Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə211/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   207   208   209   210   211   212   213   214   ...   223

460 

 

Ашнин  Ф.Д.,  Алпатова  В.М.  Дело  Руху ллы  А хундова.  "Восток", 

№2, М., 2000. 

Багиров  М.  Из  истории  развития  промышленности  Азербайджана 

(1933-1937 гг.). Баку, 1972. Багиров  М.  К  вопросу  о  количественных  и  качественных 

изменениях  в  составе  рабочего  класса  Азербайджанской  ССР  во   второй 

пятилетке 

(1933-1937  гг.  В  кн.:  "Из  ис тории  советс кого  рабочего  класса  

Азербайджана". Баку, 1964. 

Багиров  Ю.А.  Из  истории  советско-турецких  о тношений  (1920-

1922 гг.). По материалам Азерб. ССР. Баку, 1965.  Баринов В.М. Азнефть за 1923/24-1926/27 гг. Баку, 1928. 

Bünyadov Z.M. Qırmızı terror. Bakı, 1993. 

Буниатзаде  Д.Х.  Доклад  на  первом  Всеазербайджаяском  съезде 

Советов  в  мае  1921  г.  "О  состоянии  народного  просвещения".  //Стено -

графический отчет. Баку, 1922. 

Буниатзаде  Д.Х.  Доклад  на  втором  Всеазербайджанском  съезде 

Советов  в  мае  1922  г.  О  деятельности  Наркомпроса.  //Стенографичес кий 

отчет. Баку, 1922. 

Буниатзаде  Д.Х.  О  восстановлении  хлопководства.  Доклад  на 

первом Закавказском съезде Советов в  декабре 1922  г. //Стенографический 

отчет. Тифлис, 1923. 

Буниатзаде  Д.Х.  О  сельско хозяйственной  кооперации.  В  кн.:  "О 

работе в деревне". Баку, 1925. Буниатзаде  Д.Х.  Борьба  за  независимость   текстильной  промыш-

ленности СССР о т заграничного хлопка. Баку, 1929.  Буниатзаде  Д.Х.  Поднятие  сельского  хо зяйства  в  Азербайджане. 

Доклад на VI Всеазербайджанском съезде Советов. Баку, 1929.  Буниатзаде Д.Х. Десять лет на стройке социализма. Баку, 1930.  

Буниатзаде  Д.Х.  Классовый  бой  за  социалистическое  переустрой-

ство деревни. Баку, 1930. Буниатзаде  Д.Х.  За  большевистский  перелом  в  Азербайджанской 

нефтяной промышленности. Баку, 1930.  Буниатзаде Д.Х. Доклад о развитии  и улучшении  живо тноводства 

на седьмом съезде Советов З СФСР. //Стенографический о тчет. Баку, 1935.  Bünyatzadə D.X. Cəhalət və mədəniyyət. Bakı, 1932. 

Vəkilov  M.  Böyük  Oktyabr  inqilabı  və  A zərbaycanda  sosialist 

mədəniyyətinin çiçəklən məsi. Bakı, 1955. 
461 

 

Виноградов  В.  Узеир  Гаджибеков  и  азербайджанская  музыка.  М., 

1958. 

Габибов  Н.,  Гаджиев  П.,  Миклашевская  Н.,  Новрузова  Д.  Очерки 

изобразительно го искусства Советского Азербайджана. Баку, 1960.  Гаджибеков  Уз.  Расцвет  музыкальной  культуры  Советско го 

Азербайджана. //Известия АН Азерб. ССР, 1947 г., № 10.  Гаджибейли  Дж.А.  Избранное  (сост.  М.  Теймурова,  А.Асланов), 

Баку, 1993. Гаджизаде 

А.М., 

Ковальская 

Н.Я. 

Баку 


(Экономико-

географический очерк). М., И970. 

Qazıyev M. Nəriman Nərimanov. Bakı, 1956. 

Qarayev Y. Ta rix: ya xından və uzaqdan. Ba kı,  1996.  

Qasımov S. Repressiyadan deportasiyaya doğru. Bakı, 1998.   

Qasımov Ç. YaddaĢın bərpası. Bakı, 1999. 

Qasımov  İ.  Azərbaycanda  kolxo z  hərəkatı  tarixinə  dair.  Bakı,  1957. 

Qasımov M.   Xarici dövlətlər və Azərbaycan (Aprel işğalından SSRİ yaradılana 

qədərki  dövrdə  diplomatik-siyasi  münasibətlər).  Bakı,  1998.  Гафуров  Б.Г. 

Неко торые вопросы национальной политики КПСС. М -, 1959. Qaffarov T. Azə rbaycan tarixi (1920-1991). Ba kı, 1999. 

Генки на Э.Б. Образование СССР. М., 1947. 

Генки на  Э.Б.  Перехо д  Советского  Государства  к  новой  экономи-

ческой политике (1921-1922). М., 1954. Гликштейн  Д.,  Паева  Р.  Азербайджанский  Государственный 

русский драматический театр имени Самеда  Bypгунa. Баку, 1961, Голенов  F.B.  Наш  Нариман  Нариманов.  Воспоминания.  Труды 

Азерб. филиала ИМЛ при ЦК КПСС, т. XXII, 1958. Гулиев  А.Н.  Азербайджанская  Советская  Социалистическая 

Республика.  Исторический  очерк.  В  кн.:  "Советская  историческая 

энциклопедия", т. I, М., 1961. 

Гулиев  А.Н.,  Найдель  М.И.  50  лет  профсоюза  рабочих  нефтяной 

промышленности. Баку, 1956. Quliyev Ə.N. V.Ġ.Lenin və A zərbaycan. Ba kı,  1960. 

Гулиев  Дж.Б.  Нариман  Нариманов  -  выдающийся  пар тийный  и 

государственный деятель. //Труды Азерб. филиала ИМЛ  при ЦК  КПСС,  т. 

XX, 1957. 

Quliyev С.В.  V.Ġ.Lenin və Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qələbəsi 

və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə. Bakı, 1957.  Quliyev  C.B.  ġə rq  xa lqla rın ın  I  quru ltayının  40  illiy i.  "Azərbaycan 

ko mmunisti", 1960, № 9. 
462 

 

Гулиев  Дж.Б.  Компартия  Азербайджана  в  борьбе  за  создание 

ЗСФСР  и вхождения ее  в Союз  ССР. /Яруды Азерб. филиала  ИМЛ при ЦК  

КПСС, т. XXVII, Баку, 1964. Quliyev  СВ.  V.Ġ.Lenin  A zərbaycan  haqqında.  V.Ġ.Lenin in  əsərləri 

külliyyatın ın səhifələrində. Bakı, 1966. Гулиев Дж.Б. Мусават (Советская историческая энциклопедия),  т. 

IX, М., 1966. Гулиев  Дж.Б.  Коммунисты  -  азербайджанцы  в  Советской  России: 

1918-1920 гг. /Яруды Азерб. филиа ла ИМЛ при ЦК КПСС, т. XXIX, 1968. Гулиев Дж.Б.  Борьба Коммунистической партии за осуществление 

ленинской национальной политики в Азербайджане. Баку, 1970.  Гулиев  Дж.Б.  Под  знаменем  Ленинской  национальной  политики 

(Осуществление  Коммунисти ческой  партией  национальной  политики  а 

Азербайджане в 1920-1925 гг.). Баку, 1972. 

Гулиев  Дж.Б.  Из  истории  образования  Нагорно-Карабахской  авто-

номной области. //Изв. А Н Азерб. ССР, 1973, № 3.  Гулиев  Дж.Б.  Советский  Азербайджан.  История  Азербайджана. 

Баку 1979. Гулиев Дж.Б. На основе равенства и братства. Ташкент, 1982.  

Quliyev СВ., Mədətov Q.Ə., Nadirov A.A. Sovet Na xçıvanı, Bakı, 1984. 

Гулиев  Дж.Б.  К  истории  образования  Второй  Республики 

Азербайджана. В., 1997. Qulubəyov Ə. Sovet Azərbaycanının kinosu. Bakı, 1958. 

Qurbanov  B.S.  Ba kı  fəh lələ rin in  Azə rbaycan  kəndinə  hamilik  kö məy i 

(1923-1934-cü illər). Ba kı, 1960. Qurbanov  Ə.  Azərbaycan  Ko mmun ist  Partiyasının  kənd  təsərrüfatının  

elliklə  ko llektiv ləĢdirilməsi  dövründə  kənddə  Sovetlərin  möhkəmləndirilməsi 

uğrunda mübarizəsi. Bakı, 1981. 

Гусейнов  А.А.  Печать,  рожденная  Октябрем  (Становление,  и 

развитие  партийно-советской печати  Азербайджана  в  годы  социалисти-

ческого строительства). Баку, 1981. 

Гусейнов  Г.Н.  Великий  Октябрь  и  культура  азербайджанского  

народа. //Известия АзФАН, 1942, № 11. Гусейнов  Г.Н.  Из  истории  развития  ку льтуры  и  нау ки  в  Азербай-

джане. //Известия АН Азерб. ССР, 1945 г., №1. Гусейнов  И.А.  Историческое  значение  большевистского  лозунга 

"Независимый  Советский  Азербайджан".  //Уч.зап  АГУ  им.С.М.Кирова, 

1957, №10. Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   207   208   209   210   211   212   213   214   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə