Azərbaycan döVLƏt neft və SƏnaye universiteti “TƏSDİq ediRƏM”Yüklə 57,57 Kb.

tarix05.02.2018
ölçüsü57,57 Kb.


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT və  SƏNAYE UNİVERSİTETİ 

 

  

 

“TƏSDİQ EDİRƏM” 

ADNSU-nun Elm və texnika işləri üzrə 

prorektoru, g.-m.e.d. 

____________ RAUF ƏLİYAROV 

 

    “______”__________ 2017-ci il                  

 

  

 

  

 

  

 

2204.01 - Maye fizikası  ixtisası üzrə Dissertanturaya 

qəbul 


imtahanının 

 

PROQRAMI 

 

 

  

 

  

 

  

 

BAKI- 2017  

 

 
       Tərtib edənlər : 

 

 “Fizika” kafedrasının müdiri,  professor                                  M.A. Musayev  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 2204.01 – “Maye fizikası” ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul imtahanının 

PROQRAMI 

I.

 

 MEXANİKANIN ƏSASLARI 

 

İrəliləmə  və  fırlanma  hərəkətinin  kinematikası.  Enerjinin,  impulsun  və 

impuls  momentinin  saxlanması  qanunları.  Bərk  cismin  deformasiyası. 

Yunq modulu. Huk qanunu.  

Harmonik rəqslər .Riyazi və fiziki rəqqas. Gətirilmiş uzunluq. 

Mexaniki dalğalar və səs. Rezonans.  Məcburi rəqslər.  

İdeal mayenin hərəkəti. Kəsilməzlik şərti. Bernulli tənliyi. 

Mayenin  özlülüyü.  Dinamik  və  statik    özlülük.  Puazeyl  qanunu.  Stoks 

düsturu. 

Maye və bərk cisimlərin həcmi genişlənməsi. Daşınma hadisələri. II.

 

MOLEKULYAR KİNETİK  NƏZƏRİYYƏ 

 

Qazlarda daşınma hadisələri.  Fik qanunu. Diffuziya hadisəsi (öz-özünə 

diffuziya, qeyri-stasionar diffuziya, termik diffuziya.). 

Molekulların istilik hərəkəti. Molekulların toqquşması. Molekulların 

toqquşmalarının orta sayı. Molekulların  sərbəst  yolunun orta uzunluğu. 

Molekulların sərbəst yolunun orta uzunluğunun təzyiq və temperaturdan 

asılılığı. 

Stasionar  və  qeyri-stasionar  istilikkeçirmə.  İstilikkeçirmə  tənliyi. 

Furye qanunu.  İstilikkeçirmə əmsalının təcrübi təyini. Qazlarda  daxili  sürtünmə.  Nyuton  qanunu.    Daxili  sürtünmə 

əmsalının  molekulyar-kinetik  nəzəriyyəyə  görə  hesablanması.  Daxili 

sürtünmə əmsalının temperaturdan və təzyiqdən asılılığı. Daxili sürtünmə 

əmsalının təcrübi təyini. Köçürmə əmsalları arasında əlaqə. 

Statistik  fizikanın  elementləri.  Maksvell  paylanması.    Barometrik 

düstur. Bolsman paylanması. 

 

III.TERMODİNAMİKA 

Termodinamikanın  əsas anlayışları.  Dairəvi proses. Tarazlıqda  və 

qeyri-tarazlıqda  olan  proseslər.  İdeal  qazın  genişlənməsi  və  sıxılması 

zamanı  görülən  iş.  Daxili  enerjı.  İstilik  miqdarı.  Termodinamikanın  I 

qanunu. 

İdeal  qaz  üçün  müxtəlif  proseslərdə  görülən  iş.  Adiabatik  proses. 

Puasson tənliyi. İstilik tutumu. Sabit təzyiq və sabit həcmdə istilik tutumu.  

Termodinamikanın II qanunu. Dönən və dönməyən proseslər. Karno 

dairəvi prosesi və onun FİƏ. Karno teoremləri. 

Gətirilmiş  istilik.  Dairəvi  proseslər  üçün  Klauzius  bərabərsizliyi. 

Dönən və dönməyən proseslər üçün entropiyanın dəyişməsi. Entropiyanın 

artması qanunu. Entropiya və termodinamik ehtimal. Termodinamikanın 

II  qanununun  statistik  mənası.  Sistemin  makro  və  mikrohalları. 

Makrohalın ehtimalı və onun hesablanması.  

Termodinamikanın III qanunu. Nernst teoremi. 

III. REAL QAZLAR 

Real  qazlar.  İdeal  qaz  qanunlarından  kənara  çıxmalar.Molekullar 

arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri. Van-der-Vaals tənliyi. Van-der-Vaals  izotermləri.  Təcrübi  izotermlər.  Metastabil  hallar. 

Van-der-Vaals tənliyindən kənara çıxmalar. Gətirilmiş hal tənliyi. Uyğun 

hallar teoremi. 

Real  qazın  daxili  enerjisi.  İdeal  və  real  qazın  adiabatik  olaraq 

boşluğa genişlənməsi. Coul təcrübəsi. Coul-Tomson təcrübəsi. Van-der-

Vaals qazı üçün Coul-Tomson effekti.   

IV.   MADDƏNİN MAYE HALI 

Mayelərin  xassələri.  Maye  halı  nəzəriyyələri  haqqında  məlumat. 

Mayelərin istilik tutumu. Mayelərdə köçürmə hadisələri. 

Mayelərdə  səthi  gərilmə  hadisəsi.  Maye  ilə    mühitin  sərhəddində 

tarazlıq  şərti.  Kənar  bucaq.  Mayenin  əyri  səthi  altındakı  əlavə  təzyiq. 

Laplas düsturu. Kapilyarlıq.  

Mayelərin  buxarlanması  və  qaynaması.  İfrat  doymuş  buxarın 

alınması şərti. Klapeyron-Klauzius tənliyi. V.

 

OPTİKA 

İşığın  elektromaqnit  təbiəti.  Maksvell  tənlikləri.  Elektromaqnit 

dalğalarının enerjisi. Umov-Poytinqvektoru.  

Elektromaqnit dalğalarının yayılması. Faza və qrup sürəti. 

Frenel düsturları.  

Tam  daxili  qayıtma.  Brüster  qanunu.  Tam  daxili  qayıtmanın  tətbiqləri. 

Koherentlik. İşıq dalğalarının interferensiyası. İnterferensiya zolaqlarının 

eni.  İşığın  difraksiyası.  Bir  yarıqdan  difraksiya.  Hüygens-  Frenel  prinsipi. 

Xətti polyarlaşmış işıq. Malyus qanunu. 

İşığın dispersiyası. İşığın dispersiyasının electron nəzəriyyəsi.  

Kvadratik elektro optic effekt (Kerr effekti). İstilik şüalanma qanunları. 

Fotoeffekt.  

Lazerlər.  Lazerin  iş  prinsipi.  Lazer  şüalanmasının  xüsusiyyətləri.  

Spontan  və  məcburi  şüalanma.  Fəal  mühit.  Enerji  səviyyələrinin 

doldurulması.    Lazerlərin  növləri.  Lazer  şüalanmasının  əsas 

xarakteristikaları.  Lazer  şüalanmasının  mühitdə  udulması.  Buger 

qanunu. Lazer şüalanmasının kondensə olunmuş mühitlə qarşılıqlı təsiri.    

 

 

  

 

  

 

  

ƏDƏBİYYAT 


1.

 

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика, М: Физматлит,2004 2.

 

Голдстейн Г. Классическая механика, М.: Мир,1975 3.

 

Ağamalıyev Ə.Q. Klassik mexanika, Bakı, 1998 4.

 

Həsənov Q.T, Əliyev Ə.Ə. “ Ümumi fizika kursu” , Bakı, 2015. 5.

 

Mehdiyev N.M. “Fizika kursu” , Bakı, 2010. 6.

 

Ландау  Л.Д.,  Лифшиц  Е.М.  Cтатистическая  физика,  Ф:, Физматлит, 2002 

7.

 Əsgərov B.M. Termodinamikavəstatistikfizika, Bakı, BDU, 2005 

8.

 Aнсельм 

А.И.  Основы  статистической  физики  и 

термодинамики, М:, Наука,1978 

9.

 Əhmədov  F.A.  Ümumi  fızika  (Mexanika,  molekulyar  fizika), 

BDU, 2006. 

10.

 

 Qocayev N. Ümumi fizika kursu. II cild, Molekulyar fizika. Çaşıoğlu. 2008. 

11.


 

Qocayev N. Ümumi fizika kursu. I cild, Mexanika. Çaşıoğlu. 

2011. 

12.


 

Qocayev N. Ümumi fizika kursu. III cild, Optika.. Çaşıoğlu. 

2008. 

13.


 

Кикоин  А.К.,  Кикоин  И.К.,  Молекулярная  физика,  М., 

Наука, 1976. 

14.


 

Сивухин  Д.В.  Общий  курс  физики,  термодинамика  и 

молекулярная физика. М., Наука, 1979. 

15.


 

Матвеев А.Н. «Молекулярная физика», М. Высшая школа, 

1987. 

16.


 

 Звелто О. Принципы лазеров. М.

 Мир, 1990. c. 559. 17.

 

  Волькенштейн  В.С.  «Сборник  задач  по  общему  курсу физики», Москва. Наука, 1985. 

18.


 

Савельев И.В. «Курс общей физики» том I. Москва, Наука. 

1987. 

19.


 

  Савельев  И.В.  «Курс  общей  физики»  том  II.  Москва, 

Наука. 1987. 

20.


 

Савельев  И.В.  «Курс  общей  физики»  том  III.  Москва, 

Наука. 1973. 

21.


 

Зисман Г.А. и Тодес О.М.  «Курс общей физики» том III. 

Москва, Наука. 1972. 

22.


 

Т. И. Трофимова «Курс физики» Москва. 2006. 

23.

 

  В. Ф. Дмитриева «Физика» .Москва. 2013.  

“Fizika” kafedrasının müdiri, professor                           M.A.Musayev 

 

 

  

 

  

 

  

2204.01 – “Maye fizikası” ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul imtahanının 
S U A L L A R I 

1.

 İrəliləmə və fırlanma hərəkətinin kinematikası.  

2.

 Enerjinin, impulsun və hərəkət miqdarının saxlanması  qanunları. 

3.

 Bərk cismin deformasiyası. Yunq modulu. Huk qanunu. 

4.

 Harmonik rəqs. Riyazi və fiziki rəqqas. Gətirilmiş uzunluq. 

5.

 Mexaniki dalğalar və səs. 

6.

 Termodinamikanın I qanunu. Termodinamikanın I qanununun  müxtəlif  

proseslərə tətbiqi. 

7.

 

İstilik tutumu. Sabit təzyiq və sabit həcmdə istilik tutumu. 8.

 

Real qazın hal tənliyi. Van-der-Vaals tənliyi. 9.

 

Mayelərdə səthi gərilmə. 10.

 

Qazlarda istilikkeçirmə.  11.

 

Qazlarda daxili sürtünmə. Özlülük. 12.

 

 İşığın elektromaqnit təbiəti. Elektromaqnit dalğalarının enerjisi. Umov- Poytinq vektoru. 

13.


 

   Elektromaqnit dalğalarının yayılması. Faza və qrup sürəti. 

14.

 

   Koherentlik. İşıq dalğalarının interferensiyası. 15.

 

İşığın difraksiyası. Hüygens-Frenel prinsipi. Frenel və Fraunhoffer  difraksiyası. 

16.


 

    Xətti polyarlaşmış işıq. Malyus qanunu. 

17.

 

    İşığın dispersiyası. İşığın dispersiyasının elektron nəzəriyyəsi. 18.

 

    Kvadratik elektrooptik effekt(Kerr effekti). 19.

 

    İstilik şüalanması qanunları. 20.

 

     Hidrogenəbənzər sistemlərin Şredinger tənliyi və onun dəyişənlərə        ayrılması. 

 

  


Вопросы вступительных экзаменов в диссертантуру по специальности 

2204.01 – “Физика жидкости” 

ВОПРОСЫ 

1.

 Кинематика поступательного и вращательного движения. 

2.

 Закон сахранения энергии, импульса и количества движения. 

3.

 Деформация твердых тел. Модуль Юнга. Закон Гука. 

4.

 Гармонические  колебания.  Математический  и  физический  маятники. 

Приведенная длина. 

5.

 

Механические волны и звуки.  6.

 

Первый  закон  термодинамики.  Применение  первого  закона термодинамики в различных изопроцессах.   

7.

 Теплоемкость. Теплоемкость при постоянном давлении и объеме. 

8.

 Уравнение состояния реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

9.

 Поверхностное натяжение жидкостей. 

10.


 

Теплопроводность в газах. 

11.

 

Внутреннее трение в газах. Вязкость. 12.

 

Электромагнитные  свойства  света.  Энергия  электромагнитной  волны. Вектор Умова-Пойнтинга. 

13.


 

Распространение    электромагнитных  волн.  Фазовая  и  групповая 

скорость. 

14.


 

Когерентность. Интерференция световых волн. 

15.

 

Дифракция  света.Принцип  Гюйгенса-Френеля.  Дифракция  Френеля  и Фраунгофера. 

16.


 

Линейно-поляризованный свет.Закон Малюса. 

17.

 

Дисперсия света. Электронная теория дисперсии света. 18.

 

Искуственная анизотропия.  19.

 

Законы теплового излучения. 20.

 

Уравнение  Шредингера  для  водородноподобных  систем  и  их разложение на переменные. 


“Fizika” kafedrasının müdiri, professor                              M.A.Musayev 

 

  

 

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə