Azərbaycan beynəlxalq bankiYüklə 4,96 Kb.

səhifə30/43
tarix14.09.2018
ölçüsü4,96 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   43

Maliyyə hesabatları 2005
109
9.Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
2005
2004
Cari kreditlər
3,518,935
1,907,485
Vaxtı keçmiş kreditlər
221,873
364,077
Maliyyə lizinqindəki xalis investisiya
59,808
17,937
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların cəmi, ümumi məbləğ
3,800,616
2,289,499
Çıxılsın: müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatlar
(404,225)
(255,603)
Çıxılsın: maliyyə lizinqi üzrə geri qaytarılmayan ödənişlər üzrə ehtiyatlar
(4,040)
(1,279)
Müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatların cəmi
408,265
256,882
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların cəmi, xalis
3,392,351
2,032,617
Maliyyə lizinqi üzrə ödənişlərin təhlili aşağıdakı kimidir:
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
2005
2004
Maliyyə lizinqindəki ümumi investisiya
73,880
20,525
Çıxılsın: Maliyyə lizinqi üzrə gələcək maliyyə gəlirlərinin qazanılmamış hissəsi
(14,072)
(2,588)
Maliyyə lizinqindəki xalis investisiya
59,808
17,937
Çıxılsın: maliyyə lizinqi üzrə geri qaytarılmayan ödənişlər üzrə ehtiyat
(4,040)
(1,279)
Maliyyə lizinqi üzrə ödənişlərin cəmi
55,768
16,658
31 dekabr 2005-ci il tarixində müştərilərə verilmiş AZM 49,976 milyon (2004: AZM 48,572 milyon) məbləğində kreditlər və avanslar üçün
təminat şəklində repo və ək-repo müqavilələrinə əsasən ədalətli dəyəri AZM 49,976 milyon (2004: AZM 48,572 milyon) olan qiymətli kağız-
lar formasında effektiv olaraq zəmanət alınmışdır. Qrup bu qiymətli kağızları satmaq və ya yenidən girov qoymaq hüququna malikdir.
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar, eləcə də maliyyə lizinqi üzrə geri qaytarılmayan ödənişlər üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatla-
rın hərəkəti aşağıdakı kimidir:
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
2005
2004
1 yanvar tarixinə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatlar
256,882
197,843
İl ərzində kreditlər üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatlar
177,880
111,403
İl ərzində maliyyə lizinqi üzrə geri qaytarılmayan ödənişlər üzrə ehtiyat
2,760
489
İl ərzində müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların silinməsi
(29,578)
(53,028)
Valyuta məzənnələrindəki dəyişikliklərin təsiri
321
175
31 dekabr tarixinə kreditlər üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatlar
408,265
256,882
2005-ci ildə Qrupun Müşahidə Şurası 31 dekabr 2005-ci il tarixinə əvvəlki illərdə müştərilərə verilmiş AZM 29,578 milyon (2004: AZM 53,028
milyon) məbləğində ümidsiz kreditlərin silinməsinə dair qərarı təsdiqləmişdir.
31 dekabr 2005-ci il tarixinə müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların ümumi məbləğinə on səkkiz şirkətə verilmiş AZM 2,138,038 milyon
(31 dekabr 2004: on üç şirkətə verilmiş AZM 1,303,152 milyon) məbləğində kreditlər daxildir ki, bu da Qrupun ümumi kredit portfelinin
57.4%-ni (31 dekabr 2004: 56.9%-ni) təşkil edir.
31 dekabr 2005-ci il tarixinə müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların ümumi məbləğinə Azərbaycan Respublikasının hökumət idarələrinə
və dövlət müəssisələrinə verilmiş AZM 1,288,309 milyon (31 dekabr 2004: AZM 888,709 milyon) məbləğində kreditlər daxildir ki, bu da
Qrupun ümumi kredit portfelinin 26.7%-ni (31 dekabr 2004: 38.8%-ni) təşkil edir.


AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI
110
9.Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar (davamı)
31 dekabr 2005-ci il tarixinə Azərbaycan Respublikasının hökumət idarələrinə və dövlət müəssisələrinə verilmiş kreditlər və avansların ümumi
məbləğinə Azərbaycan hökumətinin zəmanəti ilə dövlət müəssisələrinə verilmiş AZM 656,102 milyon (31 dekabr 2004: AZM 105,363
milyon) məbləğində kreditlər daxildir. 31 dekabr 2005-ci il tarixinə vaxtı keçmiş kreditlərə Azərbaycan hava Yolları Dövlət Konserninə
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin zəmanət məktubu ilə verilmiş AZM 20,616 milyon (2004: AZM 232,854 milyon) məbləğində
kredit daxildir. həmin kredit üzrə Qrupun konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında heç bir ehtiyat qeydə alınmamışdır. Bu kreditin AZM
9,152 milyonu 2006-cı ilin fevral ayında geri ödənilmişdir. Bundan əlavə, cari kreditlərə dövlət zəmanəti ilə Azərenerji ASC-yə verilmiş AZM
134,015 milyon məbləğində kredit daxildir. Bu kredit 2006-cı il ərzində tam olaraq geri qaytarılmışdır.
2004-cü ildə Qrupla Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi arasında imzalanmış protokola əsasən Qrup, Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinə ödənilməli dividendlər və mənfəət vergisini keçmiş illərdə bir neçə dövlət müəssisəsinə verilmiş vaxtı keçmiş kreditlər və müvafiq
olaraq hesablanmış AZM 5,087 milyon məbləğində faizlər hesabına qarşılıqlı şəkildə əvəzləşdirmişdir. həmin vaxtı keçmiş kreditlər üzrə
əvvəlki illərdə tam ehtiyat yaradılmış və müvafiq hesablanmış faizlər silinmişdir. Bu kreditlər üzrə əsas borcun qaytarılması nəticəsində kredit
üzrə yaradılmış ehtiyatın məbləği 2004-cü ildə azalmış və hesablanmış faiz gəlirlərinin qaytarılması 31 dekabr 2004-cü il tarixində bitən il üzrə
konsolidasiya edilmiş mənfəət və zərər hesabatında qeydə alınmışdır. Yuxarıda göstərilən borcların AZM 2,670 milyonu Azərbaycan Res-
publikasının dövlət büdcəsinə ödəniləcək mənfəət vergisi hesabına, AZM 8,668 milyonu isə Qrup tərəfindən Maliyyə Nazirliyinə ödəniləcək
dividendlər hesabına əvəzləşdirilmişdir. 19 və 25 saylı Qeydlərə baxın.
2005-ci ilin fevral ayında Qrupla Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi arasında imzalanmış protokola əsasən, 2005-ci ilin fevral ayında
Qrup özəlləşdirilmiş dövlət müəssisələrinə müvafiq olaraq verilmiş AZM 9,906 milyon məbləğində ümidsiz kreditləri və AZM 2,732 milyon
məbləğində hesablanmış alınacaq faizləri Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə ödəniləcək dividendlər hesabına qarşılıqlı şəkildə
əvəzləşdirmişdir. 25 saylı Qeydə baxın.
Kredit portfelinin iqtisadi sektorlar üzrə risk strukturu aşağıdakı kimidir:
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
2005
2004
Məbləğ
%
Məbləğ
%
İstehsalat
1,055,488
27.8
770,844
33.7
Ticarət
549,871
14.5
357,552
15.6
Dəmiryol və digər nəqliyyat növləri
518,777
13.6
335,095
14.6
hava nəqliyyatı
480,196
12.6
332,103
14.5
Dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatlar
420,149
11.1
70,778
3.1
Tikinti
362,887
9.5
173,157
7.6
Fiziki şəxslər
319,267
8.4
202,671
8.9
Maliyyə lizinqindəki xalis investisiya
59,808
1.6
17,937
0.8
Enerji istehsalı və paylanması
11,349
0.3
8,410
0.4
Rabitə
7,878
0.2
2,838
0.1
Digər
14,946
0.4
18,114
0.7
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların cəmi 
(ehtiyat ayırmalarından əvvəl) 
3,800,616
100.0
2,289,499
100.0
(*) Dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatlara Azərbaycan Respublikasının Nazirlikləri, Xəzinədarlıq və digər dövlət orqanları daxildir.
31 dekabr 2005-ci il tarixinə hökumət idarələrinə verilmiş kreditlərin cəmi AZM 40,657 milyon (31 dekabr 2004: AZM 70,778 milyon) olmuş-
dur. Bu kreditlər Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsinin Qrupdakı cari hesabları üzrə birgünlük faizsiz overdraftları əks etdirir.
31 dekabr 2005-ci il tarixinə fiziki şəxslərə verilmiş cəmi kreditlərə AZM 35,774 milyon (31 dekabr 2004: AZM 17,324 milyon) məbləğində
kredit kartları üzrə ödənilməmiş qalıqlar daxildir.
31 dekabr 2005-ci il tarixinə müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların təxmin edilən ədalətli dəyəri AZM 3,392,351 milyon (31 dekabr
2004: AZM 2,032,617 milyon) təşkil etmişdir. 28 saylı Qeydə baxın.
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avansların coğrafi, valyuta, eləcə də ödəmə müddətləri və faiz dərəcələri üzrə təhlili 26 saylı Qeyddə
göstərilir. Əlaqəli tərəflər haqqında məlumat 29 saylı Qeyddə açıqlanır.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə