Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə204/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   200   201   202   203   204   205   206   207   ...   223

439 

 

134. 

ARDA, f. 2511, s. l, i. 214, v. 215. 

135.

 

Yenə orada, f. 796, s. 1, i. 223, v. 106. 136.A REATĠEA, f. 1, s. 7, i. 3786, v. 3. 

137.


 

Социалистическое строительство АзССР. Стат. сб., стр. 95.  

138.

 

Достижения  Советского  Азербайджана  за  40  лет  в  цифрах Стат. сб., Баку, 1960, стр. 52. 

139.


 

ARDA, f. 2511, s. l, i. 414, v. 215. 

140.

 

Yenə orada, v. 210. 141.

 

Yenə orada. 142.

 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., səh. 416. 143.

 

Azərbaycan  tarixi,  III  c,  I  h.,  səh.  415;  Социалистическое строительство Аз.ССР. Стат. сб., стр. 304. 

144.


 

Социалистическое строительство Аз. ССР. Стат. сб., стр. 306.  

145.

 

Azərbaycan tarixi, III с, I h., səh. 417. 146.

 

Азербайджанская  ССР  к  50-летию  Великого  Октября.  Стат. сб. стр. 133. 

 

 VII FƏS ĠL 

 

1. 

Sov.ĠKP qurultayları,  konfransları və M K plenu mlarının qətnamə və 

qərarları. III hissə (1930-1954). Bakı, 1934, səh. 227. 

2.

 Газета "Правда", 15 января 1934 г. 

3.

 О  директивах  к  составлению  второго  пятилетнего  плана 

народного  хозяйства  ЗСФСР  (1933-1937  гг.).  Доклад  и  резолюция  IV 

пленума ЗКК и ЗЗКК ВКП(б). (20-22 марта 1932 г.). Заккнига, 1932. 

4.

 Второй  пятилетний  план  развития  народного  хозяйства  в  СССР 

(1933-1937 гг.). Т. 2, М., 1934, с тр. 219.  

5.

 

Социалистическое хозяйство Закавказья, 1932, №11-12, стр. 3. 6.

 

N.N.Allahverdiyev.  Azə rbaycan  Respublikasın ın  iqtisadi  və  sosial coğrafiyası.  Bakı,  1991, səh. 95; Н.Илющин. Проблемы второго пятилетного 

плана З СФСР. Тифлис, 1932, стр. 17. 

7.

 

Второй  пятилетний  план  развития  народного  хозяйства  СССР  (1933-1937 гг.). Т. 2, с тр. 217. 

8.

 Н.Илюшин.  Проблемы  второго  пятилетнего   плана  ЗСФСР,  стр. 

2. 


9.

 

Yenə orada, səh. 17. 10.

 

М.Багиров. Из 

истории 


развития 

промышленности 

Азербайджана (1933-1937 гг.). Баку, 1972, стр. 44. 440 

 

11. 

Второй  пятиленний  план  развития  народно го  хозяйства  СССР 

(1933-1937 гг.). Т. II, с тр. 544-549; Социа лис тическое  хозяйс тво Закав казья, 

1932, №10, стр. 75. 

12.

 

Второй  пятилетний  план  развития  народного  хозяйства  СССР (1933-1937 гг.). Т. I, М., 1934, с тр. 272; Т. II, стр. 224. 

13.


 

Газета "Бакинский рабочий", 21 января 1933 г.  

14.

 

Yenə orada, 22 yanvar 1933-cü il. 15.

 

Профсоюзы  Азербайджана  к  XII  съезду  АКП(б).  Баку,  1934, стр. 16. 

16.


 

Ага Агазаде. Ага Неймату лла. Баку, 1948, стр. 14. 

17.

 

Резолюция  XXI  Бакинской  конференции  АКП(б)  "О  работе азербайджанской неф тяной промышленности". Баку, 1934, стр. 3.  

18.


 

Профсоюзы Азербайджана к XII сеъзду АКП(б), стр. 46. 

19.

 

Yenə orada. 20.

 

История Азербайджана. Т . 111, ч. 1, стр. 491. 21.

 

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Siyasi  Partiyalar  və  Ġctimai hərəkatlar  Arxivi  (bundan  sonra  -  ARDSPĠHA),  f.  1,  s.  77,  i.  431,  v.  84; 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxiv i, f. 1114, s. 1, i. 2956, v. 20. 

22.

 

Газета "Бакинский рабочий", 17 мая 1934 г. 23.

 

Социалистическое строительство АзССР.  Стат. сб.,  Баку,  1935,  стр. 335. 

24.


 

15  лет  Азербайджанской  неф тяной  промышленности  (1920 -

1935 гг.). Краткий стат. справочник. Баку-Москва, 1935, стр. 35. 

25.


 

Yenə orada, səh. 14. 

26.

 

Azərbaycan tarixi, III с, II h issə, səh. 516. 27.

 

Газета "Правда", 10 о ктября 1935 г. 28.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 48, i. 259. 29.

 

Азербайджанское нефтяное хозяйство, 1936, №2-3, стр. 4. 30.

 

Партработник, 1936, №3, стр. 28. 31.

 

Газета "Кировабадский рабочий", 11, 17 февраля 1936 г.  32.

 

A.Ə.Mə mmədov. A zərbaycanda Sta xanov hərəkatı. Bakı, 1975, səh. 33. 

33.


 

Газета "Правда", 20 января 1936 г. 

34.

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Statistika Ġdarəsi Arxiv i (bundan sonra - ARMSĠA), f. 1, s. 3, i. 15, v. 27. 

35.


 

Газета "Бакинский рабочий", 6 июля 1936 г.  

36.

 

ARDSPĠHA, f. 

l, 


s. 

77, 


i. 

797, 


v. 

3. 


      

37. Yenə orada, i. 1249, v. 93. 

38.

 

Yenə orada, v. 40. 
441 

 

39. 

Азербайджан в цифрах. Краткий стат. сб. Баку, 1964, стр. 137.  

40.

 

Советский  Азербайджан  за  50  лет.  Стат.  сб.,  Баку,    1970,  стр.  138-139. 

41.


 

Газета "Бакинский рабочий", 14 мая 1935 г.;  11 апреля 1992 г.; 

"Azərbaycan" qəzeti, 5 noyabr 1999-cu il. 

42.


 

20  лет  Азербайджанской  Советской  Социалистической 

республики. Стат. сб., Баку, 1964, стр. 30. 

 43.A RMSĠA, f. 1, s. 3, i. 96, v. 177. 

44.

 

Р.Г.Исмаилов.  Очерки  развития  неф теперерабатывающей, нефтехимической и  химической промышленности Азербайджана. М., 1968 

стр. 19. 

45.

 

ARMSIA, f. 1, s. 13, i. 240, v. 16; s. 1, i. 438, v. 46.  

46.


 

Промышленность  СССР.  Стат.  сб.  М.,  1964,  стр.  206;  газета 

"Бакинский рабочий", 5 февраля 1939 г.  

47.


 

И.Д.Карягии. 

Очерки 

экономики социалистической 

промышленности. Баку, 1941, стр. 116. 

48.

 

Внешняя  торговля  СССР  за  20  лет  (1918-1937  гг.).  Стат. справочник. М., 1939, стр. 49. 

49.


 

Sovet 


Azərbaycanının  iqtisadiyyatı  sosializmin  əsaslarının  

qurulması dövründə. Bakı, 1983, səh. 90. 

50.

 

Yenə orada, səh. 263. 51.

 

Э.Ю.Локшин.  Очерки  истории  промышленности  СССР  (1917-1940). М., 1956, стр. 235. 

52.


 

Достижения  Советского  Азербайджана  за  40  лет  в  цифрах. 

Стат. сб., Баку, 1960, стр. 52. 

53.


 

ARMSĠA, f. 1, s. 1, i. 42, v. 7. 

54.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 88, i. 199, v. 5; ARM SĠA, f. 1, s. 1, i. 42, v. 7. 55.

 

П.Л.Ляшенко.  История  народного  хо зяйства  СССР.  Т.  III (Социализм). М., 1956, стр. 503. 

56.


 

Azərbaycan tarixi, III с, I h., səh. 532, 533. 

57.

 

Sovet  Azərbaycanın  iqtisadiyyatı  sosializmin  əsaslarının  qurulması dövründə, səh. 184, 186; A RMSĠA, f. 1, s. 4, i. 4, v. 83. 

58.


 

Yenə orada. 

59.

 

А.К.Керимов.  Развитие  судо хо дства  и  судоремонта  в Азербайджане.  Автореф.  дисс.  канд.  экон.  наук.  Баку,  1980,  стр.  18; 

ARMSĠA, f. 1, s. 4, i. 4, v. 83. 

60.

 

"Kommun ist" qəzeti, 9 yanvar 1933-cü il. 61.

 

"Yeni yol" qəzeti, 20 fevral 1933-cü il. 
Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   200   201   202   203   204   205   206   207   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə