxıntılı hissələrin olması, pis hava şəraitində 

ehtiyatsız hərəkət etmək                                                                                

c)avtomobili sərxoş halda idarə etmək, nasaz avtomobillərin idarə olunması, 

avtomobillər arasındakı ara məsafəsinin düzgün seçilməməsi                                          

d)avtomobili sərxoş halda idarə etmək, nasaz avtomobillərin idarə olunması, digər 

səbəblər                                                                                                            

e)qapıların təkərlərdən əvvəl yerləşməsi, çıxıntılı hissələrin olması, dayanmış NV-dən 

hərəkət istiqamətinə düşmə

36

YNH-nin başvermə mexanizmlərinə görə növlərinə aiddir?                                              a)ölümlə nəticələnən, insanların yaralanması ilə nəticələnən   b)ölümlə nəticələnən 

insanların yaralanması ilə nəticələnən, ancaq maddi ziyanla nəticələnməsi     c)mal-

qaranın vurulması, sərnişinlərin yıxılması, digər hadisələr, ancaq maddi ziyanla 

nəticələnən   d)ölümlə nəticələnən, ancaq maddi ziyanla nəticələnən   e) nəqliyyat 

vasitələrinin vurulması, mal-qaranın vurulması

37

Yol hərəkətinin xarakteristikalarının tətqiqinin hansı üsuılları mövcuddur?    a)sənədli tədqiqat, canlı müşahidə   b)canlı müşahidə, tədqiqatın aparılması    c) sənədli 

tədqiqat, canlı müşahidə, hərəkətin modelləşdirilməsi     d)canlı müşahidə, hərəkətin 

modelləşdirilməsi   e)sənədli tədqiqat, hərəkətin modelləşdirilməsi

38

Hərəkət intensivliyinin illik qeyri-müntəzəmlik əmsalının düsturudur:                                a) K

qi

 = Naay

x12/N


ai

   b) K


qi

 = N


aay

x24/N


ai

   c) K


qi

 = N


ai

x12/N


ayy

    d) K


qs

 = N


s

x24/N


as     

e) K


qs

 = N


s

x12/N


as               

39

Qadağan nişanları:   a)hərəkət iştirakçılarına təhlükənin xarakteri və təhlükəli yol sahəsinin yerləşməsi haqda məlumat verir     b)Yol ayrıclarını və dar yol sahələrini 

keçmə növbəliliyini müəyyən edir    c)hərəkətə məhdudiyyətlər qoyulması və ya 

onların ləğvi üçün müvafiq yol sahələrindən əvvəldə tətbiq olunur    d)lazımi hərəkət 

rejimlərini tətbiq etmək üçün istifadə olunur, müvafiq yol sahəsindən qabaqda 

yerləşdirilir   e)hərəkət rejimlərinin xüsusiyyətləri eləcə də yaşayış məntəqələrinin və 

digər obyektlərin yerləşməsi barədə məlumat verir
40 YNH-nin baş vermə mexanizminə görə neçə növü var? a)7   b)8  c)9   d)10   e)11

41

İctimai sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin konstruktiv çatışmamazlıqlarından baş verən hadisələrin səbəbləri:   a)qapıları avtomatik idarə edən quruluşun nasazlığı, hərəkət 

edən NV-yə minmə    b)qapıların təkərlərdən əvvəl yerləşməsi, sürətin artırılmasını 

xəbər verən cihaz və quruluşların olmaması   c)NV-nin pis işıqlandırılması, maillikli 

yol sahələrində sürətin artırılması   d)keçmə növbəliyinin və ötmə qaydalarının 

pozulması, NV-nin  çıxıntılı hissələri üzərində getmə     e)qeyri-təkmil və nasaz 

tormoz sistemi, yolun lazımi qədər işıqlandırılmaması

42

Avtomobilin ekoloji təhlükəsizliyi nədir?    a)YNH-nin qarşısının alınmasına yönəldilmiş konstruktiv tədbirlərdir      b)YNH nəticəsində sürücü, sərnişin və 

yüklərin xəsarətlərinin aradan qaldırılması və ya minimuma endirilməsinə yönəldilmiş 

konstruktiv tədbirlərdir     c)avtomobil dayandıqdan sonra xəsarətlərin ağırlığını 

azaldan tədbirlərdir   d)avtomobillərin normal istismarı zamanı hərəkət iştirakçılarına 

və ətraf mühitə vurulan ziyanı azaltmaq xüsusiyyətidir   e)avtomobilin qaçırılmasına 

qarşı görülən tədbirlərdir

43

Yol hərəkətinin xarakteristikalarının tədqiqi zamanı lazım olan məlumatlar                     1. nəqliyyat və piyada axınlarının intensivlikləri                                              2. 

küçənin müəyyən sahələrində hərəkət sürətləri                                                       3. 

nəqliyyat və piyada axınlarının zaman və məkana görə paylanması                               

4. nəqliyyat axınlarının tərkibi    5. nəqliyyat ləngimələri    6. sərnişinlərin sayı              

a)1,2,4,5,6         b)2,3,4,5,6     c)1,2,3,4,5     d)1,3,5,6    e)2,4,5,6

44

Baş vermə yerinə görə YNH-nin təsnifatına aiddir:                                                    1. Respublika, diyar və vilayət mərkəzlərində baş vermiş YNH                                      2. 

Digər şəhərlərdə baş vermiş YNH                                                                             3. 

Ümumi dövlət əhəmiyyətli yollarda baş vermiş YNH                                           4. 

Şəhərdən kənar yerdə baş verən YNH                                                                       

a)1,2,4     b)1,2,3         c)2,3,4      d)1,3,4         e)2,4

45

Avtomobilin qəzadan sonrakı təhlükəsizliyi nədir?   a)YNH-nin qarşısının alınmasına yönəldilmiş konstruktiv tədbirdir    b)YNH nəticəsində sürücü, sərnişin və yüklərin 

xəsarətlərinin aradan qaldırılması və ya minimuma endirilməsinə yönəldilmiş 

konstruktiv tədbirdir    c)avtomobil dayandıqdan sonra xəsarətlərin ağırlığını azaldan 

tədbirlərdir    d)avtomobilin normal istismarı zamanı hərəkət iştirakçılarına və ətraf 

mühitə vurulan ziyanı azaltmaq xüsusiyyətidir       e)avtomobilin qaçırılmasına qarşı 

görülən tədbirlərdir

46

Sutka üzrə qeyri-müntəzəmlik əmsalının düsturudur:                                                   a) K

qi

 = Naay

x12/N


ai

    b) K


qi

 = N


aay

x24/N


ai

    c) K


qi

 = N


ai

x12/N


ayy

  d) K


qs

 = N


s

x24/N


as    

e) K


qs

 = N


s

x12/N


as               

47 Passiv təhlükəsizliyin neçə növü var?  a)2   b)3   c)4   d)5  e)6

48

Qəzalar və xəsarətlərin sayına təsir göstərən amillərə aid deyil:                                           a)şəhər əhalisinin sayı    b)şəhərlərdəki NV-nin sayı    c)NV-dakı sərnişinlərin sayı    

d)nəqliyyat şəbəkəsinin ölçüləri     e)NV-nin tenxiki vəziyyəti

49 YNH-nin analizinin neçə üsulu var?   a)5   b)2   c)3   d)6   e)4

50

Passiv müşahidə nədir?   a)hərəkət şəraitinə təsir etməklə aparılan müşahidə    b)təcrübələrin planlaşdırılmasına təsir etməklə aparılan müşahidə    c)hərəkət 

modelləşdirilməsinə təsir etməklə aparılan müşahidə     d)riyazi hesablamalara təsir 

təsir etməklə aparılan müşahidə    e)mövcud şəraitin "şəklini"n çəkildiyi müşahidə 51

Buraxma qabiliyətini təyin edərkən nəzərə alınan sadələşdirmələr:                              1. 

avtomobillər eyni tiplidir, yəni nəqliyyat axınları bircinslidir                                    2. 

avtomobillər eyni sürətlə və bərabər ara məsafələri ilə hərəkət edirlər                                    

3. avtomobillər bir birinin ardınca cərgə ilə hərəkət edir, heç bir manevr və ötmə 

əməliyyatları yerinə yetirilmir                                                                                             

a)1,2       b)1,3      c)1,2,3      d)2,3,4    e)heç biri sadələşmədən istifadə olunmur

52 Yol nişanları neçə qrupa bölünür?  a)3   b)4  c)5  d)6   e)7

53 Texniki nizamlama vasitələri neçə qrupa bölünür    a) 2    b) 3   c) 4    d)5    e)6

54

YNH-nin analizinin hansı üsulları var?                                                                  1. keyfiyyət    2, kəmiyyətt   3. topoqrafik    4. analitik                                              

a)1,3,4      b)2,3,4       c)1,2,4      d)2,4     e)1,2,3 

55

Avtomobilin qaçırılmaya qarşı görülən təhlükəsizlik nədir?  a)YNH-nin qarşısının alınmasına yönəldilmiş konstruktiv tədbirdir    b)YNH-nin nəticəsində sürücü, sərnişin 

və yüklərin xəsarətlərinin aradan qaldırılması və ya minimuma endirilməsinə 

yönəldilmiş konstruktiv tədbirdir  c)avtomobil dayandıqdan sonra xəsarətlərin 

ağırlığını azaldan tədbirdir    d)avtomobilin normal istismarı zamanı hərəkət 

iştirakçılarına və ətraf mühitə vurulan ziyanı azaltmaq xüsusiyyətidir       

e)avtomobilin qaçırılmasına qarşı görülən tədbirlərdir

56

Xəbərdarlıq nişanları:   a)hərəkət iştirakçılarına təhlükənin xarakteri və təhlükəli yol sahəsinin yerləşməsi haqda məlumat verir     b)Yol ayrıclarını və dar yol sahələrini 

keçmə növbəliliyini müəyyən edir    c)hərəkətə məhdudiyyətlər qoyulması və ya 

onların ləğvi üçün müvafiq yol sahələrindən əvvəldə tətbiq olunur    d)lazımi hərəkət 

rejimlərini tətbiq etmək üçün istifadə olunur, müvafiq yol sahəsindən qabaqda 

yerləşdirilir   e)hərəkət rejimlərinin xüsusiyyətləri eləcə də yaşayış məntəqələrinin və 

digər obyektlərin yerləşməsi barədə məlumat verir

57

Sərnişinlərin təqsiri üzündən baş verən hadisələr hansı bənndə düzgün göstərilmişdir?     a)hərəkət edən Nv-yə minmə və ondan düşmə, piyadanın yolun hərəkət hissəsi boyu 

getməsi    b)hərəkət edən NV-yə minmə və ondan düşmə, NV-nin çıxıntılı üzərində 

getmə     c)maillikli yol sahələrində sürətin artırılması, nəqliyyat vasitələrindən istifadə 

əmsalı     d)NV-nin pis işıqlandırılması, hərəkət edən NV-yə minmə və ondan düşmə     

e) NV-nin çıxınıtlı hissələri üzərində getmə, keçmə növbəliliyinin və ötmə 

qaydalarının pozulması

58

Yol hərəkəti tədqiqinin dördüncü mərhələsində:   a)proqram layihəsinin və tədqiqat üsulları işlənir    b)tədqiqatlar hazırlanır  c)tədqiqatlar aparılır    d)alınmış nəticələr 

yekunlaşdırılır və hesabatlar hazırlanır    e)hesabatlar hazırlanır

59

Nəqliyyat vasitələrinin intensivliyi nədir?   a)yolun müəyyən en kəsiyindən vahid zamanda keçən nəqliyyat vasitələrinin sayı    b)yolun müəyyən en kəsiyindən bir 

saatda keçən nəqliyyat vasitələrinin sayı  c)yolun müəyyən en kəsiyindən bir sutkada 

keçən nəqliyyat vasitələrinin sayı  d)yolun müəyyən en kəsiyindən ildə keçən 

nəqliyyat vasitələrinin sayı   e)yolun müəyyən en kəsiyindən ayda keçən nəqliyyat 

vasitələrinin sayı

60

Piyada hərəkətinin tədqiqi zamanı ən çox istifadə edilən müşahidələrin müddəti:         a)9-10 s    b)10-12 s     c)12-16 s     d)15-16 s     e)18-19 s

61

Buraxma qabiliyyətini hansı düsturla hesablayırlar?  a) Nb

 = 3600/V

a

L

d   b) N

b

 = L/V    c) N =1000V

a

/Ld

   d) N


b

 = 1/N   e) N

b

 = L/1000Va


62

YNH-nin obyektiv səbəblərinə aiddir?    a)yolun işıqlandırılması, yerli şəraitlər   

b)sürücü, yolun vəziyyəti    c)sürücü, piyada və sərnişin  d)Sürücü, sərnişin və NV-nin 

vəziyyəti     e)sürücü, yol və NV-nin vəziyyəti

63 Hər bir tədqiqat neçə mərhələdən ibarət olur?  a)2  b)3  c)4  d)5  e)6

64

Məlumat verici, göstərici nişanlar:   a)hərəkət iştirakçılarına təhlükənin xarakteri və təhlükəli yol sahəsinin yerləşməsi haqda məlumat verir     b)Yol ayrıclarını və dar yol 

sahələrini keçmə növbəliliyini müəyyən edir    c)hərəkətə məhdudiyyətlər qoyulması 

və ya onların ləğvi üçün müvafiq yol sahələrindən əvvəldə tətbiq olunur    d)lazımi 

hərəkət rejimlərini tətbiq etmək üçün istifadə olunur, müvafiq yol sahəsindən qabaqda 

yerləşdirilir   e)hərəkət rejimlərinin xüsusiyyətləri eləcə də yaşayış məntəqələrinin və 

digər obyektlərin yerləşməsi barədə məlumat verir

65

Əgər sürücüləri avtomotik idarə sistemləri ilə əvəz etsək buraxma qabiliyyəti neçə dəfə artar    a) 3-4    b) 4-5   c) 5-6    d) 5-8    e) 4-6     

66 Piyada hərəkətinin tətqiqi neçə mərhələdə aparılır?    a)  2   b) 3   c) 4   d) 5  e) 6 

67

Üstünlük nişanları a) hərəkət iştirakçılarına təhlükənin xarakteri və təhlükəli yol sahəsinin yerləşləçməsi haqda məlumat verir b) Yol ayrıclarını və dar yol sahələrini 

keçmə növbəliyini müəyyən edir c) hərəkət məhdudiyyətlər qoyması və ya onların 

ləğvi üçün müvafiq yol sahələrində əvvəldə tətbiq olunur d) lazimi hərəkət rejimlərini 

tətbiq etmək üçün istifadə olunur müvafiq yol sahəsindən qabaqda yerləşdirilir e) 

hərəkət rejimlərinin xüsusiyyətləri eləcədə yaşayış məntəqələrinin və digər obyektlərin 

yerləşməsi barədə məlumat verir,

68

Yol hərəkəti tətqiqinin ikinci mərhələsində a) proqram layihəsinin və tətqiqat üsulları işlənir b) tətqiqatlar hazırlanır c) tətqiqatlar aparılır d) alınmış nəticələr yekunlaşdırılır 

e) hesabatlar hazırlanır

69

Stasionar məntəqələrdə nəqliyyat axınlarının əsas göstəricilərinə aiddir 1. Nəqliyyat axınlarının intensivliyi 2. nəqliyyat axınlarının sıxlığı 3. NV-nın ani sürəti 4. NV-nın 

ləngimələri  5. YNH-nın sıxlığı a) 1,2,3   b) 2,3,4   c) 2,3,4,5   d) 1,2,3,4    e) 1,3,5

70

Qadağan nişanları:   a)hərəkət iştirakçılarına təhlükənin xarakteri və təhlükəli yol sahəsinin yerləşməsi haqda məlumat verir     b)yol ayrıclarını və dar yol sahələrini 

keçmə növbəliliyini müəyyən edir    c)hərəkətə məhdudiyyətlər qoyulması və ya 

onların ləğvi üçün müvafiq yol sahələrindən əvvəldə tətbiq olunur d) lazimi hərəkət 

rejimlərini tətbiq etmək üçün istifadə olunur müvafiq yol sahəsində qabaqda 

yerləşdirilir e) hərəkət rejimlərinin xüsusiyyətləri eləcədə yaşayış məntəqələrinin və 

diğər obyektlərin yerləşməsi barədə məlumat verilir

71

Hərəkət intensivliyinin nisbətən böyük olduğu müddətin uzunluğu   a)  10 s   b) 12 s   c) 14 s   d) 16 s  e)  18 s

72

İntensivliyin nisbətən böyük qiymətə malik olduğu saatlar     a) 6-22   b) 8-24    c)4-20    d) 10-24   e) 10-22 

73

Məçburi hərəkət nişanları a) hərəkət iştirakçılarına təhlükənin xarekteri və təhlükəli yol sahəsini birləşməsi haqda  məlumat verir b) yol ayrıclarının və dar yol sahələrini 

keçmə növbəliliyini müəyyən edir c) hərəkətə məhdudiyyətlər qoyulması və onalrın 

ləğvi üçün müvafiq yol sahələrində əvvəldə tətbiq olunur d) lazimi hərəkət rejimlərini 

tətbiq etmək üçün istifadə olunur müvafiq yol sahələrində qabaqda yerləşdirilir. e) 

hərəkət rejimlərinin xüsusiyyətləri eləcə də yaşayış məntəqələrini və diğər obyektlərin 

yerləşməsi barədə məlumat verilir.

74 SAYM sisteminin neçə elementi var?   a)2   b) 3   c)4   d) 5    e) 675 SAYM sisteminin neçə alt sistemi var?   a)2   b) 3   c)4   d) 5    e) 6

76

SAYM sisteminin alt sistemləridir?   a) mexaniki və texniki sistem     b) biomexaniki və texniki sistem    c) mexaniki və biomexaniki sistem      d)mexaniki və analitik sistem  e) 

texniki   və analitik sistem 

77

YNH -in səbəbləri içərisində sürücülərin payı    a) 60-90 %   b) 40-60 %    c)10-20 %    d) 20-50 %    e) 15-30 % 

78

Aktiv təhlükəsizlik YNH -in hansı fazasında təsir göstərir    a) birinci fazasında  b) ikinci fazasında    c) üçüncü fazasında    d) birinci və ikinci fazasında    e ) heç bir fazasında 

79

Passiv təhlükəsizlik YNH -in hansı fazasında təsir göstərir    a) birinci fazasında  b) ikinci fazasında    c) üçüncü fazasında    d) birinci və ikinci fazasında    e ) heç bir 

fazasında 

80

Ən yüksək sıxlıq nə zaman alınır  a) avtomobillər kolonla hərəkətsiz dayandıqda  b) avtomobillər yüksək sürətlə hərəkət etdikdə   c) avtomobillər 

minimum sürətlə hərəkət etdikdə   d) avtomobillər kolonla hərəkət etdikdə   e) 

bu mümkün deyil     

81

Müasir minik avtomobilləri üçün ən yüksək sıxlıq nə qədərdir?  a)  100 avt/km   b) 200 avt/km    c) 300 avt/saat   d) 250 avt /km   e) 150 avt/km  

82

Kiçik litrajlıminik avtomobilləri üçün maksimum mümkün olan sıxlıq    a)  100 avt/km   b) 200 avt/km    c) 300 avt/km  d) 250 avt /km   e) 150 avt/km  

83 Avtobuslar üçün maksimum sıxlıq   a) 15   b) 23    c) 33    d) 35    e) 40 

84

Axının sıxlığından asılı olaraq neçə cür hərəkət şəraiti mövcuddur?   a)2   b) 3   c)4   d) 5    e) 6

85 Hərəkətin modelləşdirilməsinin neçə üsulu var?   a) 2    b) 3    c) 4    d) 5    e)6

86

Hərəkətin modellıəşdirilməsinin hansı üsulları var?  a ) riyazi və fiziki  b) fiziki və kimyəvi    c) riyazi və kimyəvi    d) fiziki    e) riyazi 

87 Buraxma qabiliyyətinin neçə növü var?    a) 2    b) 3    c) 4    d) 5    e)7

88

Buraxma qabiliyyətinin nəzəri qiymətini təyin etmək üçün neçə cür riyazi modelldən istifadə edirlər?  a) 2    b) 3    c) 4    d) 5    e)7

89

Yol hərəkətini nizamlamaq üçün ilk qurğu neçənci ildə tətbiq olunmuşdur?    a)  1860    b) 1868    c)1870    d)1878     e)1880

90

Yol hərəkətini nizamlamaq üçün ilk qurğu harda tətbiq olunmuşdur?    a) Paris    b) London   c) Nyu-York    d) Klivlend    e) Moskva 

91

Ilk elektrik svetoforlar neçənci ildə tətbiq olundu?a) 1910

b)1912


c)1914

d)

1915    e)1916 92

İlk 3 rəngli svetofor neçənci ildə tətbiq olundu?   a) 1920    b)1925   c)1930   d)1934   

e)1936

93

Yol hərəkəti haqda ilk beynəlxalq konfrans neçənci ildə keçirilib?    a) 1900   b)1901   c)1909    d)1910   e)1914

94

Yol hərəkəti haqda ilk beynəlxalq konfrans harada keçirilib?   a) Paris   b) London   c) Los- Angeles    d) Moskva   e) Bakı

95

İlk beynəlxalq Konfransda neçə yol nişanı qəbul edilmişdir?    a) 3   b)4   c)5   d)6    e)7

96

1949-cu ildə Cenevrə Konfransında yol nişanları neçə qrupa ayrıldi?    a) 3   b)4   c)5   d)6    e)7


97

Birinci qrup texniki vasitələrə aiddir    a) yol nişanları , yolun nişanlanma xətləri, 

svetoforlar, istiqamətləndirici quruluşlar    b) yol nəzarəediciləri, nəqliyyat 

detektorları, AİS lərin avadanlıqları , rabitə vasitələri   c)  yol nişanları , yolun 

nişanlanma xətləri, svetoforlar, istiqamətləndirici quruluşlar , yol nəzarətediciləri   d)  

yol nişanları , yolun nişanlanma xətləri, svetoforlar, istiqamətləndirici quruluşlar, 

nəqliyyat detektorları   e)  yol nişanları , yolun nişanlanma xətləri, svetoforlar, 

istiqamətləndirici quruluşlar, rabitə vasitələri

98

İkinci qrup texniki vasitələrə aiddir    a) yol nişanları , yolun nişanlanma xətləri, svetoforlar, istiqamətləndirici quruluşlar    b) yol nəzarəediciləri, nəqliyyat 

detektorları, AİS lərin avadanlıqları , rabitə vasitələri   c)  yol nişanları , yolun 

nişanlanma xətləri, svetoforlar, istiqamətləndirici quruluşlar , yol nəzarətediciləri   d)  

yol nişanları , yolun nişanlanma xətləri, svetoforlar, istiqamətləndirici quruluşlar, 

nəqliyyat detektorları   e)  yol nişanları , yolun nişanlanma xətləri, svetoforlar, 

istiqamətləndirici quruluşlar, rabitə vasitələri

99 Yol nəzarətedicilərin neçə növü var?   a)  2   b) 3    c) 4    d)4     e)5

100


Alınmış nəticələri dəqiqləşdirmək üçün təşkil olunan qısamüddətli müşahidələr nə 

qədər olur    a) 1-2 s   b)2-3 s    c)3-4 s    d)2-4 s   e) 1-3 s : public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Muhendislik
Muhendislik -> Naxçıvan Dövlət Universiteti Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi
Muhendislik -> Fənn: Torpaqşünaslıq İxtisas: Meliorasiya su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi, II kurs
Muhendislik -> Ekologiya sözünü ilk dəfə elmə kim yaymışdır? A j. B. Lamark b aristotel c ernest Hekkel d
Muhendislik -> Ekologiyanın predmetini nə təşkil edir? A bitkilər arasındakı əlaqələr b fitosenoz və zoosenoz
Muhendislik -> Səlcuq türklərinin axınları dövründə Azərbaycanda başlıca torpaq mülkiyyəti
Muhendislik -> Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
Muhendislik -> Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
Muhendislik -> Şəhər və sənaye müəssisələri ekosistemləri hansı ekosistemə aiddir?


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə