Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə220/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   223

487 

 

Постановление  Объединенно го  Пленума  ЦК  и  БК  КП(б) Азербайджана. //Газ. "Бакинский рабочий", 31 января, 2 февраля 1936 г.  

Резолюция 

XXII 

Общебакинской конференции 

КП(б) 


Азербайджана  по  отчету  Бакинско го  комитета  пар тии.  //Газ.  " Бакинский 

рабочий", 30 мая 1937 г. 

Резолюция  XIII  съезда  Коммунистической  партии  Азербайджана 

по  отчетному  до кладу  ЦК  КП(б)  Азербайджана.  //Газ.  "Бакинский 

рабочий", 11 июня 1937 г. 

Пленум 


Центрально го 

Комитета 

КП(б) 

Азербайджана. Информационное сообщение. //Газ. "Бакинский рабочий", 3 марта 1938 г.  

XXIII 


Общебакинская 

конференция 

КП(б) 

Азербайджана (материалы). //Газ. "Бакинский рабочий", 29, 30 мая, 1, 2, 3 июня 1938 г. 

Резолюции 

XIV 

съезда 


КП(б) 

Азербайджана 

и 

XXIII 


Общебакинской партийной, конференции. Баку, 1938.  

Пленум  ЦК  КП(Б)  Азербайджана  21-24  октября  1938  г.  //Газ. 

"Бакинский  рабочий",  26  октября  1938  г.  //Жури.  "Партработник 

Азербайджана", 1933, № 10-11. 

XV 

съезд  КП(б) Азербайджана  (материалы). //Газ. "Бакинский  рабочий", 26, 27, 28 февраля, 1, 3 марта 1939 г. 

Пленум ЦК КП(б) Азербайджана, 13-16 мая 1939 г. Постановление 

Пленума ЦК КП(б) Азербайджана "О хо де летней обработки хлоп чатника и 

проведении уборки и обмолота зерновых урожая 1939 г.". //Газ. " Бакинский 

рабочий", 21 мая 1939 г. 

Из  постановления  Пленума  ЦК  А КП(б)  Азербайджана  9-10 

сентября 1939 г. "О  хо де уборки и  заготовки". //Газ. "Бакинский рабочий", 

12 сентября 1939 г. 

Постановление  Пленума  ЦК  КП(б)  Азербайджана  "Об  итогах 

сельско хозяйственных 

работ 

в 

1939 г., 

и 

задачах весенней 

сельско хозяйственной  кампании  1940  г.",  13-15  декабря  1939  г.  //  Газ. 

"Бакинский рабочий", 31 декабря 1939 г. 

Резолюция  XXIV  Общебакинской  партийной  конференции  по 

отчетному  докладу  Бакинского  комитета  КП(б)  Азербайджана.  //Газ. 

"Бакинский рабочий", 22 марта 1940 г.  

XVI  съезд  КП(б )  Азербайджа на  (ма териалы).  //Газ.  "Ба кинский  

рабочий", 12, 14-17 марта 1940 г. 

Azərbaycan  KP(b)-n in  IV  plenu mu  25-28  yanvar  1941-ci  il. 

//"Kommunist" qəzeti, 29 yanvar, 5 fevral 1941-ci il. 

Azərbaycan Ko mmunist Partiyasının qurultayları və MK plenu mlarının  

qətnamə və qərarları. Dörd cilddə. 1-ci cild (1920-1937). Bakı, 1987. 
488 

 

AZƏRBAYCAN SOVETLƏR QURULTAYLARI, AZƏRBAYCAN MĠK S ESSĠYALARI VƏ AZƏRBAYCAN SSR 

ALĠ SOVETĠNĠN S ESS ĠYALARI. AZƏRBAYCAN SSR XALQ 

KOMĠSSARLARI SOVETĠNĠN FƏALĠYYƏTĠNĠN ĠCMALI 

 

 

Первый Всеазербайджанский съезд  Советов рабочих,  крестьянских и матросских депу татов. //Стено графический отчет. Баку, 1921.  

Второй Всеазербайджанский съезд  Советов рабочих, крестьянских, 

красноармейских и матросских депу татов. //Стенографический отчет.  Баку, 

1922. 


Третий  созыв  Всеазербайджанского  съезда  Советов  рабочих, 

крестьянских, 

красноармейских 

и 

матросских депу татов. 

//Стенофафический отчет. Баку, 1924. 

Четвертый 

Всеазербайджанский 

съезд 

Советов 


рабочих, 

крестьянских, 

красноармейских 

и 

матросских депу татов. 

//Стенографический о тчет. Баку, 1925. 

Пятый  Всеазербайджанский  съезд  Советов  рабочих,  крестьянских, 

красноармейских  и  матросских  депу татов.  //В  кн.:  "Резо люции  и 

постановления  съездов  Советов  Азербайджанской  ССР  (1921 -1937  гг.)", 

Баку, 1961. 

Обзор  деятельности  правительства  за  1925-1926  гг.  Отчет  V 

Всеазербайджанскому съезду Советов. Баку, 1927.  

Шестой 

Всеазербайджанский съезд 

Советов 


рабочих, 

крестьянских,  красноармейских  и  матросских  депутатов.  //В  кн.: 

"Резолюции  и  поста новлений  съездов  Советов  Азербайджанской  ССР 

(1921-1937 гг.)". 

Обзор  деятельности  правительства  за  1927  и  1928  гг.  Отчет  VI 

Всеазербайджанскому съезду Советов. Баку,  1929. 

Резолюция VII Всеазербайджанского съезда Советов. Баку, 1931.  

Обзор  деятельности  правительства  за  1929  и  1930  гг.  Отчет  VII 

Всеазербайджанскому съезду Советов. Баку, 1931.  

Резолюция VIII Всеазербайджанского съезда Советов. Баку, 1935.  

IX  Чрезвычайный  Всеазербайджанский  съезд  Сове тов  рабочих, 

крестьянских,  красноармейских и матросских  депу татов. //Газ. " Бакин ский 

рабочий", 15, 16 марта 1937 г.. 

Резолюции  и  постановления  съездов  Советов  Азербайджанской 

ССР (1927-1937 гг.). Баку, 1961. 489 

 

Первая  и  вторая  сессии  пленума  Азербайджанского  Центрального  Исполнительного  комитета  Советов.  21  мая,  2  октября  1921  г. 

//Стенофафический отчет. Баку, 1922. 

Третья  сессия  Азербайджанско го  Центрального  Исполнительного  

Комитета. 3-5 марта 1922 г. //Стенофафический отчет. Баку, 1922. 

Чрезвычайная 

сессия 


Азербайджанско го 

Центрального  

Исполнительного Комитета 12 января 1923  г. Информационное сообщение. 

//Газ "Бакинский рабочий", 14 января 1923г.  

Третья  сессия  Азербайджанско го  Центрального  Исполнительного  

Комитета 6-9  декабря 1924 г. //Журн. "Советское строительство". 1925 г.  № 

1-3; га з. "Ба кинс кий рабочий", 4, 11, 14 декабря 1924 г.; га з. "Заря Востока", 

7, 9 декабря 1924 г. 

Вторая  сессия  Азербайджанскою  Центрального  Исполнительного  

Комитета  4-го  созыва.  20  июля  1925  г.  //Стено графический  отчет.  Баку 

1925. 

Третья  сессия  Азербайджанского  Центрального  Исполнительного  Комитета  4-го  созыва.  3-5  января  1926  г.  //Стенографический  отчет.  Баку, 

1926. 


Четвертая 

сессия 


Азербайджанского 

Центрального  

Исполнительного  Комитета  4-го  созыва,  28-30  сентября  1926  г.  // 

Стенографический отчет и постановления, Баку, 1926.  

Первая  сессия  Азербайджанского  Центрального  Исполнительного  

Комитета  V созыва. 28 марта  1927  г. //Газ. "Бакинский рабочий", 29 марта 

1927 г. 

Вторая  сессия  Азербайджанского  Центрального  Исполнительного  

Комитета  V  созыва,  25  сентября  1927  г.  (в  Ленкоране).  //Газ.  "Бакинский 

рабочий", 15-27 сентября 1927 г. 

Третья  сессия  Азербайджанского  Центрального  Исполнительного  

Комитета  V  созыва  26  мая  1928  г.  //Газ.  "Бакинский  рабочий",  27-30  мая 

1928 г. 

Четвертая 

сессия 

Азербайджанского Центрального  

Исполнительного  Комитета  V  созыва.  7  октября  1928  г.  //Газ.  "Бакинский 

рабочий", 7-12 октября 1928 г. 

Первая  сессия  Азербайджанского  Центрального  Исполнительного  

Комитета VI созыва. 9 апреля 1929 г. //Газ. "Бакинский рабочий", 10 апреля 

1929 г. 


Вторая  сессия  Азербайджанского  Центрального  Исполнительно го 

Комитета  VI созыва.  15 сентября 1929 г. //Газ. "Бакинский рабочий", 16, 17 

и 19 сентября 1929 г. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə