Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə209/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   223

454 

 

 X FƏS ĠL 

 

1.

 Sovet  Ġttifaqı  Ko mmunist  Partiyasının  qurultayları,  konfransları  və 

MK plenu mla rının qətnamə və qəra rla rı. III h issə (1930-1954),  Bakı,  1954, səh. 

383. 

2.

 Azərbaycan Ko mmunist Partiyası tarixin in oçerkləri. Bakı,  1964, səh. 

584. 


3.

 

Нефтяная промышленность СССР, 1940, №1, стр. 32.  4.

 

Yenə orada. 5.

 

Sov.ĠKP... qətnamə və qərarları. III h., səh. 385, 386. 6.

 

Н.К.Байбаков. От Сталина до Ельцина. М., 1988, стр. 39.  7.

 

Нефтяная промышленность СССР, 1940, №1, стр. 2.  8.

 

Sov.ĠKP... qətnamə və qərarları, III h., səh. 422. 9.

 

Директивы КПСС 

и 

Советского правительства 

но  


хо зяйственным  вопросам  (1917-1957  го ды).  Т.  II  (1929-1945  гг.),  М.,  1957, 

стр. 546-555. 

10.

 

История  СССР.  Т.  IX,  Построение  социализма  в  СССР  1933-1941 гг. М., 1971, стр. 333. 

11.


 

Газета "Бакинский рабочий", 20, 25 февраля 1938 г.  

12.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, f.  1393, s. 1, i. 37, v.  25;  f. 2511, s. 2, i. 141, v. 11. 

13.


 

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Siyasi  Partiyalar  və  Ġctimai 

Hərəkatlar Arxivi, f. 1, s. 74, i. 33, v. 54. 

14.


 

Нефтяная промышленность СССР, 1940, №2, стр. 25.  

15.

 

Yenə orada. 16.

 

Решения  пар тии  и  правительства  по  хозяйственным  вопросам. Т. И, 1929-1940 гг. М., 1957, стр. 777. 

17.


 

ARDA, f. 1725, s. 2, i. 71, v. 48. 

18.

 

С.Р.Асланов.  Борьба  за  Ленинский  план  индустриализации. Баку, 1965, стр. 162-163. 

19.


 

Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı.  Stat.  kü lliyyatı,  Bakı,  1957,  səh. 

41; Народное хо зяйство СССР. Стат. сб., М., 1964, стр. 69. 

20.


 

Баку в цифрах. Стат. сб., Баку, 1967, стр. 36.  

21.

 

N.N.Allahverdiyev.  Azərbaycan  SSR  iqtisadi  və  sosial  coğrafıyası. Bakı, 1991, səh. 169. 

22.


 

Транспорт  и  связь  СССР.  Стат.  сб.,  М.,  1972,  стр.  18,  96,  108; 

ARSĠA, f. l,s. 4, i. 4, v. 83. 

23.


 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 313, i. 60, v. 84. 
455 

 

24. 

Yenə orada, v. 85. 

25.

 

Газета "Большевик Каспия", 8 января 1941 г. 26.Транспорт  и  связь  СССР.  Ста т  сб.  М.,  1967,  с тр.  162;  

Азербайджанская ССР. М., 1957, стр. 41. 

27.

 

ARDA, f. 796, s. 23, i. 179, v. 1-3. 28.

 

Транспорт и связь СССР. Стат. сб., М., 1967, стр. 218, 238.  29.

 

ARMSĠA, f. 1, s. 4, i. 4. v. 84. 30.

 

Достижения  Советского  Азербайджана  за  10  лет  в  цифрах. Стат. сб., Баку, 1960, стр. 52-53. 

31.


 

Yenə orada. 

32.

 

История Азербайджана. Т. III, ч. 2, стр. 20. 33.

 

Газета "Бакинский рабочий", 11 августа 1939 г. 34.

 

Yenə orada, 25 aprel 1940-cı il. 35.

 

ARDA, f. 796, s. 2, i. 1284, v. 51-31. 36.

 

Yenə orada. 37.

 

Газета "Бакинский рабочий", 16, 17 августа 1938 г.  38.

 

Основные показатели 

разви тия 

социалистического  

строительства.  Азербайджанская  ССР  к  XVIII  съезду  ВКП(б).  Баку,  1939, 

стр. 12; История Азербайджана. Т. III, ч. 2, стр. 24-25. 

39.


 

История Азербайджана. Т. III, ч. 2, стр. 25. 

40.

 

Yenə orada, səh. 26. 41.

 

Yenə orada. 42.

 

Yenə orada. 43.

 

Отчет об 

исполнении 

госу дарственного 

бюджета 


Азербайджанской ССР за 1938 и 1939 гг. Баку, 1940, стр. 15. 

44.


 

Четвертая сессия  Вер ховного Совета Азербайджанской  ССР,  5.  

7 апреля 1941 г. Стеногр. о тчет. Баку, 1949, стр. 6.  

45.


 

Государственный  бюджет  Азербайджанской  ССР  на  1940  г.  

Принят Советом Народных Комиссаров АзССР. Баку, 1940, стр. 13.  

46.


 

ARMSĠA, f. 1, s. 14, Ġ. 75, v. 29, 32; s. 13, i. 240, v. 4P. 

47.

 

Газета "Бакинский рабочий", 11 января 1938 г.  48.

 

Yenə orada, 8 yanvar 1938-ci il. 49.

 

Yenə orada, 27 yanvar 1938-ci il. 50.

 

ARMSĠA, f. 1, s. 3, i. 24, v. 75. 51.

 

Yenə orada. 52.

 

Газета "Бакинский рабочий",  17 января,   1  апреля;   15  ноября 1938 г. 

53.


 

Yenə orada, 27 yanvar 1938-ci il. 

54.

 

Yenə orada, 2, 11 fevral 1939-cu il. 
456 

 

55. 

ARMSIA, f. 1, s. 5, i. 260, v. 144. 

56.

 

Yena orada, i. 260, v. 144. 57.

 

Газета "Бакинский рабочий", 28 апреля 1939 г.  58.

 

Отчет  Центрального  Комитета  профсоюза  рабочих  нефтепро  мыслов Кавказа (октябрь 1937 - ноябрь 1939 гг.). Баку, 1939, стр. 5. 

59.


 

Yenə orada, səh. 53. 

60.

 

AR DA, f. 1752, s. 2, i. 71, v. 8. 61.

 

Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı.  Statistika  kü lliyyatı.  Bakı,  1957, səh 493. 

62.


 

Достижения советского Азербайджана за 40 ле т в цифрах.  Стат.  

сб., Баку, 1960, стр. 236. 

63.


 

Yenə orada, səh. 235. 

64.

 

Yenə orada. 65.

 

Надир  Мамедли.  Малярия  и  борьба  с  нею  в  АССР  во  второй  пятилетке. Баку, 1932, стр. 27. 

67.


 

Халил  Абдуллаев.  Современные  проблемы малярии  и  научные 

основы  достижения  стойкого  эпидемиологического  благополучия  в 

районах высокий малярийиости субтропического пояса (на примере Азерб. 

ССР). Автореф. до кт. диссертации. М., 1988, стр. 14.  

68.


 

История Азербайджана. Т. III, ч. 2, стр. 28. 

69.

 

Azərbaycan SSR Konstitusiyası. Əsas Qanunu. Bakı,  1937, səh. 60. 70.

 

M.Talıbov. Yerli Sovetlərin daimi ko missiyaları. Bakı, 1961, səh. 8. 71.

 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., Bakı, 1973, səh. 544. 72.

 

Газета "Бакинский рабочий", 1 марта 1938 г.  73.

 

Yenə orada. 74.

 

Yenə orada, 24 aprel 1938-ci il. 75.

 

Yenə orada, 26 aprel 1938-ci il. 76.

 

Yenə orada, 26 iyun 1938-ci il. 77.

 

Первая  сессия  Вер ховно го  Совета  Азерб.  ССР  первого  созыва 18-22 июня 1938 г. Стеногр. отче т. Баку, 1939, с тр. 29.  

78.


 

Yenə orada, səh. 31. 

79.

 

Yenə orada. 80.

 

"ġərq qapısı" qəzeti, 26 iyul 1938-c i il. 81.

 

Yenə orada. 82.

 

Yenə orada. 83.

 

Газета "Бакинский рабочий", 22 июля 1938 г. 84.

 

Yenə orada. 85.

 

Yenə orada. 86.

 

"ġərq qapısı" qəzeti, 24-27 iyul 1938-c i il. 
Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə