Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə187/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   183   184   185   186   187   188   189   190   ...   223

388 

 

1924,  fevral  -  L.ġmidt  adına  (indiki  Səttarxan  adına)  zavodda  ölkədə 

istehsal olunan ilk dərin lik (quyu) nasosunun buraxılması  

 

1924, 3 fevral - Ba kıda tra mvay nəqliyyatının iĢə s alın ması 

 

1924, 4 fevral  -  Gəncədə "Tənqid-təbliğ teatrı"nın yaradılması 

 

1924, 9 fevral - Naxç ıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının (Na x.  

MSSR) təĢkil edilməsi 

 

1924,  mart  -  Xalq  Maarif  Ko missarlığ ı    "Qədim  abidələ rin  qeydə 

alın ması və onların mühafizəsi" haqqında qərar qəbul etdi 

 

1924,  24 aprel  -  ZSFSR  MĠK  və  XKS-nin  Zaqafqa ziyada  vahid  kənd 

təsərrüfatı vergisi haqqında dekreti 

 

1924, 5-9 may - AK(b)P VI qurultayı 

 

1924,  13-15  may  -  Zaqafqaziyada  kommun ist  təĢkilat larının  III 

qurultayı 

 

1924, 23-31 may - RK(b)P XIII qurultayı 

 

1924,  mayın  axırı  -  S.Yesenin  Bakıya  gəlmiĢ  və  1925-ci  ilin  

ortalarınadək burada yaĢamıĢdı 

 

1924,  17  iyul  -  "Rədd  olsun  savadsızlıq"  cə miyyəti  Ģöbəsinin 

Azərbaycanda təĢkili 

 

1924,  sentyabr  -  Bakıda  Ümu ma zərbaycan  diyarĢünaslıq  qurultayı 

keçirilmiĢdi 

 

1924,  2  ok tyabr  -  Azərbaycanda  fəhlə    və  kəndli    mü xb irlərin  birinc i 

qurultayı 

 

1924, 6 ok tyabr -  Azərbaycan kənd təsərrüfatı kooperasiyası ittifaq ının  

"Göybirliyi"nin təĢkili 

 389 

 

1925, 5  fevral  -  Azərbaycan  SSR  XKS-nin  Ba kıda  Azərbaycan  Dövlət 

Kitab Palatası yaradılması barədə qərarı 

 

1925, 10-16 mart - IV Ümu mazə rbaycan Sovetlər qurultayı 

 

1925, 19 mart - N.N.Nərimanovun Moskvada vəfatı 

 

1925, 10-14 aprel -  III Zaqafqa ziya Sovetlər qurultayı 

 

1925, aprel - SSRĠ  Xa lq Hə rbi-dəniz  ko missarı M.V.Frunzen in  Bakıya  

səfəri və Qızıl ordunun milli hərb i hissələrin in döyüĢ hazırlığı ilə tanıĢ olması 

 

1925, 25 may-1 iyun - Müəllimlə rin  I Ümu ma zə rbaycan qurultayı  

 

1925, may  "Maarif  iĢçisi"  adlı  aylıq  siyasi,  ictima i,  edəbi,  pedaqoji  

jurnalın 1 -ci sayı çapdan çıxmıĢdı 

 

1925, 1 iyun - Azərb. SSR MĠK  Rəyasət Heyətinin fərman ı ilə  16 nəfə r 

qabaqcıl  Bakı  neftçisinin  -  fəhlə  və  mühəndisin  Azərbaycan  SSR-in  Qırmızı 

Əmək Bayrağı o rdeni ilə təltif edilməsi 

 

1925, 30 noyabr -    4dek abr AK(b)P VII quru ltayı 

 

1925, 5-9 dek abr -  Zaqafqa ziya ko mmunist təĢkilat larının  IV qurultayı 

 

1925,

 

18-31 dekabr - ÜĠK(b)P XIV qurultayı  

 

1926,

 

3  fevral  -  Azərbaycan  SSR-in  sənayeləĢdirilməsi  ü zrə  ko missiya 

yaradılması  

1926, 17-24  fevral -  V.Mayakovskinin Bakıya səfəri   

 

1926, 25  fevral - 5 mart -  Ba kıda I Ümu mittifaq türkolo ji qurultayı   

 

1926,  16  mart  -  "Pamb ıqbirliyi"nin  ("Pa mb ıq  kooperasiyası  ittifaq ı") 

təsis edilməsi 

 

1926, 6 iyul -  Bakını  Ba la xanı-Sabunçu rayonu ilə birləĢdirən, SSRĠ-də  

birinci elektrik dəmir yolunun təntənəli açılıĢı 
390 

 

 1926, 9 iyul  - Gö rkə mli ya zıç ı-dra maturq N. Vəzirovun vəfatı 

 

1926,  iyul    -  Ba kıda  "Ko msomol"  adlı  aylıq  ədəbi,  siyasi  və  e lmi 

jurnalın 1 -c i sayı çapdan çıxmıĢdı 

 

1926, iyul - Tiflisdə Azərbaycan dilində "Dan ulduzu" adlı ay lıq  ədəbi-

ictimai jurnalın 1-ci sayı çapdan çıxmıĢdı 

 

1926, 6 noyabr -  Efirdə  ilk dəfə "DanıĢır  Ba kı" sözlərinin səslənməsi  -

Azərbaycanda müntəzəm radio veriliĢlərinə baĢlan ması 

 

1926,  15  noyabr  -  Dövlət  Dra m  Teatrında  H.Cavid in  "Topal  Teymur"  

dramının ilk ta maĢası 

 

1927,  3-4  fevral  -  Moskvada  Türk  xa lqla rın ın  mədəniyyət  və 

incəsənətinin öyrənilməsinə həsr olunmuĢ Ümu mittifaq müĢavirəsi keçirildi 

 

1927, 18 mart – V  Ümu ma zərbaycan Sovetlər qurultayı 

 

1927, 5-9 aprel -  IV Zaqafqaziya Sovetlər qurultayı 

 

1927,  aprel  -  Ə.Əzimzadəyə  Azərbaycanın  xa lq  rəssamı  fə xri  ad ı 

verilmiĢdi 

 

1927,  may  -  Yeni  türk  ə lifbasının  Ümu mittifaq  mə rkə zi  ko mitəsi  təsis 

edilmiĢdi 

 

1927, 12-18  noyabr - AK(b)P VIII qurultayı 

 

1927, 21-26  noyabr  -  Zaqafqaziya  ko mmunist  təĢkilatla rın ın    V 

qurultayı 

 

1927,2-19 dek abr -  ÜĠK(b )P XV qurultayı 

 

1927, 

8-14 dek abr -  V.Mayakovskin in Ba kıda olması 

 

1928,

 

13-16  yanvar  -  Azərbaycan  proletar  yazıçılarının    I  qurultayı. 

Azərbaycan proletar yazıçıları Assosiasiyasının yaranması 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   183   184   185   186   187   188   189   190   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə