Azərbaycan Dillər Universiteti Pedaqoji ( İngilis dili və alman dili üzrə ) fakültəYüklə 60,36 Kb.
səhifə1/2
tarix17.11.2018
ölçüsü60,36 Kb.
#80115
  1   2

Azərbaycan Dillər Universiteti

Pedaqoji ( İngilis dili və alman dili üzrə ) fakültə

2016-2017-cı tədris ilində Yekun Buraxılış Dövlət İmtahanı üzrə ayrı-ayrı fənlərdən imtahana düşən mövzular

050103- Xarici dil müəllimliyi ( İngilis dili) ixtisası üzrə
Azərbaycan Dillər Universitetinin

Pedaqogika kafedrasının Pedaqogika fənni üzrə ( Azərbaycan bölməsi)

2016-2017-cı tədris ilində dövlət buraxılış imtahanları üçün nəzərdə tutulan mövzular


 1. Pedaqogikanın tədqiqat sahəsi. Bu barədə ənənəvi pedaqogikanın və Milli pedaqogikanın fərqli fikirləri.

 2. İqtisadi - siyasi həyatda Milli pedaqogikanın rolu.

 3. Pedaqoji proses və Milli pedaqogika arasında qarşılıqlı əlaqə.

 4. Əsas pedaqoji cərəyanlar.

 5. Pedaqoji elmin qolları.

 6. Pedaqoji elmin digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi.

 7. Pedaqoji elmin mənbələri.

 8. Pedaqoji elmin tədqiqat üsulları.

 9. Milli pedaqogikada başlıca pedaqoji kateqoriyalar və onların şərhi.

 10. Pedaqoji prosesin tərkib hissələri, sahələri və iştirakçıları.

 11. Milli pedaqogikada pedaqoji prosesin tamlığını şərtləndirən amillər.

 12. Pedaqoji prosesdə yeni informasiya texnologiyalarından və kompüterdən istifadə məsələləri.

 13. Pedaqoji prosesdə ziddiyyətlər məsələsi.

 14. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarına və qanunlarına dair

fikir müxtəlifliyini bilməyin əhəmiyyəti.

 1. Pedaqoji prosesin ümumi qanunauyğunluqlarının Milli pedaqogikada səciyyələndirilməsi.

 2. Şəxsiyyətin formalaşmasına dair nəzəriyyələr.

 3. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin rolu haqqında.

 4. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin rolu haqqında.

 5. Milli pedaqogika şəxsiyyətin formalaşmasında pedaqoji prosesin rolu haqqında.

 6. Milli pedaqogika xarakterin formalaşmasında şəxsi əməyin rolu haqqında.

 7. Ənənəvi və Milli pedaqogikada şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin, mühitin, pedaqoji prosesin və şəxsi əməyin qarşılıqlı təsiri məsələləri.

 8. Didaktika (təlim və təhsilin ümumi məsələləri) pedaqoji elmin tərkib hissəsi kimi.

 9. Elmi idrak və təlim arasında oxşar və fərqli cəhətlər.

 10. Təlimdə müxtəlif tərzlər və mənimsəmənin səviyyəsinə onların təsiri.

 11. Təhsilin bəzi ümumi məsələləri .

 12. Azərbaycanda ümumi təhsilin xüsusiyyətləri.

 13. Təhsilin məzmunu. Təhsil proqramı (Kurikulum), tədris planı, tədris fənni, tədris proqramı, dərslik və dərs vəsaitləri.

 14. Azərbaycanda təhsil sistemi və onun fasiləsizliyini təmin edən amillər.

 15. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri.

 16. Pedaqoji prosesin tərkib hissəsi olan təlim haqqında ənənəvi pedaqogikanın və Milli pedaqogikanın mövqeyi.

 17. Ənənəvi pedaqogikada və Milli pedaqogikada təlimin qanunauyğunluqları və qanunlarına münasibət.

 18. Ənənəvi pedaqogikada və Milli pedaqogikada təlim prinsipləri haqqında fərqli mövqelər.

 19. Ənənəvi pedaqogika və Milli pedaqogika təlimin mərhələləri haqqında.

 20. Yeni tədris mövzusunun qavranmasına xidmət edən üsullar.

 21. Yeni tədris mövzusunun başa düşülməsinə xidmət edən üsullar.

 22. Yeni biliklərin, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsinə və tətbiqinə xidmət edən üsullar.

 23. Bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsinə nəzarət, onların yoxlanılması və qiymətləndirilməsinə xidmət edən üsullar.

 24. Təlimin təşkili formaları və onlara verilən müasir tələblər.

 25. Pedaqoji prosesdə müəllimin öz psixoloji vəziyyətini tənzimləməsi ilə bağlı Milli pedaqogikanın fikirləri.

 26. Tərbiyənin mahiyyətinə və məqsədinə dair ənənəvi pedaqogikanın və Milli pedaqogikanın fərqli mövqeləri.

 27. Ənənəvi və Milli pedaqogika tərbiyədə ziddiyyət, qanunauyğunluq və qanun məsələləri haqqında.

 28. Ənənəvi pedaqogikada və Milli pedaqogikada tərbiyənin prinsiplərinə dair fərqli münasibətlər.

 29. Milli pedaqogikada mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinin formalaşdırılması məsələləri.

 30. Tərbiyənin ümumi üsullarının Milli pedaqogikada qruplaşdırılması meyarları.

 31. Dünyagörüşünün formalaşdırılması haqqında Milli pedaqogikanın ideyaları.

 32. Ağıl tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 33. Dövlət müstəqilliyi şəraitində ideya-siyasi tərbiyə məsələləri.

 34. Milli pedaqogikada əxlaq tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 35. Milli pedaqogikada əmək tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 36. Fiziki tərbiyənin ümumi məsələləri.

 37. Estetik tərbiyənin ümumi məsələləri.

 38. Ekoloji tərbiyənin ümumi məsələləri.

 39. İqtisadi tərbiyənin ümumi məsələləri.

 40. Hüquq tərbiyəsinin ümumi məsələləri.

 41. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi və ixtisaslarının artırılması pedaqoji prosesə xidmət kimi.

 42. Dərsdənkənar və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işləri.

 43. Məktəbdaxili rəhbərlik pedaqoji prosesə xidmət kimi.

 44. Pedaqoji prosesin səviyyəsini yüksəltməkdə ictimai qurumların fəaliyyət xüsusiyyətləri.


Kafedra müdiri: p.f.d.,dos. N.Zeynalova

AZƏRBAYCAN DILLƏRUNIVERSITETININ

PEDAQOGIKA KAFEDRASININ

Pedaqogika fənni üzrə (rus bölməsi)

2016-2017-cı tədris ilində dövlət buraxılış imtahanları üçün nəzərdə tutulan

mövzular


 1. Области исследования педагогики. Различия во взглядах традиционной и национальной педагогики по данному вопросу.

 2. Роль национальной педагогики в общественно-экономической жизни.

 3. Взаимосвязь педагогического процесса и национальной педагогики.

 4. Основные педагогические течения.

 5. Отрасли педагогической науки.

 6. Взаимосвязь педагогической науки с другими науками.

 7. Источники педагогической науки.

 8. Методы исследования педагогической науки.

 9. Основные категории педагогической науки.

 10. Составные части, области и участники педагогического процесса.

 11. Факторы, обеспечивающие целостность педагогической науки.

 12. Возможности использования в педагогическом процессе новых информационных технологий.

 13. Противоречия педагогического процесса.

 14. Значимость знания различий в подходах к вопросам закономерностей и законов педагогического процесса.

 15. Характеристика, данная национальной педагогикой общим закономерностям педагогического процесса.

 16. Теории о формировании личности.

 17. Национальная педагогика о роли наследственности в формировании личности.

 18. Национальная педагогика о роли среды в формировании личности

 19. Национальная педагогика о роли педагогического процесса в формировании личности

 20. Национальная педагогика о роли личного труда в формировании личности

 21. Традиционная и национальная педагогика о взаимном влиянии на формирование личности факторов наследственности, среды, педагогического процесса и личного труда.

 22. Дидактика (общие вопросы обучения и образования) как составная часть педагогической науки.

 23. Сходства и различия между научным познанием и обучением.

 24. Различные способы обучения и их влияние на уровень усвоения.

 25. Некоторые общие вопросы образования.

 26. Особенности общего образования в Азербайджане.

 27. Содержание образования. Программа образования (Курикулум), учебный план, учебная программа, учебник и учебные пособия.

 28. Система образования в Азербайджане и факторы, обеспечивающие ее непрерывность.

 29. Основополагающие принципы государственной политики в системе образования.

 30. Взгляды традиционной педагогики и национальной педагогики на обучение, являющееся составной частью педагогического процесса.

 31. Традиционная педагогика и национальная педагогика о закономерностях и законах обучения.

 32. Различия во взглядах традиционной педагогики и национальной педагогики на вопросы принципов обучения.

 33. Традиционная педагогика и национальная педагогика об этапах обучения.

 34. Методы, служащие восприятию новой учебной темы.

 35. Методы, служащие пониманию новой учебной темы.

 36. Методы, служащие закреплению и применению новых знаний, умений и навыков.

 37. Методы, служащие контролю над закреплением знаний и умений, их проверке и оценке.

 38. Формы организации обучения и предъявляемые к ним современные требования.

 39. Национальная педагогика о регулировании учителем своего психологического состояния в педагогическом процессе.

 40. Различия во взглядах традиционной педагогики и национальной педагогики на сущность и цель воспитания.

 41. Традиционная и национальная педагогика о проблемах противоречий, закономерностей и законов воспитания.

 42. Различия во взглядах традиционной и национальной педагогики на принципы воспитания.

 43. Вопросы формирования теории поэтапного воспитания в национальной педагогике.

 44. Национальная педагогика о критериях классификации общих методов воспитания.

 45. Национальная педагогика о формировании мировоззрения.

 46. Общие вопросы умственного воспитания.

 47. Вопросы идейно-политического воспитания в условиях государственной независимости.

 48. Национальная педагогика об общих вопросах нравственного воспитания.

 49. Национальная педагогика об общих вопросах трудового воспитания.

 50. Общие вопросы физического воспитания.

 51. Общие вопросы эстетического воспитания.

 52. Общие вопросы экологического воспитания.

 53. Общие вопросы экономического воспитания.

 54. Общие вопросы правового воспитания.

 55. Усовершенствование учителей и повышение квалификации как служение педагогическому процессу.

 56. Внеурочная и внешкольная учебно-воспитательная работа.

 57. Внутришкольное руководство как служение педагогическому процессу.

 58. Особенности деятельности общественных структур в повышении уровня педагогического процесса.


Kafedra müdiri p.f.d., dos.N.Zeynalova

Azərbaycan Dillər Universiteti

Pedaqoji (ingilis dili və alman dili) fakültə üzrə

Psixologiyadan Dövlət imtahanı mövzuları (2016/2017 tədris ili)

(Azərbaycan bölməsi)

 1. Müasir psixologiyanın predmeti və tədqiqat metodları

 2. Fəaliyyət və onun mənimsənilməsi.

 3. Ünsiyyətin kommunikativ, interaktiv və perseptiv tərəfləri.

 4. Şəxsiyyət psixologiyası.

 5. Qrup psixologiyası

 6. Diqqətin funksiyaları və xassələri

 7. Təlim prosesində diqqətin əhəmiyyəti.

 8. Duyğu və qavrayış perseptiv proses kimi.

 9. Hafizə mnemik proses kimi.

 10. Təfəkkür intellektual proses kimi.

 11. Təxəyyül intellektual proses kimi.

 12. Şagird şəxsiyyətinin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri.

 13. Şagird şəxsiyyətinin emosional-iradi xüsusiyyətləri.

 14. Yaş və pedaqoji psixologiyanın predmeti, vəzifələri və metodları.

 15. Məktəbəqədər yaş dövrünün psixologiyası

 16. Kiçik məktəblı yaşının psixologiyası

 17. İlk gənclik dövrünün psixologiyası

 18. Yeniyetməlik yaş dövrünün psixologiyası

 19. Tərbiyə psixologiyasının ümumi məsələləri.

 20. Şəxsiyyətin özünütərbiyəsinin psixoloji əsasları.

 21. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin psixoloji əsasları.

 22. Təlim psixologiyası haqqında anlayış.

 23. Öyrənməyə qabillik problemi və mənimsəmə.

 24. Öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin edən amillər

 25. Təlim prosesində motivasiya və tələbat sahəsinin formalaşması

 26. Pedaqoji fəaliyyətin və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası

 27. Müəllimin pedaqoji bacarıq və qabiliyyətləri

 28. Pedaqoji ünsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri.

 29. Psixoloji-pedaqoji xarakteristika

 30. Məktəb sinifinin kiçik qrup kimi xüsusiyyətləri

Mövzular Psixologiya kafedrasının 14.11.2016-cı il tarixli (Protokol№4) iclas protokolu ilə təsdiq olunmuşdur.

Psixologiya kafedrasının müdiri: psixo.f.d., dos.C.Q.Alıyev

Azərbaycan Dillər Universiteti

Pedaqoji (ingilis dili və alman dili) fakültə üzrə (rus bölməsi)

Psixologiyadan Dövlət imtahanı mövzuları (2016/2017 tədris ili)

 1. Предмет и методы современной психологии.

 2. Деятельность. Освоение деятельности.

 3. Психология общения.

 4. Интерактивная и персептивная стороны общения.

 5. Психология личности.

 6. Психология групп.

 7. Внимание.

 8. Ощущения и восприятие как персептивный процесс.

 9. Память.

 10. Мышление.

 11. Воображение.

 12. Эмоционально-волевые качества личности школьника.

 13. Индивидуально-психологические свойства личности.

 14. Задачи и методы возрастной и педагогической психологии.

 15. Психология дошкольного возраста.

 16. Психология младшего школьного возраста.

 17. Психология подростка.

 18. Психология ранней юности.

 19. Психология воспитания.

 20. Основы нравственного воспитания личности школьника.

 21. Психология самовоспитания.

 22. Психологические проблемы полового воспитания учащихся.

 23. Понятие о психологии обучения.

 24. Факторы успешности обучения.

 25. Проблема готовности к обучению и усвоение.

 26. Формирование мотивации и потребностей в процессе учения.

 27. Педагогическая деятельность и психология учителя.

 28. Педагогические умения и способности учителя.

 29. Психолого - педагогическая характеристика.

 30. Педагогическое общение.

Mövzular Psixologiya kafedrasının 14.11.2016-cı il tarixli (Protokol№4) iclas protokolu ilə təsdiq olunmuşdur.

Psixologiya kafedrasının müdiri: psixo.f.d., dos.C.Q.Alıyev

İngilis Dilinin Tədrisi Metodikası “ fənni üzrə dövlət imtahanı mövzuları: 1. Methods as a science.

 2. Close relation of Methods of FLT to other sciences.

 3. Aims of FLT in a secondary school.

 4. Components for determining content of FLT: psychological, linguistic, methodological components.

 5. English as a Lingua Franca. (ELF)

 6. Educational technologies and other learning resources: objects, pictures and things.

 7. Educational technologies and other learning resources: the coursebook.

 8. Educational technologies and other learning resources: ways of showing.

 9. Educational technologies and other learning resources: ways of listening.

 10. Teaching pronunciation: What does teaching pronunciation involve?

 11. Teaching pronunciation: Improving learners’ pronunciation.

 12. Teaching vocabulary: What is vocabulary and what needs to be taught?

 13. Teaching vocabulary: Presenting new vocabulary.

 14. Teaching grammar. What is grammar?

 15. The place of grammar teaching.

 16. Grammatical terms.

 17. Grammar practice activities. Types of grammar practice: from accuracy to fluency.

 18. Inductive and deductive approach in teaching grammar.

 19. Teaching language skills. Skills together.

 20. Teaching language skills. Receptive skills.

 21. Teaching language skills. Productive skills.

 22. Teaching listening. Extensive listening.

 23. Intensive listening. Using audio material.

 24. Intensive listening. “Live” listening.

 25. Intensive listening. The roles of the teacher.

 26. Film and video. Viewing technologies.

 27. Film and video. Listening (and mixed) technologies.

 28. Teaching listening. Learner problems.

 29. Teaching reading. Extensive reading.

 30. Intensive reading. The roles of the teacher.

 31. Intensive reading. The vocabulary question.

 32. Intensive reading. Letting the students in.

 33. Teaching reading. Advanced reading.

 34. Teaching reading. Ideas for reading activities.

 35. Teaching speaking. Elements of speaking.

 36. Students and speaking.

 37. Teaching speaking. The roles of the teacher.

 38. Classroom speaking activities: Communication games.

 39. Classroom speaking activities: Discussion.

 40. Classroom speaking activities. Prepared talks.

 41. Classroom speaking activities: Simulation and role play.

 42. Teaching speaking. Problems with speaking activities.

 43. Teaching writing. Literacy.

 44. Teaching writing: portfolios, journal, letters.

 45. Teaching writing. Teaching procedures.

 46. The process of composition.

 47. What is a syllabus?

 48. Different types of language syllabus.

 49. The ELT curriculum.

 50. What does a lesson involve?

 51. Varying lesson components: ways of varying a lesson and guidelines for ordering components of a lesson.

 52. Evaluating lesson effectiveness.

 53. Pre-planning.

 54. The plan.

 55. Using lesson plans.

 56. Types of lessons used in teaching English.

 57. How necessary is a coursebook?

 58. Supplementary materials.

 59. Teacher made worksheets and workcards.

 60. The teaching process. Effective presentation.

 61. Guidelines on giving effective explanation and instructions.

 62. Characteristics of a good practice activity.

 63. Describing teachers: In the classroom.

 64. Describing teachers: The roles of a teacher.

 65. Describing teachers: Rapport.

 66. The teacher as a teaching aid.

 67. Age of learners.

 68. Learner differences.

 69. Language levels.

 70. Defining motivation. Different kinds of motivation.

 71. External sources of motivation.

 72. Characteristics of a motivated learners.

 73. Ways of arousing interest in tasks.

 74. Patterns of classroom interaction.

 75. Classroom interaction, questioning, group work, individualization.

 76. Grouping students.

 77. What is discipline? Disciplined classroom.

 78. What teacher action is conducive to a disciplined classroom?

 79. Dealing with discipline problems.

 80. Managing for success: why problems occur?

 81. Students make mistakes.

 82. Feedback on oral work.

 83. Feedback on written work.

 84. Different approaches to the nature and function of feedback.

 85. Giving feedback: assessment.

 86. Correcting mistakes in oral work.

 87. Written feedback.

 88. What are tests for?

 89. Types of the test elicitation techniques.

 90. Testing and assessment.

 91. Types of test items.

 92. Promoting autonomy.

 93. Learner training, learner autonomy.

 94. The Self -Access Centre (SAC).

 95. Grammar -Translation, Direct Method and Audiolingualism.

 96. Presentation, Practice and Production.

 97. Four Methods.

 98. Communicative Language Teaching. (CLT)

 99. Task-Based Learning. (TBL)

100.The Lexical approach.

Tərtib etdi: b/m. Şükürova F.Ş

Kafedra müdiri əvəzi: dos.Ətrabə Gül

ÜMUMİ TƏHSİL KURİKULUMUNUN ƏSASLARI” FƏNNİ ÜZRƏ DÖVLƏT İMTAHANI MÖVZULARI
 1. Müasir təhsilin fəlsəfəsi.

 2. Müxtəlif təhsil fəlsəfələri və dəyərlər.

 3. Təhsilə dair fəlsəfi baxışlar.

 4. Proqressivizm.

 5. Perennializm.

 6. Essensializm.

 7. Eksiztensializm.

 8. Təhsil fəlsəfəsinin kurrikuluma təsiri.

 9. Təhsildə dövlət siyasəti.

 10. Təhsil siyasəti.

 11. Siyasətin tərifi və əhatə dairəsi.

 12. Milli Kurikulum və Fənn kurikulumlarının müqayisəsi.

 13. Kurrikulum islahatı.

 14. Fənn Kurikulumu.

 15. Fənyönümlü və şəxsiyyət yönümlü kurikulum.

 16. Ümumi təhsil pilləsi üzrə dövlət standartları və iş proqramları.

 17. Kurikulum və ənənəvi təlim proqramları.

 18. Ənənəvi və müasir kurikulumun səciyyəvi xüsusiyyətləri.

 19. Milli kurikulumun strukturu.

 20. Fənn kurikulumunun strukturu.

 21. Fənn kurikulumunun xarakterik cəhətləri.

 22. Standart anlayışı.

 23. Əsas və alt standartların funksiyaları, əhəmiyyəti və onların məqsədəmüvafiq seçilməsi.

 24. Əsas və alt standartlar.

 25. Fənn üzrə fəaliyyət xətləri.

 26. Məzmun standartlarının şərhi və onların praktiki əhəmiyyəti.

 27. Məzmun standartları.

 28. Taksonomiyalar.

 29. B.Blumun taksonomiyası.

 30. Yeni təlim strategiyaları.

 31. Təlim formaları.

 32. Təlim üsulları və vasitələri

 33. Tədris prosesində yanaşmalar.

 34. Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər.

 35. Təlim prosesi

 36. Fəal təlim və onun mahiyyəti.

 37. Təlim formalarının üstün cəhətləri.

 38. Təlim formalarının mənfi cəhətləri.

 39. Təlim üsulları (metod və texnikalar).

 40. Məntiqi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodlar.

 41. Tənqidi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəldilmiş metodlar.

 42. Yaradıcılığa yönəldilmiş metodlar.

 43. Təlim prosesində müxtəlif metodlar və onların rolu.

 44. Oxu strategiyaları.

 45. Oxu strategiyalarından istifadə etməklə oxu.

 46. Oxuda qiymətləndirilmə mərhələləri.

 47. Oxunun modeli və oxucunun xüsusiyyətləri.

 48. Planlaşdırma.

 49. Planlaşdırma anlayışı və onun növləri.

 50. Perspektiv planlaşdırmanın prinsipləri və aparılması qaydaları.

 51. Cari planlaşdırmanın prinsipləri və aparılması qaydaları.

 52. Gündəlik planlaşdırma sxemi.

 53. Dərsin mərhələləri

 54. Motivasiya və onun təlimdə rolu.

 55. Təlim prosesində tədqiqatın aparılması.

 56. Dərsin təlimdən sonrakı mərhələləri.

 57. Dərsin mərhələlərinin təlim prosesində düzgün təşkili və rolu.

 58. Fəal və ənənəvi təlimin müqayisəsi.

 59. Təfəkkürə əsaslanan tapşırıqların hazırlanması.

 60. Taksonomiyaların tapşırıqların hazırlanmasında rolu.

 61. Təfəkkürə əsaslanan tapşırıqların hazırlanması və taksonomiyaların tapşırıqların hazırlanmasında rolu.

 62. Blum taksonomiyasında mərhələlər və onların izahı.

 63. İş vərəqlərinin əhəmiyyəti və hazırlanması.

 64. Fəal təlim zamanı iş vərəqlərinin rolu.

 65. İş vərəqlərinə verilən tələblər.

 66. İş vərəqlərinin hazırlanması üçün məsləhətlər.

 67. Fənn kurikulumunun tətbiqində yeni dərsliklərin rolu və onlarla iş qaydaları.

 68. Fənn kurikulumunun tətbiqində yeni dərsliklər.

 69. Müasir dərsliyin funksiyaları.

 70. Standartın dərslikdə reallaşması sxemi haqqında.

 71. Əlavə təlim resursları və onların tətbiqi məsələləri.

 72. Ümumi təhsil sistemində yeni qiymətləndirmə mexanizmləri.

 73. Müasir qiymətləndirmənin əsasları və onun ənənəvi qiymətləndirmədən fərqli cəhətləri.

 74. Qiymətləndirmənin məqsədləri.

 75. Qiymətləndirmə konsepsiyasının yaradılması üçün zəruri səbəblər və qiymət vermənin məqsədləri.

 76. Müasir qiymətləndirmənin ənənəvi qiymətləndirmədən fərqli xüsusiyyətləri.

 77. Müasir qiymətləndirmənin istiqamətləri.

 78. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissələri və əsas xüsusiyyətləri.

 79. Qiymətləndirmənin növləri və tərkib hissələri.

 80. Diaqnostik qiymətləndirmə.

 81. Formativ qiymətləndirmə.

 82. Summativ qiymətləndirmə.

 83. Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri, üsul və vasitələri ilə aparılması qaydaları.

 84. Formativ qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri, üsul və vasitələri və tətbiqi qaydaları.

 85. Summativ qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri, üsul və vasitələri ilə aparılması qaydaları.

 86. Qiymətləndirmə standartları.

 87. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər.

 88. Milli Kurikulum və Fənn kurikulumlarının müqayisəsi.

 89. Ümumi fənn kurikulumlarının strukturu və mahiyyəti.

 90. Standartın bilik və fəaliyyət komponenti.

 91. Standartın bilik komponenti və onun kateqoriyaları.

 92. Standartın fəaliyyət komponenti və onun kateqoriyaları.

93.Təlimin təşkili prinsipləri hansılardır?

94. Ümumi fənn kurikulumlarının strukturu

95. Fənlərarası inteqrasiyanın əsas xüsusiyyətləri və mahiyyəti.

96. XXİ əsrin bacarıqları və "kompetensiya" anlayışı.

97. Qiymətləndirmənin növləri və aparılması yolları.

98. Fəal dərsin motivasiya mərhələsi və onun yardılması yolları.

99. Standartın bilik və fəaliyyət komponenti.

100.Standartın fəaliyyət komponenti və onun kateqoriyalarıYüklə 60,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə