Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə210/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   206   207   208   209   210   211   212   213   ...   223

457 

 

87. 

Azərbaycan  Kommunist  Partiyası  tarixin in  oçerkləri.  Bakı,  1964, 

səh. 599. 

88.


 

Фальсификаторы  истории  (историческая  справка).  М.,  1952, 

стр. 62. 

89.


 

История Азербайджана. Т. III, ч. 2, стр. 31-32. 

90.

 

Фальсификаторы истории (историческая справка), М, 1952, стр.  62. 

91.


 

Yenə orada. 

92. Очерки ис тории Ве ликой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

М, 1955, стр. 37. 

93.Минис терство   неф тяной   промышленнос ти   Азербайджанс кой  

ССР- Годовой о тчет за 1940 г. 

94.

 

Sov.ĠKP... qətnamə və qərarları, III п., səh. 473. 95.

 

Краснознаменный Закавказский. М., 1969, стр. 144.  96.

 

Yenə orada, səh. 148. 97.

 

Rusiya Mərkəzi Ordu Arxiv i, f. 33896, s. 1, i. 41, v. 8-16. 98.

 

Краснознаменный Закавказский, стр. 145.  99.

 

Газета "Молодой рабочий", 15-16 мая 1938 г. 100.

 

ARDA, f. 2946, s. l, i. 70, v. 36-37. 101.

 

Yenə orada, i. 10, v. 15. 102.

 

Yenə orada, i. 8, v. 3-5. 103.

 

Yenə orada, i. 25, v. 14-17. 104.

 

Yenə orada, i. 39, v. 2. 105.

 

Газета "Бакинский рабочий", 21 ноября 1940 г.  106.

 

ARDA, f. 2946, s. 1, i. 4, v. 3. 107.

 

Yenə orada, i. 17, v. 36. 108.

 

Yenə orada, i. 55, v. 1-2. 109.

 

Yenə orada, i. 40, v. 6. 110.

 

Yenə orada, i. 28, v. 51. 111.A zərbaycan EA Ta rix Ġnstitutunun Elmi Arxiv i, f.  1, s. 16,  i. 6940, 

v. 1-8. 


112.  A zərbaycan  Respublikasının  Hərb i  Ko missariyyatının  arxivi,  f.  3, 

t. l,v. 435-524. 

113.

 

Yenə orada, v. 485-524. 114.

 

Газета "Бакинский рабочий", 8 января 1970 г. 115.

 

Azərbaycan  Respublikasnın  Hərb i  Ko missariatının  arxivi.  f.  3,  t. 11, v. 485-524. 

116.


 

Yenə orada. 

 458 

 

 BĠBLĠOQRAFĠYA  

 

ƏDƏBĠYYAT 

 

Агамалиоглы С.А. 

Выступление 

на съезде АКП(б). 

Стенографический отчет. Баку, 1923. Агамалиоглы С.А. Ленин и Восток. "Бакинский рабочий", 25 января 

1925 г. 


Агамалиоглы  С.А.  Выступление  на  первом  пленуме  Всесоюзного 

Центрального  Комитета  нового  тюркского  алфавита.  Стенографический 

отчет. Баку, 1927. 

Агамалиоглы С.А. Две культуры. Баку, 1927. 

Агамалиоглы  С.А.  В  защиту  нового  тюркско го  алфавита.  Баку, 

1927. 


Агамалиоглы  С.А.  К  делу  и  к  делу.  В  сб.:  "Ку льтура  и 

письменность Востока", кн. 1. М., 1928. Агамалиоглы  С.А.  Рубикон  перейден.  В  сб.:  "Культура  и  письмен-

ность Востока", кн. 2, Баку, 1928. Агамалиоглы  С.А.  Культурная  революция  и  новый  алфавит.  В  сб.: 

"Культура и письменность Востока", кн. 3, Баку, 1928.  Агамалиоглы  С.А.  Итоги  III  пленума  Всесоюзного  Центрального  

Комитета по  введению  нового алфавита.  В сб. : "Культура и письменность 

Востока", кн. 4, Баку, 1929. 

"Ağ ləkələr" silin ir (Tərtibçi Osman Mirzəyev), Bakı, 1991. Ağayev  Q.  A zərbaycan  ko msomolu  sənayeləĢdirmə  dövründə.  Bakı, 

1958. 


Адрес-календарь  Азербайджанской  Республики  на  1920-й  год. 

Баку, 1920. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. III с , Bakı, 1957. 

Azərbaycan Ko mmunist Partiyası tarixi oçerkləri. Bakı, 1964. 

Azərbaycan tarixi, 3-cü cild, I h issə, Bakı, 1973. 

Azərbaycan SSR. Ġn zibati-ərazi bölgüsü (1961-ci il yanvarın 1-dək olan 

vəziyyətə əsasən tərtib edilmiĢdir). Bakı, 1961. 

Azərbaycanda  sovet  hakimiyyəti  uğrunda  fəal  mübarizlər  (Bioqraf ik 

oçerklər). Bakı, 1958. 

Azərbaycan SSR-in sənayesi. Bakı, 1961. Азизбекова  П.А.  В.И.Ленин  и  социалистические  преобразования  в 

Азербайджане (1920-1923 гг.), М., 1962. 
459 

 

Алиев  А.  П.  Социалистическое  соревнование  в  нефтяной 

промышленности Азербайджана (1935-1941 гг.). Баку, 1955. 

Алиева  А.  Азербайджанский  Государственный  драматический 

театрим. С.Вургуна. М., 1959. Аннагиев  А.А.  Профессиональное  образование  рабочих  в 

Азербайджане. М., 1960. Аралов.  С.И.  Воспоминания  советского  дипломата  (1922-1923  гг.). 

М., 1961. Aslanov S.R. Sovet Azərbaycanı sənaye respublikasıdır. Ba kı,  1971. 

Асланов  С.  Азербайджан  в  составе  многонационального  

Государства: успехи и деформации, борьба за суверенитет. Баку, 1999. Atakişiyev А. Xalq təsərrüfatının bərpası dövründə Azərbaycanda fəhlə 

sinfi  ilə  kəndlilərin  ittifaq ının  möh kə mləndirilməsi  uğrunda  mübarizə  (1921-

1925-c i illə r). Bakı, 1961. 

Атакишиев  А.  История  Азербайджанско го  Университета,  Баку, 

1989. 


Ахвердова  С.Г.  Развитие  нефтяного  машиностроения  советского  

Азербайджана. Баку, 1977. Ахундов  В.Ю.  40  лет  Азербайджанской  ССР  и  Компартии 

Азербайджана. Баку, 1960. Ахундов  Р.А.  Выступление  на  X  Общебакинской  конференции 

АКП(б),  X  общебакинская  конференция  АКП.  Бюллетень  №  1. 

Приложение к газ. "Бакинский рабочий", 23 апреля 1922 г.  

Ахундов  Р.А.  Вопрос  о  промышленности  в  Азербайджане. 

"Бакинский рабочий", 29 сентября 1922 г. Ахундов  Р.А.  Выступление  на  четвер том  совещании  ЦК  РКП  (б)  с 

ответственными  работниками  национальных  республик  и  областей. 

Стенографический отчет. М., 1923. 

Ахундов  Р.А.  Доклад  по  национальному  вопросу  на  XII 

общебакинской конференции А КП. Стенографический отчет. Баку, 1923.  Ахундов  Р.А.  Партработа  в  деревне.  В  кн.:  "О  работе  в  деревне", 

Баку, 1925. Ахундов  Р.А.  О  работе  в  деревне.  Доклад  на  XVI  Общебакинской 

конференции АКП. Стенографический о тчет. Баку, 1925.  Ахундов  Р.А.  Доклад  о  кооперации  на  XV  Общебакинской 

конференции АКП. Стенографический о тчет. Баку, 1926.  Ахундов  Р.А.  Доклад  о  культурно-просветительной  работе  на  VIII 

съезде А КП. Бюллетени заседания VIII съезда АКП(б). Баку, 1928. 
Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   206   207   208   209   210   211   212   213   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə