Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə193/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   189   190   191   192   193   194   195   196   ...   223

407 

 

Hərəkatlar Arxivi, f. 1, s. 5, i. 39, v. 69. 25.

 

Yenə orada, f. 2, s. 5, i. 124, v. 105. 26.

 

Краткий  информационный  отчет  о  деятельности  АзЧК,  май,  1921 - май, 1922, с тр. 44-47. 

27.


 

Yenə orada. 

28.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 5, i. 129, v. 90-100. 29.

 

Yenə orada. 30.

 

Д.В.Гусев, Х.А.Ерицян. 

От 


соглашательства 

к 

контрреволюции. М., 1968, стр. 262. 31.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 5, i. 129, v. 87. 32.

 

Дж.Б.Гулиев. Борьба 

коммунистической 

партии 

за 


осуществление  Ленинской  национальной  политики  в  Азербайджане.  Баку, 

1970, стр. 576. 

33.

 

D.H.Qüdrətov. Birinci beĢillikdə Azərbaycanda sovxoz quruculuğu (1928-1932-ci illər). Ba kı, 1962, səh. 30. 

34.


 

Yenə orada. 

35.

 

Экономический вестник Азербайджана, 1922, № 16, стр. 16-18. 36.

 

Отчет  о  деятельности  правительства  республики IV 

Всеазербайджанскому съезду Советов. Баку, 1924, стр. 290.  

37.

 

Ən Yen i Tarixin Sənədləri Saxlanılan və Öyrənilən Rusiya Mərkəzi (bundan sonra - ƏYTSSÖRM), f. XKS, protokol № 8. 

38.


 

Ленинский сборник, XX, стр. 147-148. 

39.

 

В.И.Ленин об Азербайджане. Баку, 1970, стр. 204-205. 40.

 

КПСС в резолюциях... Т. 1, стр. 566, 41.

 

В.И.Ленин об Азербайджане, стр. 218. 42.

 

Газета "Бакинский рабочий", 25 октября 1921 г. 43.

 

ARDSPĠHA, f 2, s. 22, i. 89, v,. 12. 44.

 

ARDA, f. 130, s. 1, i. 711, v. 20. 45.

 

Собрание узаконений правительства Азерб. ССР за 1921 г., стр. 224. 

46.


 

ARDA, f. 139, s.  1,  i.  85, v. 36;  i. 86, v.  1;  Сборник узаконений 

правительства Азерб. ССР за 1922 г., стр. 164. 

47.


 

ARDA, f. 130, s. l, i. 764, v. 1-2. 

48.

 

Все Закавказье за 1923 г. Баку, 1923, стр. 102-103. 49.

 

Г.Султанов.  Краткий  очерк  развития  некоторых  о траслей промышленности  Азербайджана.  Баку,  1923,  стр.  34;  Все  Закавказье  за 

1923 г., стр. 102-103; A RDA, f. 796, s. 3, i. 713, v. 63-64. 

50.

 

"Kommun ist" qəzeti, 23 iyul 1921-ci il. 51.

 

Газета "Бакинский рабочий", 13 мая 1921 г.  
408 

 

52. 

Yenə orada, 4 oktyabr 1921-ci il. 

53.

 

Yenə orada, 3 oktyabr 1921-ci il. 54.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 28, i. 504, v. 150-151. 55.

 

Газета "Бакинский рабочий", 13 апреля 1922 г. 56.

 

Резолюции  и  постановления  съездов  Советов  Азерб.  ССР 1921-1937 гг. Ба ку, 1961, стр 23.  

57.


 

Экономический вестник Азербайджана, 1923, № 9, стр. 6. 

58.

 

Газета "Бакинский рабочий", 30 марта 1922 г.  59.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 28, i. 508, v. 9. 60.

 

IX  Общебакинс кая  конференция  АКП(б).  Стенограф,  отче т. Баку, 1922, стр. 53. 

61.


 

Народное хозяйство. Баку, 1921, №4-5 (13-14), стр. 101-104. 

62.

 

"Kommun ist" qəzeti, 27 iyun 1921 -ci il. 63.

 

ARDA, f. 194, s. 3, i. 305, v. 1-2. 64.

 

Yenə orada. 65.

 

Yenə orada, f. 194, s. 3, i. 91, v. 21.     . 66.

 

Yenə orada. 67.

 

Азербайджанская кооперация, 1923, №3 (20), стр. 11.  68.

 

ARDA, f. 1114, s. 2, i. 698, v. 7, 13. 69.

 

Газета "Бакинский рабочий", 14 июля 1921 г.  70.

 

ARDA, f. 194, s. 3, i. 91, v. 1. 71.

 

А.Балтин. Предварительные 

итоги. 


В 

журнале 


"Азербайджанская кооперация", 1922, №1 (5), стр. 2-3. 

72.


 

Газета "Бакинский рабочий", 14 июля 1921 г.  

73.

 

Yenə orada, 12 iyun 1921-ci il. 74.

 

Yenə orada. 75.

 

Yenə orada. 76.

 

Из  итогов  1-й  сессии  Совета  "Азсоюза".  Газета  "Бакинский рабочий", 22 февраля 1921 г. 

77.


 

ARDA, f. 61, s. 1, i. 736, v. 98. 

78.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 53-cü с, səh. 10. 79.

 

ARDA, f. 61, s. 1, i. 9, v. 2. 80.

 

II  конференция  Азербайджанской  компартии  (большевиков) Стеногр. о тчет. Баку, 1922, стр. 76-81. 

81.


 

Rusiya  Federasiyasının  Dövlət  Arxiv i  (bundan  sonra  -  RFD  A),  f. 

242» s. 57, i. 317, v. 9. 

'      


82.

 

Киров в борьбе за нефть, стр. 120-121. 83.

 

Г.Султанов. Некоторые 

экономические 

ито ги. 

Газета 


"Бакинский рабочий", 7 ноября 1922 г.  


409 

 

84. 

Газета "Бакинский рабочий", 10 марта 1922 г.  

85.

 

А.К.Дильбазов. Формирование 

социалистической 

промышленности Азербайджана. М., 1976, стр. 64. 

86.


 

Ф.Шабанов. Развитие советской государственности в Азербайд-

жане. М., 1959, стр. 51. 

87.


 

Yenə orada. 

88.

 

Nəriman  Nərimanov.  Ucqarla rda  inqilabımızın  tarixinə  dair (Ġ.V.Stalinə məktub). Bakı, 1992. 

89.


 

Yenə orada, səh. 39. 

90.

 

Yenə orada, səh. 36. 91.

 

Нариман    Нариманов.    Избранные  статьи,  речи,  письма.    Баку, 1988, стр. 93-91. 

92.


 

Nəriman  Nərimanov.  Ucqarlarda  inqilabımızın  tarixinə  dair  

(Ġ.V.Stalinə məktub). Bakı, 1992, səh. 62-63. 

93.


 

ARDA, f. 52, s.l, i. 270, v. 21, 24. 

94.

 

Отчет ЦК А КП (б) VI съезду АКП (б). Баку, 1924, стр. 5. 95.

 

ARDA, f. 411, s. l, i. 25, v. 2. 96.

 

Yenə orada, i. 121, v. 1. 97.

 

Газета "Бакинский рабочий", 10 апреля 1924 г.  98.

 

А.И.Халилов.  Трудящиеся  Азербайджана  в  борьбе  за осуществление кооперативно го плана В.И.Ленина. Баку, 1970, стр. 122.  

99.


 

Стеногр. о тчет IV съезда Советов Азербайджана, стр. 28. 

100.

 

Yenə orada, səh. 29. 101.

 

Достижения  Советско го  Азербайджана  за  40  лет  в  цифрах. Стат. сб., Баку, 1960, стр. 343. 

102.


 

Отчетные материалы к съезду АКП (б), стр. 66.  

103.

 

Газета "Бакинский рабочий", 10 мая 1925 г.  104.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 5, i. 133, v. 50. 105.

 

Газета "Заря Восто ка", 4 апреля 1924 г. 106.

 

ARDA, f. 1114, s. 2, i. 1178, v. 8-9. 107.

 

Yenə orada, f. 411, s. 4, i. 279, v. 45-46. 108.

 

Yenə orada. 109.

 

Газета "Бакинский рабочий", 25 октября, 3 ноября 1921 г.  110.

 

Братское  со дружество  союзных  республик  в  развитии народного хозяйства СССР. 1917-1971 гг. М., 1973, стр. 116. 

111. VII Общебакинская конференция АК(б)П. Баку, 1922, с тр. 8-9. 

112.

 

 К.А.Гусейнов, М.И.Найде ль. Очерки ис тории профдвижения в дзербайджане. Баку, 1966, стр. 191. 

113.


 

Ən  Yeni  Tarixin  Sənədləri  Saxlanılan  və  öyrənilən  Rusiya 

Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   189   190   191   192   193   194   195   196   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə