Azərbaycan döVLƏt neft və SƏnaye universiteti “TƏSDİq ediRƏM”Yüklə 71,44 Kb.

tarix05.03.2018
ölçüsü71,44 Kb.


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT və SƏNAYE UNİVERSİTETİ 

 

 

“TƏSDİQ EDİRƏM” 

ADNSU-nın Rektoru, professor 

___________ MUSTAFA BABANLI 

                          

«

 05


»

   iyul          2016-cı    il  

 

 

  

2314.01 – “Neft-kimya”sı ixtisası üzrə  

doktoranturaya qəbul imtahanının 

P R O Q R A M I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI – 2016

 Neft və qazın kimyəvi xassələri. 

Neftin  parafin,  naften,  doymamış,  aromatik  və  qarışıq  quruluşlu 

karbohidrogenləri 

Neftin  tərkibində  olan  qeyri  –  karbohidrogen  birləşmələr.  Neftin  oksigenli, 

kükürdlü, azotlu birləşmələri. Qatran – asfalt maddələr. 

Yanacaq və yağların kimyəvi tərkibi və aşqarlar vasitəsilə onların 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması.

Karbürator  mühərriklərində  detonasiyanın  kimyəvi  mahiyyəti.  Benzinin 

kimyəvi  tərkibinin  antidetonasiya  xassəsinə  təsiri.  Antidetonatorlar.  Reaktiv 

yanacaqların  tərkibi.  Dizel  yanacaqlarının  kimyəvi  tərkibi  və  xassələri.  Yanacaq 

aşqarlarının  sintezi.  Yağ  fraksiyalarının  kimyəvi  tərkibi.  Sürtkü  yağlarının 

aşqarları. Neftin ilkin emalı prosesi

Neftlərin    emala  hazırlanması.  Neftlərdə  olan  zərərli  qarışıqlar.  Neftlərin 

susuzlaşdırılması  və  duzsuzlaşdırılması.  Neftlərin  sabitləşdirilməsi  və 

çeşidləşdirilməsi. Neftlərdən alınan əmtəə neft məhsulları. 

 

Avtomobil  və  təyyarə  benzinləri,  reaktiv,  dizel,  qazan  və  qaz  –  turbin yanacaqları  və  onların  əmtəə  xassələri.  Mühərrik,  konversiya,  cihaz,  texnoloji, 

transmissiya,  sənaye,  turbin,  kompressor  və  elektroizolyasiya  yağları  və  onların 

əmtəə  xassələri.  Plastik,  antifriksion,  konvervasiya  və  kipləşdirici  sürtkülər  və 

onların  əsas keyfiyyət göstəriciləri. Yanacaqlara və yağlara  əlavə edilən aşqarlar. 

Bitumlar, parafinlər, serezinlər, vazelinlər, neft bitumları və soyuducu – yağlayıcı 

mayelər.  Destruktiv emal prosesləri. 

 

Termiki  krekinq  proseslərinin  mahiyyəti.  Parafin  karbohidrogenlərinin destruktiv  emal  nəzəriyyəsi.  Krekinq  prosesinin  amilləri.  Krekinq  zamanı  qaz  və 

koksəmələgəlmə.  Müxtəlif  karbohidrogenlərin  krekinqi,  kokslaşması  və  pirolizi. 

Alınan məhlulların kimyəvi tərkibi. Oksidləşdirici krekinq.  

Neft fraksiyalayıcı termokatalitik emalı prosesləri 

 

Heterogen  kataliz  nəzəriyyəsi.  Katalitik  krekinq  prosesinin  katalizatorları, prosesə təsir edən amillər və krekinq məhsulları. 

Hidrogenləşmə və dehidrogenləşmə prosesləri. 

 

Distilatların  hidrotəmizlənməsi  və  dehidrogenləşməsi.  Prosesə  təsir  edən amillər.  Neft  qalıqlarının  hidrokükürdsüzləşdirilməsi  reaksiyalarının  termo-

dinamikası.  Katalizatorlar.  Hidrogenləşmə  və  dehidrogenləşmə  proseslərinin 

mexanizmi,  katalizatorları  və  kinetikası.  Hidrokrekinq  və  hidroalkilləşmə 

proseslərinin nəzəri əsasları və katalizatorları. 

 

 Krekinq qazları əsasında motor yanacaqlarının sintezi 

 

Karbohidrogenlərin  alkilləşməsi.  Olefinlərin  polimerləşməsi.  Karbo-hidrogenlərin  izomerləşməsi.  Proseslərin  nəzəri  əsasları,  katalizatorları  və  alınan 

məhsullar. Katalitik aromatlaşma prosesi 

 

Riforminq  prosesinin  kimyası,  katalizatorları  və  prosesə  təsir  edən  amillər. Prosesin xammalı və alınan məhsullar. 

Yüngül neft məhsullarının təmizlənməsi 

 

Krekinq  benzinlərinin  sulfat  turşusu  və  qələvi  ilə  təmizlənməsi.  Krekinq benzinlərinin gillərlə təmizlənməsi. Motor yanacağlarının kükürdlü birləşmələrdən 

təmizlənməsi. Yağların təmizləmə proseslərinin fiziki – kimyəvi əsasları 

 

Yağ  distillatlarının  turşu  və  qələvi  ilə  təmizlənməsi.  Adsorbsiya  üsulu  ilə təmizləmə.  Seçici  həlledicilərlə  təmizləmə.  Neft  qalıqlarının  asfaltsızlaşdırılması. 

Neft məhsullarının parafinsizləşdirilməsi.  Parafinlərin və olefinlərin xlorlaşmasının nəzəri əsasları 

 

Metanın  termiki  və  fotokimyəvi  xlorlaşması  prosesi,  alınan  məhsullar. Dixloretanın 

alınması. 

Olefinlərin 

xlorlaşmasından 

alınan 

məhsullar. Katalizatorlar. 

Oksidləşmə prosesləri. 

 

Destruktiv  oksidləşmə  prosesləri.  Oksidləşmə  reaksiyalarının  energetik xarakteristikası  və  mexanizmi.  Parafinlərin  oksidləşməsindən  alınan    məhsullar. 

Fenol və asetonun istehsalı. Hidroperoksidlərin alınan mexanizmi. Kumol üsulu ilə 

fenol və asetonun alınması. 

Olefinlərin hidrotasiya prosesi 

 

Prosesin  nəzəri  əsasları,  katalizatorları  və  alınan  məhsullar.  Olefinlərin birbaşa hidrotasiya üsulunun mahiyyəti. Birbaşa hidrotasiya üsulu ilə etil spirtinin 

alınması. Sintez – qaz əsasında karbohidrogenlərin alınması 

 

Fişer  –  Tropş  sintezinin  mahiyyəti.  İstifadə  olunan  katalizatorlar.  Sintez  – qazın perspektiv emal üsulları. 

 

 

“Neft – kimya texnologiyası və  sənaye ekologiyası” kafedrasının  

müdiri, t.ü.e.d., dosent                  

 

          Ə. A. Həsənov  

 

 
2314.01 –“Neft kimya”sı ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanlarının 

mövzuları 

 

1. 

Neftin parafin karbohidrogenləri və onların  xarakterik reaksiyaları 

2.

 

Neftin naften karbohidrogenləri və onların xarakterik reaksiyaları 3.

 

Neftin aromatik karbohidrogenləri və onların xarakterik reaksiyaları 4.

 

Neftin heteroatomlu birləşmələri və onlar üçün xarakterik olan reaksiyalar 5.

 

Karbürator mühəriklərində detonasiyanın kimyəvi mahiyyəti 6.

 

Termiki krekinq prosesinin mahiyyəti və kimyası 7.

 

Katalitik krekinq reaksiyalarının təsir mexanizmi, kimyası və katalizatorları 8.

 

Hidrogenləşmə prosesinin mexanizmi, kimyası və katalizatorları 9.

 

Normal parafinlərin katalitik izomerləşməsi prosesinin kimyası və katalizatorları 

10.


 

Neftin ilkin emalı məhsulları – neft-kimya sənayesi üçün xammal məbəyi 

kimi 

11.


 

Hidroalkilləşmə prosesinin mexanizmi, kimyası və katalizatorları 

12.

 

İzobutanın olefinlərlə alkilləşmə prosesinin mexanizmi, kimyası və    katalizatorları 

13.


 

Krekinq benzinlərinin sulfat turşusu ilə təmizlənməsi prosesinin kimyası 

14.

 

Krekinq benzinlərinin qələvi ilə təmizlənməsi prosesinin kimyası 15.

 

Hidrokrekinq prosesinin nəzəri əsasları və katalizatorları 16.

 

Katalitik riforminq prosesinin nəzəri əsasları və katalizatorları 17.

 

Maye yanacaqların destruktiv katalitik hidrogenləşməsi prosesinin kimyası və katalizatorları 

18.


 

Neft məhsullarının selektiv təmizlənmə prosesinin mahiyyəti və həllediciləri 

19.

 

Yanacaq və yağların parafinsizləşdirilməsi prosesinin 

mahiyyəti və  nəzəri 

əsasları 

20.


 

Neft məhsullarının piroliz prosesinin xammalı və məhsulları 

21.

 

Kokslaşma prosesinin xammalı və məhsulları 22.

 

Katalizatorların fəallığı, selektivliyi və stabilliyi 23.

 

Həlledicinin həlletmə və seçicilik xassələri. Polyar və qeyri-polyar həlledicilər. Prosesin nəzəri əsasları 

24.


 

Benzinin  karbohidrogen  tərkibinin  onun  detonasiya  xassəsinə  təsiri.  Oktan 

ədədi 

25.


 

Dizel yanacaqlarının karbohidrogen tərkibi. Setan ədədi 

 

“Neft-kimya texnologiyası və sənaye  ekologiyası” kafedrasının müdiri, t.ü.e.d., dosent                Ə. A. Həsənov 

 2314.01 –“Neft kimya”sı ixtisası üzrə doktoranturaya  

qəbul imtahanlarının sualları 

 

1. 

Neftin parafin karbohidrogenləri və onların xarakterik reaksiyaları 

2.

 

Termiki krekinq prosesinin mahiyyəti və kimyası 3.

 

İzobutanın  olefinlərlə  alkilləşmə  prosesinin  mexanizmi,  kimyası  və katalizatorları 

4.

 Neftin  ilkin  emalı  məhsulları  –  neft-kimya  sənayesi  üçün  xammal  məbəyi 

kimi 


5.

 

Katalitik krekinq reaksiyalarının mexanizmi, kimyası və katalizatorları 6.

 

Katalitik riforminq prosesinin nəzəri əsasları və katalizatorları 7.

 

Neftin naften karbohidrogenləri və onların xarakterik reaksiyaları 8.

 

İzobutanın olefinlərlə alkilləşmə prosesinin mexanizmi, kimyası və katalizatorları 

9.

 Yanacaq  və  yağların  parafinsizləşdirilməsi  prosesinin

 

mahiyyəti  və  nəzəri əsasları 

10.


 

Neftin naften karbohidrogenləri və onların xarakterik reaksiyaları 

11.

 

Katalitik krekinq reaksiyalarının mexanizmi, kimyası və katalizatorları 12.

 

Neft məhsullarının piroliz prosesinin xammalı və məhsulları 13.

 

Neftin aromatik karbohidrogenləri və onların xarakterik reaksiyaları 14.

 

Maye  yanacaqların  destruktiv  katalitik  hidrogenləşməsi  prosesinin  kimyası və katalizatorları 

15.


 

Kokslaşma prosesinin xammalı və məhsulları 

16.

 

Neftin heteroatomlu birləşmələri və onlar üçün xarakterik olan reaksiyalar 17.

 

Krekinq benzinlərinin qələvi ilə təmizlənməsi prosesinin kimyası 18.

 

Kokslaşma prosesinin xammalı və məhsulları 19.

 

Karbürator mühəriklərində detonasiyanın kimyəvi mahiyyəti 20.

 

Normal  parafinlərin  katalitik  izomerləşməsi  prosesinin  kimyası  və katalizatorları 

21.


 

Krekinq benzinlərinin sulfat turşusu ilə təmizlənməsi prosesinin kimyası 

22.

 

Benzinin  karbohidrogen  tərkibinin  onun  detonasiya  xassəsinə  təsiri.  Oktan ədədi. 

23.


 

Hidrogenləşmə prosesinin mexanizmi, kimyası və katalizatorları 

24.

 

Yanacaq  və  yağların  parafinsizləşdirilməsi  prosesinin  mahiyyəti  və  nəzəri əsasları  

25.


 

Katalizatorların fəallığı, selektivliyi və stabilliyi 

26.

 

Krekinq qazları əsasında motor yanacaqlarının sintezi prosesinin mexanizmi, kimyası və katalizatorları 


27.

 

Həlledicinin  həlletmə  və  seçicilik  xassələri.  Polyar  və  qeyri-polyar həlledicilər. Prosesin nəzəri əsasları 

28.


 

Dizel yanacaqlarının karbohidrogen tərkibi. Setan ədədi 

29.

 

Hidrokrekinq prosesinin nəzəri əsasları və katalizatorları 30.

 

İzobutanın  olefinlərlə  alkilləşmə  prosesinin  mexanizmi,  kimyası  və    katalizatorları 

31.


 

Neftin heteroatomlu birləşmələri və onlar üçün xarakterik olan reaksiyalar 

32.

 

Hidroalkilləşmə prosesinin mexanizmi, kimyası və katalizatorları 33.

 

Katalitik riforminq prosesinin nəzəri əsasları və katalizatorları  

 

“Neft-kimya texnologiyası və sənaye  ekologiyası” kafedrasının müdiri, t.ü.e.d., dosent                Ə. A. Həsənov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вступительные экзаменационные вопросы в докторантуру по 

специальности 2314.01 – «Нефтехимия» 

1.

 Парафиновые углеводороды нефти и характерные для них реакции 

2.

 Назначение и химизм процесса термического крекинга 

3.

 Механизм  процесса  алкилирования  изобутана  олефинами,  химизм 

реакций и катализаторы  

4.

 

Продукты первичной 

переработки 

нефти, 

как 


сырье 

для 


нефтехимического синтеза 

5.

 Механизм реакций каталитического крекинга, химизм и катализаторы  

6.

 Теоретические  основы  и  катализаторы  процесса  каталитического 

риформинга 

7.

 

Нафтеновые  углеводороды  нефти  и  характерные  для  них  химические реакции 

8.

 Механизм 

процесса 

алкилирования 

изобутана 

олефинами, 

катализаторы и химизм реакций 

9.

 

Теоретические основы процесса депарафинизации топлив и масел 10.

 

Нафтеновые  углеводороды  нефти  и  характерные  для  них  химические реакции 

11.


 

Механизм реакций каталитического крекинга, химизм и катализаторы  

12.

 

Сырье и продукты процесса пиролиза нефтепродуктов 13.

 

Ароматические углеводороды нефти и характерные для них реакции 14.

 

Химизм  и  катализаторы  деструктивных  процессов  каталитической гидрогенизации жидких нефтепродуктов 

15.


 

Сырье и продукты процесса коксования 

16.

 

Гетероатомные соединения нефти и характерные для них реакции 17.Химизм процесса очистки крекинг-бензинов щелочью 

18.Сырье и продукты процесса коксования 

19.Углеводородный состав бензиновых фракций и их влияние на 

детонационные свойства. Октановое число 

20.Химизм  и  катализаторы  каталитической  изомеризации  нормальных 

парафинов 

21.Химизм процесса очистки крекинг-бензинов серной кислотой 

22.


 

Углеводородный  состав  бензиновых  фракций  и  их  влияние  на 

детонационные свойства. Октановое число 

23.


 

Механизм гидрогенизационных процессов, химизм и катализаторы 

24.

 

Теоретические основы процесса депарафинизации топлив и масел 25.

 

Стабильность, активность и селективность катализаторов 26.

 

Механизм, химизм и катализаторы процесса синтеза моторных топлив на основе крекинг-газов 


27.

 

Растворяемая способность и селективность растворителей. Полярные и неполярные растворители. Теоретические основы процесса 

28.


 

Углеводородный состав дизельного топлива. Цетановое число 

29.

 

Теоретические основы и катализаторы процесса гидрокрекинга 30.

 

Механизм процесса 

алкилирования 

изобутана 

олефинами, 

катализаторы и химизм реакций 

31.


 

Гетероатомные соединения нефти и характерные для них реакции 

32.

 

Теоретические  основы  и  катализаторы  процесса  каталитического риформинга 

33.


 

Механизм 

реакций, 

химизм 


и 

катализаторы 

процесса 

гидроалкилирования 

 

 

 Заведующий кафедры «Нефтехимическая техно- 

    логия и промышленная экология», д.т.н., доцент             

А.А.Гасанов 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə