Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə205/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   201   202   203   204   205   206   207   208   ...   223

442 

 

62. 

Sovet  Azərbaycanın  iqtisadiyyatı  sosializmin  əsaslarının  qurulması 

dövründə, səh. 192. 

63.


 

Gü rcüstan Mərkəzi Tarix Arxiv i. (bundan sonra - GMTA), f. 666, s. 

1, i. 838, v. 120. 

64.


 

C.P.Həsənov. "Ağ ləkə"lərin qara kölgəsi. Bakı,  1991, səh. 136. 

65.

 

Ито ги  выпо лнения  второго  пятилетнего  плана  развития  народ ного хозяйства Союза ССР. М ., 1939, стр. 117. 

66.


 

Gü rcüstan Respublikası Siyasi Partiyalar A xivi,  f.  13, s.  1,  i.  38, v.  

118. 

67.


 

Yenə orada, i. 468, v. 67-71. 

68.

 

GM TA, f. 661, s. 1, i. 1850, v. 2. 69.

 

Yenə orada, v. 26. 70.

 

GSPA, f. 13, s. l,i. 871, v. 44. 71.

 

Yenə orada, i. 824, v. 9. 72.

 

Yenə orada, v. 46. 73.

 

Yenə orada, i. 1012, v . 71. 74.

 

История Азербайджана. Т. III, ч. 2, стр. 22. 75.

 

Yenə orada, səh. 24. 76.

 

Отчет  ЦК  Профсоюза  рабочих  нефтепромыслов  Кавказа (октябрь 1937 г. - ноябрь 1939 г.). Баку, 1939, стр. 4. 

77.


 

Ġctimai  sığorta  sovetləri  haqqında  Əsasnamə  və  FZYK-n in  əmək 

mühafızə ko missiyası haqqında Əsasnamə. Bakı, 1937, səh. 12-14. 

78.


 

Отчет  Центрального  Комитета  Профессионального  союза 

рабочих нефтепромыслов Кавказа (1934-1937 гг.). М., 1937, стр. 25. 

79.


 

Партработник, 1936, №4, стр. 43, 44. 

80.

 

Достижения  Советского  Азербайджана  за  40  лет  в  цифрах. Стат. сб., стр. 172; A RDA, f. 2511, s. 3, i. 393, v. 1. 

81.ARMSIA, f. l,s. 14, i. l,v. 17; A RDA, f. 2511, s. 3, i. 385, v. 1-6. 

82.

 

Социалистическое  строительство  АзССР.  Стат.  сб.,  стр.  425, 427; Azərbaycan SSR-in 1938 və 1939-cu il dövlət büdcəsinin yerinə yetirilməsi 

haqqında hesabat. Bakı, 1940, səh. 6. 

83.

 

ARDA, f. 1114, i. 4519, i. 630, v. 50. 84.

 

Yenə orada, i. 2636, v . 4. 85.

 

Yenə orada, v. 15. 86.

 

ARMSIA, f. 1, s. 14, i. 75, v. 32; s. 13, i. 240, v. 49. 87.

 

20  лет  Азербайджанской  Советской  Социалистической Республики. Стат. сб., стр. 85. 

88.


 

ARDA, f. 271, s. l, i. 404, v. 4, 5. 

89.

 

Советский Азербайджан за 50 лет. Стат. сб., стр. 190.  
443 

 

90. 

Rusiya  Dövlət  Ġqtisadi  Arxiv i  (bundan  sonra  -  RDĠA),  f.  1562,  s. 

211, i. 6, v. 264. 

91.


 

Бюджет  и  хозяйственный  план  Бакинского  Совета  РК  и  КД  на 

1939 го д. Баку, 1939, стр. 4; A RMSĠA, f. 1, s. 6, i. 5, v. 10. 

92.


 

Газета "Правда", 5 ноября 1934 г. 

93.

 

Sov.ĠKP... qətnamə və qərarları. III h., səh. 288. 94.

 

Директивы КПСС 

и 

Советского правительства 

по  


хо зяйственным  вопросам.  Сборник  документов.  Т.  II,  1929-1945  гг.  М., 

1957, стр. 449. 

95.

 

20  лет  Азербайджанской  Советской  Социалистической Республики. Стат. сб., стр. 79. 

96.


 

Yenə orada, səh. 76. 

97.

 

Бюджет  и  хо зяйственный  план  Бакинского  Совета  РК  и  КД  на 

1938 го д, стр. 4. 

98.

 

Azərbaycan SSR xalq təsərrüfatı. Statistika külliyyatı, səh. 508. 94.

 

Здравоохпанение в Азербайджанской  ССР.  Стат. сб.,  Баку, 1967  стр. 15. 

 

 VIII FƏSĠL 

 

 

1.

 ВКП(б),  Советская  власть,  комсомол и профсоюзы о культурном 

строительстве. М ., 1931, стр. 342. 

2.

 

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Arxivi  (bundan  sonra  -  A RDA),  f 796, s. 16, i. 133, v. 4. 

3.

 Bakı Sovetinin arxiv i, f. 41, s. 1, i. 8, v. 71. 

4.

 "Yeni yol" qəzeti, 27 noyabr 1928-ci il. 

5.

 Газета "Вышка", 6 августа 1929 г. 

6.

 ARDA, f. 96, s. 16, i. 33, v. 57. 

7.

 Rusiya  Federasiyası  Gənclər  TəĢkilat larının  Müasir  Sənədlər 

Saxlanılan  Mərkəzi  (bundan  sonra  -  RFKTMSSM),  A LKGĠ  BK-nın  Rəyasət 

Heyətinin 3 saylı p rotokolu, 26 iyun 1929-cu il. 

8.

 ARDA, f. 57, s. 1, i. 330, v. 26; " Gənc iĢçi" qə zeti, 18 yanvar 1929-cu  

il. 


9.

 

ARDA, f. 1114, s. l,i. 1881, v. 46. 10.

 

Azərbaycan Respublikası Maarif  Nazirliy inin Arxiv i  (bundan sonra -ARMNA ), i. 144, bağla ma  10, v. 11. 

11.


 

Социалистическое  строительство  АзССР.  Стат.  сб.,  Баку,  1935, 
444 

 

стр. 404. 12.

 

Газета "Бакинский рабочий", 23 июня 1933 г.  13.

 

Yenə orada. 14.

 

З.Б.Шихлинский.  Советское  строительство  в  Азербайджанской деревне. 1926-1937 гг., Докт. диссерт. авторефераты. Баку, 1967, стр. 75.  

15.


 

Очерки  истории  рабочего  класса  Азербайджанской  ССР.  Т.  И 

(1917-1940 гг.). Баку, 1974, стр. 242.  

16.


 

Газета "Правда", 27 февраля 1936 г. 

17.

 

СУ  Азербайджана,  1936,  №6,  стр.  71;  Azərbaycan  Respublikası Dövlət  Siyasi  Partiyalar  və  Ġctimai  Hərəkatlar  Arxivi  (bundan  sonra  

ARDSPĠHA), f. 1, s. 74, i. 411, v. 239. 

18.

 

Hesablama  bizimd ir.  Ba x:  Культурное  строите льство  СССР. Стат. сб., М., 1940, стр. 9. 

19.


 

Ш.Мамедов.  На  пу тях  по дъема  культуры.  S.M .Kirov  adına 

ADU-nun elmi əsərləri, tarix və fəlsəfə seriyası, 1972, №1, səh. 20. 

20.


 

ARDA, f. 294 I, s. 1, i. 417, v. 4. 

21.

 

Газета "Бакинский рабочий", 4 ноября 1940 г.  22.

 

Культурное строительство СССР, стр.  7. 23.

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Statistika Ġdarəsi Arxiv i  (bundan sonra - ARMSĠA), f. Ġ, s. 3, i. 24, v. 90-91. 

24.


 

"Kommun ist" qəzeti, 7 fevral 1941-ci il. 

25.VIII  съезд  Азербайджанской  Коммунистической  Пар тии  (бо ль  

шевиков). Стеогр. о тчет. Баку, 1928, стр. 5. 

26.

 

ARDSPĠHA, f. 13, s. 1, III h., i. 2760, v. 1. 27.

 

Bakı  Sovetinin  Arxiv i,  f.  39,  s.  1,  i.  1369,  v.  2;  A RMNA,  i.  65,  bağlama 6, v. 8. 

28.


 

Резолюции и постановления съездов  Советов Азербайджанской 

ССР (1921-1937 гг.). Баку, 1961, стр. 115. 

29.


 

СУ Азербайджана, 1930, №31, стр. 543. 

30.

 

ARMNA, i. 136, bağla ma 9, v. 1; i. 140, bağla ma 10, v. 15. 31.

 

ARDA, f. 1119, s. 1, i. 4, v. 17-21, 22-27, 51-52. 32.

 

Gü rcüstan  Respublikası  Siyasi  Partiyalar  Arxiv i  (bundan  sonra  - GRSPA), f. 13, s. l,i. 3674, v. 13. 

33.


 

Yenə orada, f. 13, s. 1, i. 3405, v. 132. 

34.

 

ARMSĠA, f. 1, s. 3, i. 18, v. 154; s. 13, i. 240, v. 43. 35.

 

Газета "Правда", 11 апреля 1936 г. 36.

 

О школе. Постановление ЦК  ВКП(б),  СНК  СССР и ЦИК  СССР.  Тбилиси, 1935, стр. 11. 

37.


 

Yenə orada, səh. 25-32. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   201   202   203   204   205   206   207   208   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə