Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə196/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   ...   223

416 

 

279. 

Yenə orada, səh. 6. 

280.

 

Yenə orada, səh. 21-22. 281.

 

Г.Мусабеков. Избранные статьи и речи. Т. 1, стр. 106.  282.

 

ЭМТА, ф. 63, оп 1, д. 864, лл. 11-15. 283.

 

Социально-экономический сборник 

"Закавказье".   

Тифлис,1923, стр. 320-321. 

284.


 

Газета "Заря Восто ка", 23 июня 1925 г. 

285.

 

Стат. отчет  3-й сессии Зак.  ЦИКа  Ш-го созыва. Гянджа, 1926, стр.  

286.


 

286.Yenə orada. 

287.

 

Закавказье. Стат. сб., стр. 326. 288.

 

Газета "Бакинский рабочий", 28 января 1925 г.  289.

 

Yenə orada. 290.

 

Yenə orada, 21 iyul 1925-ci il. 291.

 

Частный капитал в народном хозяйстве СССР, стр. 221-225. 292.

 

Собрание  узаконений  Азербайджанской  ССР  за  1922  г.,  стр. 165. 

293.


 

Газета "Бакинский рабочий", 26 июля 1925 г. СУ Азерб. ССР.  

1922, стр. 36. 

294.Отчет правите льства III съезду  Сове тов Азербайджана за 1922-

1923 гг., стр. 272. 

295.


 

Отчет о  деятельности правительства IV съезду  Советов Азер-

байджана. Баку, 1925, стр. 141. 

296.


 

Газета "Бакинский рабочий", 26 июля 1925 г.  

297.

 

Yenə orada, 11 may 1925-ci il. 298.

 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., səh. 337. 299.

 

Yenə orada. 300.

 

ARDA, f. 746, s. 2, i. 84, v. 13. 301.

 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., səh. 338. 302.

 

Yenə orada, səh. 323. 303.

 

Г.Мусабеков. Избранные статьи и речи. Т. 1, стр. 106.  304.

 

Azərbaycan tarixi, III с, I п., səh. 323. 305.

 

Обзор деятельности правительства за 1925-1926 гг., стр. 214. 306.

 

Azərbaycan tarixi, III с, I h., səh. 338. 307.

 

Достижения  Советского  Азербайджана  за  40  лет  в  ц  ифрах.  Стат. сб., стр. 33. 

308.


 

VII съезд А КП(б). Стеног. о тчет, стр. 244.  

309.

 

20  лет  Азербайджанской  Советской  Социалистической Республики. Стат. сб., стр. 7. 


417 

 

310. 

С.М.Киров. В борьбе за нефть, стр. 174.  

311.

 

Обзор  Азербайджанской  нефтяной  промышленности  за  пять лет национализации 1920-1925 гг. Баку, 1925, стр. 34. 

312.


 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 156, v. 1, 11. 

313.

 

ARDA, f. 379, s. 16, i. 49, v. 140-141. 314.

 

ARDSPĠHA, f. 2, s. 22, i. 22, v. 1. 315.

 

Газета "Бакинский рабочий", 19, 28 августа 1924 г.  316.

 

15  лет  неф тяной  промышленности  Советско го  Азербайджана (1920-1935 гг.). Краткий с та т. справочник, с тр. 14, 63.  

317.


 

S.M.Lisiçkin. Göstərilən əsəri, səh. 71. 

318.

 

А.Амиров. Прогресс индустрии, стр. 68 70.  319.

 

Обзор  деятельности    правительства  Азербайджанской  ССР  за 1925-1926 гг., с тр. 204. 

320.


 

Н.И.Нико лаевский. 

Вопросы 

экономики 

нефтяной 

промышленности СССР. Исторический очерк. М ., 1938, стр. 70.  

321.

 

ARDA, f. 1393, s. l, i. 658, v. 436. 322.

 

С.Р.Асланов.  В  борьбе  за  Ленинский  план  индустриализации, Баку, 1965, стр. 25. 

323.


 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 197, v. 62-73. 

324.

 

Газета "Бакинский рабочий", 12 мая 1926 г. 325.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 52, v. 106. 326.

 

Т.Кочарли. Великий подвиг, стр. 33, 35.  327.

 

Основные  показатели  народного  хозяйства  Азербайджанской ССР, Баку, 1936, стр. 27. 

328.


 

Газета "Бакинский рабочий", 1 мая 1925 г.  

329.

 

ARDA, f. 411, s. 1, i. 130, v. 1. 330.

 

А.Разутов. Фабрично-заво дская 

промышленность 

Азербайджана за 1924/25-1927/28 гг. Баку, 1929, стр. 53. 

331.


 

Газета "Заря Восто ка", 23 апреля 1925 г. 

332.

 

A.K.Dilbazov. Göstərilən əsəri, səh. 128. 333.

 

ARDSPĠHA, f. 248, s. 1, i. 2, v. 404, v. 30. 334.

 

Yenə orada, f. 1, s. 74, i. 63, v. 68. 335.

 

Отчет  правительства  IV  Всеазербайджанскому  съезду Советов, стр. 43. 

336.


 

Azərbaycan  Respublikası  Elmlэr  Akademiyası  Tarix  Ġnstitutunun 

Elmi Arxiv i (bundan sonra - AREATĠEA ), f. 1, s. 7, i. 3786, v. 6. 

337.


 

Yenə orada. 

338.

 

Газета "Заря Восто ка", 26 июля 1923 г. 339.

 

Yenə orada, 21 iyun 1923-cü il. 
418 

 

340. 

Yenə orada, 20 yanvar 1924-cü il. 

341.

 

Краткий  обзор  материалов  к  до кладу  Закавказско го правительства Зак. ЦИК VIII созыва. Тифлис, 1926, стр. 48. 

342.


 

Yenə orada. 

343.

 

Газета "Заря Восто ка", 23 января 1923 г. 344.

 

Газета "Бакинский рабочий", 15 июня 1924 г. 345.

 

Sovet  Azərbaycanının  iqtisadiyyatı  sosializmin  əsaslarının qurulması dövründə, səh. 100;  S.B.Quliyev, Q.Ə.Mədətov, A.A.Nadirov.  Sovet 

Naxçıvanı, Bakı, 1984, səh. 60. 

346.

 

20  лет  Азербайджанской  Советской  Социалистической  республики. Стат. сб., стр. 9. 

 

 IV FƏS ĠL 

 

1. 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 120, v l38. 

2.

 

Резолюции 2-го съезда А КП(б), стр. 6. 3.

 

Сборник  узаконений  рабоче-крестьянско го  правительства  Азер  байджанской ССР, 1920, №5, стр. 482-483. 

4.

 Yenə orada, səh. 483. 

5.

 "Kommun ist" qəzeti, 27 sentyabr 1920-ci il, №122. 

6.

 ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 129, v. 18. 

7.

 Yenə orada, v. 22. 

8.

 Yenə orada, f. 2, s. 22 i. 5, v. 86. 

9.

 Газета "Азербайджанская бедно та", 25 о ктября 1920 г., №77.  

10.


 

"Kommun ist" qəzeti, 26 yanvar 1921-ci il, №19. 

11.

 

Yenə orada, 1 fevral 1921-ci il, № 24. 12.

 

Резолюции 2-го съезда А КП(б), стр. 9. 13.

 

Декреты Азревкома, стр. 397. 14.

 

ARDSPĠHA, f. 2, s. 22, i. 122, v. 8. 15.

 

"Kommun ist" qəzeti, №9, 12 yanvar 1921-ci il. 16.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 42-ci c, səh. 50. 17.

 

"Kommun ist" qəzeti, 11 yanvar 1921 -ci il, № 8. 18.

 

Yenə orada. 19.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 123, v. 24. 20.

 

"Kommun ist" qəzeti, 31 yanvar 1921-ci il, №23.  21.

 

Yenə orada, 12 fevral 1921-ci il, №9. 22.

 

Первый  созыв  Азербайджанского  съезда  Советов  рабочих, крестьянских,  красноармейских  и  матросских  депутатов.  Стеног.  о тчет. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə