Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/27
tarix17.11.2018
ölçüsü1,26 Mb.
#80462
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

47 

 

keyfiyyətini  yaxĢılaĢdırmaq  həmiĢə  diqqət  mərkəzində  saxlanılır.    Əhalinin  həyat keyfiyyətinin  yaxĢılaĢdırılması  dedikdə  -  səhiyyə,  təhsil,  məĢğulluq  probleminin 

həlli  və  s.  bu  kimi  məsələlər  göz  önünə  gəlir.  VaxtaĢırı  bu  sahələrin  nkiĢaf 

etdirilməsi  istiqamətində  müəyyən  göstəriĢlər,  sərəncamlar  verilir.  Ölkə  prezident 

Ġlham  Əliyevi  cənabları  çıxĢlarında  dəfələrlə  əhalinin  həyat  səviyyəsinin 

yüksəldilməsi  və    həyat  keyfiyyətinin  yaxĢılaĢdırılması  ilə  bağlı  tapĢırıqlar  verib. 

Bir  müddət  əvvəl    Nazirlər  Kabinetinin  üzlərilə  keçirdiyi  müĢavirədə    Prezident 

dedi:  “Neftin  həddən  çox  qiymətdən  düĢməsi  bəzi  islahatların  keçirilməsi,  Milli 

pulun  bir  qədər  dəyərini  azaltması,  ölkədən  özbaĢınalıqla  valyuta  axınına  yol 

verilməsi  demək  olar  ki,  xalqın  həyat  keyfiyyətinin,  rifahının  aĢağı  səviyyəyə 

enməsinə  səbəb  olmamalıdır.  Biz  çalıĢmalı  və  elə  etməliyik  ki,  xalqın  sosial 

vəziyyəti  sarsılmasın,  xalq  çətinliklərlə  rastlaĢmasın.  Bunun  üçün  hamımız  hər 

tərəfli  düĢünülmüĢ    iĢlər  görməliyik.    Elə  etməliyik  ki,  xalqın  həyat  keyfiyyəti 

aĢağı səviyyəyə enməsin”.   

Xalqın  həyat  keyfiyyətinin  yaxĢılaĢdırılması  və  yüksəldilməsi  üçün  Prezidentin 

tapĢırığı  ilə  müəyyən  iĢlər  görülür.  Ġlk  növbədə  ölkəmizin  daxilində  qeyri-  neft 

sektorunun  inkiĢafına  xüsusi  diqqət  yetirilir.  Xaricdən  iqtisadi  asılılığın  qarĢısını 

almaq,  ərzaq  təhlükəsizliyini  təmin  etmək  üçün  kənd  təsərrüfatı  inkiĢafı  etdirilir. 

Sahibkarlara  az  faizli  kreditlər,  subsidiyalar  verilir.  Xarici  kapitaldan  asılılıq 

müəyyən  qədər  azalır.  Prezidentin  sərəncamına  əsasən  kənd  təsərrüfatı  sahəsində 

çalıĢan  sahibkarlara  güzəĢtli  yardımın  verilməsi  onların  kənd  təsərrüfatı  texnikası 

ilə  və  digər  köməkçi  vasitələr  ilə  təmin  edilməsi  üçün  xüsusi  göstəriĢ  verildi.  Bu  o 

deməkdir ki, regionlarımızda  xalqın həyat keyfiyyəti  real Ģəkildə  inkiĢaf  etsin. 

Həyat  keyfiyyətin  in  yaxĢıladırılmasında  vacib  olan  amillərdən  biri  də  əmək 

haqqının artırılmasıdır.  “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 mart 2017-ci il 

tarixli  Sərəncamı  ilə  ölkədə  Əmək  Münasibətlərinin  Tənzimlənməsi  və 

Koordinasiyası  Komissiyasının  yaradılması  əmək  münasibətlərinin  tənzimlənməsi 

sahəsində  bir  sıra  vacib  məqsədlərə  xidmət  etməklə  bərabər,  iĢəgötürən–iĢçi 48 

 

münasibətlərinin rəsmiləĢdirilməsi, 

əməyin 


ödəniĢinin 

təĢkilinə 

nəzarət 

mexanizmlərinin  təkmilləĢdirilməsində  də xüsusi önəm kəsb edir”.(Mənbə:22) 

Son  illər  ərzində  iqtisadi  islahatlara  paralel  olaraq,  sosial  sahədə  də  islahatlar 

həyata keçirilir  və əhalinin  sosial problemləri  dövlətin  daimi  diqqət mərkəzindədir.   

Bazar  iqtisadiyyatına  keçid  və  keyfiyyətcə  yeni  iqtisadi  münasibətlərin  yaranması 

sosial  müdafiə  sistemində  zəruri  islahatların  aparılmasını,  müasir  tələblərə  cavab 

verən  çevik,  iĢ  mexanizmlərin  əmək  hüquqlannın  qorunmasını  təmin  edən  tam 

əlaqəli  hüquqi və iqtisadi  sosial təminatlar  sisteminin  yaradılmasını tələb edir.  

Bu  məqsədlərə  nail  olmaq  üçün  müvafiq,  həmçinin  beynəlxalq  normalara 

əsaslanan qanunvericilik  bazasının yara dılması zəruridir.  

Məhz  bütün  bunlar  nəzərə  alınaraq,  son  illər  əmək  və  sosial  müdafiə  sahələrindəki 

qanunvericiliyin  təkmilləĢdirilməsi  və  yeni  qanunların  yaradılması  istiqamətində 

lazımi  iĢlər  görülmüĢ,  beynəlxalq  normalara  uyğun  qanunlar,  o  cümlədən «Əməyin 

mühafizəsi  haqqında»,  «Məzuniyyətlər  haqqında»,  «Kollektiv  müqavilələr  və 

saziĢlər  haqqında»,  «Fərdi  əmək  müqavilələri  (kontraktları)  haqqında»,  «Fərdi 

əmək  mübahisələrinin  həlli  haqqında»,  «Kollektiv  əmək  mübahisələrinin  həlli 

haqqında» və sair qanunlar hazırlanmıĢ və qəbul edilmiĢdir.   

          Azərbaycan  Respublikası  Beynəlxalq  Əmək  TəĢkilatına  daxil  olmuĢ  və 

keçmiĢ  SSRĠ  tərəfindən  və  müstəqillik  əldə  etdikdən  sonra  ratifikasiya olunmuĢ 57 

konvensiya  üzrə  öhdəlikləri  öz  üzərinə  götürmüĢdür.  Azərbaycan  Respublikasının 

ratifikasiya  etdiyi  konvensiyalar  arasında  sosial  tərəfdaĢlıqla  bağlı  konvensiyalar 

mühüm  yer tutur.  

          Ən  mühüm  sosial-iqtisadi  problemlər  sırasında  əhalinin  pensiya  təminatı  və 

sosial  ödəmələr  məsələsi  xüsusi  yer  tutur.  Çünki  yüksək  pensiya  təminatı  yaĢlı 

əhalinin  həyat  səviyyəsinin  və  həyat  keyfiyyətinin  yüksəldilməsində  mühüm  rol 

oynayır.  Nəzərə  alsaq  ki,  respublikamızda  01.01.2016-  cı  il  tarixə  1  milyon  300 

min  nəfərə  qədər  pensiyaçı  var,  onda  pensiya  təminatının  yaxĢılaĢdırılmasının 

bütpvlükdə həyat səviyyəsinin  yüksəldilnməsinə  müsbət təsir etdyini  deyə bilərik.    Cədvəl 2.3.1.  Azərbaycan Respublikasında  pensiyaçıların sayı 


49 

 

Ġllər 2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Pensiyaçıların 

sayı – cəmi 

1292 

 

1278 1272 

1277 

1291 

1300 

Mənbə..Statistika.gov.az 

Əhalinin  həyat  səviyəsinin  yüksəltmək  üçün  Azərbaycan  Respublikasında  pensiya 

təminatı  sistemində  vaxtaĢırı  islahatlar  həyata    keçirilir.  Prezident Ġlham 

Əliyev “Əmək  pensiyaları  haqqında”  qanunda  dəyiĢikliklər  edilməsi  barədə 

qanunun  təsdiq  edilməsi  barədə  sərəncam  imzalayıb.  Bu  yeni  sərəncamda  98 

maddədə  dəyiĢiklik  olunub.  Yeni  sərəncəma  əsasən  Azərbaycanda  qadınların  və 

kiĢilərin təqüd yaĢı 65-ə çatdırılacaq. Sərəncama əsasən 2021-ci ilədək təqaüd yaĢı 

həddi  hər  il  6 ay artırılacaq. Qadınlar üçün isə 2027-ci ilə qədər pensiya yaĢı hər il 

6 ay artırılacaq. Belə ki,  qadınların və kiĢilərin təqaüd yaĢı həddi 65-ə çatdırılacaq. 

Sərəncam 2017-ci  il,  iyulun  1-dən qüvvəyə minəcəkdir.  

Cədvəl 2.3.2 Yaşa görə pensiya alanların sayı (ilin əvvəlinə, min nəfər) 

 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Pensiyaçıların 

sayı- cəmi 

1292 

 

1278 

 

1272 

 

1277 

 

1291 

 

1300 

 

Yaşa görə 

831 

813 

801 

791 

785 

781 

 

Mənbə.Statistika.gov.az 

 

Ölkədə  2003-2016-cı  illərdə  dərin  iqtisadi  islahatlar  davam  etdirilmiĢdir. Azərbaycan  çox az bir dövrdə  yüksək - orta gəlirli ölkəyə çevrilmiĢ, sosial-iqtisadi 

infrastruktur  tamamilə  yenilənmiĢ,  qlobal  rəqabət  qabiliyyətinə  görə  dünyada  37-ci 

yerdə  qərarlaĢmıĢdır.  Bu  illər  ərzində  ölkə  iqtisadiyyatı  6  dəfə  böyümüĢ, 

adambaĢına  düĢən  milli  gəlir  5  dəfədən  çox  artmıĢdır.  Ölkədə  qiymətlərin  sabitliyi 

qorunmuĢ,  xarici  valyuta  gəlirlərinin  əhəmiyyətli  artması  nəticəsində  böyük 

həcmdə  strateji  valyuta  ehtiyatları  formalaĢdırılmıĢ,  milli  valyutanın  məzənnəsinin 

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə