Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə206/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   202   203   204   205   206   207   208   209   ...   223

445 

 

38. 

Газета "Молодой рабочий", 27 сентября 1932 г.  

39.

 

"Müəllim" qə zeti, 7, 23 noyabr 1938-c i il. 40. Газе та "Бакинский рабочий", 1 июня 1941 г.  

41.  Народное   хозяйс тво Азербайджанской  ССР.    Ста т.  сб.,   Ба ку,  

1964, стр. 3. 

42.


 

Газета "Бакинский рабочий", 1 сентября 1939 г.  

43.

 

Народное  хозяйство Азербайджанской  ССР.  Стат. сб., стр.  122,  439. 

44.


 

Культурное строительство ССР, стр. 43, 52, 56.  

45.

 

ARDA, f. 379, s. 16, i. 70, v. 11, 225. 46.

 

Газета "Бакинский рабочий", 22 июля 1928 г.  47.

 

Газета "Молодой рабочий", 1 января 1929 г.  48.

 

"Yeni yol" qəzeti, 21 iyun 1928-ci il. 49.

 

ARDSPĠHA, f. 158, s. 6, i. 17, v. 33; XVI Общебакинская пар тий-ная конференция АКП(б). Стеногр. отчет. Баке, 1927, стр. 91-121. 

50.


 

ARDSPĠHA, f. 158, s. 6, i. 17, v. 33. 

51. A RDA, f. 1119, s. 2, i. 52, v. 59. 

52. Стеногр.   отчет   первого пленума  Всесоюзного  Центрального  

комитета нового тюркского алфавита. М ., 1927, стр. 5.  

53.


 

ARDA, f. 57, s. l, i. 330, v. 14. 

54.

 

С.А.Агамалио глы.  Ку льтурная  революция  и  новый  алфавит. Баку 1930, стр. 91. 

55.


 

"Революция и национальности", 1936, №2, стр. 64.  

56.

 

Газета "Советский юг", 2 августа 1927 г. 57.

 

Стеноф.  отчет  третьего  пленума  ВЦК  ИТА.  Казань,  1928,  стр. 34 

58.


 

Газета "Заря Восто ка", 4 ноября 1928 г. 

59.

 

"Kommun ist" qəzeti, 11 aprel 1938-ci il. 60.

 

"Экономико-статистический  бюллетень  Азербайджана",  1933, № 2 стр. 40. 

61.


 

"ġərq qadını" jurnalı, 1932, №9, soh. 9. 

62.

 

Azərbaycan tarixi, 111 c, I h., səh. 451. 63.

 

Yenə orada, səh. 451. 64.

 

ARDA, f. 796, s. 16, i. 677, v. 11-16. 65.

 

Профсоюзы  Азербайджана  к  XII  съезду  АКП(б).  Баку,  1934, стр. 14, 25. 

66.


 

ARMSĠA, f. 1, s. 3, i. 68, v. 29. 

67.

 

Социалистическое  строительство  Союза  ССР  (1933-1938  гг.). Стат. сб., М.-Л., 1939, стр. 171. 


446 

 

68. 

Культурное строительство СССР. Стат. сб., стр. 159.  

69.

 

ARDA, f. 379, s. 1, i. 5840, v. 31. 70.

 

Yenə orada, v. 1 -4. 71.

 

Ən  Yeni Tarixin Sənədləri Saxlanılan və Öyrənilən Rusiya Mərkəzi (bundan sonra- ƏYTSSÖRM), f. 1, s. 235, i. 794, v. 56. 

72.


 

ARMSĠA, f. 1, s. 3, i. 68, v. 30. 

73.

 

Культурное строительство СССР. Стат. сб., стр. 159.  74.

 

Yenə orada. 75.

 

С.Иманзаде.  Освобождение  Азербайджанок  -  о дно  из важнейших 

завоеваний 

Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1917-1939 гг.). Баку, 1954, стр. 16. 

76.

 

Газета "Вышка", 22 октября 1932 г. 77.

 

S.Ġman zadə. Göstərilən əsəri, səh. 16. 78.

 

А.И.Султанова. Из 

истории 


женско го 

движения 

в 

Азербайджане 1920-1941 гг.). Nam. dissert. avtoreferatı. Bakı, 1966, səh. 28. 79.

 

Yenə orada. 80.

 

ARDA, f. 137, s. 1, i. 115, v. 130. 81.

 

Трудящиеся  женщины  Закавказья  -  в  первые  ряды  энтузиастов социалистической стройки. Тиф лис, 1931, стр. 15.  

82.


 

ARDA, f. 379, s. 7, i. 96, v. 104. 

83.

 

Резолюция  VII  Всеазербайджанского  съезда  Советов.  Баку, 1931, стр. 17. 

84.


 

Газета "Бакинский рабочий", 25 октября 1929 г.  

85.

 

Yenə orada, 11 fevra l 1930-cu il. 86.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 285, v. 211. 87.

 

"Kommun istka" 1929, №17-18, səh. 41. 88.

 

Газета "Заря Восто ка", 12 июля 1929 г. 89.

 

Rusiya Federasiyası Dövlət Arxivi  (bundan sonra  - RFDA), f. 3316,  s. 22, i. 34, v. 166. 

90.


 

ARDA, f. 379, s. 1, i. 3085, v. 2. 

91.

 

"Azərbaycan" qəzeti, 12 may 2000-ci il. 92.

 

Газета "Правда", 8 августа 1928 г. 93.

 

Bəxtiyar  Rəfiyev.  Aysberqin  sualtı  hissəsi.  Bakı,  1995,  səh.  41; газета "Вышка", 11 марта 1993 г. 

94.


 

Yenə orada. 

95.

 

Cəlal Qasımov. YaddaĢın bərpası. Bakı, 1990, səh. 133. 96.

 

Т.А.Мусаева.  Борьба  за  развитие  народного  образования  в Азербайджане в годы первой пятилетки. Баку, 1964, стр. 44-45. 

97.


 

Azərbaycan  Kommun ist  Partiyasının  qurultayları,  konfransları  və 
447 

 

MK plenu mlarının qətnamə və qərarları. I cild (1920-1937). Bakı, səh. 489. 98.

 

Cəlal Qasımov.YaddaĢın bərpası, səh. 124-125. 99.

 

Девятый  съезд  Азербайджанской      Коммунистической   Партии (большевиков). Стеногр. отчет. Баку, 1929, стр. 61-62. 

100.


 

Известия Аз.ФА Н СССР, 1939, №3, стр. 50. 

101.

 

Yenə orada. 102.

 

Bə xt iyar Rə fiyev. Göstərilən əsəri, səh. 43. 103.

 

Azərbaycan  Ko mmunist  Partiyasının  qətnamə  və  qərarları.  I  c, 1920-1937, səh. 465-471. 

104.


 

Yenə orada. 

105.

 

Yenə orada. 106.

 

Cəlal Qasımov. Göstərilən əsəri, səh. 154. 107.

 

Газета "Вышка", 14 сентября 1991 г. 103. Газета "Бакинский рабочий", 9 апреля 1992 г.  

109.


 

Cəlal Qasımov. Göstərilən əsəri, səh. 157. 

110.Bəkir  Nəbiyev,  ġamil  Salmanov.  Ədəbiyyat  (ü mu mtəhsil 

məktəblərinin XI sinfi ücün dərslik), Ġkinci nəĢri. Bakı, 1997, səh. 53. 

111.

 

Азербайджанская  нефтяная  промышленность  за  10  лет  нацио -нализации 1920 - 28.V. 1930. Баку, 1930, стр. 519. 

112.


 

ARDA, f. 411, s. 8, i. l,v. 163. 

113.

 

Азербайджанский   политехнический   институ т.   К   40 -летию Великой Октябрьской социалистической революции. Баку, 1957, стр. 5  

114.


 

Экономико-статистический  бюллетень  Азербайджана.  1933, 

№2 стр. 39, 40; "Ko mmun ist" qozeti, 16 yanvar 1934-cü il. 

115.


 

ARDA, f. 411, s. 8, i. 1, v. 53. 

116.

 

Yenə orada, v. 163. 117.

 

"Neft kadrları uğrunda" qəzeti, 30 apre l 1958-c i il. 118.

 

RFDA, f. 5515, s. 17, i. 440, v. 4. 119.

 

"Neft kadrları uğrunda" qəzeti, 30 aprel 1958-ci il. 120.

 

ARDA, f. 57, s. 1, i. 134, v. 3. 121.

 

Yenə orada. 122.

 

RFDA, f. 7695, s. 2, i. 33, v. 204. 123.

 

"Kommun ist" qəzeti, 18 yanvar 1933-cü il. 124.

 

Обзор  деятельности  правительства  за  1929  и  1930  гг.  Баку, 1931, стр. 22. 

125.


 

Ито ги выполнения первого пятилетнего плана развития народ-

ного хозяйства З СФСР, Тифлис, 1934, стр. 158. 

126.


 

Краткий  о тчет  о  выпо лнении  Бакинским  Советом  директив  

XVII Ба кинской Партконференции. Баку, 1929, с тр. 35.  Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   202   203   204   205   206   207   208   209   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə