Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə183/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   179   180   181   182   183   184   185   186   ...   223

376 

 

1920, 28 aprel-may  -  Qə za inqilab ko mitə lərinin təĢkili. 

 

1920, 29 aprel - XI Qızıl ordu hiss ələrinin Azərbaycanın daxilinə doğru 

geniĢ hərəkəti. 

 

1920, 29  aprel  -  "Azərbaycan  Müvəqqəti  Ġnqilab  Ko mitəsinin  Əxbarı"  

qəzetinin nəĢrə baĢlaması. 

 

1920,  29  aprel  -  "Ġzvestiya  Vre mennoqo  Revolyusionnoqo    Komiteta  

Azerbaydjana" qəzeti nəĢrə baĢlamıĢdı. 

 

1920,  30  aprel  -    Azərbaycan  Müvəqqəti  Ġnqilab  Ko mitəsinin  və  

Azərbaycan  K(b)P  M K-n ın  orqanı  "Ko mmun ist"  qəzetinin  ilk  sayının  çap  

edilməsi.  

 

1920, 30 aprel  -  XI  Qızıl  ordu  hissələrinin  ġa ma xıya  və  Salyana  daxil 

olması. ġa ma xı və Sa lyanda s ovet hakimiyyətinin quru lması. 

 

1920,  30  aprel  -2  may  -  Bakıdan  Sovet  Rusiyasına  1,3  mln  pud  neft 

göndərilməsi. 

 

1920, 1 may -  Rusiyanın hərbi donanması Ba kı limanına da xil oldu. 

 

1920, 1 may  - 

Azərbaycan  Müvəqqəti  Ġnqilab  Ko mitəsinin  və 

Azərbaycan  K(b)P  MK-nın  orqanı  "Ko mmunist"  qəzeti  rus  dilində  nəĢrə 

baĢlamıĢdı. 

 

1920,  3  may  -  XI  Qızıl  ordu  hissələrinin  Lənkərana  da xil  olması. 

Lənkəranda sovet hakimiyyətinin qurulması. 

 

1920, 4 may - XI Qızıl ordu hissələrin in Astaraya daxil olması. 

 

1920, 5  may  -  V.Ġ.Len inin  müstəqil  Azərbaycan  Sovet  Respublikasının  

təĢkili  münasibətilə RSFSR Xalq Ko missarları Soveti adından  Azərbaycan Sovet 

hökumətinə təbrik teleqramı göndərməsi. 

 

1920, 5 may  -  A zərbaycan  Ġnqilab    Ko mitəsinin  xan ların,  bəylərin, 

mü lkədarların,  həmçin in 

monastırların, 

kilsələrin, 

məscidlərin  bütün 377 

 

torpaqlarının,  vəqf  yerlə rin in  müsadirə  edilib  zəh mətkeĢ  kəndlilə rə  paylan ması haqqında dekret verməsi. 

 

1920, 5-6 may - Azərbaycan K(b)P Ba kı təĢkilat ının Birinc i Ümu mba kı 

leqal part iya konfransı. 

 

1920,  7  may  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Komitəsinin  Azərbaycan  SSR-in  

Qızıl ordu və Qızıl Donan masının təĢkili haqqında dekret verməsi. 

 

1920, 10 may - Azə rbaycan Ġnqilab Ko mitəsinin köhnə məktəblə rin yeni 

sovet politexniki məktəblər ilə əvəz olun ması haqqında dekreti. 

 

1920, 11 may - XI Qızıl ordu hissələrinin Zaqatalaya da xil o lması. 

 

1920, 11 may - Qaryagində inqilab ko mitəsi təĢkil edildi. 

 

1920,  12  may  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  xa lq  məh kə mələ rinin  

təĢkkülü haqqında dekreti. 

 

1920, 12 may - Azərbaycan Da xili ĠĢlə r  Ko missarlığının A zərbaycanda 

hər  cür  zü mrə,  təbəqə  və  vətəndaĢ  rütbələrinin,  mənsəblərin in  ləğvi  haqqında 

dekreti. 1920, 12 may - XI Qızıl ordu hissələrinin ġuĢaya daxil olması. 

 

1920, 15 may - ġuĢa inqilab ko mitəsi təĢkil edildi. 

 

1920,  15  may  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  respublika  əra zisində  

meĢələrin, suların, yeraltı sərvətlərin milliləĢdirilməsi haqqında dekreti. 

 

1920,  16  may  -  N.Nərimanovun  Moskvadan  Bakıya  gəlməsi  və 

vağzalda təntənə ilə qarĢılan ması. 

 

1920, 16 may 

Azərbaycan  Ġnqilab 

Ko mitəsinin  fəhlə  nəzarəti 

haqqında dekreti. 

 

1920, 20 may - Ba kıda Əli Bayra mov adına Mə rkə zi Qadınla r Klub unun 

açılması. 

 378 

 

1920,  24  may  -  Azə rbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  neft  sənayesinin 

milliləĢdirilməsi haqqında dekreti. De kret mayın 27-də mətbuatda dərc edildi. 

 

1920, 25-31 may - Gəncədə sovet hakimiyyəti əleyhinə üsyan. 

 

1920,  26  may  -  Azə rbaycan  SSR  vahid  Əmə k  məktəbi  h aqqında 

əsasnamə. 

 

1920, 27 may - Azərbaycan Fəhlə-Kəndli Müdafiə  ġurasının təĢkili. 

 

1920, 1 iyun - Teatrların  milliləĢdirilməsi haqqında dekret. A zərbay can 

Dövlət teatrının yarad ılması. 

 

1920,  3  iyun  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinın  neft  sənayesi  texniki 

qüvvələrinin siyahıya alın ması və səfərbər ed ilməsi haqqında dekreti. 

 

1920,  3  iyun  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  respublikada  sərbəst 

ticarət haqqında qərarı. 

 

1920,  5-15  iyun  -  Nuru  paĢa  və  polkovnik  Zeynalovun  baĢçılığ ı  ilə  

ġuĢada sovet hakimiyyəti əleyhinə üsyan. 

 

1920,  6  iyun  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  Xə zər  t icarət  

donanmasının milliləĢdirilməsi haqqında dekreti 

 

1920,  9  iyun  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  Fəhlə-Kəndli 

MüfəttiĢliyinin (FKM) təĢkili haqqında qərarı. 

 

1920, 9-20 iyun - Zaqatalada sovet hakimiyyəti əleyhinə üsyan . 

 

1920,  11  iyun  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  bankların  

milliləĢdirilməsi haqqında dekreti 

 

1920,  15  iyun  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Komitəsinin  balıq  sənayesinin 

milliləĢdirilməsi haqqında dekreti 

 

1920,  19  iyun  -  Fətəli  Xan  Xoyskinin  muzd lu  erməni  qatilinin  əli  ilə  

Tiflisdə qətlə yetirilməsi.  

 
Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   179   180   181   182   183   184   185   186   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə