Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə202/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   223

434 

 

VI FƏS ĠL 

 

1.

 Azərbaycan  Ko mmunist  Partiyasının  qurultayları,  konfransları  və 

MK plenu mlarının qətnamə və qərarları. 4 cilddə, I cild (1920-1937). Bakı, 1987, 

səh. 320. 

2.

 Sov.ĠKP qurultayları,  konfransları və M K p lenumlarının qətnamə və 

qərarları. III hissə (1930-1954). Bakı, 1954, səh. 630-631. 

3.

 

Yenə orada, səh. 512. 4.

 

Проект пятилетнего плана развития Азербайджанской неф тяной промышленности на 1928/29-1932/ 33 гг. Баку, 1929, стр. 1. 

5.

 Социалистическая  индустриализация  Азербайджана  (1926-1932 

гг.). До кументы и материалы. Баку, 1957, стр. 143.  

6.

 

Директивы КПСС 

и 

Советского правительства 

по  


хо зяйственным  Вопросам.  Сб.  документов.  Т.  2  (1929-1945  гг.).  М.,  1957, 

стр. 67. 

7.

 

Проект пятилетнего 

плана 


развития 

Азербайджанской 

промышленности на 1928/29-1932/33 гг., стр. 2. 

8.

 Azərbaycan tarixi. Üç cilddə, III с, I h., Bakı, 1973, səh. 375. 

9.

 Т.А.Мусаева. 

Рево люция 

и 

народное образование 

в 

Азербайджане. Баку, 1980, стр . 159. 10.

 

Azərbaycan tarixi, III с, I п., səh. 375. 11.

 

Ито ги  выполнения  первого  пятилетнего  плана  развития  народ-ного хозяйства З СФСР. Тифлис, 1934, стр. 43.  

12.


 

Газета "Бакинский рабочий", 1 января 1933 г.  

13.

 

Азербайджанское нефтяное хозяйство, 1960, №4, стр. 2.  14.

 

Газета "Бакинский рабочий", 12 января 1933 г. 15.

 

Rusiya Federasiyası Dövlət Arxivi (bundan sonra  - RFDA), f.  4372, s. 30, i. 277, v. 83-85. 

16.


 

"Kommun ist" qəzeti, 13 fevral 1930-cu il. 

17.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxiv i  (bundan sonra  - ARDA),  f. 2511,s. l,i. 414, v. 214. 

18.


 

Б.Абдуррахманов. Дашкесан. Баку, 1957, стр. 35.  

19.

 

Azərbaycan  Respublikası  Elmlər  Akademiyası  Tarix  Ġnstitutunun Elmi Arxiv i (bundan sonra - AREATĠEA ), f. 1, s. 7, i. 3786, v. 3. 

20.


 

ARDA, f. 2511, s. 1, i. 414, v. 214. 

21.

 

Народное  хозяйство  Азербайджанской  ССР  к  50-летию  СССР Юбилейный стат. ежегодник. Баку, 1972, стр. 15.  

22.


 

ARDA, f. 2511, s. l, i. 214, v. 215. 

23.

 

Азербайджанская  ССР  к  50-летию  Великого  Октября,  Стат.  сб 
435 

 

Баку, 1967, стр. 130-131. 24.

 

Социалистическое  строительство  АзССР.  Стат.  сб.,  Баку,  1935  стр. 320; A RDA, f. 2511, s. 3, i. 367, v. 26. 

25.


 

Yenə orada. 

26.

 

15  лет  Азербайджанской  нефтяной  промышленности  (1920 -1935 гг.), Краткий стат. справочник. Баку-Москва, 1935, стр. 73. 

27.


 

Социалистическое  хо зяйство Азербайджанской  ССР,  1933,  №1 -

2, стр. 7; A RDA, f. 2511,s. 3, i. 38, v. 16; s. 1, i. 350, v. 18. 

28.


 

Yenə orada. 

29.

 

Yenə orada, s. 1, i. 350, v. 18. 30.

 

Социалистическое строительство АзССР. Стат. сб., стр. 352.  31.

 

Газета "Известия", 1 июля 1931 г. 32.

 

ARDA, f. 92, s. l, i. 561, v. 66. 33.

 

Ито ги выполнения первого пятилетнего плана развития наро д-ного хозяйства З СФСР, стр. 158. 

34.


 

15  лет  Азербайджанской  нефтяной  промышленности  (1920- 

1933 гг.). Краткий стат. справочник, стр. 76.  

35.


 

Yenə orada. 

36.

 

Материалы  к  о тчету  ЦКК  РКИ  Азербайджана  (июль,  1930  г.  -январь 1932 г.). Баку, 1932, стр. 24. 

37.


 

О работе Азербайджанской неф тяной промышленности. Основ-

ные  решения  ЦК  и  БК  АКП(б).  К  XX  общебакинской  партконференции  и 

XI съезду А КП(б). Ба ку, 1932, с тр. 65.  

38.

 

15  лет  Азербайджанской  неф тяной  промышленности  (1920 -1935 гг.), Краткий стат. справочник, стр. 87 

39.


 

RFDA, f. 5515, s. 1, i. 364, v. 278. 

40.

 

О положении в Азербайджанской и  Бакинской организации.  К итогам сентябрьского пленума ЦК и БК А КП(б), Баку, 1931, стр. 88.  

41.


 

ARDA, f. 1393, s. l, i. 1673, v. 13. 

42.

 

Социалистическая  индустриализация  Азербайджана  (1926-1932 гг.). Документы и ма териалы, стр. 409.  

43.


 

ARDA, f. 1393, s. l, i. 1673, v. 13. 

44.

 

Ġ.V.Stalin. Əsərləri, 12-ci cild, səh. 295, 298. 45.

 

Газета  "Бакинский  рабочий",  1  октября  1930  г.  46.  Директивы  КПСС  и  Советского  правительства  по  хо зяйственным  вопросам.  Сборник 

документов. Т. II (1929-1945 гг.), стр. 218-221. 

47.

 

Социалистическая индустриализация Азербайджана  (1926 -1932  гг.). До кументы и материалы, стр. 420-421, 424-425. 

48.


 

ARDA, f. 1114, s. l,i. 1492, v. 137. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə