Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə185/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   ...   223

382 

 

 1921    16  mart  -  RSFSR  və  Türkiyə  Respublikası  arasında  dostluq 

müqaviləsinin imzalan ması 

 

1921,  14  aprel  -  Zaqafqaziyadakı  də mir  yolla rının  idarə  edilməsini 

birləĢdirmək  haqqında  Azərbaycan  SSR,  Gürcüstan  SSR  və  Ermən istan  SSR 

arasında saziĢ bağlanması 

 

1921,  14  aprel  -  V.Ġ.Len inin  "Azərbaycan,  Gürcüstan,  Ermənistan, 

Dağıstan,  Dağlılar  Respublika larındakı  ko mmunist  yoldaĢlara"  müraciət 

məktubu 


 

1921, 15-17 aprel - Birinci A zərbaycan kooperativ qurultayı 

 

1921, 6-19 may - I Ümu ma zə rbaycan Sovetlər qurultayı 

 

 1921,  17  may  -  Azərbaycan  Ġnqilab  Ko mitəsinin  ərzaq  inhisarının  

bütün növlərinin ləğv edilməsi haqqında dekreti 

 

1921,  may  –  Ümu ma zərbaycan  Sovetlər  qurultayının  respublikada 

ərzaq  vergisi  əvəzinə  "çanaq"  adlanan  natural  toplantı  tətbiq  etmək  haqqında 

qərar qəbul etməsi 

 

1921, 19  may  -  I  Ümu ma zərbaycan  Sovetlər  qurultayında Azərbaycan 

SSR Konstitusiyasının qəbul edilməsi 

 

1921,  2  iyul  -  Azərbaycan  SSR,  Gürcüstan  SSR  və  Ermənistan  SSR 

arasında xarici ticarət orqanların ı birləĢdirmək haqqında saziĢ bağlanması 

 

1921,  iyul  -  Azərbaycan  SSR  XKS-nin  Ba kıda  b irinci  kiĢi  pedaqoji 

institutunun yaradılması haqqında dekreti  

1921, 26 avqust - Azərbaycan SSR XKS-nin  Konservatoriyanın təĢkili 

haqqında dekreti  

 1921,  sentyabr  -  Azərb.  K(b)P  M K  və  Azə rb.  SSR  XKS-nin  

Azneftko mun müstəqil A zərneft trestinə çevrilməsi haqqında qərar qəbul etməsi 

 383 

 

1921,  13  oktyabr-  Qars  Ģəhərində  RSFSR-in  iĢtira kı  ilə  A zərbaycan, 

Ermənistan  və  Gürcüstan  Sovet  Sosialist  Respublika ları  ilə  Türkiyə  arasında 

müqavilə imzalan ması 

 

1921,  16  ok tyabr  -  Azərbaycan  Mərkəzi  Ġcra iyyə  Komitəsinin  

Azərbaycan Dövlət Bankının təĢkili haqqında dekreti  

1921, 3 noyabr -  RK(b)P MK  Qafqaz bürosu plenumunun Azərbaycan 

Ermənistan və Gürcüstan SSR-lər arasında federativ ittifaq bağlanması haqqında 

qətnamə qəbul etməsi 

 

1921, 13 noyabr - Bakıda Azərbaycan "Azad tənqid və təbliğ" teatrının 

açılması 

 

1921, 29 noyabr - RK(b)P Siyasi Bürosunun Zaqafqaziya respublika ları 

federativ ittifaqın ın yaradılması haqqında qətnaməsi  

1921,  noyabr  -  Azərbaycan  Dövlət  Teatnnda  S.S.A xundovun  "Laçın  

yuvası" pyesi tamaĢaya qoyulmuĢdur 

 

1921, noyabr -  Ba kıda Ali qadın pedoqoji institutunun açılması 

 

1921,  17  yanvar  -  Azərbaycan  Dövlət  Dra m  Teatrın ın  təntənəli  aç ılıĢ 

gecəsi.  Xalq  Maarif  Ko missarı  D.Bünyadzadə  və  teatrın  keçmiĢ  sahibi 

H.Z.Tağıyevin həmin gecədə iĢtirakı 

 

1922, 25 yanvar  - Na xçıvan MSSR-in I Sovetlər qurultayın ın açılması  

1922, 27 yanvar -  Azərbaycan Ko mmun ist (b) Pa rtiyasının IV qurultayı 

 

1922,  18-22  fevral  -  Zaqafqa ziya  Ko mmunist  təĢkilat larının  Tiflisdə 

keçirilən I qurultayı. RK(b)P Zaqafqaziya Ölkə Ko mitəsinin yarad ılması 

 

1922,  22  fevral  -  Azərb.  SSR  XKS-n in  dövlət  dəyirmanla rını, 

ipəkəyirmə və pamb ıq emalı zavodların ı icarəyə vermək haqqında dekreti 

 

1922,  12  mart  -  Zaqafqaziya  Sovet  Sosialist  Respublika ları  Federat iv 

Ġttifaqın ın (ZSSRFĠ) təĢkili 

 384 

 

1922,  17  mart  -  Dövlət  Dram  teatrında  N.Və zirovun  "KeçmiĢdə 

qaçaqlar" faciəsinin ilk tamaĢası 

 

1922, 27 mart-2 aprel - RK(b)P-nin XI qurultayı 

 

1922, 10 aprel-19 may - Genuya (Ġta liya) konfransı 

 

1922,  13  aprel  -  Azərbaycan  SSR  XKS-nin  ərzaq  vergisi  haqqında 

dekreti 

1922, aprel - Dövlət  Dra m Teatrında C.Mə mmədquluzadənin "Anamın  

kitabı" pyesinin ilk tamaĢası 

 

1922,  28  aprel  -  V.Ġ.Lenin in  Sura xanı  neft  mədənlərində  yanğının 

söndürülməsində  qəhrəmanlıq  və  fədakarlıq  göstərmiĢ  fəhlə  və  mühəndislərə 

təbrik teleqramı göndərməsi 

 

1922, 28 aprel-3 may -  II Ümu ma zə rbaycan Sovetlər qurultayı 

 

1922,  3  may  -  Ümu ma zə rbaycan  Sovetler  qurultayında  ərzaq  verg isi  

haqqında dekretin təsdiq edilməsi 

 

1922, 9  may  -  Dövlət  Dram  Teatrında  C.Cabbarlının  "Aydın"  pyesinin 

ilk tamaĢası 

 

1922, 24 may -  Ba la xanı-Sura xanı rayonunda ilk  Sovet neft  mədəninin  

təntənəli açılıĢı 

 

1922, 26 may -Ba kıda Zaqafqa ziya qadın larının  I qurultayı keç irilmiĢdir 

 

1922, 15 iyun- 19 iyul -  Haaqa konfransı 

 

1922, 15 iyun -  "Bakinski  raboçi" qəzetində N.Nərimanovun "Bir neçə  

yoldaĢlara cavab" məqaləsi çap olun muĢdu 

 

1922, 2 iyul  -  A zərbaycan  SSR  MĠK  yanında  Yeni  Türk  Əlifbası 

Ko mitəsinin (YTƏK) təĢkili 

 

1922,  avqust  -  Məhərrəmlik  təziyələ rin in  qadağan  edilməsinə  qarĢı 

N.Nərimanovun açıq çıxıĢı 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə