Azərbaycan döVLƏt neft və SƏnaye universiteti “TƏSDİq ediRƏM”Yüklə 93,06 Kb.

tarix29.11.2017
ölçüsü93,06 Kb.


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ 

 

  

      “TƏSDİQ EDİRƏM” 

ADNSU-nun  Elm  və  texnika  işləri 

üzrə prorektoru, g.-m.e.d. 

 _____________  RAUF ƏLİYAROV 

 

    “______” ___________  2017-ci il                  

 

  

   

 

  

 

  

5312.01  - “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə  

doktoranturaya qəbul imtahanının PROQRAMI 

 

  

 

  

 

BAKI – 2017  


                                                              Giriş 

5312.01  -  “Sahə  iqtisadiyyatı”  ixtisası  üzrə  doktoranturaya  qəbul  imtahanın 

proqramı  bakalavr  və  magistr    hazırlığı  prosesinda  tədris  edilmiş  “Sənayenin 

iqtisadiyyatı”,  “Menecmentin  əsasları”,  “Müəssisənin  iqtisadiyyatı”,  “İnvestisiya 

fəaliyyətinin  təhlili”,  “Sahibkarlıq  fəaliyyəti”  fənlərinin  tədris  proqramı  əsasında 

tərtib edilmişdir. 

Doktorantaruya    qəbul  imtahanının    proqramına  daxil  edilmiş  mövzuların 

məntiqi  ardıcıllığı  elə  qurulmuşdur  ki,  doktoranturaya  daxil  olmaq  istəyən 

mütəxəssisin  göstərilən  fənlər  üzrə  bilik  səviyyəsini  müəyyən  etmək  mümkün 

olsun. 


Proqrama  daxil  edilmiş  mövzular  bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  sənaye 

müəssisələrinin  xüsusiyyətlərini,  onun  idarə  edilməsi  prinsiplərini  məntiqi 

ardıcıllıqla  əks  etdirir.  Bu  isə  imtahan  vaxtı  doktoranturaya  daxil  olmaq  istəyən 

mütəxəssisin sualları başa düşməsini və cavabını asanlaşdırır. 

 

Mövzu 1. Sahə iqtisadiyyatının obyekti və predmeti. Sahə iqtisadiyyatının 

məzmunu, vəzifələri və metodologiyası. 

Sahə  iqtisadiyyatının  mahiyyəti,  onun  fəaliyyət  istiqamətləri.  Mikro  və 

makroiqtisadiyyat,  onun  xüsusiyyətləri.  Sahənin  obyekti  və  predmeti.  İqtisadi 

sistemlər,  onların xüsusiyyətləri və məzmunu. İstifadə olunan iqtisadi metodların  

təsnifatı. Sahə iqtisadiyyatının digər sahələrlə qarşılıqlı əlaqəsi.  

 

Mövzu 2. Sahədə müəssisələrin təşkilinin iqtisadi məzmunu, əhəmiyyəti, vəzifələri, onun hüquqi – təşkilati formaları. 

  İstehsal  müəssisələrinin  daxili  və  xarici  mühiti,  əsas  funksiyaları.  İstehsal 

müəssisələrinin sahə və ərazi kompleklərinin mərkəzi bölməsi. Yeni müəssisələrin 

yaradılması  və  hüquqi  sənədləşdirilməsi.Müəssisələr  haqqında  AR-nın  qanunu, 

onun  mahiyyəti.  Müəssisələrin  təsnifatının  əsas  əlamətləri:  buraxılan  məhsulun 

xarakteri, ixtisaslaşma səviyyəsi, ölçüləri və tipi. 

 Mövzu 3. Sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin fomaları və növləri. 

Biznes  və  sahibkarlıq  fəaliyyətinin  məqsəd  və  vəzifələri.  Sahibkarlıq 

mühiti.Sahibkarlığın  formaları.  Sahibkarlıq  fəaliyyətinin  hüquqi  bazası. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması haqqında AR-nın qanunu. Sahibkarlıq 

fəaliyyətinin  qiymətləndirilməsi.  Sahibkarlıq  fəaliyyətinə  investisiyaların  cəlb 

edilməsi  mexanizmləri.  Sahibkarlığın  növləri.Biznes  və  sahibkarlıq  fəaliyyətinin 

mahiyyəti.  Azad  iqtisadi  zona,  onun  yaradılmasının  məqsədi  və  xüsusiyyətləri. 

Sahibkarlıq  fəaliyyətinə  dövlət  dəstəyi  və  dövlət  tənzimlənməsi.  Sənayedə 

innovasiya sahibkarlığının formalaşması xususiyyətləri. 

 

Mövzu 4. Sahədə istehsalın iqtisadi səmərəliliyi. Sənaye müəssisələrində idarəetmə mexanizmi və prosesi. 

İstehsal  prosesinin  təsnifatı.  İstehsalın  təşkili  metodları:  seriyalı,  fərdi  və 

kütləvi.  Istehsalın  təşkilinin  əsas  formaları:  təmərküzləşmə,  ixtisaslaşma, 

kooperativləşmə, kombinələşmə. Istehsalın yerləşdirilməsi xüsusiyyətləri,  onların 

əsas  prinsipləri  və  onun  səmərəliliyinin  qiymətləndirilməsi  yolları.  Istehsalın 

səmərəliliyinin mahiyyəti, formaları, meyarı və göstəriciləri. Mütləq və müqayisəli 

səmərəlilik. İqtisadi  səmərəliliyin hesablanmasında  məsrəflərin uçotu. Vaxt  amili. 

Sosial səmərə və onunla əlaqədar məsrəflər. Səmərəliliyin yüksəldilməsi yolları. 

İdarəetmənin  metodları  və  onların  mahiyyəti.  İqtisadi  –  təşkilati  sərəncam  və 

sosial-psixoloji metodlar. Idarəetmə metodlarının təkmilləşdirilməsi yolları. 

 

Mövzu 5. Sahədə marketinq fəaliyyəti. 

Marketinqin  əsas  məqsədi  və  vəzifələri.  Marketinq  fəaliyyətinin  növləri  və 

onun  formaları.  Reklam.  Reklamın  xarakterik  xüsusiyyətləri.Reklam  vasitələrinin 

təsnifatı.  Reklam  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının    qanunu.  Marketinq 

fəaliyyətinin  stimullaşdırılması  metodları.  Marketinq  tədqiqatları.  .  Marketinqdə 

qiymətqoyma  siyasəti.  Strateji    marketinq,  onun  planlaşdırılması.  Məhsulun 

bölüşdürülməsi və satışın təşkili. Satışın kanallarının seçilməsi mexanizmi. Satışın həvəsləndirilməsi  metodları.  Marketinq  nəzarəti  və  onun  aparılması  mexanizmi. 

Marketinq nəzarətinin növləri.  

 

Mövzu 6. Sahədə təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılması. İstehsal 

sahələrinin xarici-iqtisadi fəaliyyəti. 

Planlaşdırmanın  mahiyyəti  və  mühüm  xüsusiyyətləri.  Planlaşdırma 

metodologiyasının  əsasları.  Planının  təşkilinin  mərhələləri,  prinsipləri  və 

metodları.  

Istehsal  proqramı,  onun  göstəriciləri:  məhsul  həcmi,  nomenklatura,  çeşid  və 

keyfiyyəti.İstehsal proqramının planlaşdırılmasının əsasları.Biznes-plan.  

Biznes-planın  quruluşu  və  hazırlanması  xüsusiyyətləri.Biznes  planını 

reallaşmasının başlıca ünsürləri. 

İstehsal  sahələrinin  yaradılması  prinsipləri.Sahələrin  xarici-iqtisadi  fəaliyyət 

istiqamətləri. 

İstehsal  sahələrinin  xarici-iqtisadi  fəaliyyətində  alqı-satqı 

müqavilələrinin  quruluşu,  məzmunu  bağlanması  qaydası.  Xarici-iqtisadi  

fəaliyyətin  tənzimlənməsi  yolları.  İstehsal  sahələrinin  tənzimlənməsində 

investisiya və innovasiya siyasətinin rolu. 

 

Mövzu 7. Elmi-texniki tərəqqi və  elmi-texniki potensial. İnnovasiya və 

sənaye istehsalının texnoloji cəhətdən yenidən qurulmasında onun rolu. 

ETT-nin  mahiyyəti  və  istehsalın  səmərəliliyinin  artırılmasında  onun 

səmərəliliyi. 

Sənaye 


sahələrində 

ETT-nin 


əsas  istiqamətləri.  ETT-nin 

maddiləşməsində  sənaye  sahələrinin    rolu.  ETT-nin  səmərəliliyinin  təyini 

metodları.  Elmi-texniki  potensialın  mahiyyəti  və  onun  hesablanmasının 

metodologiyası. 

İnnovasiya  anlayışı.  İnnovasiya  fəaliyyətinin  təşkili  formaları  və 

xüsusiyyətləri.  İnnovasiya  prosesinin  idarə  edilməsi.  İnnovasiya  fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi.  İnnovasiya  layihələri  və  onların  iqtisadi  səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi.İnnovativ  tədbirlər:  İcarə,  lizinq,  təsərrüfatçılığın  səhmdar 

formaları. Mövzu 8. İctimai istehsalın təşkili formaları. Sahədə istehsal olunan 

məhsulun keyfiyyəti və onun yaxşılaşdırılması yolları. 

İctimai  istehsalın  təşkili  formaları.  Müəssisələrin  ölçüsünü  xarakterizə  edən 

göstəricilər.  Müəssisənin  optimal  ölçüsünü  təyin  edən  amillər.İxtisaslaşma, 

kombiniləşmə,  koperativləşma  və  təmərküzləşmə,  onların  formalaşdırılması 

yolları. 

Keyfiyyət  anlayışı.  Məhsulun  keyfiyyətinə  təsir  edən  amillərin  təsnifatı. 

Məhsulun  nomenklaturası,  çeşidi  və  növləri.  Məhsulun  keyfiyyətində  istifadə 

olunan  göstəricilərin  hesablanması  metodları.  Məhsulun  keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi yolları. 

 

 Mövzu 9. Müəssisənin kadrlarının tərkibi, təsnifatı və onun hazırlanması 

yolları. Sahədə əmək məhsuldarlığı və onun yüksəldilməsi yolları. 

Kadrların  idarə  edilməsi.  Kadrların  tərkibi  və  quruluşu.  Kadrların  tərkibinin 

proqnozlaşdırılması.  Kadrların  hazırlanması  yolları.  Kadrların  təsnifatı.Kadrların 

keyfiyyət  göstəricilərinin  yüksəldilməsi  yolları.  Məşğulluq,  əmək  bazarı.  əmək 

resurslarından istifadənin yaxşılaşdırılması istiqamətləri. 

Əmək məhsuldarlığı anlayışı, onun ölçülma metodları. Əmək məhsuldarlığına 

təsir edən göstəricilərin təsnifatı. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilləri və 

ehtiyatları. Əməyin ödənilməsinin təşkili. Əməyin motivasiyası. 

 

Mövzu 10. Müəssisənin əsas fondları və onun qiymətləndirilməsi üsulları. 

Müəssisənin istehsal gücü və ondan istifadənin yaxşılaşdırılması yolları. 

Müəssisənin  istehsal  fondları,  onun  tərkibi,  əsas  və  dövriyyə  fondlarının 

fərqləri.  Əsas  fondların  fiziki  və  mənəvi  köhnəlməsi,  onların  formaları.  Əsas 

fondların amortizasiyası. Amortizasiya fondu və amortizasiya ayırmaları. İstehsal 

gücü.  Istehsal    gücünə  təsir  edən  amillər.  İstehsal    gücləri  balansı.  İstehsal 

güclərindən istifadə göstəriciləri və onun hesablanması metodları.İstehsal gücünün 

yüksəldilməsi yolları. Mövzu 11. Müəssisənin dövriyyə fondları və ondan istifadə göstəriciləri. 

Müəssisənin dövriyyə vəsaitləri və onun tərkibi. 

Dövriyyə  fondlarının  mahiyyəti  və  onun  quruluşu  və  təsnifatı.  Dövriyyə 

fondlarının  qiymətləndirilməsi  yolları.  Dövriyyə  fondlarının  formalaşdırılması 

mexanizmləri. Dövriyyə fondlarının tərkibi. 

Dövriyyə  vəsaitlərinin  mahiyyəti,  təsnifatı  və  quruluşu.  Dövriyyə  və  tədavül 

fondları.  Xüsusi  və  cəlb  edilmiş  dövriyyə  vəsaitləri.  Normallaşdırılan  və 

normalladırılmayan    dövriyyə  vəsaitləri.  Normallaşdırma  metodları.  Dövriyyə 

vəsaitlərindən  istifadə  göstəriciləri.  Dövriyyə  vəsaitlərinin  formalaşdırma 

mənbələri. Dövriyyə vəsaitlərinin mütləq və nisbi azaldılması. 

 

Mövzu 12. İnvestisiya qoyuluşunun mahiyyəti, tərkibi və onun quruluşu. 

İnvestisiyanın  mahiyyəti,  tərkibi  və  AR-nın  investisiya  fəaliyyəti  haqqında 

qanunu.  İnvestisiyanın  təsnifatı  birbaşa  və  portfel  investisiyalar.  İnvestisiyanın 

idarə edilməsi sistemi. İnvestisiyanın qiymətləndirilməsi metodikası. İnvestisiyanın 

səmərəlilik  göstəriciləri.  İnvestisiyanın  hesablanması  metodları.  Gələcək  zaman 

metodu, indiki dəyər, xalis cari dəyər, daxili qayıtma və s. metodlarının mahiyyəti. 

 

Mövzu 13. Məhsulun maya dəyəri, onun tərkibi, quruluşu və növləri. İstehsal xərclərinin təsnifatı. 

Maya dəyəri anlayışı, onun növləri, təsnifatı. Maya dəyərinin hesablanmasında 

kalkulyasiya  xərc  maddələrinin    tərkibi.  İstehsal  məsrəfləri  və  onun  xərc 

maddələri. İstehsal xərcləri və maya dəyər arasında asılılıq. Maya  dəyərinin aşağı 

salınması.  Mənfəət  və  rentabellik.  Mənfəətin  təyini  qaydası.  Mənfəətin 

bölüşdürülməsi.  İstehsal  xərclərinin  mahiyyəti  və  hesablanması  qaydası.  İstehsal 

xərclərinə  daxil  olan  amillər.İstehsal  xərclərinin  aşağı  salınması  yolları.  İstehsal 

xərcləri  maya  dəyərinin  tərkib  hissəsi  kimi.  Xərc  maddələrinin  kalkulyasiyası. 

Alternativ və ümumi iqtisadi xərclər. 

 

 
Mövzu 14. İdarəetmənin nəzəri əsasları. 

Menecment anlayışı və onun əhəmiyyəti. Menecmentin obyekti. İdarəetmənin 

prinsipləri.  İdarəetmə  funksiyaları  və  növləri.  İdarəetmə  sistemləri.  İdarəetmə 

sistemlərinin  təsnifatı.İdarəetmə  qərarlarının  mahiyyəti,  növləri  və  onlara  qarşı 

qoyulan  tələblər.  Menecment  sistemində  kommunikasiyalar.  İdarəetmədə 

informasiya təminatı. Korporativ idarəetmə nəzəriyyələri. Korporativ idarəetmənin 

modelləri, onların mahiyyəti və fərqli cəhətləri. 

 

Mövzu 15. Qiymət, onun mahiyyəti,  növləri və onun həddinin müəyyən edilməsi üsulları. 

Qiymətin formalaşması yolları. Müəssisənin qiymət siyasəti. Qiymətin növləri. 

Qiymətin  həddinin 

müəyyənləşdirilməsi  yolları.  Qiymətin  hesablanması 

metodikası.  Qiymətin  tənzimlənməsi  yolları.  Qiymətə  təsir  edən  amillər. 

Qiymətqoyma  metodları.  Xərclərə  və  tələbə  əsaslanan  qiymətqoyma  metodları 

Qiymətqoymada  tətbiq  edilən  strategiyalar.  Tender  qiyməti  və  onun  müəyyən 

edilməsi metodikası. Məhsulgöndərmənin bazis şərtləri və qiymət.  

 

Mövzu 16. Maliyyə münasibətləri. Kredit sistemi və banklar. Vergi və 

vergi sistemi. 

Maliyyə münasibətlərinin  mahiyyəti. Maliyyənin funksiyaları. Maliyyə sistemi 

və onun subyektləri. AR-nın maliyyə siyasəti. Dövlət büdcəsi və onun quruluşu və 

formalaşmasının xüsusiyyətləri. 

Kreditin  mahiyyəti  və  formaları.  Bank  sistemi  və  onun  quruluşu.  AR-nın 

müasir bank sistemi. Kredit sistemi və kredit siyasəti. Qiymətli kağızlar bazarı. 

Vergi  və  onun  funksiyaları.  Vergi  sistemi  və  vergi  növləri.  Verginin  əsas 

prinsipləri.  Fiskal  vergi  siyasəti.  AR-nın  vergi  sisteminin  xüsusiyyətləri.  AR-da 

istifadə olunan vergilər və onların tutlma mexanizmləri. 

 

  


Mövzu 17. Rəqabət və inhisarçılıq. İnflyasiya və onun tənzimlənməsi. 

Rəqabətin mahiyyəti və bazar iqtisadiyyatının inkişafında onun rolu. Rəqabətin 

tipləri  və  modelləri.  İqtisadiyyatda  inhisarçılıq.  İnhisar  formaları.  İnhisarçılığın 

sosial-iqtisadi nəticələri.  Antiinhisar qanunvericiliyi. 

İnflyasiyanın mahiyyəti və növləri. İnflyasiyanı doğuran səbəblər.İnflyasiyanın  

sosial-iqtisadi nəticələri. İnflyasiyanın tənzimləməsi.Antiinflyasiya  siyasəti. 

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1.

 

Əliyev M.Ə., Hüseynov A.G., Kərimov K.S., Hüseynova Ü.Y., Neft  – qaz sənayesinin  iqtisadiyyatı  və  idarə  edilməsi.  B.  “Letterpress”  nəşriyyat  evi 

2016 


2.

 

Atakişiyev M.C., Nurəliyeva R.N., Abbasova N.H. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili, Bakı, 2012. 

3.

 Məmmədov A. Marketinq. Bakı, 2010 

4.

 Aндреев  А.Ф.  и  др.  Организация  и  управление  предприятиями 

нефтяной и газовой промышленности. М. Нефть и газ. 1999 

5.

 

Aндреев А.Ф. и др. Основы менеджмента. М. Юраят,1999 6.

 

Экономика, под ред. профессора А.С. Булатова, М. Юристь,1999. 7.

 

Казначевская Г.Б.  Менеджмент,  Ростов на – Дону, «Феникс» 2012. 8.

 

Бизнес – план инвестиционного проекта. М. Экспертное бюро, 2007  

 

“Enerji və neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı                                     və menecment” kafedrasının müdiri, professor                           Q.S.Süleymanov                                                                                   

 

 “Sənaye iqtisadiyyatı və menecment”  

  kafedrasının müdiri, professor                                                    Q.Ə.Səfərov     

 5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə  

doktoranturaya qəbul üçünimtahanın  

 

SUALLARI  

1.

 İqtisadiyyatın inkişafında sənayenin yeri və rolu 

2.

 Sənaye sahələrinin iqtisadi təsnifatı və xüsusiyyətləri 

3.

 İstehsal müəssisələrinin əsas funksiyaları, onların daxili və xarici mühiti 

4.

 Sahibkarlıq fəaliyyətinin idarə edilməsi formaları və növləri 

5.

 Sahibkarlıqda rəqabət və onun tənzimlənməsi yolları 

6.

 İnnovasiya sahibkarlığı və onun həyata keçirilməsi yolları 

7.

 İstehsalın səmərəliliyinin mahiyyəti, formaları,meyar və göstəriciləri

 

8. 

Menecmentin tipləri və növləri 

9.

 

Menecmentin  mahiyyəti.İnzibati  amirlik  və  bazar  iqtisadiyyatında  idarəetmənin xüsusiyyətləri 

10.


 

Menecmentin prinsip və metodları.

 

11.


 

İdarəetmənin səmərəliliyi amilləri

 

12.


 

Qərarın qəbulu və qərarın səmərəliliyi

 

13.


 

Kommunikasiya idarəetmənin əlaqələndiricisi kimi.İşgüzar münasibətin etikası və 

işgüzar etiket. 

14.


 

Marketinqin vəzifəsi və funksiyaları 

15.

 

Marketinq probleminin həllinə yanaşma metodları 16.

 

Marketinq tədqiqatlarının aparılması prosesi 17.

 

Satış kanallarının seçilməsinə təsir edən amillər 18.

 

Marketinqə qiymətqoyma siyasəti 

19.


 

Strateji biznes vahidlərində strateji marketinq planlaşdırılması 

20.

 

İstehsal proqramı, onun göstəriciləri və əsaslandırılması 21.

 

Biznes-plan, onun quruluşu və hazırlanması xüsusiyyətləri 22.

 

Sənayedə xarici-iqtisadi fəaliyyətin istiqamətləri 23.

 

Sənayenin səmərəli fəaliyyətində elmi-texniki tərəqqi və innovasiyalar 24.

 

Sənaye sahələrində istehsalın təşkili formaları və xüsusiyyətləri 25.

 

Sənaye sahələrinin inkişafının dövlət tənzimlənməsi 26.

 

Sənayenin  inkişafında  məqsədli  Dövlət  proqramları  və  onların  hazırlanmasının əsasları 

27.


 

Məhsul keyfiyyəti və ona təsir edən amillər 

28.

 

Kadırların idarə edilməsi 29.

 

Əmək məhsuldarlığının mahiyyəti, ölçülməsi və ehtiyatları 30.

 

Əməyin ödənilməsi forma və sistemləri 31.

 

Əsas fondların mahiyyəti, qiymətləndirilməsi və istifadə göstəriciləri 32.

 

Əsas fondların köhnəlməsi və amortizasiyası 
33.

 

İstehsal gücü, ona təsir edən amillər və istifadə göstəriciləri 34.

 

Dövriyyə vəsaitlərinin mahiyyəti, təsnifatı və istifadə göstəriciləri 35.

 

Dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılması 36.

 

İnvestisiyanın mahiyyəti, tərkibi və idarə edilməsi 37.

 

İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin hesablanma metodları 38.

 

Məhsulun maya dəyəri, onun növləri və hesablanması qaydası 39.

 

Mənfəət və rentabellik, onların növləri və hesablanma qaydası 40.

 

Məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması amilləri və ehtiyatları 41.

 

Qiymət və onun növləri 42.

 

Maliyyənin iqtisadi mahiyyəti və funksiyaları 43.

 

Azərbaycan Respublikasının maliyyə sisteminin xarakteristikası 44.

 

Müəssisənin maliyyə siyasəti və onun hazırlanması 45.

 

Maliyyə nəzarətinin növləri, formaları və metodları 46.

 

Azərbaycan Respublikasının büdcə quruculuğu və büdcə sistemi 47.

 

Maliyyənin idarə edilməsinin obyekt və subyektləri 48.

 

Maliyyə risklərinin mahiyyəti və onların idarə edilməsi 49.

 

Müəssisənin  ödəmə  qabiliyyətini  xarakterizə  edən  göstəricilər  və  onların hesablanması qaydası 

50.


 

Müəssisənin debitor və kreditor borclarının idarə edilməsi 

51.

 

Müəssisənin mənfəətliyinin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi 52.

 

Vergi siyasəti və Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi 53.

 

Vergi dövlət büdcəsinin əsası kimi 54.

 

Bank sistemi və onun xarakteristikası 55.

 

Kredit sistemi və kredit siyasəti 56.

 

Vergi güzəştləri və onun mahiyyəti 57.

 

Qiymətli kağızlar bazarı 58.

 

Sahibkarlıq fəaliyyətində risklər və onların idarə edilməsi 59.

 

Rəqabət, onun tipləri və modelləri 60.

 

İnflyasiyanın mahiyyəti, növləri, səbəbləri və tənzimlənməsi  

 

“Enerji və neft-kimya sahələrinin iqtisadiyyatı                                     və menecment” kafedrasının müdiri, professor                         Q.S.Süleymanov     

 

“Sənaye iqtisadiyyatı və menecment”   kafedrasının müdiri, professor                                                    Q.Ə.Səfərov    

 

 
5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə

 

doktoranturaya qəbul üçün imtahanın 

ВОПРОСЫ 


 

1.Место и роль промышленности при развитии экономики. 

2.Экономическая классификация и особенности промышленных 

отраслях 

3.Основные функций производственных предприятий и их внутренняя  

и внешняя среда  

4.Формы и виды управления предпринимательской деятельности 

5.Конкуренция в предпринимательстве и пути их регулирования. 

6.Инновационная предпринимательства и пути их реализаций. 

7.Сущность, формы, критерий и показатели эффективности 

производства. 

8.Типы и виды менеджмента 

9.Сущность менеджмента.  Особенности управления экономики  в 

административно-командном методе и рыночных условиях. 

10.Принципы и методы менеджмента 

11.Факторы эффективности управления 

12.Принятие решение и ее эффективности. 

13.Коммуникация как координация управления. Этика и этикет 

деловых отношений. 

14.Задачи и функций маркетинга 

15.Методы подходов  к решению проблемы маркетинга. 

16.Процесс проведение маркетинговых  исследований. 

17.Факторы влияющие выбору каналов сбыта 

18.Политика ценообразование в маркетинге. 

19.Стратегическое планирование маркетинга в бизнес единице. 

20.Производственная программа, ее показатели и обоснования. 

21.Бизнес план, его структура и особенности подготовки 

22.Направление внешне-экономической деятельности в 

промышленности. 

23.Научно-технический прогресс и инноваций в эффективной 

функцанировании промышленности. 

24.Формы и особенности организации производства в промышленных 

отраслях. 

25.Государственное регулирование развития в промышленных 

отраслях. 

26.Цель развитие промышленности. Государственные программы и 

основы их подготовки. 

27.Качество продукции и факторы влияющие . 

28.Управление кадрами. 

29.Сущность , измерение и  ресурсы производительности труда. 

30.Формы и системы оплаты труда 31.Сущность, оценка и показатели использования основных фондов. 

32.Износ и амортизация основных фондов. 

33.Производственная мощность, факторы влияющие и показатели 

использования. 

34.Сущность, классификация и показатели использования оборотных 

средств. 

35.Нормирование оборотных средств. 

36.Сущность, структура и управление инвестиции. 

37.Методы расчета эффективности инвестиционных проектов. 

38.Себестоимость продукции, ее виды и порядок  ( методы) расчета. 

39.Прибыль и рентабельность, их виды и методы  расчета 

40.Факторы и резервы  снижения себестоимости продукции. 

41.Цена и ее виды 

42.Экономическая сущность и функций финансов. 

43.Характеристика финансовой системы Азербайджанской 

Республики. 

44.Финансовая политика предприятия и ее  подготовки ( разработки). 

45.Финансовые виды контроля, формы и методы. 

46.Бюджетная  структура и система Азербайджанской Республики.  

47.Управление финансовых объектов и субъектов  

48.Сущность финансовых рисков и их управления. 

49.Характеристика показателей платеж способности предприятия и их 

методики (порядки) расчета. 

50.Управление дебиторские и кредиторские должности предприятия. 

51.Оценка и управление прибыли предприятия 

52.Налоговая политика и система Азербайджанской Республики.  

53.Налог как основы государственного бюджета 

54.Банковая система и ее характеристика 

55.Кредитная система и политика 

56.Налоговые льготы и ее сущность 

57.Рынок ценных бумаг 

58.Деятельность и управление рисков в предпринимательстве. 

59.Конкурентоспособность, его типы и модели 

60.Сущность, виды, причины и регулирование инфляции. 

 

Зав. кафедры « Экономика и менеджмент в отраслях энергии и нефтехимии»  проф. Г.С.Сулейманов 

 

Зав. кафедры « Экономика и менеджмент промышленности» проф. Г.А.Сафаров 


 

 

  

 

  

 

  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə