Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə189/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   185   186   187   188   189   190   191   192   ...   223

395 

 

 1936, sentyabrın axırları - Nu xa (ġəki) Dövlət Dram Teatrın ın açılıĢı  

 

1936, 17 noyabr - Azərbaycan SSR IX Fövqəladə Sovetlər qurultayının  

açılıĢı 

1936,

 

25  noyabr-5  dek abr    SSRĠ  VIII  Fövqəladə  Sovetlər  qurultayı. 

SSRĠ-nin yeni Konstitusiyasının qəbulu  

1937,

 

10-14 mart - Azə rbaycan SSR IX Fövqəladə Sovetlər qurultayın ın  

iĢini davam etdirməsi  

1937,  14  mart  -  A zərbaycan  IX  Fövqəladə  Sovetlər  qurultayında 

Azərbaycan SSR-in yeni Konstitusiyasının qəbulu 

 

193 7, 30 aprel -  M.F.A xundov  adına  Azərbaycan  Dövlət  Opera  və 

Ba let Teatrında Üzey ir Hac ıbəyovun "Koroğlu" operasının ilk ta maĢası 

 

1937, 3-9 iyun - AK(b)P XIII quru ltayı 

 

1937, 28 iyul - Bəstəkar M.Maqo mayevin vəfatı 

 

1937, 17 sentyabr - Na xç ıvan MSSR-in yeni Konstitusiyasının qəbulu 

 

1937, 

12 dek abr - SSRĠ A li Sovetinə seçkilər 

 

1938,

 

12 yanvar - SSRĠ A li Sovetinin I sessiyası 

 

1938, 

19-25 

fevral- 

Neft 


sənayesi  qabaqcıllarının  Bakıda  

Ümu mittifaq müĢavirəsi 

 

1938,  fevral    -      A zərbaycan  SSR  MĠK-in  sessiyasında  Azərbaycan 

SSR Ali Sovetinə seçkilər haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi 

 

1938,  fevral  -Naxç ıvan  MSSR  MĠK-in    IX  sessiyasında  Naxç ıvan 

MSSR-in Ali Sovetinə seçkilə r haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi 

 

1938, 11-14 mart - A zərbaycan aĢıqların ın II qurultayı 

 396 

 

1938,  5-14  aprel  -  Moskvada  Azərbaycan  incəsənətinin  birinci 

dekadası 

1938, 17 aprel - SSRĠ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərman ı ilə Üzey ir  

Hacıbəyova,  ġövkət  Məmmədovaya  və  Bülbül  Məmmədova  SSRĠ  Xalq  artisti 

fəxri adı verilmiĢdi 

 

1938, 7-14 iyun - AK(b)P XIV qurultayı 

 

1938, 24 iyun - Azərbaycan SSR AH Sovetinə seçkilər  

 

1938,  24-27  iyul  -  Na xçıvan  MSSR  A li  Sovetinin  b irınci  çağırıĢ 

sessiyası 

1938,  15  avqust  -    Azərbaycan  SSR  XKS-nin  və  Azə rbaycan  K(b)P  

MK-nın  Azərbaycan  SSR-də  sitrus    bitkilə ri  təsərrüfatlarının  inkiĢafı  ü zrə  

tədbirlər haqqında qərarı 

 

1938,  5  oktyabr  -    M.Əzizbəyov  adına  Azərbaycan  Dövlət  Dra m  

Teatrında S.Vu rğunun "Vaqif ‖ dramın ın ilk tamaĢası 

 

1938,  27  dekabr  -    SSRĠ  A li  Soveti  Rəyasət  Heyətinin  Sosia list  

Əməyi Qəhrəmanı fəxri adını təsis etmək  barədə fərmanı 

 

1939,  17  sentyabr  -  Qızıl  ordu  hissələrin in  Qərb i  Be lorusiyaya  daxil 

olması 

1939, 1 noyabr - Qərb i Ukraynanın Ukrayna SSR-ə birləĢdirilməsi 

 

1939,  2  noyabr  -  Qərb i  Be lorusiyanın  Be lorusiya  SSR-ə  yenidən 

birləĢdirilməsi 

 

1939, 30  noyabr, 1940,12 mart – Sovet-Finlandiya müharibəsi  

 

1939,  29  dek abr  -  Azərbaycan  SSR  yerli  zəh mətkeĢ  deputatları 

sovetlərinə seçkilər 

 

1939,  dek abr  -  Bakıda  Krasin  adına  elekt rik  stansiyasının  yenidən 

qurulması iĢlə rin in baĢa çatdırılması 

 

1940,  1  yanvar  -  Azə rbaycan  yazısının  rus  qrafikası  əsasında  yeni 

əlifbaya keçilməsi 
397 

 

 1940, 24 yanvar - Azərbaycan Dövlət Rus Dra m Teatrında S.Vurğunun 

"Vaqif‖ dra mın ın ilk ta maĢası 

 

1940, 28 yanvar -  ÜĠK(b)P MK və SSRĠ  XKS-nin "Azərbaycan SSR- 

də  neftin  çıxarılması  və  e ma lın ın  artırılması  üçün  əsash  tədbirlə r  haqqında" 

qərarı 

1940, 12-16 mart  - A K(b)P XVI qurultayı 

 

1940,  aprel  -  Respublika  xalq  ö zfəa liyyət  sənəti  olimp iadasının  

keçirilməsi 

 

1940, 6 may - Sa mu r-Dəvəçi kanalının I növbəsinin açılıĢı 

 

1940, 15-23 may  - Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı ongünlüyü 

 

1940,  26 iyun  -  SSRĠ  Ali  Soveti  Rəyasət  Heyətinin  "Səkkiz  saatlıq  iĢ  

gününə,  yeddi  günlük  iĢ  həftəsinə  keçid,  idarə  və  müəssisələrdən  fəhlə  və 

qulluqçuların ö zbaĢına getmələrinin qadağan edilməsi haqqında" fərman ı 

 

1940, 2 avqust - Moldoviya SSR-in təĢkili 

 

1940,  3-6  avqust  -  SSRĠ  Ali  Sovetinin  Litva,  Latviya  və  Estoniya 

Respublikalarının SSRĠ-nin tərkibinə qəbul edilməsi haqqında qərarı 

 

1940,  2  ok tyabr  -  SSRĠ  Ali  Soveti  Rəyasət  heyətinin  "Dövlət  ə mə k 

ehtiyatları haqqında" fərman ı 

 

1940,  2  oktyabr  -  SSRĠ  XKS-nin  "ġəhər  və  kolxo z  gənclərin in  sənət 

məktəblərinə,  dəmiryol  məktəblərinə  və  fabrik-zavod  Ģagirdliyi  məktəblərinə 

çağırılması haqqında" qərarı 

 

1940,  oktyabr  -  Azərbaycan  neftçilərin in  SSRĠ  neft  sənayesi  iĢçilərinə  

müraciəti. Müraciət olunanlar neft çıxarılması və emalın ı daha da artırmaq üçün 

sosialist yarıĢına qoĢulmağa çağrılır 

 

1940,  23-25  ok tyabr  -  Azərbaycan  Rəssamlar  Ġttifaq ının  birinc i  təsis 

qurultayı 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   185   186   187   188   189   190   191   192   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə