Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci İNGİLİs diLİ fənninin iş proqramı (Syllabus) Müəllim: Əsgərova İlhamə Aydın qızı Bakı 2014Yüklə 97 Kb.
tarix08.10.2017
ölçüsü97 Kb.
#3679Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

İNGİLİS DİLİ fənninin iş proqramı

(Syllabus)

Müəllim: Əsgərova İlhamə Aydın qızı

Bakı 2014

 1. Müəllim haqqında məlumat

Soyadı: Əsgərova

Adı: İlhamə

Atasının adı: Aydın qızı

Təhsili: Tam ali

Elmi dərəcəsi: AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı

Vəzifəsi: İNGİLİS DİLİ fənn birləşməsinin sədri

Əlaqə rekvizitləri e-mail: ilhama.asg@gmail.com tel:(mob) 055 751 01 17 ev: 541 53 54

Gün ərzində kollecdə olduğu vaxt: 10:00-16:00

Təltiflər: “Mədəd Müəllimlərin Peşəkarlıq Səviyyəsinin Təkmilləşdirilməsi” təlim kursunun sertifikatı, “Dymo/Mimio İnteraktiv Texnologiyaları ilə tədris” təlim kursunun sertifikatı, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində “İnterwrite IQ Board” proqramı üzrə xüsusi kurs.

Xarici dil: İngilis dili, rus dili. 1. Fənn haqqında məlumat

Fənnin kodu: ÜF 1.4

Fənnin növü: qarışıq

Fənnin tədris ili: 2014/2015-ci tədris ili

Auditoriya: N

Fənnin krediti: 8

Fənnin tədris yükü (saat): 120 s (11 illik baza), (Payiz 3, Yaz 4)

Fənnin prerekviziti: Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn yoxdur.

Fənnin tədris forması: mühazirə, seminar.

 1. Fənnin əsas məqsədi • Sifahi anlama və ifadə inkişaf etdirilir

 • Yazılı anlama və ifadə inkişaf etdirilir

 • Dil qaydaları müşahidə edilir, morfoloji və sintaktik qaydalar kəşf edilir

 • Öyrənilən biliklər tətbiq edilir

 • Lüğətlə iş-söz bazası inkişaf etdirilir

 • Dinləmə qabiliyyəti inkişaf etdirilir

 • Ədəbi tələffüz və düzgün oxumaq inkişaf etdirilir

Fənnin tədrisi zamanı kommunikativ yanaşmaya əsaslanmaq, ilk dərsdən etibarən tələbələri gündəlik həyatın müxtəlif hadisələrinə həm şifahi, həm də yazılı ifadə və anlamaya hazırlanması məqsədi güdülür. Grammatik çalışmalar dil strukturunun möhkəmləndirilməsinə, leksik çalışmalar isə söz bazasının zənginləşdirilməsinə xidmət edir. Fonetik çalışmalar tələffüzün yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Tələffüz çətinlikləri yarana biləcəyi təqdirdə təkrar (imitasiya) çalışmaları vasitəsilə bu qüsurların aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Tədrisin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə əlavə vasitələrdən (CD, DVD, müxtəlif grammatika və lügət kitabları, kompyuter, interaktiv lövhələr, əlavə oxu kitabları, qəzet materialları) istifadə olunur. 1. Fənnin tədrisi nəticəsində əldə olunan

kompetensiyalar:

Fənni mənimsəyən hər bir tələbə

 • Düzgun tələffüzün praktik əhəmiyyətini dərk edir və buna əməl edir. Fərqli səslər, ana dilində olmayan səslər, oxşar səslər, eyni səslərin qruplaşdırılmasını bacarır.

 • Uzun, qısa saitlər düşən-qalxan ton, vurğulu və vurğusuz hecalar haqqında anlayışı olur.

 • Tanıma və yaradıcı çalışmalarının yerinə yetirilməsi bacarıqlarını əldə edir.

 • Müsahibə (inductive) və müəllimin şərhi (deductive), müqayisə, qarşılaşdirma və s. üsullarından istifadə edərək qrammatik vərdişlərə yiyələnir.

 • Şüurlu yanaşma, praktik, situativ struktur yanaşma və fərqli yanaşma ilə materialları izah edə bilir.

 • Lüğətlə işləmək, mənimsəmək bacarığı əldə edir.

 • Məna açıqlığı, forma, fonetik və qrammatik çalışmaların üzərində işləyə bilir.

 • Dinləmə və anlama bacarığına yiyələnir.

 • Tək-tək cümlə (statement level), rabitəli cümlələr (utterance level) qura bilir.

 • Müəyyən mövzuda danışa monoloji və dialoji nitq qura bilir. Sərbəst istədiyi mövzuda təqdimatlar hazirlayib təqdim edir.

 • İmla, üzündən köçürmə, səslər, hərflər üzərində işləyə bilir.

5. Fənnin xarakteristikası

Fənnin öyrənilməsənin mövzu-təqvim planı

İngilis dili fənninin semestir ərzində

tədris yükü 60 saat nəzərdə tutulur

(mühazirə -20 saat, seminar-40 saat)

Payız 3Themes

(lecture-20 h)

Hours

1.

Zərf. Zərfin dərəcələri.

2

2.

Zərf və sifətin differensiyası

2

3.

Bağlayıcı. “Either… or, neither…nor”.

2

4.

Bağlayıcı. “both…..and”

2

5

Artikl. Qeyri-müəyyən artikl və onun işlənməsinin bütün halları.

2

6

Müəyyən artikl və onun işlənməsinin bütün halları.

2

7

Qeyri-müəyyən əvəzliklər. “Some, any”.

2

8

Qeyri-müəyyən əvəzliklər. “No, every”.

2

9

İndiki zaman feli sifət formaları.

2

10

Keçmiş zaman feli sifət formaları.

2


Themes

(lecture-20 h)

Hours

1

Məsdər.

2

2

Qayıdış əvəzlikləri.

2

3

Gələcək bitmiş zaman.

2

4

Fellərin şəkilləri haqqında ümumi məlumat.

2

5

Gələcək qeyri-müəyyən zaman. Zaman budaq cümlələri.

2

6

To speak, to say, to tell, to talk felləri.

2

7

Gələcək davamedici zaman forması.

2

8

Modal fellər.Sual-inkar cümlələri.

2

9

Yiyəlik əvəzliklərinin absolyut forması.

2

10

Sifətin dərəcələri. Əvəzedici sözlər.

2

Yaz 4

Payız 3Themes

( semminar-40 h )

1.

Dərs 16. Text: “ A Foreign Delegation in Baku.” Zərf.

2

2.

Home reading and newspaper material. Zərfin dərəcələri.

2

3.

Dərs 17. Text: “ AT the Opera House.” Zərf və sifətin differensiyası

2

4.

Home reading and newspaper material. Bağlayıcı. “Either… or, neither…nor”.

2

5

Dərs 18. Text: “The Climate of the British Isles.” Bağlayıcı. “both…..and”

2

6

Home reading and newspaper material.

2

7

Dərs 19. Text: “ Some English Customs.”( part 1) Artikl. Qeyri-müəyyən artikl və onun işlənməsinin bütün halları.

2

8

Home reading and newspaper material.

2

9

Dərs 19. Text: “ Some English Customs.”( part 2) Müəyyən artikl və onun işlənməsinin bütün halları.

2

10

Home reading and newspaper material.

2

11

Dərs 20. Text: “Happy Birthday.”( part 1) Qeyri-müəyyən əvəzliklər. “Some, any”.

2

12

Home reading and newspaper material.

2

13

Dərs 20. Text: “Happy Birthday.”( part2) Qeyri-müəyyən əvəzliklər. “No, every”.

2

14

Home reading and newspaper material.

2

15

Text: “ Sunday in England.” ( on page, 25) İndiki zaman feli sifət formaları.

2

16

Text: “ Evening Classes.” ( on page, 53) Keçmiş zaman feli sifət formaları.

2

17

Text: “Solitude.” (on page,87)

2

18

Text: “ First Foot” ( on page,123)

2

19

Home reading and newspaper material.

2

20

Revision.

2Yaz 4

(semminar-40 h)

Themes

Hours

1

Text: “A Good Lesson”.

2

2

Text: “Voice from the Sea”. (p 1)

2

3

Text” “Voice from the Sea”.(p 2)

2

4

Dərs 21. Text ”At the Restaurant” Məsdər.

2

5

Home reading and newspaper material

2

6

Dərs 22. Text: “Winter Cruise” Qayıdış əvəzlikləri.

2

7

Home reading and newspaper material.

2

8

Dialogue.

2

9

Text:” April Fool’s Day, A Practical Joke”.

2

10

Dərs 23. Text:” I Want to See the World.” Gələcək bitmiş zaman.

2

11

Home reading and newspaper material

2

12

Dərs 24. Text: “The Serenade”. Fellərin şəkilləri haqqında ümumi məlumat.

2

13

Home reading and newspaper material. Gələcək qeyri-müəyyən zaman. Zaman budaq cümlələri.

2

14

Text:” He and That One”. ( p I ) To speak, to say, to tell, to talk felləri.

2

15

Text:” He and That One”. ( p II ) Gələcək davamedici zaman forması.

2

16

Dərs 25. “The Serenade”. Modal fellər.Sual-inkar cümlələri.

2

17

Text: “A Red Shirt”.

2

18

Dərs 26. Text: “Three Men on the Bummel”. Yiyəlik əvəzliklərinin absolyut forması.

2

19

Dərs 27.Text: Three Men on the Bummel ( extract). Sifətin dərəcələri. Əvəzedici sözlər.

2

20

Revision.

2

Tələbələrin sərbəst iş mövzuları:

Payız 3 • Qayıdış əvəzlikləri. Text: “My Breakfast”.

 • Məsdər. Text: “The British Education System”.

 • Gələcək bitmiş zaman. Text: “Azerbaijan”.

 • Fellərin şəkilləri haqqında ümumi məlumat. Text: “My Favourite Actors”.

 • “To have (has got)” köməkçi feli. Text: “Mass Media”.

 • İndiki qeyri müəyyən zaman forması. Text: “My Room”.

 • I, III şəxs tək və cəmə aid əmr cümlələri. Text: “Our Country”.

 • There is (there are) Ifadələri. Can modal feli. Text: “My Hobby”.

 • Əmr cümlələrinin inkar forması.Xüsusi suallar. Text: “I Want to be a Teacher”.

 • Gələcək qeyri-müəyyən zaman. Text: “My Sister`s Flat”.

Yaz 4

 • Zərfin dərəcələri. Text: “Sport in Azerbaijan”.

 • Either….or, neither….nor, both…and. Text: “At the Theatre”.

 • Artiklin işlənməsinin bütün halları. Text: “Sport in London”.

 • “Some, any” qeyri-müəyyən əvəzliklər. Text: “Mark Twain”.

 • “No, every” qeyri-müəyyən əvəzliklər. Text: “Some English Customs”.

 • İndiki zaman və keçmiş zaman feli sifət formaları. Text: “Some Azeri Customs”.

 • Keçmiş qeyri müəyyən zaman forması. Text: “England”.

 • Sifətin dərəcələri. Text: “Music in our Life”.

 • İndiki bitmiş zaman forması. Text: “Mirza Alakbar Sabir”.

 • Gələcək qeyri müəyyən zaman forması. Text: “My School Library”.7. İmtahan sualları:

Text: “ A Foreign Delegation in Baku.” Zərfin dərəcələri.

Text: “ Sunday in England.”

Text: “ AT the Opera House.” Either….or, neither….nor, both…and.

Text: “ Evening Classes.”

Text: “The Climate of the British Isles.” Artiklin işlənməsinin bütün halları.

Text: “Solitude.” ( part 1)

Text: “Solitude.” ( part 2)

Text: “Solitude.” ( part 3)

Text: “ Some English Customs.”( part 1) “Some, any” qeyri-müəyyən əvəzliklər.

Text: “ Some English Customs.”( part 2) “No, every” qeyri-müəyyən əvəzliklər.

Text: “ First Foot” ( part 1)

Text: “ First Foot” ( part 2)

Text: “Happy Birthday.”( part 1) İndiki zaman və keçmiş zaman feli sifət formaları

Text: “Happy Birthday.”( part2) İndiki zaman və keçmiş zaman feli sifət formaları. Text: “A Good Lesson”.

Text: “Voice from the Sea”. (p 1)

Text” “Voice from the Sea”.(p 2)

Text ”At the Restaurant” Məsdər.

Text: “Winter Cruise” Qayıdış əvəzlikləri.

Text:” April Fool’s Day, A Practical Joke”.

Text:” I Want to See the World.” Gələcək bitmiş zaman.

Text: “The Serenade”. Fellərin şəkilləri haqqında ümumi məlumat.

Text:” He and That One”. ( p I )

Text:” He and That One”. ( p II )

Text: “A Red Shirt”.

“The Serenade”.

Text:” Stories on Tahla”.

Text: “A Story”.

Text: “Another Story”.

Text: “Three Men on the Bummel”.

Text: Three Men on the Bummel ( extract).

Text:”Bambi”.

Text: “Sport in Azerbaijan”.

Text: “At the Theatre”.

Text: “Sport in London”.

Text: “Mark Twain”.

Text: “Some English Customs”.

Text: “Some Azeri Customs”.

Text: “England”.

Text: “Music in our Life”.

Text: “Mirza Alakbar Sabir”.

Text: “My School Library”.8.Tələbənin nailiyyətlərinin

cari və aralıq qiymətləndirməsi

 • Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq.

 • 50 bal - imtahana qədərki bal:

 • 10 bal dərslərə davamiyyətə görə; ( fənn üzrə ayrılmış auditoriya saatlarının 25 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fəndən imtahana buraxılmır).

 • 10 bal tələbənin sərbəst işinə görə;

 • 30 bal kollokvium suallarının yerinə yetirilməsinə görə9. Təhsilalma prosesinə nəzarət və tələbələrin biliyinin yekun qiymətləndirilməsi

 • Tələbənin biliyinin yekun qiymətləndirilməsi imtahan zamanı 50 bal və imtahana qədər 50 bal toplanan ballar cəmi 100 bala bərabərdir. Yekun bal aşağıdakı kimi qiymərləndirilir:

A - “Əla” - 91 - 100

B - “Çox yaxşı” - 81 – 90

C - “Yaxşı” - 71 – 80

D - “Kafi” - 61 – 70

E - “Qənaətbəxş” - 51 - 60

F - “Qeyri-kafi” - 51 baldan aşağı • Yekun qiymətləndirmədə 51 bal və ondan yuxarı bal toplayan tələbə fənn üzrə müəyyən olunmuş krediti qazanır və müvəffəqiyyət qazanan tələbə, 51 baldan aşağı bal toplayan tələbə isə həmin fəndən krediti qazanmır və akademik borcu olan tələbə adlanır.

10. İstifadə olunan ədəbiyyat:

 • Ərəbov Vahid, Süleymanova Lətifə. “English for All” (II hissə). • “400 mövzu” (məktəblilər, abituryentlər, tələbələr və müəllimlər üçün dərslik). • İngilis dilində qəzet materialları və əlavə oxu kitabları.


11. Tələbənin nizam-intizamına qoyulan tələblər

 • Kollecin ictimai asayiş və daxili intizam, davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

 • Təlim məşğələlərinə məsuliyyətli, ciddi yanaşmaq və müntəzəm olaraq iştirak etmək, müvafiq tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün növ tapşırıqları müəyyən edilmiş dövrlərdə yerinə yetirmək;

 • Kollecin ictimai işlərində yaxından iştirak etmək;

 • Şəxsi gigiyenya qaydalarına əməl etmək;

 • Kollecin otaqlarına, tədris-laboratiya avadanlığına, cihazlara, dərs vəsaitlərinə, kitablarına və digər əmlakına qayğı və səliqə ilə yanaşmaq, onların korlanmasına, zədələnməsinə və itməsinə yol verməmək, otaqların onların təmizliyinə və səliqəsinə riayət etmək.Yüklə 97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə