Azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tetYüklə 2,8 Kb.

səhifə22/35
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

 
66
Ümumi milli gəlirin tərkibi, milyon manatla 
 
Göstəricilər 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
ş
çilərin 
ə
məkhaqqı 
621.1 
663.9 
791.4 
1021.1 
1067.7 
1262.1 
1620.4 
2122.3 
2820.5 
3211.2 
4308.6 
5724.0 
stehsala və 
idxala vergilər 
355.7 
262.5 
302.0 
342.5 
471.5 
547.5 
646.5 
751.7 
1071.2 
1211.4 
2104.5 
3118.4 
stehsala 
301.0 
203.9 
240.1 
280.3 
419.4 
492.1 
588.0 
675.4 
970.7 
1072.8 
1945.1 
2880.9 
O cümlədən 
Məhsullara 
266.3 
176.8 
205.2 
240.2 
381.1 
445.4 
523.5 
566.7 
873.6 
926.3 
1763.5 
2641.7 
Digər 
34.7 
27.0 
34.9 
40.1 
38.3 
46.7 
64.5 
108.7. 
97.1 
 146.5 
181.6 
239.2 
dxala  
54.7 
58.6 
61.9 
62.2 
52.1 
55.4 
58.5 
76.3 
100.5 
138.6 
159.4 
237.5 
 


 
67
Àéçõáàìþàñ Õæöôøáïêíàöëñëñ Áæìñçïûàïã Âàïìø÷à 
Fòñåø êïç ə
məkdaşğının êñíêÿàú êö÷êãàðç÷ïçõê  
âç ôæõöôæí÷êâïçõê  
 
Àéçõáàìþàñ  Õæöôøáïêíàöëñëñ  Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷à  Fòñåø 
êïç çïàãçïçõê åç úòñåøñ ùéâù òïàñ åêîçõ óïíçïçõïç áø çïàãçïçõêñ 
üçìà÷à  íæýêõêïåêìê  ôõêñöêôïçõç  çöàöïàñëõ.  Áø  óïíçïçõêñ  üàðëöë 
ÁÂÚ-ñà æìñê îóö÷çõêþêïçõ ùéõç ðçïøðà÷ïàõ âæõêõ, æìñê ãàìåàåà 
âçöàê÷  íóýùõåùìù  âç  æìñê  öçöâæõðç  üùãøãïàõëñà  ðàïêíåêõ.  Ïà-
íêñ áøñà áàûðàìàõàã åóâïç÷ïçõêñ üçõ áêõêñêñ úòñååà ñùúøé åà-
êõçöê ðùû÷çïêúåêõ. Áø üçðêñ óïíçïçõêñ êã÷êöàåê êñíêÿàúëñåàñ, öê-
ìàöê  öàáê÷ïêyêñåçñ  âç  úòñåà  ôàì  üàããë  ãòìðàã  êðíàñïàõëñåàñ 
àöëïëåëõ.  Æïç  òñà  îóõç  åç  úòñåøñ  êþõà  ÿuõàöë  üçõ  áêõ  óïíç  êïç 
çðçíåàÿïëäë úçõåê ãàìåàåà ãøõøõ, óïíçïçõêñ ðêïïê ðçñàúæìêñêñ, 
êã÷êöàåê âç öêìàöê âçéêììç÷êñê ñçéçõç àïëõ. Ðçüé áø ñóã÷æìê-ñç-
éçõåçñ  êþõàæåêþê  ßøõà  áêõ  öëõà  ùéâ  óïíçïçõêñ  âæõåêìê  ðçïøðà÷-
ïàõåà  ýà÷ëÿðàéïëãïàõ  òïåøäøñø  ãæìå  æ÷ðêÿ,  áù÷ùñ  åóâïç÷ïçõê  óé 
çöàö  ö÷à÷êö÷êí  ðçïøðà÷ïàõëñëñ  âàû÷ëñåà  âæõêïðçöêñê  âç  íæìúêì-
ìç÷êñêñ  ìùíöçïåêïðçöêñê  ÷çïçá  æ÷ðêÿåêõ.  Êþõàýë  åêõæí÷òõïàõ  ÷çõç-
úêñåçñ Àéçõáàìþàñ ùýùñ ðçïøðà÷ïàõëñ çöàö 12 ðàååçåçñ êáà-
õç÷  íà÷æãòõêìàöë  ÷çöåêã  æåêïðêÿåêõ.  Áøõàìà  âàïìø÷à  íøõöø,  áæì-
ñçïûàïã  æü÷êìà÷ïàõëñ  ðçþðø,  Ðçõíçéê  Áàñíëñ  (Ðêïïê  Áàñíëñ) 
áàïàñöë,  ôøï  áàéàöë,  ôøï  íù÷ïçöêñêñ  îæñêÿ  îóö÷çõêþêïçõ  öêö÷æðê 
(àãõæãà÷ïàõ) úàêé ÷àõêúïçõê, êö÷æüïàí ãêìðç÷ïçõê, ûàõêþê ÷êþàõç÷, þàõê 
ûàõêþê çðçïêììà÷ïàõ ùéõç üæöàáïàõëñ ãàïëãïàõë, ûàõêþê áòõþ (ûàõêþê 
áòõþøñ  êåàõçýêïêìê,  áùåþç  ãàïëäë,  ùðøðê  ðêïïê  ðçüöøï,  ùðøðê 
åàûêïê ðçüöøï âç ö.) ùéõç îóö÷çõêþêïçõ àêååêõ. Áø ðçïøðà÷ïàõ âà-
öê÷çöêïç  Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷a  Úòñåø  õæöôøáïêíà  êã÷êöàåêììà÷ëñà 
ñçéàõç÷ æ÷ðçí, òñøñ óé ÷çüçååùåïçõêñê ìæõêñç ìæ÷êõðçí êðíà-
ñëñëñ ðùçììçñ æ÷ðçí ãàáêïêììç÷êñç ðàïêí òïøõ. 
Êþõàæåêþê ßøõà ðçïøðà÷ïàõë âàû÷ëñåà âç íæìúêììç÷ïê üàéëõ-
ïàìà áêïðçìçñ ùéâ óïíçïçõç àñàïê÷êí íóðçí îóö÷çõêïðçöê (ûçõ-
þêñê óåçðçí ÿçõ÷ê êïç) ðçöçïçöêñê åç ðùðíùñ âç âàþêá üæöàá 
æ÷ðêÿåêõ.  Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷a  Úòñåø  áæïç  óïíçïçõç  ðóâþøå 
õæöøõöïàõëñ  êðíàñ  âæõåêìê  üçååç  ýòû  áóìùí  íóðçíïêí  îóö÷çõç 
áêïçõ. Ïàíêñ Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåø óé úçàïêììç÷ê üàããëñåà 


 
68
ùéâ  óïíçïçõç  ÷àð  ðçïøðà÷  âæõðçåêìê  ùýùñ  áçéê  üàïïàõåà  ùéâ 
åóâïç÷ïçõêñ  ÁÂÚ-åàíë  êþõàýë  åêõæí÷òõø  êïç  ÁÂÚ-ñøñ  õçüáçõïêìê 
àõàöëñåà  ðùñàöêáç÷ïçõ  ôòéøïøõ.  Áæïç  üàïïàõåà  ùéâ  óïíçïçõ  öç-
ðçõçïê ñçéàõç÷ àôàõëïðàöë ùýùñ ïàéëð òïàñ ðà÷æõêàïlàõë ìà âæõ-
ðêõ, ìà åà íóñùïöùé âæõêõïçõ. Áæïç üàïåà âçéêììç÷ê ðçõüçïçïçõïç 
åùéçï÷ðçí  ùýùñ  êþõàæåêþê  ÿøõà  ÷çåáêõïçõ  öêö÷æðê  êÿïçìêá  üàéëõ-
ïàìëõ. Çââçïþç ÁÂÚ-ñøñ êÿýêïçõê âç õçüáçõïêìê êïç ùñöêììç÷ ìà-
õàåëïëõ, öòñõà ùéâ óïíçñêñ êþõàýë åêõæí÷òõøñà íóðçíåàõïëã æåêïêõ 
âç ñçüàìç÷ àûëõëñþë ðçõüçïçåç ðçöçïçñêñ êþõàæåêþê ÿøõàåà ðù-
éàíêõçöê üçìà÷à íæýêõêïêõ. 
Àéçõáàìþàñëñ Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåø êïç ðùãàâêïçöê-
ñêñ  ðàååçïçõêñç  çöàöçñ  úòñå,  Àéçõáàìþàñ  Õæöôøáïêíàöëñåàñ 
ðçïøðà÷ïàõë  ñçÿõ  æ÷åêõðçìê  ÷çïçá  æ÷ðçí  öçïàüêììç÷êñç  ðàïêí 
åæìêïöç  åç,  ùéâ  åóâïç÷ïçõ  ùýùñ  ðçïøðà÷ïàõëñ  íæìúêììç÷ê,  åùé-
îùñïùìù  âç  çüà÷ç  ðùååç÷êñç  åàêõ  ö÷àñåàõ÷  ðùçììçñ  æ÷ðêÿ  âç 
òñïàõïà íóñùïïùïùí çöàöëñåà áø ö÷àñåàõ÷ïàõà õêàìç÷ æ÷ðçìê ÷óâöê-
ìç æ÷ðêÿåêõ. Åæðçïê úòñå 12 çöàö íà÷æãòõêìàïë ðçïøðà÷ïàõë ÷ç-
ìêñ  æ÷ðçíïç  ìàñàÿë  ðàïêììç-êã÷êöàåê  ðçïøðà÷ïàõëñ  ñçÿõê  ùýùñ 
òõêyæñ÷êõ  íêðê  îó÷ùõùïçþçí  ö÷àñåàõ÷ïàõë  åà  ðùçììçñ  æåêõ.  Áø 
ö÷àñåàõ÷ïàõ êíê öçâêììçïêåêõ. Ìçñê áù÷ùñ ùéâ óïíçïçõ ùýùñ ùðø-
ðê  òïàñ  ö÷àñåàõ÷  âç  ðàïêììç  áàéàõëñà  ýëûëÿë  òïàñ  âç  ìà  áøñà 
ýàïëÿàñ óïíçïçõ ùýùñ ûùöøöê, åàüà ðçöøïêììç÷ïê ö÷àñåàõ÷. 
Áæïç õòï ÁÂÚ-ñøñ ðçãöçåïçõêñç øìäøñ îçïêõ âç òñøñ áæì-
ñçïûàïã  ðàïêììç-âàïìø÷à  öêö÷æðïçõêñêñ  úàöêïçöêé  úçàïêììç÷  îóö÷çõ-
ðçöêñç âç çöàöïàñåëõëïðëÿ ðàíõòêã÷êöàåê öêìàöç÷êñ üçìà÷à íæýêõêï-
ðçöêñç ÷çöêõ îóö÷çõðçí âçéêúçöêñç êðíàñ âæõêõ. Óéù åç åàüà ðç-
öøïêììç÷ïê ö÷àñåàõ÷ïàõà õêàìç÷ æåçñ ólíçïçõêñ àåë üçõ êï æïàñ æåêïêõ. 
Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷a  Úòñåø  óéùñùñ  ñçéàõç÷  úøñíöêìaöëñë 
IV  ðàååçìç  øìäøñ  òïàõàã  åàêðê-àåç÷çñ  ùéâ  åóâïç÷ïçõïç  êïïêí 
êíê÷çõçúïê  ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõ  âç  ýòû÷çõçúïê  åêöíøööêìàïàõ  úòõðà-
öëñåà üçìà÷à íæýêõêõ. Æïç áøñà îóõç åç êïåç êíê åçúç “åùñìà êã-
÷êöàåêììà÷ëñëñ  êñíêÿàúë  ôæõöôæí÷êâïçõê”  àåïë  ðçþðøç  áøõàûëïëõ. 
(êþðàï ðçïøðà÷ïàõ áùïïæ÷æñê úòõðàöëñåà). 
Óé ùéâïçõê êïç ðù÷çðàåê ðçöïçüç÷ïçÿðçïçõ íæýêõðçí ìò-
ïø êïç ÁÂÚ-ø üçõ áêõ óïíçñêñ ùðøðê êã÷êöàåê âçéêììç÷ê âç áêõåç 
àìõë-àìõë óïíçïçõêñ âç úçõåê ÿçûöïçõêñ òñøñ (ÁÂÚ) âàïìø÷àöëñëñ 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə