Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə184/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   ...   223

379 

 

1920, 25 iyun - Birinci ü mu mba kı iməc iliyin in keç irilməsi  

1920,  7iyul  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  incəsənət  abidələri  və  

əsərlərin in siyahıya alın ması və mühafizəsi haqqında əmri 

 

1920,  13  iyul  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  Ba kı  Un iversiteti 

professor  və  müəllimlə rin in  hərbi  səfərbərlikdən  azad  edilmə lə ri  haqqında 

dekreti.  

 

1920,  16-19  iyul  -  Azərbaycan  Kommun ist  Gənclər  Ġttifaqın ın  birinc i 

qurultayı. 

 

1920, 28 iyul - XI  Qızıl ordunun birinci  Qafqa z polku Na xç ıvana  daxil 

oldu və sovet hakimiyyəti elan edildi.  

1920,  26  avqust  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  ta xıl  inhisarı 

haqqında dekreti. 

 

1920,  29  avqust-6  sentyabr  -  Azərbaycan  Hə mka rla r  Ġttifaqlarının  b irinci 

qurultayı. 

 

1920, 1-7 sentyabr -  Bakıda ġə rq xa lqla rının birinc i qurultayı  

 

1920, 9-10 sentyabr -  Ba kıda ġərq Gənclə r təĢkilatla rın ın qurultayı. 

 

1920,  9-13  sentyabr  -  Azərbaycan torpaq  komitələ ri  nümayəndələrinin  

birinci qurultayı 

 

1920,  19  sentyabr  -  Ba kıda  Azə rbaycanın  maarif  və  sosialist 

mədəniyyəti iĢçilərinin qurultayının açılması  

 1920,  20  sentyabr  -  Təbrizdə  ingilis  imperialistləri  və  Ģah  istibdadı 

əleyhinə  

 

1920-c i  il  apre lin  7-də  M.Xiyabaninin  rəhbərliyi  a ltında  baĢlanmıĢ  üsyanın yatırılması. M.Xiyabaninin qətli 

 

1920,  23  sentyabr  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Komitsinin  kənd  yoxsul 

ko mitələrinin təĢkili haqqında dekreti 380 

 

 1920,  24  sentyabr  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Komitəsinin  mədənlərin  və 

mədən zavodlarının dövlət mülkiyyəti elan ed ilməsi haqqında dekreti  

 

1920,  30  sentyabr  -  Moskvada  RSFSR  ilə  A zərbaycan  SSR  a rasında 

hərbi-iqtisadi ittifaq haqqında müqavilə bağlan ması 

 

1920,  30  sentyabr  -  Moskvada  RSFSR  ilə  A zərbaycan  SSR  a rasında 

xarici ticarət məsələləri üzrə saziĢ imzalan ması 

 

1920,  30  sentyabr  -  Moskvada  RSFSR  ilə  A zərbaycan  SSR  a rasında 

ma liyyə məsələləri ü zrə  saziĢin bağlan ması 

 

1920,  30  sentyabr  -  Moskvada  RSFSR-lə  Azə rbaycan  arasında  ərzaq 

siyasətini birləĢdirmə k haqqında saziĢ imza lan ması 

 

1920, 16 ok tyabr - Azərbaycan Ġnqilab Ko mitəsinin pa mbıq sənayesinin 

inhisarlaĢdırılması barədə dekreti 

 

1920, 16-23 ok tyabr - AK(b)P II quru ltayı 

 

1920, l-10 noyabr - Ġ.V.Sta lin in Bakıya gəlməsi 

 

1920, 1-10 noyabr - 1920-c i ilin yayında XI Qızıl ordunun xüsusi Ģöbəsi 

tərəfindən həbs edilmiĢ M.Ə.Rəsulzadənin Ġ.V.Stalin in göstəriĢi ilə  həbsdən azad 

edilməsi və Ġ.V.Stalinlə b ir qatarda Bakıdan Moskvaya aparılması 

 

1920,  14 noyabr  -  Tiflisdə  RSFSR  və  Azərbaycan  SSR  ilə  Gü rcüstan 

Respublikası  arasında  ticarət  tranziti  barədə  saziĢ  imza lan ması.  Sa ziĢ 

Azərbaycan  neftini  meĢə  materiallarına  Gürcüstan  daĢ  kömürünə  və  baĢqa 

ma llara dəyiĢ məyi nə zərdə tuturdu 

 

1920,  27  noyabr  -    RSFSR  XKS-nin  Türküstan  və  Azərbaycan  Sovet 

Sosialist  Respublika larında  pambıqçılığın  bərpa  edilməsi  tədbirlə ri  haqqında 

dekreti 


 

1920,  29  noyabr  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Komitəsinin  kənd  və  nahiyə 

inqilab  ko mitələrinin  ləğvi, onla rın yerində kənd və nahiyə yoxsul ko mitə lərinin  

təĢkili haqqında dekreti 381 

 

 1920,  29  noyabr    -  XI  Qızıl  ordu  hissələrinin  Ġrəvana  da xil  olması. 

Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin  qurulması 

 

1920, noyabr  - A zərbaycanda qadın Ģöbələrinin yarad ılması 

 

1920, 15 dek abr - Azərbaycan Ġnqilab Ko mitəsinin " Vahid dövlət arxiv  

fondunun təĢkili və Xalq Maarif Ko missarlığ ı yanında Mərkəzi  Dövlət Arxiv inin  

yaradılması haqqında" dekreti 

 

1920,  22-29  dek abr  -  VIII  Ümu mrusiya  Sovetlər  qurultayı.  QOELRO 

planının qəbul edilməsi 

 

1920,  25  dek abr  -  Bakıda  rus  "Tənqid-təbliğ"  teatrının  fəaliyyətə 

baĢlaması 1920, dek abr  - Ba kı Universiteti nəzd ində ilk  mərkə zi fəh lə fakü ltəsinin 

açılması 

 

1921,yanvar -  Ba kıda Azə rbaycan Polite xn ik Ġnstitutunun açılması 

 

1921, yanvar - Azərbaycan Dövlət Arxiv inin fəaliyyətə baĢlamas ı 

 

1921,  1  fevral  -  RSFSR  XKS-nin  Ba kı  və  Qro znıda kı  ayrı-ayrı  neft  

rayonların ın,  hə mçin in  baĢqa  mədənlərin  konsessiyalara  verilməsi  haqqında 

qərarı 

1921, 8-11 fevral -  Azə rbaycanda əməkç i qadın ların birinci qurultayı 

 

1921,  11-18  fevral  -  Azərbaycan  Kommunist  (b)  Part iyasının  III 

qurultayı 

 

1921, 20-23 fevral  - Yo xsul ko mitələrinin I Ümu ma zərbaycan qurultayı 

 

1921,  25  fevral  -  XI  Qızıl  ordu  hissələrinın  Tiflisə  daxil  olması, 

Gü rcüstanda sovet hakimiyyətinin quru lması 

 

192l, fevral

 

Azərbaycanda bitərəf qadın ların birinci qurultayı  

 

1921,  8-16  mart-  RK(b)P  X  qurultayı.  Yeni  iqtisadi  siyasətə  (YĠS)  

keçmək haqqında qərar qəbul edilməsi 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə