Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə203/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   199   200   201   202   203   204   205   206   ...   223

436 

 

49. 

Газета  "Бакинский  рабочий",  1  апреля  1931  г.;  Итоги  

выполнения пятилетнего пла на развития  народного  хозяйства З СФСР, стр. 

42. 


50.

 

Газета "Бакинский рабочий", 5 апреля 1931 г.  51.

 

Газета "Вышка", 15 апреля 1931 г. 52.

 

RFDA, f. 3316, s. 24, i. 756, v. 12, 31, 56, 59. 90. 53.

 

В.П.Полонский.  Бакинская  организация  на  новом  подъеме. Доклад на  XX Общебакинской  конференции, 12 января 1932 г. Баку,  1932,  

стр. 29. 

54.

 

Yenə orada, səh. 31, 33, 55.

 

А.П.Петерсон.  Азнеф ть  между  VI  и  VII  съездами  Советов СССР. Баку, 1935, стр. 22. 

56.


 

Ġ.V.Stalin. Əsərləri. II с, səh. 294-295. 

57.

 

Yenə orada, XIII с, səh. 190. 58.

 

Gü rcüstan  Rcspublikası  Siyasi  Partiyalar  Arxiv i  (bundan  sonra  -GRSPA), f. 13, s. 1, i. 2924, v. 42. 

59.


 

Yenə orada, i. 2933, v . 363. 

60.

 

Gü rcüstan Mərkəzi Tarix Arxiv i (bundan sonra -  GMTA),  f.  560, s. 1,i. 954, v. 63. 

61.


 

Yenə orada, f. 661, s. 1, i. 15, v. 2. 

62.

 

KRSPA, f. 13, s. 1, i. 1968, v. 309. 63.

 

GM TA, f. 617, s. 1, i. 6131, v. 11. 64.

 

Yenə orada, f. 660, s. 1, i. 6696, v. 2-3. 65.

 

GSPA, f. 13, s. 1, i. 3210, v. 175. 66.

 

Yenə orada, i. 2973, v . 617. 67.

 

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Siyasi  Partiyalar  və  Ġctimai Hərəkatlar Arxivi (bundan sonra - ARDSPĠHA), f. 1, s. 74, i. 300, v. 82-83. 

68.


 

Ağ ləkələr silinir. Bakı, 1991, səh. 8.+ 

69.

 

Z.B.ġıxlinski.  A zərbaycan  kəndində  sovet  quruculuğu  (1926-1932  ci illər). Bakı, 1975, səh. 141-142, 144. 

70.


 

X.Əh mədov. 

Azərbaycanda 

sovetlərin 

yaradılması 

və 


möhkəmləndirilməsi (1920-1925-ci illər). Bakı, 1966, səh. 158. 

71.


 

Yenə orada. 

72.

 

Z.B.ġıxlinski. Göstərilən əsəri, səh. 120. 73.

 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., səh. 379. 74.

 

B.S.Qurbanov.  Bakı  fəhlələrinin  A zərbaycan  kəndinə  hamilik  kö məyi (1923-1934-cü illər). Bakı, 1960, səh. 70. 

75.


 

ARDA, Bakı filialı, f. 39, s. 1, i. 784, v. 6. 

76.Yenə orada. 437 

 

77.  A zərbaycan  Sovet  Sosialist  Respublikasının  Konstitusiyası  (Əsas Qanun), Bakı, 1926, səh. 18. 

78.


 

ARDA, f. 379, s. 6, i. 136, v. 31. 

79.

 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., səh. 380. 80.

 

Z.B.ġıxlinski. Göstərilən əsəri, səh. 7. 81.

 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., səh. 380-381. 82.

 

Yenə orada. 83.

 

Резолюции  и постановления съездов  Советов Азербайджанской ССР (1921-1937 гг.). Баку, 1961, стр. 124. 

84.


 

ARDA, f. 379, s. 3, i. 563, v. 1. 

85.

 

Z.B.ġıxlinski. Göstərilən əsəri, səh. 10. 86.

 

Обзор деятельности правительства за  1929 и 1930  гг. Отчет  VII  Всеазербайджанскому съезду Советов. Баку,  193q, стр. 15. 

87.


 

Azərbaycan tarixi, III с, I h., səh. 396-397. 

88.

 

Газета "Бакинский рабочий", 10 августа 1930 г.  89.

 

Azərbaycan tarixi, III с, I п., səh. 397. 90.

 

Z.B.ġıxlinski. Göstərilən əsəri, səh. 12. 91.

 

Azərbaycan  Kommun ist  Partiyası  tarixinin  oçerkləri.  Bakı,  1964,  səh. 502. 

92.


 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., səh. 393. 

93.

 

Обзор деятельности правительства за  1929 и  1930  гт. Отчет  VII  Всеазербайджанскому съезду Советов, стр. 13.  

94.


 

Резолюции    и      постановления      съездов      Азербайджанской  

ССР (1921-1937 гг.), стр. 140. 

95.


 

Azərbaycan tarixi, III с, I п., səh. 398. 

96.

 

Резолюции и постановления съездов  Советов Азербайджанской ССР (1921-1937 гг.), стр. 141. 

97.


 

Azərbaycan Ko mmunist Partiyası tarixin in oçerkləri, səh. 502. 

98.

 

Yenə orada. 99.

 

Yenə orada, səh. 503. 100.

 

Коммунистическая  партия  Азербайджана  в  цифрах.  Баку, 1970, стр. 23. 

101.


 

Yenə orada, səh. 26. 

102.

 

Yenə orada, səh. 23. 103.

 

Yenə orada, səh. 26. 104.

 

Azərbaycan  Kommun ist  Partiyasının  qurultayları,  konfransları  və MK plenu mlarının qətnamə  və qərarları, I c ild (1920-1937), səh. 568. 

105.


 

Azərbaycan Ko mmunist Partiyası tarixin in oçerkləri, səh. 498. 

106.

 

Yenə orada. 
438 

 

107. 

Yenə orada. 

108.

 

Yenə orada, səh. 499. 109.

 

Yenə orada, səh. 500. 110.

 

Yenə orada. 111.

 

Yenə orada. 112.

 

Yenə orada. ИЗ.  Очерки  истории  рабочего  класса  Азербайджанской  ССР.  T.I 

(1917-1940 гг.). Баку, 1974, стр. 160-161. 

114.

 

V.S.Həsənov.  Azərbaycan  Həmkarlar  Ġttifaq ları  sənayenin  inkiĢafı uğrunda  mübarizədə  (1926-1932-ci  illər).  Namizədlik  disser.  avtoreferatı.  Bakı, 

1988, səh. 19. 

115.

 

Yenə orada. 116.

 

К.Гусейнов, М.Найдель. 

Профсоюзы 

Советско го 

Азербайджана. М., 1962, стр. 154. 

117.

 

И.Самедов. Этапы большого пу ти. Баку, 1970, стр. 34.  118.

 

Yenə orada, səh. 15. 119.

 

Yenə orada, səh. 34. 120.

 

ARDSPĠHA, f. 159, s. 1, i. 1036, v. 2. 121.

 

Yenə orada, i. 1037, v . 46. 122.

 

Yenə orada, i. 738, v. 1-2. 123.

 

Yenə orada. 124.

 

Т.А.Мусаева.  Революция  и  народное  образование  в Азербайджане, стр. 123. 

125.


 

Ġ.Səmədov. Göstərilən əsəri, səh. 41-42. 

126.

 

Азербайджанская  ССР  к  50-летию  Великого  Октября.  Стат. сборник, стр. 130-131. 

127.


 

Ито ги  выполнения  Первого  Пятилетнего  плана  развития 

народного хозяйства ЗСФСР, стр. 43. 

128.


 

15  лет  Азербайджанской  неф тяной  промышленности  (1920 - 

1935 г.). Краткий стат. справочник, стр. 11.  

129.


 

Социалистическое строительство АзССР. Стат. сб., стр. 111.  

130.

 

"Kommun ist" qəzeti, 10 yanvar 1933-cü il. 131.

 

Пути  роста  реконструкции  Азербайджанской  нефтяной промышленности  в  цифрах  и  диафаммах  (1923-1933  гг.).  Баку,  1933,  стр. 

39. 


132.

 

15  лет  Азербайджанской  неф тяной  промышленности  (1920- 1935 гг.). Краткий стат. справочник, стр. 53.  

133.


 

Азербайджанская  ССР  к  50-летию  Великого  Октября,  Стат. 

сб., стр. 122. Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   199   200   201   202   203   204   205   206   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə