Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə186/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   182   183   184   185   186   187   188   189   ...   223

385 

 

 1922, 14 sentyabr -  RSFSR-in Ġrandakı səlahiyyətli nümayəndəsi bütün 

Ġran  tacirlərinə  mü raciət  edərək  bildirir  ki,  "Sentyabrın  15-də  Bakı  Ģəhərində 

yarmarka açılacaq... " Tacirlərin yarmarkaya gəlməsi sərbəstdir və Xarici Ticarət 

orqanların ın ica zəsi o lmadan həyata keçirilir  

 

1922, 15 sentyabr-  Birinci Ba kı Yarma rkası təntənəli Ģəkildə açılmıĢdır  

 

1922, 21 sentyabr -  Mətni latın əlifbası ila yığılan "Yen i yol" qəzetinin  

nəĢrə baĢlaması 

 

1922, 20 oktyabr  Azərbaycan SSR MĠK-in lat ın əlifbasının əski ə lifba  

ilə bərabər hüquqa malik o lması haqqında dekreti 

 

1922,  oktyabr  -  Azərb.  SSR  M ĠK-nin  ərzaq  vergisi  toplan masının  

müvəffəqiyyətlə  baĢa  çatdırılması  münasibətilə  A zərbaycanın  zəhmətkeĢ 

kəndlilərinə xüsusi müraciətlə təĢəkkür etməsi 

 

1922, 1-4 noyabr - AK(b)P II konfransı 

 

1922,  2  noyabr  -    C.Məmmədquluzadənin  redaktorluğu  ilə  nəĢrini 

davam  etdirən  "Molla  Nəsrəddin"  satirik  jurnalın ın  Bakıda  buraxılan  ilk  sayı 

çapdan çıxmıĢdır 

 

1922, 7 noyabr   Ba kıda böyük satirik M.Ə.Sabirin abidəsinin təntənəli 

açılıĢı o lmuĢ, N.Nərimanov açılıĢda iĢtirak etmiĢ və nitq söyləmiĢdi 

 

1922, noyabr  - AK(b)P M K  xa ric i a li  məktəblə rdə təhsil alan tələbələrə  

dövlət tərəfindən maddi yardım göstərilməsi haqqında qərar qəbul etdi 

 

1922, 10-13 dek abr -  I Zaqafqa ziya Sovetlər qurultayı 

 

1922,13  dekabr  -  I  Zaqafqaziya  Sovetlər  qurultayında  ZSFSR 

Konstitusiyasının  qəbulu,  Zaqafqaziya  Sovet  Sosialist  Federativ   Ġttifaqının  

Zaqafqaziya  Sovet  Federativ  Sosialist  Respublikası  Ģəklində  yenidən  təĢkil 

edilməsi 

 

1922,  30  dekabr  -  SSRĠ  I  Sovetlar  qurultayı.  Sovet  Sosialist 

Respublikaları Ġttifaqın ın təĢkili 386 

 

 1922 - Qubada "Əxbar" qə zetinin nəĢrinə baĢlandı 

 

1922 - "Molla Nəsrəddin" jurnalının nəĢri Ba kıda bərpа edildi 

 

1923,  15  yanvar-  Azərbaycan  Kommunist  Gənc lər  Ġttifaqının  orqanı  

"Gənc iĢçi" qəzetinin nəĢrə baĢlaması 

 

1923, 15 yanvar - Zaqafqaziya MĠK-in və Zaqafqaziya XKS-nin orqanı 

"Yeni  fikir"  qəzeti  Tiflis  Ģəhərində  nəĢrə  baĢlamıĢ  və  1927-c i  il  mayın  31-dək 

buraxılmıĢdı 

 

1923, yanvar  -  "Maarif  və  mədəniyyət"  jurnalının  1-c i  nömrəsi  çapdan 

çıxmıĢdı 

1923,  fevral  -  Dövlət  Dra m  Teatrında  C.Cabbarlının  "Oqtay  Eloğlu"  

pyesinin ilk tamaĢası 

 

1923,

 

12-15 mart -  AK(b)P V qurultayı 

 

1924,


 

18 mart - Azə rbaycan XKS və MĠK-in "Azərbaycan SSR əhalisi 

içərisində savadsızlığın ləğvi haqqında" qərarı 

 

1923, 19 mart - Zaqafqaziya ko mmun ist təĢkilatın ın II qurultayı 

 

1923, 17-25 aprel    RK(b)P XII qurultayı 

 

1923, aprel -  "Ġliç  bu xtası" neft mədənin in əsasının qoyulması 

 

1923,  1  may  -  Bakı  ətrafında  (keç miĢdə  S.Ra zin,  indiki  A.Bakıxanov  

adına) yaĢayıĢ qəsəbəsinin tikintisinə baĢlanması 

 

1923,  23  may  -  Azərbaycan  Mərkəzi  Dövlət  kitab xanasının  təntənəli 

açılıĢı 

1923,  15  iyun  -  Azərbaycan  SSR  Mərkə zi  Ġcra iyyə  Komitəsi 

Plenu munun  III  sessiyasında  Azərbaycan  SSR  Torpaq  Məcəlləsinin  qəbulu   və 

təsdiq edilməsi 

 

1923, iyun - Azərbaycan Arxeolog iya Ko mitəsi təĢkil olundu 

 387 

 

1923, 6 iyul -  SSRĠ  MĠK.  2-c i  sessiyasında  SSRĠ  Konstitusiyasının 

qəbulu 

 

1923, iyul  - Dağlıq Qa rabağ Muxta r Vilayətinin təĢkili  

1923, 25 ok tyabr  -  Bakı  Rus "Tənqid-təbliğ" teatrının  Ba kı ĠĢçi Teatrı 

(BĠT)  Ģəklində  yenidən  təĢkil  edilməsi  (indiki  S. Vurğun  adına  Bakı  Rus  Dram 

Teatrı) 

 

1923, 20 oktyabr  Azərbaycan  MĠK  " Yen i  A zərbaycan  əlifbasının 

dövlət əlifbası kimi tanın ması haqqında" dekret qəbul etdi 

 

1923,  oktyabr  -  Bib iheybətdə  ilk  dərinlik  nasos  quyusunun  istismara  

buraxılması 

 

1923, 2 noyabr   Azərbaycanı 

Tədqiq  və  Tətəbbö  Cəmiyyətin in 

əsasının qoyulması 

 

1923, 6-7 noyabr -   DQM V I Sovetlər qurultayı 

 

1923,  noyabr  -  "ġərq  qadını"  (indiki  "Azərbaycan  qadını")  ad lı  ədəbi, 

ictima i, siyasi jurna lın nəĢrə baĢla ması 

 

1923, 

25 noyabr- 1 dekabr - III Ümu ma zərbaycan Sovetlər qurultayı  

 

1924,

 

19  yanvar  -  Azərb.  SSR  XKS  ən  zəruri  mallar  ola rı  neft in, 

parçanın, Ģəkərin, ĢüĢə və s. məmu latların ucu zlaĢdırılması haqqında qərarı  

1924, 21 yanvar -  V.Ġ.Len inin vəfatı 

 

1924,  26  yanvar  -  SSRĠ  II  Sovetlər  qurultayı.  Matə m  ic las ında 

N.N.Nərimanovun çıxıĢı 

 

1924, yanvar - "Qızıl qələ m"  adlı siyasi, ədəbi, elmi ju rnalın 1 -c i sayı 

çapdan çıxmıĢdı 

 

1924, 2  fevral -  SSRĠ-nin b irinci Konstitusiyasının qəbulu 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   182   183   184   185   186   187   188   189   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə