Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə207/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   223

448 

 

127. 

Газета "Бакинский рабочий", 8 мая 1931 г.  

128.

 

ARDA, f. 411, s. 8, i. l,v. 153. 129.

 

Yenə orada, f. 379, s. 1, i. 83, v. 142, 305. 130.

 

"Высшая  шко ла".  Основные  постановления,  приказы  и инструкции. 2-е издание. М., 1948. 

131.


 

Газета "Вышка", 21 февраля 1933 г. 

132.

 

Газета "Бакинский рабочий", 27 декабря 1933 г.  133.

 

Yenə orada. 134.

 

"Kommun ist" qəzeti, 4 noyabr 1934-cü il. 135.

 

Yenə orada. 136.

 

SZ SSSR, 1935, №1, səh. 2. 137.

 

Газета "Бакинский рабочий", 9 июля 1938 г. 138.

 

"Высшая  шко ла".  Основные  постановления,  приказы  и инструкции, стр. 118. 

139.


 

Народное хозяйство Азербайджанской ССР за 60 лет. Юбилей -

ный стат. сб. Баку, 1980, стр. 285. 

140.


 

ARMSĠA, f. 1, s. 3, i. 68, v. 25, 

141.

 

Высшее образование в СССР. Стат. сб., М., 1961, стр. 69. 142.

 

Hesablama  bizimdir:  Ba x:  "Высшее  образ ование в  СССР", с тр. 47;  Народное  образование  в  Азербайджане,  Баку,  1928,  стр.  73; 

Социалистическое  строительство  АССР.  Стат.  сб.,  Баку,  1935,  стр.  337; 

Труд и кадры в Азербайджанской ССР. Стат. сб., Баку, 1960, стр. 156. 

143.


 

Высшее образование в СССР. Стат. сб., стр. 60.  

144.

 

Наука  в  Азербайджанской  ССР  за  15  лет.  Баку,  1938,  стр.  63 -64. 

145.


 

Газета "Бакинский рабочий", 28 марта 1929 г.  

146.

 

Azərbaycan tarixi, III с, I h., səh. 469. 147.

 

Yenə orada, səh. 467-468. 148."Извес тия Ака демия наук Азербайджанской ССР", 1947, №10,  

стр. 126. 

149.

 

СУ Азербайджана, 1929, №21, стр. 786. 150.

 

ARDA, f. 387, s. l, i. 18, v. 19-28. 151.

 

Gü rcüstan  Mərkəzi  Tarix  Arxiv i  (bundan  sonra  -  GMTA),  f.  607, s. 2, i. 3081, v. 307-308. 

152.


 

Газета "Бакинский рабочий", 2 января 1933 г. 

153.

 

Очерки  истории  Коммунистической  Партии  Азербайджана. Баку, 1963, стр. 531. 

154.


 

"Вестник  Академии  наук  СССР",  1935,  №11,  стр.  71; 

"Известия Азербайджанского филиала А Н СССР", 1936, №1, стр. 11-12. 449 

 

155. 

"Вестник Академии наук СССР", 1934, №1, стр. 3-14. 

156.

 

Развитие  науки  в  Советском  Азербайджане.  Баку,    1967,  стр.  105-106. 

157.


 

Советская наука в годы первой пятилетки. М., 1971, стр. 54.  

158.

 

Академия  Наук  Азербайджанской  ССР  20  лет.  Баку,  1965, сятр. 41. 

159.


 

Azərbaycan Respublikası EA Arxivi, f. 3, s. 1, i. 15, v. 75. 

160.

 

ARDA, f. 4, s. 6, i. 71, v. 25, 29. 161.

 

История Азербайджана. Т. III, ч. II, стр. 58. 162.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. I с, Bakı, 1976, səh. 157. 163.

 

"Elm" qəzeti, 21 aprel 2000-ci il. 164.

 

Yenə orada, 15 dekabr 1999-cu il. 165.

 

"Известия АзФА Н СССР", 1939, №3, стр. 53-57. 166.

 

Yenə orada, 1940, №2, səh. 151-152. 167.

 

Yenə orada, 1941, №3, səh. 101. 168.

 

"Kommun ist" qəzeti, 15-17 yanvar 1928-c i il. 169.

 

"Dan ulduzu" jurnalı, 1928, №1. 170.

 

"Kommun ist" qəzeti, 22-27 o ktyabr 1929-cu il. 171.

 

Журнал "Рабочий зритель", 1930, №9, стр. 16.  172.

 

ARDA, f. 379, s. 2, i. 4937, v. 7. 173.

 

Yene orada, i. 4934, v . 1. 174.

 

"Kommun ist" qəzeti, 28 fevral 1928-ci il. 175.

 

ARDA, f. 75, i. 2, v. 94. 176.

 

ARDSPĠHA, f. 69, s. 1, i. 64, v. 218. 177.

 

ARMSIA, f. 1, s. 3, i. 68, v. 30. 178.

 

История Азербайджана в трех томах. Т.  III, ч. 2, стр. 59. 179.

 

"Ġnqilab və mədəniyyət", 1934, №8, səh. 3. 180.

 

"Kommun ist" qəzeti, 14, 15, 18 iyun 1934-cü il. 181.

 

Yenə orada, 11, 16 mart 1938-ci il. 182.

 

Yenə orada, 11 sentyabr 1939-cu il. 183.

 

ARDA, f. 2987, s. 1, i. 17, v. 11. 184.

 

Yenə orada, f. 2941, s. 7, i. 46, v. 12. 185.

 

Известия ЦК и БК АКП(б), 1928, №4, стр. 18-19. 186.

 

Azərbaycan tarixi, III с, I h., Bakı, 1963, səh. 486. 187.

 

Yenə orada, səh. 487. 188.

 

Газета "Правда",  30 июня 1930  г.; Azərbaycan arxiv i,  1969,  №1, səh. 82. 

189.


 

Журнал "Рабочий зритель", 1930, №33, стр. 16.  

190.

 

Известия ЦК и БК АКП(б), 1928, №4, стр. 18-19. 
450 

 

191. 

Журнал "Рабочий зритель", 1930, №12, стр. 6.  

192.

 

Yenə  orada,  1930, №17,  səh.  3;  Социалистическое 

строительство АССР. Стат. сб., стр. 404. 

193.

 

Журнал "Рабочий зритель", №9, стр. 16. 194.

 

Yenə orada, №33, səh. 18. 195.

 

ARDA, f. 2889, s. 2, i. 179, v. 42. 196.

 

Yenə orada, f. 379, s. 2, i. 4934, v. 1, 2. 197.

 

Резолюции и решения съездов Советов Азерб.ССР  (1921-1937 гг.), стр. 74. 

198.


 

ARDSPĠHA, f. 69, s. l, i. 64, v. 218. 

199.

 

Yenə orada, f. 1, s. 74, i. 414, v. 70. 200.

 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., səh. 488. 201.

 

Bəxtiyar Pəfiyev. Göstərilən əsəri, səh. 49. 202.

 

Yenə orada. 203.

 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., səh. 489. 204.

 

ARDA, f. 57, s. 1, i. 1164, v. 13. 205.

 

Azərbaycan  Ko mmunist  Partiyasının  qurultayları,  konfransları  və MK plenu mlarının qətnamə  və qərarları. I c ild (1920-1937), səh. 493. 

206.


 

Лейла  Ализаде. 

Становление  и  развитие  вокальной 

фольклористики в  хо де культурной революции в Азербайджане (1920-1941 

гг.), Автореф. канд. дисс. Баку, 1990. 

207.


 

История Азербайджанской музыки, стр. 174.  

208.

 

ARDA, f. 2988, s. l, i. 2, v. 46. 209.

 

Газета "Бакинский рабочий", 18 апреля 1938 г. 210.

 

ARDA, f. 411, s. 8, i. 68, v. 9. 211.

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi  Ədəbiyyat və Ġncəsənət Arxivi, Ġ345, s. 2, i. 31, v. 119. 

212.


 

Yenə orada, f. 329, s. 1, i. 50, v. 80. 

213.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 266, v. 44. 214.

 

ARDA, f. 816, s. 6, i. 993, v. 1, 2. 215.

 

Журнал "Рабочий зритель" журналы, 1930, №34, стр. 15. 216.

 

Azərbaycan tarixi, III с, I h., səh. 492. 217.

 

Искусство Азербайджана. Т. XI, Баку, 1965, стр. 155. 218.

 

"Kino" jurnalı, 1935, №5, soh. 38. 219.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 378, v. 26-30. 220.

 

Искусство Азербайджана. Т. XI, стр. 174. 221.

 

Yenə orada, səh. 176-177. 222.

 

СУ Азербайджана, 1938, №10, стр. 37. 223.

 

Azərbaycan arxivi, 1969, №1 (7), səh. 9. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə