Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə199/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   195   196   197   198   199   200   201   202   ...   223

425 

 

V FƏS ĠL  

1.

 Azərbaycan Respublikası  Dövlət Arxivi  (bundan sonra - ARDA), f. 

410, s. 1, i. 3, v. 20; f. 57, s. 1, i. 9, v. 15. 

2.

 

СУ Азербайджана, 1920, №1, стр. 48. 3.

 

Декреты Азревкома (1920-1921 гг.). Сб. документов, стр. 184. 4.

 

ARDA, f. 57, s. l, i. 23, v. 207-210. 5.

 

"Народное просвещение", 1920, №1, стр. 10-14. 6.

 

"Путь школы", 1924, №2, стр. 3. 7.

 

"Народное просвещение", 1920, №1, стр. 20-21. 8.

 

СУ Азербайджана, 1920, №1, стр. 49. 9.

 

"Kommun ist" qəzeti, 17 avqust 1920-ci il. 10.

 

Н.Нариманов.  Избранные  произведения.  Т.  2,  Баку,  1989,  стр. 340-341. 

11.


 

ARDA,  f.  57, s. l, i. 31а, v.  25; СУ Азербайджана , 1920,  №5, стр.  

427. 

12.


 

Yenə orada, f. 411, s. 4, i. 653, v. 51. 

13.

 

Первый  созыв  Всеазербайджанского  съезда  Советов  рабочих, крестьянских,  красноармейских  и  матросских  депугатов.  Стешмр.  отчет, 

Баку, 1921. стр. 116. 

14.

 

"Народное просвещение", 1920, №20, стр. 63.  15.

 

"Maarif və mədəniyyət", 1923, №3, səh. 40. 16.

 

ARDA, f. 411, s. 7, i. 3, v. 34. 17.

 

Газета "Бакинский рабочий", 13 февраля 1924 г.  18.

 

ARDA, f. 379, s. 7, i. 300, v. 57 (arxası). 19.

 

Газета "Бакинский рабочий", 13 февраля 1924 г.  20.

 

Yenə orada. 21.

 

ARDA, f. 57, s. 1, i. 23, v. 494. 22.Rusiya Federasiyası Dövlət Arxivi  (bundan sonra  - RFDA), f. 5462, 

s. 8, i. 3, v. 166; газе та "Бакинский рабочий", 18 де кабря 1923 г.  

23.

 

RFDA,  f.  3316,  s.  21,  i.  671,  v.  97.  "Народное  просвещение", 192о №2, стр. 11-12; газета "Заря Востока", 30 ноября 1923 г.  

24.


 

М.М.Мехтизаде.  Очерки  истории  с  оветской  школы  в 

Азербайджане. Баку, 1961, стр . 75. 

25.


 

ARDA, f. 57, s. l, i. 288, v. 9. 

26.

 

Yenə orada, f. 411, i. 3, v. 31. 28.

 

Газета  "Бакинский  рабочий",  16  января  1925  г.  28а. "Бюллетень наркомпроса АССР", 1925, №5, стр. 1.  

29.


 

Народное образование в Азербайджане. Баку, 1928, стр. 25.  
426 

 

30. 

Yenə orada, səh. 31. 

31.

 

Обзор  деятельности  правительства  за  1927  г.  и    1928  г.  Отчет Азербайджанскому съезду Советов. Баку, 1929, стр. 321. 

32.


 

Социалистическое  строительство  А ССР,  Стат.  сб.,  Баку,  1935, 

стр. 404. 

33.


 

ARDA, f. 1114, Ġ. 1901, v. 21. 

34.

 

Yenə orada, f. 2475, s. 1, i. 81, v. 47. 35.

 

Yenə orada, f. 2475, s. 1, i. 81, v. 47. 36.

 

Резолюции  и  постановления  IV  съезда  АКП(б),  Баку,  1922, стр.6. 

37.


 

ARDA, f. 57, s. l, i. 279, v. 60. 

38.

 

Обзор деятельности правительства Азербайджана за 1922 -23 гг. Баку, 1923, стр. 235. 

39.


 

Краткий о тчет Баксовета  (октябрь-декабрь  1922 г.). Баку,  1923, 

стр. 94. 

40.


 

Обзор  деятельности  правительства  Азербайджана  за  1922-1923 

гг., стр. 235. 

41.


 

Yenə orada. 

42.

 

СУ Азербайджана, 1924, №6, стр. 145. 43.

 

ARDA, f. 57, s. 1, i. 21, v. 71. 44.

 

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Siyasi  Partiyalar  və  Ġctimai Hərəkatlar Arxivi (bundan sonra - ARDSPĠHA), f. 1, s. 35, i. 115, v. 123. 

45.


 

ARDA, f. 379, s. 4, i. 261, v. 23. 

46.

 

Oтче тные материалы  Бакинско го  комитета  АКП 

XIB 


партконференции. Баку, 1925, стр. 40. 

47.


 

ARDA, f. 1114, s. 3, i. 152, v. 28. 

48.

 

Отчет  закпрофсоюза  Ш-му  съезду  профсоюзов  Закавказья, Тифлис, 1926, стр. 68. 

49.


 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 35, i. 110, v. 622. 

50.

 

Yenə orada, i. 202, v. 1. 51.Ən  Yen i  Tarixin  Sənədləri  Saxlan ılan  və  öyrənilən  Rusiya  Mərkəzi 

(bundan sonra - ƏYTSSÖRM), f. 17, s. 860, i. 249, v. 15. 

52.

 

Обзор  деятельности  правительства  за  1925  и  1926  гг.  Отчет Всеазербайджанскому съезду Советов. Баку, 1927, стр.  313-314. 

53.


 

VIII  съезд  Азербайджанской 

Коммунистической  Пар тии 

большевиков. Стеногр. о тчет. Баку, 1928, стр. 44. 

54.

 

М.Ф.А хундов.      Избранные      философские      произведения.    Баку, 1953, стр. 303-304. 

55.


 

"Maarif həftəsi", 1921, №1, səh. 3. 
427 

 

56. 

ARDA, f. 57, s. 1, i. 155, v. 10. 

57.

 

Дж.Гулиев.  Под  знаменем  Ленинской  национальной  политики,  Баку, 1972, стр. 370. 

58.


 

Yenə orada, səh. 371. 

59.

 

"Вестник  ар хивов  Азербайджанской  ССР",  ч.  2,  1963,  №2,  стр.  161. 

60.


 

Yenə orada, səh. 161-162. 

61.

 

М.Горький. По Союзу Советов. Баку, 1929, стр. 30.  62.

 

 XVI  Общебакинс кая  пар тийная  конференция  АКП(б).  27 декабря 1926 - 6 января 1927 года. Стеноф. отчет. Баку, 1927, стр. 113.  

63.


 

RFDA, f. 1318, s. l; i. 1700, v. 11. 

64.

 

СУ Азербайджана, 1923, №10, стр. 442. 65.

 

IV  Азербайджанс кий  съезд  Сове тов  рабочих,  крестьянских, красноармейских  и  матросских  депу татов.  Стеногр.  о тчет.  Баку,  1925,  стр. 

208. 


66.

 

"Maarif və mədəniyyət", 1924, №7-8, səh. 2. 67.

 

С.Агамалио глы. Нео тложные нужды  тюрко-татарских  народов. Баку, 1925, стр. 52. 

68.


 

ARDA, f. 103, s. 3, i. 35, v. 40-42. 

69.

 

Yenə orada, v. 40. 70.

 

"Yeni yol", 28 oktyabr 1923-cü il. 71.

 

ARDA, f. 103, s. 3, i. 35, v. 40. 72.

 

Из  истории  выполнения  второй  программы  партии  в  области культурного строительства. М., 1968, стр. 123.  

73.


 

ARDA, f. 103, s. 3, i. 35, v. 3-4. 

74.

 

Первый  Всесоюзный тюркологический  съезд.  Стеногр,  отчет. Баку, 1926, стр. 386. 

75.


 

Yenə orada, səh. 401. 

76.

 

ƏYTSSÖRM, f. 17, i. 14, v. 23. 77.

 

Стеногр.      отчет      Первого      пленума    Всесоюзного   Центрального Комитета нового тюркского алфавита. М., 1927, стр. 170.  

78.


 

Резолюции  и  постановления  II  съезда  АКП(б).  Баку,  1920,  стр.  

27. 

79.


 

ARDA, f. 57, s. l, i. 84, v. 20, 31, 50, 62, 83. 

80.

 

Yenə orada, f. 379, s. 7, i. 150, v. 253. 81.

 

Резолюции и  постановления  VI съезда АКП(б).  Баку,  1925, стр. 20. 

82.


 

Azərbaycan tarixi, III с, I h., səh. 451. 

83.

 

З.Е.Папуша. Среди 

крестьянских 

масс. 

Деятельность 

Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   195   196   197   198   199   200   201   202   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə