Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 31 dekabr 2016-cı IL tarixinəәYüklə 2,45 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/35
tarix17.09.2018
ölçüsü2,45 Mb.
#69060
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Neft Fondu 

 

31 dekabr 2016-cı il tarixinəә   

Maliyyəә Hesabatlarının Beynəәlxalq Standartlarına  

uyğun Konsolidasiya Edilmiş Maliyyəә  

Hesabatları vəә Müstəәqil Auditorun Rəәyi 

 

  

 

 


 

 

 Mündəәricat 

 

MÜSTƏӘQİL AUDİTORUN RƏӘYİ 

 

KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏӘ HESABATLARI  

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyəә Vəәziyyəәti Haqqında Hesabat ............................................................................................... 1 

Konsolidasiya Edilmiş Məәnfəәəәt vəә ya Zəәrəәr vəә Sair Məәcmu Gəәlir Haqqında Hesabat ......................................................... 2 

Konsolidasiya Edilmiş Kapitalda Dəәyişiklikləәr Haqqında Hesabat ........................................................................................ 3 

Konsolidasiya Edilmiş Pul Vəәsaitləәrinin Həәrəәkəәti Haqqında Hesabat .................................................................................. 4 

 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyəә Hesabatları üzrəә Qeydləәr  

1.

 Giriş ........................................................................................................................................................................... 5

 

2. 

Fondun ƏӘməәliyyat Mühiti .......................................................................................................................................... 7

 

3.

 ƏӘsas Uçot Siyasəәtləәrinin Qısa Xülasəәsi .................................................................................................................... 7

 

4. 

Uçot Siyasəәtinin Təәtbiqi Zamanı ƏӘhəәmiyyəәtli Ehtimallar vəә Mülahizəәləәr ................................................................ 18

 

5.

 Yeni vəә ya Yenidəәn İşləәnmiş Standartların vəә Onlara Dair Şəәrhləәrin Təәtbiqi .......................................................... 19

 

6. 

Yeni Uçot Qaydaları ................................................................................................................................................ 20

 

7.

 Pul vəәsaitləәri vəә Onların Ekvivalentləәri .................................................................................................................... 22

 

8. 

Ticarəәt üçün Qiyməәtli Kağızlar ................................................................................................................................ 24

 

9.

 Məәnfəәəәt vəә ya Zəәrəәrdəә ƏӘks Olunan ƏӘdaləәtli Dəәyəәr iləә Hesablanmış Digəәr Maliyyəә Aktivləәri ................................. 27

 

10. 

Amortizasiya Edilmiş Dəәyəәrdəә Maliyyəә Aktivləәri ..................................................................................................... 28

 

11.


 

Qızıl Külçəәləәr ........................................................................................................................................................... 29

 

12.


 

İnvestisiya Mülkiyyəәti .............................................................................................................................................. 30

 

13.


 

Birgəә Müəәssisəәləәrəә İnvestisiyalar ............................................................................................................................ 33

 

14.


 

Daxil Olmuş Vəәsaitləәr .............................................................................................................................................. 34

 

15.


 

Uzunmüddəәtli Öhdəәlikləәr ......................................................................................................................................... 34

 

16.


 

Faiz vəә Sair İnvestisiya Gəәlirləәri .............................................................................................................................. 35

 

17.


 

Xarici Valyuta ƏӘməәliyyatları üzrəә Məәzəәnnəә Fəәrqi ................................................................................................... 35

 

18.


 

Məәnfəәəәt vəә ya Zəәrəәrdəә əәks olunan ƏӘdaləәtli Dəәyəәr iləә Hesablanmış Maliyyəә Aktivləәrinin ƏӘdaləәtli Dəәyəәrləә Yenidəәn 

Qiyməәtləәndirilməәsi üzrəә Xalis Zəәrəәr ........................................................................................................................ 35

 

19. 

ƏӘməәliyyat Xəәrcləәri ................................................................................................................................................... 36

 

20.


 

Fond Təәrəәfindəәn Köçürməәləәr .................................................................................................................................. 36

 

21.


 

Məәnfəәəәt Vergisi ....................................................................................................................................................... 37

 

22.


 

Maliyyəә Aləәtləәrinin ƏӘdaləәtli Dəәyəәri ........................................................................................................................... 37

 

23.


 

Maliyyəә Riskləәrinin İdarəә Edilməәsi .......................................................................................................................... 42

 

24.


 

Təәəәhhüdləәr vəә Şəәrti Öhdəәlikləәr ............................................................................................................................... 51

 

25.


 

ƏӘlaqəәli Təәrəәfləәrləә ƏӘməәliyyatlar ................................................................................................................................ 51

 

26.


 

Strukturlaşdırılmış Müəәssisəәləәrdəә İştirak Payı ........................................................................................................ 53

 

27.


 

Hesabat Dövründəәn Sonra Baş Vermiş Hadisəәləәr .................................................................................................. 54

 

 
Yüklə 2,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə