Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə190/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   186   187   188   189   190   191   192   193   ...   223

398 

 

1940,  24  dekabr  -  ÜĠK(b )P  MK  və  SSRĠ  XKS-nin  "Ba kı  rayonunda 

neftin  çıxarılması  və  emalının  in kiĢaf  etdirilməsi  və  maddi  texn iki  bazasının  

möhkəmləndirilməsi haqqında" qərarı 

 

1940    -    M.F.A xundov  adına  Azərbaycan  Dövlət  Opera  və  Balet  

Teatrında bəstəkar Ə.Bədəlbəylin in "Qız qalası" -  ilk  milli A zərbaycan baletinin  

tamaĢası 

 

1941,  fevral  -  Sumqayıt  Ġstilik  Elekt rik  Mərkəzin in  (TES)  istisma ra  

verilməsi 

 

1941, 15-20 fevral  -  ÜĠK(b)P XVIII Ümu mitt ifaq konfransı 

 

1941,  15  mart  -  Üzeyir  Hacıbəyovun  "Koroğlu"    operası    və    Sə məd  

Vu rğunun "Vaqif‖  pyesi Dövlət mü kafatına layiq görülmüĢdü 

 

1941, 28 may - Azərbaycan neftçilərinin ölkənin neft sənayesi iĢçilərinə  

Ümu mittifaq sosialist yarıĢın ı inkiĢaf etdirməyə qoĢulmaq çağırıĢı ilə müraciəti 

 

1941,  18  iyun  -  Almaniya  ilə  Türkiyə  arasında  dostluq  və  hücum 

etməmək haqqında müqavilə bağlan ması 

 

1941,  22  iyun  -  Hitler  Alman iyasının  hücum  et mə mə k  haqqında 

müqaviləni  xaincəsinə  pozaraq  Sovet  Ġttifaq ı  ü zərinə  qəflətən  hücumu.  Sovet 

Ġttifaqı xalqların ın faĢist iĢğalçılarına qarĢı Böyük Vətən müharibəsinə baĢlaması 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


399 

 

MƏNBƏLƏR  

I FƏSĠL 

 

1. Газе та "Извес тия ВРК Азербайджанс кой ССР", 29 апреля 1920 г.,  №1. 

2.  Azə rbaycan  Respublikası  Dövlət  Arxivi  (bundan  sonra  -  ARDA),  f. 

410, s. l,i. 78, v. 2. 

3.

 Газета "Известия ВРК...", 30 апреля 1920 г., № 2. 

4.

 Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Siyasi  Partiyalar  və  Ġctimai 

Hərəkatlar  Arxiv i  (bundan  sonra  -  ARDSPĠHA),  f.  1,  s.  125,  xr.  6,v.  1;  газета 

"Известия ВРК...", 30 апреля 1920 г., №2. 

5.V.Ġ.Lenin. Əsərlə rin in ta m küllüyyatı (bundan sonra - ƏTK), 41-c i c, 

səh. 128. 

6.  Rusiya  Federasiyası  Prezidentinin  Arxivi  (bundan  sonra  -  RFPA),  f. 

85, s. 13, i. 12, v. 1-5. 

7.

 V.Ġ.Lenin. ƏTK40-cı c, səh. 356. 

8.

 РФПА, ф. 85, он. 13, ед. хр . 12, лл. 1-5. 

9.

 "Kommun ist" qəzeti, 23 may 1920-ci il, №18. 

10.


 

Газета "Известия ВРК...", 30 апреля 1920 г., №2.  

11.

 

Yenə orada. 12.

 

Н.Нариманов.  Избранные  произведения.  Т.  2,  Баку,  1989,  стр.  483. 

13.


 

Декреты Азревкома (1920-1921 гг.). Сб. документов. Баку, 1988,  

стр. 128-129, 198. 

14.


 

Yenə orada, səh. 373. 

15.

 

ARDA,  f.  410,  s.  1,  i.  69,  v.  91;  sitata  bax:  Н.Нариманов. Избранные произведения. Т. 2, Баку, 1989, стр. 373.  

16.


 

Газета "Известия ВРК...", 29 апреля 1920 г., №1.  

17.

 

Адрес-календарь  Азербайджанской  Республики  на  1920  год.  Баку, 1920, стр. 51. 

18.


 

Декреты Азревкома, стр. 16. 

19.

 

Газета "Известия ВРК...", 4 мая 1920 г., № 4. 20.

 

Декреты Азревкома, стр. 56. 21.

 

"Kommun ist" qəzeti, 16 may 1920-ci il, №13. 22.

 

Yenə orada, 18 may 1920-ci il, №10. 23.

 

Сборник  узаконений  Рабоче-крестьянского  правительства Азерб. ССР, 1920, №1, стр. 5. 

24.


 

"Kommun ist" qəzeti, 13 iyun 1920-ci il, №35. 
400 

 

25. 

Rusiya Dövlət Hərbi Arxiv i (bundan sonra - RDHA), f. 195, s. 4,  i. 

422 v. 64. 

26.


 

Декреты Азревкома, стр. 115. 

27.

 

RDHA, A rm. f. 28846, s. 4, i. 2, v. 64. 28.

 

Декреты Азревкома, стр. 14-15. 29.

 

Yenə orada, səh. 179. 30.

 

Резолюции 11-го съезда АКП, стр. 15. 31.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 36, v. 3-4. 32.

 

Yenə orada. 33.

 

Yenə orada, f. 1, s. 74, i. 122, v. 11. 34.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 52-ci c, səh. 132-133. 35.

 

Yenə orada, 42-ci c, səh. 50. 36.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 121, v. 68-69. 37.

 

Yenə orada, v. 72. 38.

 

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Tarix  Arxiv i    (bundan  sonra  - ARDTA), f. 410, s. 1, i. 48, v. 17; f. 10, s. 1, i. 48, v. 1. 

39.


 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 120, v. 100. 

40.

 

Yenə orada, i. 123, v. 6. 41.

 

"Kommun ist" qəzeti, 14 yanvar 1921-ci il, №11. 42.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 39, v. 54. 43.

 

"Kommun ist" qəzeti, 22 may 1920-ci il, №17. 44.

 

Yenə orada, 23 may 1920-ci il, №18, 45.

 

ARDSPĠHA, Nərimanov f., v. 8. 46.

 

Yenə orada, v. 7 və 8. 47.

 

Yenə orada. 48.

 

Декреты Азревкома, стр. 196, 442. 49.

 

RFPA, f. 85, s. 13, i. 100, v. 5. 50.

 

ARDSPĠHA, Nərimanov f., i. 32, v. 43-44. 51.

 

Резолюции П-го съезда А КП, стр. 11. 52.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 125, i. 107, v. 96. 53.

 

Журнала "Труд", 1927, №14, стр. 39.  

 

  

 

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   186   187   188   189   190   191   192   193   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə