Aydın Əli-zadəYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/57
tarix11.10.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#4456
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


 

Aydın Əli-zadə 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XRĠSTĠANLIQ  
TARĠX VƏ FƏLSƏFƏ 
(ilk çağlar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı - 2007 


 

AMEA-nın  Fəlsəfə  və  Siyasi-Hüquqi  tədqiqatlar  institutunun  Elmi 
Ģurasının  7  fevral  2007  il  tarixli  iclasının  2  saylı  protokoluna  əsasən 
çapına icazə verilmiĢdir.  
 
 
 
Elmi redaktor: fəlsəfə elmləri doktoru, professor Y. Rüstəmov. 
 
Rəyçilər: fəlsəfə elmləri doktoru, professor G. Abdullazadə; fəlsəfə elmləri 
doktoru Z. Quluzadə; fəlsəfə elmləri namizədi E. Quliyev; fəlsəfə elmləri 
namizədi Y. Abdulla; filologiya elmləri namizədi S. Mir-Bağırzadə.  
 
 
AYDIN ARĠF OĞLU  ƏLĠ-ZADƏ 
XRĠSTĠANLIQ: TARĠX VƏ FƏLSƏFƏ (ilk çağlar) 
Baki, «Əbilov, Zeynalov və oğulları» nəĢriyyatı, 2007, 172 səh. 
 
 
Təqdim olunan kitab Xristianlığın birinci on əsrini əhatə edən fəlsəfə tarixi 
mövzusunda Azərbaycan dilində yazılmış ilk  əsərdir. Burada Xristianlığın 
yaranması  və  inkişaf  mərhələləri  haqqında  söhbət  açılır,  müxtəlif 
xristianyönlü dini-fəlsəfi cərəyanların dünyagöruşləri izah edilir, xristian 
mütəfəkkiirləri və  onların  fikirləri  haqqında  məlumat  verilir.  Kitab,  ali 
məktəblərin  fəlsəfə,  ilahiyyat,  kulturologiya  və  başqa  humanitar 
fakultələrinin  tələbələri,  fəlsəfə  üzrə  mütəxəssislər  və  ümumiyyətlə  dini 
fəlsəfə ilə maraqlanan, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
 
 
 
 
ISB 5-87459-013-7 
 
 
 
                      
 © Aydın Arif oğlu  Əli-zadə 2007 
 
 
 
       © “Əbilov, Zeynalov və oğulları ” 2007 
 
 


 

 
 
MÜNDƏRĠCAT 
 
ÖN ÖZ..................................................................................................5 
 
I fəsil. XRĠSTĠANLIĞIN YARANMASI,  
MƏNBƏLƏRĠ VƏ ĠNKĠġAF MƏRHƏLƏLƏRĠ....................................9 
Ġlk Xristianlığın qısa tarixi icmalı................................................................9 
Müqəddəs Kitablar – xristian fəlsəfəsinin mənbəyi kimi............................15 
Patristika dövrü..........................................................................................18 
 
II fəsil. XRĠSTĠANLIQ VƏ ROMA  
ĠMPERĠYASINDA YAYILMIġ BAġQA  
DĠNĠ-FƏLSƏFĠ TƏLĠMLƏR...................................................................20 
Antik fəlsəfənin və müxtəlif dini ənənələrin  
xristian dünyagörüĢünün formalaĢmasına təsiri..........................................20 
Ġsgəndəriyyəli Filonun fəlsəfəsi..................................................................23 
Qnostisizm....................................................................................... ..........27 
Mitraizm........................................................................................... ..........35 
Manilik.................................................................................................37 
 
III fəsil. APOLOGETLƏRĠN 
FƏALĠYYƏTĠ DÖVRÜ........................................................................40 
Yunandilli apologetika..........................................................................40 
Qnostisizmlə mübarizə..........................................................................46 
Ġsgəndəriyyə ilahiyyat məktəbi...........................................................,..50 
Latın apologetikası................................................................................56 
 
IV fəsil. XRĠSTĠANLIĞIN DÖVLƏT  
DĠNĠNƏ ÇEVRĠLMƏSĠ.........................................................................68 
Xristian ehkamlarının formalaĢması dövrü və daxili çəkiĢmələr……….68 
Rəsmi xristian təliminin yaranması. Kappadokiyalı  kilsə ataları..........73 
Yohannes Xrisostomos.........................................................................82 
 
V fəsil. XRĠSTOLOJĠ MÜBAHĠSƏLƏR...............................................84 
Xristioloji mübahisələrin baĢlanması.....................................................84 
Nestorianlara qarĢı mübarizə.................................................................85 
Monofizitlərə qarĢı mübarizə................................................................87 


 

Origençilərə qarĢı mübarizə...................................................................90 
Monofelitlərə qarĢı mübarizə................................................................90 
Ġkonaların əleyhdarlarına qarĢı mübarizə..............................................92 
Ümumdünya Kilsə Məclisləri................................................................94 
«Korpus Areopaqitikum».....................................................................96 
 
VI fəsil. QƏRBDƏ KĠLSƏ ATALARI................................................102 
IV-V əsrlərdə kilsə ataları....................................................................102 
Avqustinus Avrelius............................................................................104 
Avqustinusdan sonra Avropa fəlsəfəsi.................................................114 
Severinus Boetsius...............................................................................116 
Flavius Kassiodorus............................................................................120 
 
VII fəsil. XRĠSTĠANLIQDA MĠSTĠSĠZM............................................123 
Rahibliyin qısa tarixi...........................................................................123 
ġərq xristianlığında mistisizm. Hesixazm…………………..…………..126 
 
VIII fəsil. SONLUQ ƏVƏZĠ...............................................................131 
Qərb və Ģərq arasında ixtilaflar  
və xristian kilsəsinin parçalanması.......................................................131 
 
ƏLAVƏLƏR.......................................................................................135 
Pifaqorçular və yeni pifaqorçuluq.......................................................135 
Stoyaçılar............................................................................................140 
Plato fəlsəfəsi və yeni platoçuluq.........................................................144 
Xristianlığın simvolları........................................................................157 
 
ĠSTĠFADƏ OLUNMUġ ƏDƏBĠYYAT…………................................162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə