Azərbaycan döVLƏt neft və SƏnaye universiteti “TƏSDİq ediRƏM”Yüklə 103,74 Kb.

tarix08.10.2017
ölçüsü103,74 Kb.


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT və  SƏNAYE UNİVERSİTETİ 

 

  

 

“TƏSDİQ EDİRƏM” 

ADNSU-nun  Elm  və  texnika  işləri 

üzrə prorektoru, g.-m.e.d. 

  

 

  

 

  

_____________RAUF ƏLİYAROV 

 

 “______” ___________  2017-ci il                  

 

  

 

  

 

  

 

2212.01 – “Nəzəri fizika” ixtisası üzrə dissertanturaya 

qəbul 


imtahanının 

 

P R O Q R A M I  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

BAKI- 2017  


Tərtib edənlər : 

 “Fizika” kafedrasının   

   müdiri,  professor                                      M.A. Musayev 

 

 “Fizika” kafedrasının  

  professoru                                                   M.M.Mirabutalıbov 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


2212.01 – “Nəzəri fizika” ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul imtahanının 

 

PROQRAMI I.

 

KLASSİK MEXANİKA 

  

Mexanikada  saxlanma  qanunları.  Enerjinin,  impulsun  və  impuls momentinin  saxlanması  qanunları.Elastiki  toqquşma.  İmpuls  və  sürət 

diaqramları.  Zərrəciklərin  səpilməsi.  Rezerford  düsturu.  Kiçik  rəqslər.  Sərbəst 

və  məcburi  birölçülü  rəqslər.Rezonans.  Sönən  rəqslər.Bərk  cismin  hərəkəti. 

Bucaq  sürəti.  Ətalət  tenzoru  və  ətalət  momenti.  Bərk  cismin  impuls  momenti. 

Bərk cismin hərəkət tənlikləri. Eyler bucaqları. 

II.

 

ELEKTRODİNAMİKA 

Eynşteynin  xüsusi  nisbilik  nəzəriyyəsinin  təcrübi  əsasları.  Eynşteynin 

postulatları.  İşiğın  abberasiyası,  Fizo  təcrübəsi  və  Maykelson-Morli  təcrübəsi. 

İnterval  və  onun  invariantlığı.  İntervalın  3  növü.  Koordinatlar  və  zamanın 

Lorens  çevrilməsi.  Məxsusi  zaman.  Lorens  çevrilməsindən  alınan  kinematik 

nəticələr

SürətlərinLorenstoplanmasıvəbucaqlarınLorensçevrilməsi.4-

ölçülüvektorlarvətenzorlar. 

4-ölçülüsürətvətəcil. 

Sərbəstrelyativistikzərrəciküçünenerji,  impulsvəLaqranjfunksiyası.Sərbəst  4-

ölçülühərəkəttənliyi.  4-ölçülüimpuls.Yükünxaricielektromaqnitsahəsində  3-

ölçülühərəkəttənliyi, 

Lorensqüvvəsi, 

sahənin
H

intensivlikləri.Elektromaqnitsahəsindəzərrəciyin 4-ölçülühərəkəttənliyi.  III.

 

MİKROSKOPİK ELEKTRODİNAMİKA 

 Elektromaqnit  sahəsinin  potensialları.  Potensiallarınqradiyent  (kalibrləşmə) 

çevrilməsi, 

Lorensşərtivəonunmüxtəlifşəkilləri.4-ölçülücərəyansıxlığı. 

Yükünsaxlanmasıqanunuvəkəsilməzliktənliyi.Elektromaqnitsahəsivəyüklüzərrəc

iklərdənibarətolansistemüçünLaqranjfunksiyası.BirincinövMaksvelltənlikləri, 

onlarındiferensial,  inteqralvə  4-ölçülüşəkilləri.  İkincinövMaksvelltənlikləri, 

onlarındiferensial, 

inteqralvə 

4-ölçülüşəkilləri,  
dəyişməvəkeçiricilikcərəyanlarınınxassələri, 

tamcərəyanınqapalılıqxassəsi.Elektrodinamikadaelektromaqnitsahəsininenerjisin

insaxlanmasıqanunu. 

Umov-


Poyntinqvektoru.ElektromaqnitsahəsiüçünLorensçevrilmələri.Elektromaqnitsahə

sinininvariantlarıvəonlardanalınannəticələr. 

Sabitelektriksahəsi. 

Laplas-


Puassontənliyivəonunhəlli.Yüklərsisteminindipolmomentivəonunelektrostatiksa

həsi.Yüklərsistemininkvadrupolmomentivəonunsahəsi. 

Xaricielektrostatiksahədəyerləşmişyüklərsistemi, 

sahəninyüklərsistemiiləqarşılıqlıtəsirenerjisi.İkidipolunqarşılıqlıtəsirenerjisi, 

sahədədipolatəsiredənqüvvəvəqüvvəmomenti.  Stasionar  cərəyanların  maqnit 

sahəsi  vəBio-Savar-Laplasqanunu.  Cərəyanlar  sisteminin  maqnit  dipol 

momenti.Elektrostatiksahəsiiləstasionarmaqnitsahəsiarasındakıanalogiya 

(oxşarlıq).  Sərbəstelektromaqnitsahəsi,  sahənineninəlikşərti,  sahəninA

H

vektorlarıüçünDalambertənliyi.Müstəvimonoxromatikdalğa, dalğafazasınıninvariantlığı, 

4-

ölçülüdalğavektoru.Doplereffektivədalğanınpolyarizasiyası.Dipol şüalanması. 

Dipol  yaxınlaşmasındaE

A,H

-inifadələrinin  alınması.  Dipol  şüalanmasının diferensial,  inteqral  intensivlikləri  və  şüalanmanın  istiqamətlənmə  diaqramı. 

Kvadrupol  və  maqnit  dipole  şüalanması.  Elektrostatik  sahənin  enerjisi. 

Elektronunklassikradiusu.İxtiyarihərəkətedənrelyativistiknöqtəviyükünsahəsinin

EH

intensivlikvektorları. IV.

 

MAKROSKOPİK ELEKTRODİNAMİKA 

Mikroelektrodinamikanın  tənliklərinin  fəza  və  zamana  görə  ortalanması, 

Ortalanmanın  optimal  parametrləri.  Mikro  yük  sıxlığının  ortalanması  və

Pelektrikpolyarizasiyasıvektoru. 

CərəyanınmikrosıxlığınınortalanmasıvəM

maqnitpolyarizasiyası vektoru. Mühitdə I və II növ Maksvell tənlikləri və onlara daxil  olan  kəmiyyətlərin  fiziki  mənası.  Dielektriklər  üçün  maddi  münasibətlər. 

Maqnetiklər  üçün  hal  tənlikləri  (maddimünasibətlər).  Mühitdə  elektromaqnit 
sahəsi vektorları üçün sərhəd şərtləri. Maddi mühitlərdə elektromaqnitsahəsinin 

enerjisinin  saxlanması  qanunu.  Mühitdə  sabit  maqnit  sahəsi.  Dielektriklərin 

elektrostatikası.  Naqillərinelektrostatikası.  Omqanununundiferensialşəkilləri, 

dəyişənsahədəsərbəstyükün

0

 sıxlığınınazalması,  relaksasiyazamanı.  Skin effekti.Mühitdəyavaşdəyişənsahəhalında A potensialları  üçün  ümumi 

tənliklər. Dielektriklərdə elektromaqnitdalğalarının yayılması, dispersiya tənliyi 

və  dalğanın E

və Hvektorlarıarasındaəlaqə.  Keçirici  mühitdəelektro  maqnit 

sahəsi,  mühitdəLorensşərti,  keçiricimühitdəsahəvektorlarıüçünteleqraftənlikləri. 

Keçiricimühitdəelektromaqnitdalğalarınınyayılması.  Dispersiyatənliyi,  elektro 

maqnit dalğalarının sönməsi, naqillərdə

EH

arasındaəlaqə. V.

 

KVANT MEXANİKASI 

Klassikfizikanınçətinlikləri. 

Mütləqqaracisminşüalanması. 

Fotoeffekt. 

Komptoneffekti. 

Maddəninquruluşuiləbağlıproblemlər. 

De-

Broyldalğalarıvəonlarınfazavəqrupsürətləri.De-Broylhipotezi. SərbəstzərrəciküçünDe-BroyldalğasıE,  

k

,arasındaəlaqəsiniifadəedənde-

Broyldüsturu. De-Broyldalğasınınfazavəqrupsürəti.  

De-


Broyldalğalarınındifraksiyası. 

 

VI. 

КVANTMEXANİKASININRİYAZİƏSASLARI 

 

Dalğafunksiyasıvəonunfizikimahiyyəti.  DalğafunksiyasisınınMaksBorntərəfindənverilmişstatistikmənası. 

Superpozisiya-prinsipi. 

Operatorlarvəonlarınxassələri. 

Operatoruntərifi. 

Kvantmexanikasındafizikikəmiyyətinortaqiyməti. 

Operatorunməxsusiqiymətivəməxsusifunksiyaları. 

Cırlaşmışvəcırlaşmamışhallar. 

Kvantmexanikasındaistifadəolunanoperatorlar. 

Xəttioperatorlar. Ermitoperator. Ermitqoşma. Vahidoperator. Tərsoperator. 

Operatorlarüzərindəəməliyyatlar. 

Operatorlarıntoplanmasıvəvurulması. 

Operatorlarınkommutativliyi 
İkifizikikəmiyyətineynizamandadəqiqölçüiləbilməşərti. 

Unitaroperatorlar. 

Ermitoperatorlarınməxsusifunksiyalarıvəonlarınxassələri. 

Ermitoperatorlarınməxsusiqiymətininhəqiqiliyi. 

Ermitoperatorlarınməxsusifunksiyalarınınortoqonallığı. 

Hamiltonoperatoru.Şredingertənliyi. 

Hamiltonoperatorununermitliyi. 

Fizikikəmiyyətinortaqiymətininzamanagörətörəməsi. 

Hərəkəttənliyi. 

Kvantmexanikasındafizikikəmiyyətinsaxlanmasışərti. 

Koordinatoperatoru. 

Koordinatoperatorlarınınkommutasiya-şərtləri. 

Koordinatoperatorununməxsusiqiymətlərivəməxsusifunksiyaları. 

İmpulsoperatoru.Fəzanınbircinsliyi. 

Sonsuzkiçikparalelköçürməoperatoru. 

İmpulsoperatorununermitliyi. 

İmpulsoperatorununkomponentləriüçünkommutasiyaşərtləri. 

İmpulsoperatorununməxsusiqiymətlərivəməxsusifunksiyaları. 

Koordinatvəimpulsoperatorlarıarasındakommutativmünasibətlər. 

Koordinatvəimpulsoperatoruimpulstəsvirində.Hərəkətmiqdarımomentioperatoru

Fəzanınizotopluğu. 

Sonsuzkiçikfırlanmayauyğungələnoperator. 

Hərəkətmiqdarımomentioperatorununkomponentlərivəonlararasındakommutativ

münasibətlər. 

Hərəkətmiqdarımomentioperatoruiləkoordinatvəimpulsoperatorlarıarasındakıko

mmutativlikmünasibətlər. LL

ˆ

,ˆ

operatorları.

2

ˆL

z

Lˆ

operatorlarınınməxsusiqiymətlərivəməxsusifunksiyaları.  Cütlük.  Halıncütlüyü. 

Güzgüəksivəyafəzainversiyasıçevrilməsi. 

İnversiyaoperatoruvəonunməxsusiqiymətləri. 

Daxilicütlük. 

Qapalısisteminhalınıncütlüyü. 

Cütlüyünsaxlanmaqanunu. 

Zərrəciklərsisteminincütlüyü. 

Zəifqarşılıqlıtəsirlərdəcütlüyünsaxlanmaması. 

Qeyri-müəyyənlikprinsipi.  Stasionarhallar.  StasionarhallarüçünŞredingertənliyi. 

Stasionarhallarındalğafunksiyası. 

Stasionarhallarınxassələri. 

Kvanttənliklərindənklassiktənliklərəkeçid. Hərəkəttənliyinəekvivalentolanklassiktənliklərinalınması.       

i

xˆ və

i

Pˆ

.      -


nintapılması. Erenfestteoremləri. 

VII.

 

QEYRI-

RELYATİVİSTİKKVANTMEXANİKASININBƏZ

İ TƏTBİQLƏRİ

Potensialdivar. 

Düzbucaqlıpotensialçəpər. 

Tuneleffekti. 

İxtiyarişəkillipotensialçəpərüçünşəffaflıqəmsalı. 

Tuneleffektiparadoksu. 

Düzbucaqlıpotensialçuxurdahərəkət. 

VIII.

 

XƏTTİHARMONİKOSSİLYATOR 

(KOORDİNATTƏSVİRİ) 

Klassikfizikadaharmonikossilyator. 

XəttiharmonikossilyatorunHamiltonoperatoruvəŞredingertənliyi.  

Ermittənliyivəonunhəlli. 

Ermitpolinomu. 

Xətti 


hrmonikossilyatorunenerjispektrivədalğafunksiyası. 

Sıfırıncıenerjivəonlarıntəcrübədətəsdiqi. 

Harmonikossilyatorunenerjisininminimumqiymətininqeyri-

müəyyənlikprinsipindənalınması. 

Harmonikossilyatorüçünkoordinatoperatorununmatrisaelementivəseçməqaydası. 

Xəttiharmonikossilyatorenerjitəsvirində. 

Xəttiharmonikossilyatorunklasiikhərəkəttənliyinəuyğunoperatortənliyininenerjit

əsvirindəifadəsivəbutənliyinhəlli. IX.

 

SFERİK-SİMMETRİK (MƏRKƏZİ) 

SAHƏDƏHƏRƏKƏT. 

MərkəzisahədəhərəkətedənzərrəciyinHamiltonoperatoruvəŞredingertənliyi. 

Kulonsahəsindəhərəkət. 

Hidrogenəbənzəratomlar. 

HidrogenəbənzəratomunHamiltonoperatoruvəŞredingertənliyi. 

Hidrogenəbənzəratomlarınenerjispektrivədalğafunksiyası. 

n-başkvantədədi. 

Cırlaşmışhiperhəndəsifunksiyalarspektri.  Radialvəbucaqpaylanmafunksiyaları
Hidrogenəbənzəratomlardaelektronunninixtiyariqiymətlərindəradiusurvər+drolanikisferanınarasındamüşahidəolunmaehtimalı  (

)

r(

W

nl).  Elektronun

d cisim  bucağıaltındamüşahidəolunmaehtimalı  (

)

,(

W

lm).BiroptikelektronluatomlarınkvantnəzəriyyəsiBiroptikelektronluatomlarvəonlarınelektronquruluşuvəxüsusiyyətləri. 

Biroptikelektronluatomlarınenerjisi

)

(l –Ridberqdüzəlişi. 

Hidrogenəbənzəratomlarınşüalanma  (udulma)  spektrlərivəseçməqaydası.Seçmə 

qaydası

Spektraltermləri. 

Ridberqsabiti. 

Hidrogeninşüalanmaspektrindəmüşahidəolunanspektralseriyalar: 

(Layman, 

Balmer, 

Paşen, 


Breket, 

Pfund). 


Atomunionizasiyasıvəatomunsərbəstelektronuzəbtetməprosesi. 

GünəşspektrindəmüşahidəolunanPikerinqseriyası. 

Biroptikelektronluatomlarınşüalanmavəşüaudmaspektrləri

Başseriya, 

IIköməkçiseriya 

(kəskmnseriya), 

Iköməkçiseriya 

(diffuzseriya), 

fundamentalseriya  (Berqmanseriyası).  Atomunmaqnitmomenti.Qapalıcərəyanın 

maqnitmomenti. 

Atomunmaqnitmomentininifadəsi. 

Bormaqnitronu. 

Atomunmaqnitmomentiiləorbitalmomentiarasındaəlaqə. 

X.

 

HƏYƏCANLANMANƏZƏRİYYƏSİVƏONUNBƏZİ 

TƏTBİQLƏRİ 

Stasionarhəyəcanlanmanəzəriyyəsi. 

Stasionarhəyəcanlanmanəzəriyyəsinintətbiqolunmaşərtləri. 

Həyəcanlanmaoperatoru. 

Ştarkeffekti. 

 

XəttivəkvadratikŞtarkeffektləri. Zeyemaneffekti. 

NormalvəAnomalZeyemaneffektləri. 

Larmortezliyi. 

Landevuruğu. 

Paşen-Bakeffekti. 

Qeyri-stasionarhəyəcanlanmanəzəriyyəsi. 

Atomunşüalanmanəzəriyyəsi.  Eynşteynəmsalları.  Sərbəstelektromaqnitsahəsi. 

Şüalanmanınyarımklassiknəzəriyyəsi. 

Dipolşüalanmasıvəbuşüalanmanınxassələri. 

 

Dispersiyanınkvantnəzəriyyəsi.  Ossilyatorqüvvəsi. Normalvəanomaldispersiya. Müsbətvəmənfidispersiya. 


XI.

 

EYNİZƏRRƏCİKLƏRDƏNİBARƏTSİSTEMLƏRİNKVANTNƏZ

ƏRİYYƏSİ 

Seçilməzlik 

prinsipi. 

NeynizərrəcikdənibarətsisteminHamiltonoperatoru. 

Mübadiləcırlaşması.  Simmetrik  və  antisimmetrik  funksiyalar.  Fermionlar  və 

bozonlar. 

Pauli 

prinsipi. İkieynifermiondanibarətsistemindalğafunksiyası. 

Heliumatomununkvantnəzəriyyəsi. 

Heliumatomunun 

əsas  halı.  Helium 

atomunun həyəcanlanmış hallaı. Para-heliumvəorta-helium.  

XII.

 

 MOLEKULLARINKVANTNƏZƏRİYYƏSİ 

Adiabatikyaxınlaşma. 

Hidrogenmolekulunun 

kvant 


nəzəriyyəsi. 

Molekulunrəqsivəfırlanmahərəkətlərininenerjispektrləri.İkiatomlu 

molekulun 

şüalanma spektrləri. XIII.

 

STATİSTİK FİZİKA 

        Kvant  sistemlərinin  mikroskopik  təsviri.  Kvant  halları.  Paylanma 

funksiyaları və onun xassələri. Liuvill teoremi. Liuvill tənliyi.Statistik fizikanın 

əsas  postulatları.  Statistik  çəki.  Entropiya  və  onun  xassələri.  Entropiyanın 

artması  qanunu.  Dönən  və  dönməyən  proseslər.  Təzyiq.  Əsas  termodinamik 

münasibət.  Qapalı  sistemlər  üçün  Gibbsin  kanonik  paylanması.  Statistik  cəm. 

Sərbəst  enerji.Açıq  sistemlər  üçün  böyük  kanonik  paylanma.  Maksvell, 

Maksvell-Bolsman  paylanmaları.  Barometrik  düstur.  İdeal  qazların  statistik 

nəzəriyyəsi.  İdeal  qazların  sərbəst  enerjisi,  entropiyası  və  hal  tənliyi.İki  və 

çoxatomlu ideal qazların istilik tutumunun klassik nəzəriyyəsi. İkiatomlu qazın 

istilik tutumunun kvant nəzəriyyəsi. Gibbs  metodunun real qazlara tətbiqi.Van-

der-Vaals  tənliyi.  Van-der-Vaals  qazının  enerjisi  və  istilik  tutumu.  Gibbs 

metodunun  bərk  cisimlərə  tətəbiqi.  Bərk  cisimlərin  termodinamik  xassələrinin 

klassik  nəzəriyyəsi.  Bərk  cisimlərin  istilik  tutumunun  kvant    nəzəriyyəsi. 

Eynşteyn  və  Debay  modelləri.  Faza.  Birinci  növ  faza  keçidləri.  Klapeyron-

Klauzius tənliyi.  İkinci növ faza keçidləri. Erenfest tənliyi. İfratkeçirici- normal 

metal  faza  keçidi.  Flüktuasiyalar  nəzəriyyəsi.  Puasson  paylanması.  Kiçik 

flüktuasiyalar.  Qauss  paylanması.  Broun  hərəkətinin  elementar  nəzəriyyəsi. 
Eynşteyn  münasibəti.  İdeal  kvant  qazları.  Fermionlar  və  Bozonlar.  Metallarda 

elektronların  istilik  tutumu.  Foton  qazı.    Fermi-Dirak  və  Boze-  Eynşteyn 

paylanma  funksiyaları.  Klassik  Bolsman  statistikasına  keçid.  Cırlaşma 

temperaturu.  Fermi  və  Boze-qazlarının  termodinamikası.  Cırlaşmış  Boze  qazı. 

Boze-Eynşteyn  kondensasiyası.  Aşağı  temperaturlarda  Fermi  qazı.  Metallarda 

elektron  qazı.  Foton  qazının  termodinamikası.  Qara  cismin  şüalanması.  Plank 

düsturu.  Mənfi  mütləq  temperatur.  Enerji  spektri  yuxarıdan  məhdudlanmış 

sistemlər və mənfi mütləq temperatur.   XIV.

 

BƏRK CİSİMLƏR NƏZƏRİYYƏSİ 

 

Kristallik  bərk  cismlərin  fəza  quruluşu.  Kristalların  simmetriya elementləri. Qəfəs, kristallik  quruluş, sadə  və  mürəkkəb  qəfəslər. Brave  qəfəsi. 

Sinqoniyalar.  Düz  və  tərs  qəfəslər.  Kristallik  bərk  cisimlərdə  simmetriya 

müstəvilərinin  vəziyyəti  və  oxların  istiqaməti.  Miller  indeksləri.  Rentgen 

şüalarının difraksiyası. Breqq-Vulf qanunu. Kristallik bərk cisimlərdə atomalar 

və  ionlar  arasındakı  kimyəvi  rabitə  növləri  və  onların  təbiəti:  ion  rabitəsi, 

kovalent  rabitə,  Van-der-Vaals  rabitəsi,  metallik  rabitə.  Qarışıq  rabitə. 

Koordinasiya  ədədləri.  Kristal  qəfəsin  dinamikası.  Birölçülü  sadə  qəfəsdə 

rəqslər və dalğalar. Born-Karmanın dövrülük şərti. Mürəkkəb birölçülü qəfəsdə 

rəqslər və dalğalar. Aküstik və optik rəqslər. İon rabitəli kristallarda infraqırmızı 

udulma.  Bərk  cismlərdə  elementar  həyəcanlanma.  Kristal  qəfəsin  rəqsləri. 

Fonon qazı. Metalların istilik tutumu.  

XV.

 

KVANT ELEKTRODİNAMİKASI 

Spinor  sahə.  Dirak  tənliyi.  Dirak  matrisaları,  onların  fiziki  mahiyyəti,  tenzor 

ölçüsü.  Dirak  matrisalarının  cəbri.  Dirak  tənliyinin  kovariant  şəkli.  Dirak 

nəzəriyyəsində spin problemi. Zərrəciyin sərbəst hərəkəti üçün Dirak tənliyinin 

həlli. Dirak nəzəriyyəsində mənfi tam enerjili hallar. Pozitron.  

ƏDƏBİYYAT 

1.

 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика, М: Физматлит,2004 


2.

 

Голдстейн Г. Классическая механика, М.: Мир,1975 3.

 

Ağamalıyev Ə.Q. Klassikmexanika, Bakı, 1998 4.

 

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Teoрия поля, М: Физматлит,2003 5.

 

Ландау  Л.Д.,  Лифшиц  Е.М.  Электродинамика  сплошных  сред,  М: Физматлит, 2005 

6.

 Измайлов С.В., Курс электродинамики, М:,1962 

7.

 Leviç V.Q., Nəzərifizikakursu, c.1, Bakı, Maarif,1972 

8.

 Muxtarov A.İ. Kvant mexanikası, Bakı, Maarif, 1999 

9.

 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.  Квантовая механика, Физматлит.,2002. 

10.


 

Блохинцев Д. Основы квантовой механики, М:, Физматлит,1976 

11.

 

Cavadov Ə. Kvant mexanikası, Bakı,Maarif, 1975 12.

 

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Cтатистическая физика, Ф:, Физматлит, 2002 

13.


 

Əsgərov B.M. Termodinamika və statistik fizika, Bakı, BDU, 2005 

14.

 

Aнсельм А.И. 

Основы 


статистической 

физики 


и 

термодинамики,М:, Наука,1978 

15.

 

Muxtarov A.İ. Statistik fizika, Bakı, Azərnəşr,1961 16.

 

Ахизер  А.И.,  Берестецкий  В.Б.  Квантовая  электродинамика, М:,Наука, 1981. 

17.


 

Боголюбов  Н.Н.,  Ширков  Д.В.  Введение  в  теории  квантованных 

полей, М:, Наука, 1984. 

18.


 

Соколов А.А. Введение в квантовую электродинамику, М:, 1958 

19.

 

Окунь Л.Б. Лептоны и кварки.,М:, Наука, 1990. 20.

 

ƏsgərovB.M. Bərkcisimlərfizikası, Bakı, 2001. 21.

 

Петрашень  М.И.,  ТрифоновЕ.Д.  Применение  теории  групп  в квантовой механике, М:, Наука, 1967. 

22.


 

Həsənov Q.T, Əliyev Ə.Ə. “ Ümumi fizika kursu” , Bakı, 2015. 

23.

 

Mehdiyev N.M. “Fizika kursu” , Bakı, 2010. “Fizika” kafedrasının müdiri, professor                           M.A.Musayev 


2212.01 – “Nəzəri fizika” ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul imtahanının 

 

S U A L L A R I 1.

 

Maksvell, Maksvell-Bolsman paylanmaları. Barometrik düstur. 2.

 

Yükünxaricielektromaqnitsahəsində 

3-ölçülühərəkəttənliyi, 

Lorensqüvvəsi, sahəninvə Hintensivlikləri. 3.

 

Düzbucaqlı potensial çəpərdən keçmə. Tunel effekti. 4.

 

Düzbucaqlı potensial çuxurda hərəkət. 5.

 

Xətti harmonik ossilyator (koordinar təsviri) 6.

 

Birinci  növ  Maksvell  tənlikləri,  onların  diferensial,  inteqralvə  4-

ölçülüşəkilləri.  

7.

 

Zərrəciklərin səpilməsi. Səpilmənin effektiv kəsiyi. Rezorford düsturu. 8.

 

Elektrodinamikadaelektromaqnitsahəsininenerjisininsaxlanmasıqanunu. 

Umov-Poyntinqvektoru. 

9.

 

Hidrogenəbənzər atomların kvant nəzəriyyəsi.  10.

 

Sərbəst və məcburi birölçülü rəqslər. Rezonans. Sönən rəqslər 11.

 

ElektromaqnitsahəsiüçünLorensçevrilmələri. 12.

 

Elektronlu atomların kvant nəzəriyyəsi. 13.

 

Sabitelektriksahəsi. Laplas-Puassontənliyivəonunhəlli. 14.

 

Atomun maqnit momenti. Bor maqnitronu. 15.

 

Bərk cisimlərin istilik tutumunun kvant  nəzəriyyəsi. Eynşteyn və Debay 

modelləri. 

16.

 

Yüklərsisteminindipolmomentivəonunelektrostatiksahəsi. 17.

 

Sərbəstelektromaqnitsahəsi,  sahənineninəlikşərti,  sahənin AH

vektorlarıüçünDalambertənliyi. 18.

 

Fermi-Dirak və Boze- Eynşteyn paylanma funksiyaları 19.

 

İki və çoxatomlu ideal qazların istilik tutumunun klassik nəzəriyyəsi. 20.

 

Mexanikada  saxlanma  qanunları.  İmpuls  momentinin  saxlanılması 

qanunu. Вопросы вступительных экзаменов в диссертантуру по специальности 

2212.01 – “Теоретическая физика” 

 

ВОПРОСЫ 


1.

 

Распределения Максвелла и Максвелла-Больцмана. Барометрическая формула. 

2.

 В  электромагнитно  поле  3-мерноеуравнение  движениязаряда.  Сила 

Лоренца и интенсивности полей. 

3.

 

Переход  через  прямоугольный  потенциалной  ими.  Туннельный эффект. 

4.

 Движение в прямоугольной потенциалной. 

5.

 Линейный гармоникийоссилятор (в координатном представление) 

6.

 Уравнения  Максвелла  первого  рода,  и  их  дифференциальные, 

интегральные и 4-мерные представления. 

7.

 

Рассеяния  частиц.  Эффективное  сечение  рассеяния.  Формула Резерфорда. 

8.

 Закон 

сохранения 

энергии 

электромагнитного 

поля 

в 

электродинамике Умова-Пойтинга вектор. 9.

 

Квантовая теория водородоподобновых атомов. 10.

 

Свободные  и  вынужденые  одномерные  колебание.  Резонанс. Затухающие колебания. 

11.


 

Преобразования Лоренца для электромагнитного поля. 

12.

 

Квантовая теория однооптикоэлектронного атома. 13.

 

Постоянное  электрическое  поле.  Уравнение  Лапласа-Пуассона  и  ее решение. 

14.


 

Магнитный момент атома. Магнитрон Бора. 

15.

 

Квантовая  теория  теплоемкости  твердых  тел.  Модель  Эйнштейн  и Дебая. 

16.


 

Грузы  электростатического  Дипольный  момент  зарядов  и  их 

электростатическая поле . 17.

 

Свободное  электромагнитное  поле,  условие  копеечности  состояние поля, уравнения Даламбера для векторов Aи  H18. 

Функции распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. 

19.

 

Классическая теория теплоемкости одно и многоатомных идеальных газов. 

20.


 

Законы сохранения в механике. Закон сохранения момента импульса.  

“Fizika” kafedrasının müdiri, professor                           M.A.Musayev  

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə