Azərbaycan döVLƏt neft və SƏnaye universiteti «Təsdiq edirəm»Yüklə 77,99 Kb.

tarix11.10.2017
ölçüsü77,99 Kb.


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ 

 

                                                               «Təsdiq edirəm» 

                                                              ADNSU-nun  rektoru, professor 

                                                                   __________________  Mustafa  Babanlı 

                      

«

 05


»

   iyul          2016-cı    il  

 

 

  

2521.01 - «Neft və qaz yataqlarının geologiyası, 

axtarışı və kəşfiyyatı» ixtisası üzrə 

doktoranturaya qəbul imtahanının 

 

PROQRAMI 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

BAKI – 2016 
Tərtib etənlər: 

1.Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, dosentH.A.Məmmədov, 

2. Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, dosent F.F.Məhərrəmov, 

3.Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, dosentS.M.Rzayeva, 

4. Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi, dosentS.Ə.Əliyeva, 

 

Rəyçilər: 

1.ADNSU-nun “Geologiya” kafedrasının müdiri, g.-m.e.n., dosent M.M.Abasov 

2.AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, g.-m.e.n., 

dosent S.F.Şabanov 

 

Redaktor: 

1.

 Geologiya-mineralogiya  elmləri doktoru, professor B.Ə. Bağırov 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
Proqramın əsasını ali məktəbdə keçirilən geoloji fənlər təşkil edir. Bu fənlərə 

struktur geologiya, neft-qaz mədən geologiyası, neft və qazın geologiyası, neft 

və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı aid edilir. 

 

Strukturgeologiya  

1.

 Qırışıqlar.Onların elementləri və növləri. 

2.

 Qırışıqların əmələgəlmə mexanizmi. 

3.

 Qırılma deformasiyaları. 

4.

 Maqmatizm. 

5.

 Çöküntütoplanmada uzunmüddətli fasilə. 

6.

 Biramplitudlu qırılma dislokasiyaları. 

7.

 İntruziv süxurların yatım formaları. 

8.

 Effuziv  süxurların  yatım formaları. 

9.

 Layların və onların  elementlərinin  maili yatımı. 

10.


 

Lay və laylanma. 

 

 

Neft-qaz mədən geologiyası 1.Neft-qaz mədən geologiyası elminin inkişaf mərhələləri. 

2.Neft-qaz mədən geologiyasının müasir problemləri və öyrənilmə yolları. 

3.Azərbaycamn neft-qaz mədənlərinin geoloji-texnoloji xüsusiyyətləri. 

4.Lay süxurlarının litoloji xüsusiyyətləri. 

5.Geoloji müxtəliflik və onun öyrənilmə üsulları. 

6.Lay flüidləri və onların sturukturlarda paylanılma xüsusiyyətləri, 

7.Lay rejimləri. 

8.Neftehtiyatlarınınhesablanmaüsulları. 

9.Çoxlaylımədəninkəsilişindəistismarobyektlərininayrılmaprinsipləri. 

10.Fərdiistismarobyektlərininişlənilməsistemləri(yalnıztəbii 

enerjiiləişlənilmə). 

11.Sünitəsirüsullarınıntətbiqiiləişlənilməprinsipləri. 

12.Suvurmaüsulları. 

13.Laylarınneftveriminiartıranüsullar. 

14.Neftyataqlarınınişlənilməsininsəciyyəvimərhələləri. 

15.Neftyataqlarınınişlənilməprosesinintənzimlənməüsulları.  

16.Qazvəqazkondensatyataqlarınınişlənilməxüsusiyyətləri. 

17.Dənizyataqlarınınişlənilməprinsipləri. 

18.Ehtiyatıçətinçıxarılabilənneftyataqlarınınişlənilməproblemləri . 

19.İşlənilənneftyataqlarınıntəsnifatüsullanvəinterpretasiyası. 

20.Neftverməmodellərinintərtibi. 

21.Neftyataqlarındaqalıqehtiyatlarınaşkaredilməüsulları. 

 

 

 
Neft və qazın geologiyası. 

1.

 Neftin mənşəyi haqqında nəzəriyyələr. 

2.

 Üzvi mənşəli nəzəriyyələr. 

3.

 Qeyri-üzvi nəzəriyyələr. 

4.

 Ş.F.Mehdiyevin dərinlik biogen nəzəriyyəsi. 

5.

 Üzvi birləşmələr və onların tipləri. 

6.

 Üzvi maddələrin Kh-lara çevrilməsinin vertikal zonallıq sxemi . 

7.

 Neft-qazəmələgəlmə və neft-qaztoplanmanın müasir aspektləri. 

8.

   Neft və qazın  miqrasiyası, miqrasiyanın növü, rezervuardaxili və 

rezervuarxarici miqrasiyalar. Miqrasiyanın sürəti. Miqrasiyaların  forma, miqyas 

və hərəkət yoluna görə təsnifatı. 

9.

 Təbii rezervuarlar və tələlər. Onların növləri. 

10.


 

Karbohidrogen yığımlarının  formalaşması. 

11.

 

Karbohidrogenlərin əsas növləri: qaz, qaz-hidrat, qaz-kondensat və neft. 12.

 

Neft və qaz yataqlarının  A.A.Bakirov təsnifatı. 13.

 

Azərbaycanın  neft və qaz yataqlarının  A.A.Bakirov təsnifatına görə  təsnif   olunması. 

14.


 

Neftli-qazlı lay dəstələri. 

15.

 

Regional neftli-qazlı komplekslər. 16.

 

Neft-qaz törədici lay dəstə. 17.

 

Kollektor süxurlar. 18.

 

Örtük süxurlar və onların  təsnifatı. 19.

 

Dərinlikdən asılı olaraq karbohidrogenlərin və süxurların xüsusiyyətlərinin deyişməsi. 

 

Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı 

1.

 

Antiklinalnəzəriyyə. 2.

 

Sistemlitəhlilinaxtarışvəkəşfiyyatdatətbiqi. 3.

 

Sistemlitəhlilinprinsipləri. 4.

 

Sistemlitəhlilinvəzifələri. 5.

 

Geolojimeqasistemvəonuntəsnifatı. 6.

 

Neftli-qazlıformasiyalarsistemivəonuntərkibhissələri. 7.

 

Geostrukturelementlərsistemivəonuntəsnifatı. 8.

 

Neft-qazyığımlarınınpaylanmasınınəsasqanunauyğunluqları. 9.

 

Yertəkinininneft-qazlılığınınproqnozlaşdırmameyarları. 10.

 

Neft və qazın axtarış üsulları: geoloji;-geofiziki;-geokimyəvi;-hidrogeoloji;-geotermik. 

11.Axtarışvəkəşfiyyatdaistifadəolunanqazmaquyularınıntəsnifatı. 

12.Axtarışvəkəşfiyyatişlərininetapvəmərhələləri: 

regionaletap;-axtarışetapı;-kəşfiyyatetapı. 13. Regional etap neçə mərhələdən ibarətdir və hansı geoloji məsələləri həll edir. 

14. Axtarış etapı neçə mərhələdən ibarətdir və hansı geoloji məsələləri həll edir. 

15. Kəşfiyyat etapı və onun həll edəcəyi məsələlər. 16. Müxtəlif genetik tələ və rezervuarlarda axtarış quyularının yerləşdirilməsi 

sistemləri. 

  17. Yataqlarda kəşfiyyat quyularının yerləşdirilməsi sistemi. 

  18. Məhsuldar layların açılması və sınanması. 

  19. Dəniz və okeanlarda axtarış və kəşfiyyat işlərinin aparılması xüsusiyyətləri. 

 

Ədəbiyyat  

1. B.Ə.Bağırov. Neft-qaz mədən geologiyası 2011, s.311. 

2. Б.А.Багиров - Геологические проблемы разработки нефтяных 

месторождений Азербайджана. Beynəlxalq konfransın materialları. 2006. səh. 

124-140. 

3.Б.А.Багиров, С.А.Назарова, А.М.Салманов - Особенности освоения 

нефтяных запасов морских месторождений. AzDNŞ ETL «Elmi əsərləri».2006. 

№7, s.48-61. 

4. B.Ə.Bağırov - Cənubi Xəzər çökəkliyi yataqlarının təmperatur rejimi və 

variasiyaları. «Azərbaycan geoloqu» 2009. №13, 107-114. 

5. Иванова M.M, Чоловский И.П., Брагин Ю.И. «Нефтегазопромысловая 

геология» Учеб. для вузов. - М.: 000 "Недра-Бизнесцентр", 2000. - 414 с.ил.

 

6. Ş.F. Mehdiyev. «Ümumi geologiya», Maarif nəşriyyatı, Bakı, 1997. 7. H.M. Hüseynov, N.R. Nərimanov, S.M. Rzayeva. «Neft və qaz 

geologiyası».Bakı, 2011. 

8. «Neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı», Bakı, 2006. 

9. A.A. Ализаде и др. «Геология нефтяных и газовых месторождений 

Азербайджана». Недра, 1966. 

10. Бакиров А.А., Бакиров Э.Ф. и др. Теоретические основы поиска и разведки 

нефти и газа., Книга 1,2.РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. М., Недра, 2012. 

 

 «Neft-qaz geologiyası» 

kafedrasının müdiri, dosent                     

 

 

   F.F.Məhərrəmov  

 

  

 

  

 

  

 2521.01 - «Neft və qaz yataqlarının geologiyası,  axtarışı və kəşfiyyatı» 

ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanının SUALLARI 

 

1.

 Qırışıqlar.Onların elementləri və növləri.* 

2.

 Qırışıqların əmələgəlmə mexanizmi.* 

3.

 Qırılma dislokasiyaları.* 

4.

 Mагматизм.* 

5.

 Çöküntütoplanmada uzunmüddətli fasilə.* 

6.

 Biramplitudlu qırılma dislokasiyaları.* 

7.

 İntruziv süxurların yatım formaları.* 

8.

 Effuziv  süxurların  yatım formaları.* 

9.

 Layların və onların  elementlərinin  maili yatımı.* 

10.


 

Lay və laylanma.* 

11.

 

Geoloji müxtəliflik və onun öyrənilmə üsulları.** 12.

 

Lay rejimləri.** 13.

 

Neft-qaz mədən geologiyası elminin inkişaf mərhələləri.** 14.

 

 Neft ehtiyatlarının hesablanma üsulları.** 15.

 

Çoxlaylı mədənin kəsilişində istismar obyektlərinin ayrılma prinsipləri.** 16.

 

Fərdi  istismar  obyektlərinin  işlənilmə  sistemləri  (yalnız  təbii  enerji  ilə   işlənilmə).** 

17.


 

Suvurmaüsulları.** 

18.

 

Neft yataqlarında qalıq ehtiyatların aşkar edilmə üsulları.** 19.

 

Neft yataqlarının işlənilməsinin səciyyəvi mərhələləri.** 20.

 

Neft yataqlarının işlənilmə prosesinin tənzimlənmə üsulları.** 21.

 

Qaz və qaz kondensat yataqlarının işlənilmə xüsusiyyətləri.** 22.

 

Neftin mənşəyi haqqında nəzəriyyələr.*** 23.

 

Üzvi birləşmələr və onların tipləri.*** 24.

 

Üzvi maddələrin Kh-lərə  çevrilməsinin vertikal zonallıq sxemi.*** 25.

 

Neftin və qazın  miqrasiyası.*** 26.

 

Təbii rezervuarlar və tələlər. Onların növləri.*** 27.

 

Karbohidrogen yığımlarının formalaşması.*** 28.

 

Karbohidrogenlərin əsas növləri: qaz, qaz-hidrat, qaz-kondensat və neft.*** 29.

 

Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının A.A.Bakirov təsnifatına görə təsnif olunması.*** 

30.


 

Regional neftli-qazlı komplekslər.*** 

31.

 

Dərinlikdən asılı olaraq karbohidrogenlərin və süxurların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin deyişməsi.*** 

32.


 

Yer təkinin neftqazlılığının  proqnozlaşdırılmasında sistemli təhlil.**** 

33.

 

Neft qazlı geoloji meqasistem və onun əsas system əmələgətirən  elementləri.**** 

34.


 

Neftli-qazlı formasiyalar sistemi və onun əsas növləri.**** 

35.

 

Geo struktur elementlər sistemi və onun təsnifatı.**** 
36.

 

Neft-qaz yığımlarının paylanmasının əsas qanunauyğunluqları.**** 37.

 

Yer təkinin neft qazlılığının proqnozlaşdırma meyarları.**** 38.

 

Neft və qaz yataqlarının axtarış və kəşfiyyat üsulları: geoloji;geofiziki;geokimyəvi;hidrogeoloji;geotermiki.**** 

39.


 

Axtarış və kəşfiyyatda istifadə olunan qazma quyularının təsnifatı.**** 

40.

 

Neftin və qazın axtarış və kəşfiyyat işlərinin etap və mərhələləri: regionaletap; axtarış etapı; kəşfiyyat etapı.**** 

41.


 

Dəniz və okeanlarda axtarış və kəşfiyyat işlərinin aparılması 

xüsusiyyətləri.**** 

 

 «Neft-qaz geologiyası» 

kafedrasının müdiri, dosent                                       F.F.Məhərrəmov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вопросы 

вступительного экзамена в докторантуру по специальности 2521.01 – 

«Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа» 

 

  

 

1. 

Складки, их типы и  элементы.* 

2.

 

Механизм образования складок.* 3.

 

Разрывные дислокации.* 4.

 

Виды геологических карт.* 5.

 

Длительные перерывы в осадконакоплении.* 6.

 

Одноамплитудные разрывные дислокации.* 7.

 

Формы залегания интрузивных горных пород.* 8.

 

Формы залегания эффузивных горных пород. * 9.

 

Наклонное залегание  слоев и их элементы.* 10.

 

Слой и слоистость.* 11.

 

Геологическая неоднородность и методы ее изучения.** 12.

 

Режимы пластов.** 13.

 

Периоды развития науки «Нефтегазопромысловая геология».** 14.

 

Методы подсчета запасов нефти.** 15.

 

Принципы  выделения    эксплуатационных  объектов    в  разрезе многопластового месторождения.** 

16.


 

Системы  разработки    эксплуатационных  объектов  (разработка  на 

природном режиме).** 

17.


 

Методы заводнения.** 

18.

 

Методы выявления  остаточных запасов  на нефтяных залежах.** 19.

 

Характерные стадии разработки нефтяных залежей.** 20.

 

Методы регулирования процесса разработки нефтяных залежей.**  21.

 

Особенности разработки  газовых и газоконденсатных залежей.** 22.

 

Теории о происхождении нефти.*** 23.

 

Органические соединения  и их типы.*** 24.

 

Схема вертикальной зональности преобразования ОВ в УВ.*** 25.

 

Миграция нефти и газа.*** 26.

 

Природные резервуары, ловушки и их типы.*** 27.

 

Формирование углеводородных скоплений.*** 28.

 

Основные типы углеводородов: газы, газогидраты, газоконденсаты, нефть.*** 

29.


 

Классификация  нефтяных и газовых  месторождений по 

А.А.Бакирову.*** 

30.


 

Региональные нефтегазоносные  комплексы.*** 

31.

 

Изменение физико-химических свойств углеводородов и вмещающих их пород с глубиной.*** 

32.


 

Cистемный анализ в прогнозировании нефтегазоносности недр.**** 

33.

 

Нефтегазовая  геологическая мегасистема, основные системообразующие  ее элементы.**** 

34.


 

Система нефтегазоносных формаций и основные их типы.**** 
35.

 

Система геоструктурных элементов и их классификации.**** 36.

 

Основные закономерности размещения скоплений нефти и газа.**** 37.

 

Критерии прогнозирования нефтегазоносности недр.**** 38.

 

Методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений: геологические, геофизические, геохимические, гидрогеологические, 

геотермические.**** 

39.

 

Классификация скважин используемых при геолого-разведочных работах.**** 

40.


 

Этапы и стадии геолого-разведочных работ на нефть и газ: 

региональный этап; поисково-оценочный этап; разведочный 

этап.**** 

41.

 

Особенности проведения поисково-разведочных работ в морях и окeанах.**** 

 

Зав.кафедрой «Нефтегазовая  геология», к.г.-м.н., доцент                                                     Ф.Ф.Магеррамов 

 

  

 

  

 

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə