Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/27
tarix17.11.2018
ölçüsü1,26 Mb.
#80462
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

MAGİSTRATURA  MƏRKƏZİ

 

 

Əlyazması hüququnda 

 

 

 

 

  

 

 

                                          

Şıxəlizadə Nərmin Bərxudar qızı 

                                                    

(MAGĠSTRANTIN A.S.A) 

 

  

“ Əhalinin həyat keyfiyyəti və onun yaxşılaşdırılması yolları  ”

  

mövzusunda 

 

 

 

 

MAGİSTR DİSSERTASİYASI 

 

 

 

 

İxtisasın şifri və adı            060404 “İqtisadiyyat” 

 

 

 

İxtisaslaşma                         “Əməyin iqtisadiyyatı” 

 

Elmi rəhbər: 

i.f.d baş müəl. İ.E. İsmayılov     

Magistr proqramının rəhbəri: 

        Dos.S.Ə.Qurbanova 

 

Kafedra müdiri:   

  

Prof. T.Ə.Quliyev            

 

 

BAKI  - 2017


                                              

MÜNDƏRİCAT 

 

1.

 

Giriş..........................................................................................................  

2.

 

 I  Fəsil..  Əhalinin  həyat  səviyyəsi  və  həyatın  keyfiyyəti,  onların  elmi-

nəzəri  və konseptualəsasları......................................................................... 1.1

 

Əhalinin  həyat  səviyyəsi,  həyatın  dəyəri  və  onun  səviyyəsini  xarakterizə 

edən göstəriciləri........................................................................................   

 

1.2

.  Əhalinin  həyat  səviyyəsinin  yüksəldilməsi  ilə  bağlı  qabaqcıl 

ölkələrin

....................................................................................................... 

II 

Fəsil. 

Respublikamızda  əhalinin  həyat  səviyyəsinin  müasir 

vəziyyəti.

...................................................................................................................

 

2.1. 

Əhali 


gəlirlərinin 

mövcud 


vəziyyəti 

və 


inkiĢaf 

dinamika


................................................................................................................ 

2.2. Dağlıq  Qarabağ  probleminin  Azərbaycanda  əhalinin  həyat 

keyfiyyətinə  mənfi təsirininqiymətləndirilməsi

................................................ 

2.3. 

Dövlətin  apardığı  sosial-iqtisadi  siyasətin  əhalinin  həyat 

keyfiyyətinin  yaxĢılaĢdırılmasına  təsiri...................................................... 

III  Fəsil. 

Bazar  münasibətləri  Ģəraitində  əhalinin  həyat  keyfiyyətinin 

yaxĢılaĢdırılması. 

3.1.  Layiqli  həyat  səviyyəsinin  təmin  olunması  və  həyat  keyfiyyətinin 

yaxĢılaĢdırılması  istiqamətləri................................................................... 3.2. Müasir Ģəraitdə  Azərbaycanda  həyat  səviyyəsinin  keyfiyyətcə 

təkmilləĢdirilməsi  yolları............................................................................

 

Nəticə və təkliflər....................................................................................................... Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyatlar..................................................................................... 


 

GiriĢ Mövzunun  aktuallığı  əhalinin  həyat  keyfiyyəti,  onun  yaxĢılaĢdırılması 

ölkənin  iqtisadi  inkiĢafı  dövründə  aktual  məsələlərdəndir.  Əhalinin  həyat 

keyfiyyəti,  keyfiyyətinin  yaxĢılaĢdırılması  ölkədə  aparılan  islahatlar,  sosial  iqtisadi 

dəyiĢikliklərin  daim  yeni  struktur  ilə  iĢlənib  hazırlanması  bu  məsələnin  daim 

aktuallığını  sübut edir.   

Ölkədəki  sosial  iqtisadi  vəziyyət,  dinamik  iqtisadi  inkiĢaf,  ÜDM-nin 

səviyyəsi,  milli  gəlir  ,  nominal  və  real  gəlirin  həcmi  əhalinin  həyat  keyfiyyətinə 

təsir  edir.  Belə  ki,  son  illərdə  çalıĢılır  ki,  ölkə    daxili  bazarı  özü  təmin  etsin,  kənd 

təsərrüfatıını,  maldarlığı,  əkinçiliyin  inkiĢafı  maksimuma  çatdırılsın.    Bu  sahələrdə 

əhaliyə  həyat  keyfiyyətini  yaxĢılaĢdırmaq  üçün  xüsusi  tədbirlər,  islahatlar  görülür, 

qanunlar  qüvvəyə minir.   

Qarşıya  qoyulan  məqsəd  əhali,  əhalinin  həyat  fəaliyyəti,  həyat  səviyyəsi, 

həyat  keyfiyyəti,  gəlir  mənbələri,  gəlirlərin  artım  və  azalması,  müasir  dövrdə 

əhalinin  həyat  keyfiyyətinə  müsbət  təsir  göstərən  amillər  və  sair  bu  kimi  məsələlər 

araĢdıraraq tədqiq etməkdir.   

Əhalinin  həyat  keyfiyyəti  dedikdə  ilk  olaraq  ağla  gələn  bütövlükdə  xalqın 

tələbatının  ödənilmə  dərəcəsidir.  Bu  amili  tədqiq  etmək  üçün  əhalinin  gəlir 

mənbəyini,  nominal  və    real  əmək  haqqları  ilə  dərindən  maraqlanıb  araĢdırmaq 

lazımdır.  Bu  mövzu  ətrafında  müzakirələr  günümüzdə  daim  aktuallığını 

qorumaqdadır.  

Tədqiqatın  predmeti  və  obyekti.    Tədqiqatın  predmeti  əhalinin  həyat 

keyfiyyətinin  yaxĢılaĢdırılması, obyekti isə onun keyfiyyətidir. Tədqiqatın  nəzəri  və  metodoloji  əsası.  əhalinin  həyat  keyfiyyətinə  təsir 

edən  problemlərin  həllinə  dair  Dövlət  Proqramları,  ölkə  prezidentinin  qəbul  etdiyi 

sərəncam  və  qərarlar  ,  Azərbaycan  Dövlət  Ġqtisad  Universitetinin  ,xarici  universitet 

professorlarının  tədqiqat  iĢləri,  əhalinin  həyat  keyfiyyətindəki  dəyiĢikllikləri  əks 

etdirən  statistik  cədvəllər,  Azərbaycan  Respublikası  ərazilərinin  Ermənistan  silahlı 

qüvvələrinin  iĢğalı  nəticəsindəitki  və  təlafatların  qiymətləndirilməsi  üzrə  yaradılan 

iĢçi  qrupununun  hesabatı,    ziyalı  iqtisadçıların  kitabları  ,  elmi  əsərləri,  digər 

ölkələrin  ölkələrin  həyat  keyfiyyətinin  yaxĢılaĢdırılması  üçün  gördüyü  tədbirlər, 

onların  ortaq  xüsusiyyətləri  və  bu  kimi  araĢdırmalar  təĢkil  edir.  Məsələn  Birinci 

fəsildə  həyat  keyfiyyətinin  sosial-iqtisadi  inkiĢafının  inkiĢaf  dərəcəsi  ilə  sıx 

əlaqədə  olması,  əhalinin  həyat  keyfiyyətinin  yaxĢılaĢdırılmasının  daim,  bütün 

dövrlər  üçün  dövlətin  və  onun  iqtisadiyyatının  gündəmində    aktual bir mövzu kimi 

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə