Azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tetYüklə 2,8 Kb.

səhifə24/35
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35

 
72
ðùõçííçáïçÿêõ.  Áøñøñ  öçáçáê  Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷a  Úòñåøñà 
ìæñê ùéâïçõêñ öàìëñëñ àõ÷ðàöë, áàéàõïà ÷çñéêðïçñçñ êã÷êöàåêììà-
÷à  ÷àõêûê  íæýêå,  üçðýêñêñ  êöïàüà÷  íæýêõçñ  óïíçïçõêñ  öàìëñëñ  àõ÷-
ðàöëåëõ.  Çîçõ  1990-1992-þê  êïïçõåç  óïíçïçõç  ÷æûñêíê  íóðçìêñ 
üçþðê  êïåç  26,5  àåàð  êåêöç,  àõ÷ëã  1993-þù  êïåç  84,5,  1994-þù 
êïåç  95,  1995-þê  êïåç  105,5  âç  ìàûøå  ÁÂÚ-ñøñ  áù÷ùñ  ÷eûñêíê 
íóðçìêñên 40%-ñç áçõàáçõ òïðøÿåø. 1996-2000-þê êïïçõåç êïåç 
98 àåàð íóðçìç îóñåçõêïðêÿåêõ. Áæïçïêíïç Áæìñçïûàïã Âàïìø-
÷a  Úoñåø  óé  ðù÷çûçööêöïçõêñêñ  öàûïàñðàöë  ûçõþïçõêñêñ  áêõ  üêö-
öçöêñê ùéâ óïíçïçõêñ âçöàê÷ê üæöàáëñà ðàïêììçïçÿåêõðêÿåêõ.  
Áø íóðçìêñ áêõ üêööçöê ÁÐ× âç ùðøðåùñìà áàñíë ÷çõç-
úêñåçñ  ðàïêììçïçÿêõ.  Üçðêñ  ðàïêììçïçÿðç  îæñêÿ  åêàôòéòñåà 
öàüçïçõê ðçõíçéê áàñíïàõëñ úçàïêììç÷êñê, âæõîê-áùåþç öêìàöç÷êñê 
âç ö÷à÷êö÷êíàñë çüà÷ç æåêõ. 
Ùéâ  óïíçïçõêñ  åóâïç÷  ðàïêììçöêñêñ  âçéêììç÷ê,  íõæåê÷-âàï-
ìø÷à öêö÷æðê âç ûàõêþê áòõþïàõëñëñ âçéêììç÷ê üàããëñåà ðçïøðà÷-
ïàõë  çïåç  æ÷ðçí  êðíàñëñà  ðàïêí  òïðàöë  Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷a 
Úòñåøñø áù÷ùñ Áêõïçÿðêÿ Ðêïïç÷lçõ Tçÿíêïà÷ë ùýùñ áø ðçïøðà÷-
ïàõëñ  âæõêïðçöê  âàöê÷çöêñç  ýæâõêïðêÿåõ.  Ö÷à÷êö÷êí  ðçïøðà÷ïàõëñ 
âæõêïðçöê  çðçíåàÿïëã  õøüøñåà  úçàïêììç÷  îóö÷çõçñ  Áæìñçïûàïã 
Âàïìø÷a  Úòñåøñåà  éçõøõê  ÿçõ÷ïçõåçñ  áêõê  üæöàá  æåêïêõ.  Áæìñçï-
ûàïã Âàïìø÷à Úòñåø ÷çõçúêñåçñ æïàñ æåêïçñ áæìñçïûàïã ðàïêììç 
ö÷à÷êö÷êíàöë åêîçõ ùéâ óïíçïçõêñ ðàïêììç âçéêììç÷ê üàããëñåà îçõçí-
ïê  ðçïøðà÷  òïðàãïà  ìàñàÿë  üçð  åç  áàñíïàõ,  ÷çåãêãà÷  êñö÷ê÷ø÷ïàõë, 
øñêâæõöê÷æ÷ïçõ âç êñúòõðàöêìà âàöê÷çïçõê ùýùñ áê÷íêñ íùïïêìà÷åëõ. 
Ö÷à÷êö÷êí  ðçïøðà÷ïàõïà  ìàñàÿë  ÁÂÚ-ø  òñøñ  öêìàöç÷êñê  âç 
ôõòãõàðëñë êéàü æåçñ ýòûöàìïë bõòÿøõàïàõ áøõàûëõ. Áø ñçÿõïçõåç:  
1. Ðàïêììç âç ÷êþàõç÷ ùéõç øéøñðùååç÷ïê ôõòãõàðïàõ êÿëã-
ïàñåëõëïëõ. 
2.  Àìåà  êíê  åçúç  ñçÿõ  òïøñàñ  âàöê÷çïçõ  óïíçïçõêñ  êã÷êöàåê 
üçìà÷ë âç áæìñçïûàïã ðàïêììç üàããëñåà ðçïøðà÷ âæõêõ. 
3.  Õùáïùí  Àíàåæðêí  èøõñàï  áøõàûëïëõ  íê,  áøõàåà  åà  Áæì
-
ñçïûàïã  íõæåê÷-âàïìø÷à  öêö÷æðïçõêñêñ  ãøõøïøÿø  âç  êã÷êöàåê  àö-
ôæí÷ïçõê,  üùãøã  ñòõðàïàõë  üàããëñåà  íê÷àáïàõ,  üçðýêñêñ  úøñ-
åàðæñ÷àï êã÷êöàåê ÷çåãêãà÷ïàõëñ ñç÷êþçïçõê çíö òïøñøõ. 


 
73
Áæìñçïûàïã Âàïìø÷a Úòñåøñøñ ôõòãõàðïàõëñën êÿïçñiá 
üàéëõïàñðàöë âç Àéçõáàìþàñåà üçìà÷à 
 
íæýêõêïçñ êã÷êöàåê
 êöïàüà÷ïàõ 
 
Àéçõáàìþàñ  Ræöôøáïêíàöë  ýòû  áóìùí  êã÷êöàåê  ôò÷æñöêàïà 
ðàïêí óïíçïçõåçñ áêõêåêõ. Áêõ ÷çõçúåçñ ýòûïø ñæú÷ æü÷êìà÷ïàõëñ
ın 
ðóâþøåïøäø,  åêîçõ  ÷çõçúåçñ  ìùíöçí  êû÷êöàöïë  âç  øþøé  çðçí 
õæöøõöïàõëñëñ  ðóâþøåïøäø,  ùþùñþù  ÷çõçúåçñ  Xçéçõ  åçñêéêñêñ 
ö÷õà÷æèê  þçüç÷åçñ  ìæõïçÿðçöê  áø  õæöôøáïêíàñë  ðùüùð  êã÷êöàåê 
âç öêìàöê çüçðêìyç÷ç ðàïêí óïíçìç ýæâêõðêÿåêõ. 
Àñþàã  ÖÖÕ   åàäëïåëãåàñ  öòñõà  Àéçõáàìþàñ  íæýêå  êã÷êöà
-
åêìì
a÷ëñà ðàïêí óïíçïçõ êýçõêöêñåç çñ ýòû êã÷êöàåê ÷çñçééùïç âç 
áóüõàñà  øäõàìàñ  åóâïç÷ïçõåçñ  áêõê  òïåø.  1990  –  1995-þê  êïïçõ 
çõéêñåç  Ùðøðê  Åàûêïê  Ðçüöøï  õæàï  òïàõàã  61%  àÿàäë  åùÿåù. 
Áø åêîçõ ÐÅÁ óïíçïçõê êïç ðùãàìêöçåç àéë 3 åçúç öùõç÷ïç ÷ç
-
ñçééùïç øäõàðàã åæðçí êåê. 
Áæïç  áóüõàñïë  âçéêììç÷åçñ  ýëûðàã  êã÷êöàåê  âç  ðàïêììç 
áóüõàñëñë  àõàåàñ  ãàïåëõðàã  ùýùñ  õæöôøáïêíà  õçüáçõïêìê  ðçã
-
öçåìóñïù öêìàöç÷ üçìà÷à íæýêõðçìç áàÿïàåë. Ïàíêñ áàéàõïà ÷çñ
-
éêðïçñçñ êã÷êöàåêììà÷ëñ êã÷êöàåê ãàñøñïàõëñë áêïðçìçñ íàåõïàõïà 
áø ðçöçïçñê üçïï æ÷ðçí ýòû áóìùí ýç÷êñïêí ÷óõç÷ðçìç áàÿïàåë. 
Ðçüé  áøñà  îóõç  åç  üçðêñ  åóâõåç  Áæìñçïûàïã  Ðàïêììç  ñö
-
÷ê÷ø÷ø  íêðê  Áæìñçïûàïã  Âàïìø÷
a  Úòñåøñøñ  Àéçõáàìþàñà  çâçé-
æåêïðçé íóðçìê üêöö æåêïðçìç áàÿïàåë. 
Áø íóðçìêñ êíê öçáçáê âàõ êåê. 
Çââəïà  õæö
pøáïêíàñëñ  áàéàõïà  ÷çñéêðïçñçñ  êã÷êöàåêììà÷a 
íæýêõêïðçöê åùñìàñëñ àôàõëþë åóâïç÷ïçõê ÷çõçúêñåçñ ôïàñïàÿåëõëï
-
ðëÿ âç áçìçñêïðêÿ áêõ ôõòãõàð êåê âç öòöêàïêö÷ ùöøï êåàõçöêñåçñ 
åêñþ ìòïïà ûùöøöê ðùïíêììç÷ç íæýðçí íêðê ðùõçííçá áêõ ôõò
-
öæöç çñ àéë ìòï îóö÷çõðçí éçõøõê êåê. 
Êíêñþêöê, Àéçõáàìþàñëñ ö÷õà÷æèê ðóâãæìê âç ûàððàï æü÷ê
-
ìà÷ë òñøñ êõê åóâïç÷ïçõêñ âç ò þùðïçåçñ ðàïêììç êñö÷ê÷ø÷ïàõëñëñ 
åà ðàõàã åàêõçöêñç ýæâõêïðçöêñç öçáçá òïðøÿåø. 
Ñçüàìç÷ ðùö÷çãêï åóâïç÷ íêðê Àéçõáàìþàñ 
Ræöôøáïêíàöë-
ñëñ 
Bæìñçïûàïã  Vàïìø÷à  Fòñåøñà  þçïá  æ÷ðçí  åç  ðçãöçåç-


 
74
øìäøñ êåê, ýùñíê úòñåøñ ôõòãõàðëñåà ùéâ óïíçïçõêñ öàìëñëñ àõ-
÷ëõëïðàöë ñçéçõåç ÷ø÷øïøõ. 
Àéçõáàìþàñ åóâïç÷ê åç êã÷êöàåê âç öêìàöê âçéêììç÷ê ö÷àáêï
-
ïçÿåêõðçí  ùýùñ  åêîçõ  óïíçïçõåç  ÁÂÚ-ñøñ  ìæõêñç  ìæ÷êõåêìê  êÿ 
÷çþõùáçöêñê  óìõçñðêÿ  âç  áàÿãà  ýëûëÿ  ìòïø  òïðàåëäë  ùýùñ  âç 
üçð åç úòñåøñ ùéâù òïðàã êã÷êöàåê öøâæõæñïêìç ÷çöêõ æ÷ðçìç
-
þç
yêñê ñçéçõåç ÷ø÷àõàã úòñåøñ íóðçìêñåçñ êö÷êúàåç æ÷ðçìê ãç-
õàõà àïåë. 
Áæìñçïûàïã 
Vàïì÷à  Fòñåøñøñ  çðçíåàÿïàõë  êïç  öëû  çðçí-
åàÿïëã  ÿçõàê÷êñåç  Àéçõáàìþàñ  åóâïç÷ê  1995-þê  êïç  ö÷õøí÷øõ  êöïà
-
üà÷ïàõë  âç  ö÷àáêïïçÿðçñêñ  íòðôïæíö  ôõòãõàðëñë  êÿïçìêá  üàéëõ
-
ïàåë. Áø ôõòãõàðëñ üçìà÷à íæýêõêïðçöê 1995-þê êïêñ àôõæï àìëñåà 
ö÷õøí÷øõ  åçìêÿêíïêíïçõêñêñ  ðàïêììçïçÿåêõêïðçöê  (ÖÅÐ)  ðæûà
-
ñêéð  ýçõýêâçöêñåç  Àéçõáàìþàñà  ÁÂÚ-åàñ  29250000  ÖÅÕ
 
õæöøõö àïëñðàöë êïç áàÿïàñåë. 
Áø ôõòãõàðëñ üçìà÷à íæýêõêïðçöê ðàíõòêã÷êöàåê ö÷àáêïïçÿ-
ðç  öàüçöêñåç  áóìùí  ñàêïêììç÷ïçõ  ãàéàñðàã  êðíàñë  âæõåê. 
1995-þê  êïêñ  òõ÷àïàõëñåàñ  áàÿïàìàõàã  êñúïìàöêìà  öçâêììçöê  ö÷à
-
áêïïçÿðçìç  áàÿïàåë  âç  àìåà  6%-ç  ýà÷åë,  üàïáøíê  1994-þù  êïêñ 
üçðêñ åóâõùñåç êñúïìàöêìà àìåà 160% êåê. 
Ðàñà÷ëñ ðùáàåêïç íøõöø öàáê÷ïçÿåê. 
Àéçõáàìþàñ 
Ræöôøáïêíàöë Bæìñçïûàïã Vàïìø÷à Fòñåø ãàõ-
ÿëöëñåà óé óüåçïêíïçõêñç  þêååê õêàìç÷  æåêïåê âç 1995-þê êï ùýùñ 
üàéëõïàñðëÿ  êã÷êöàåê  ôõòãõàðåàíë  ðàïêììç  öàáê÷ïêìê  öêìàöç÷êñê 
àõåëþëï  ìæõêñç  ìæ÷êõêõåê.  Æïç  áø  öêìàöç÷êñ  ïàáùå  ñç÷êþçöê  íêðê 
1995-þê êïêñ ñòìàáõëñåà Ö×Ú (ö÷õøí÷øõ åçìêÿêïêíïçõêñêñ ðàïêììç
-
ïçÿåêõêïðçöê)  íõæåê÷ê  ýçõýêâçöêñåç  29250000  ÖÅÕ  üçþðêñåç 
Áæìñçïûàïã Âàïìø÷
a Úòñåøñdàñ ìæñê õæöøõö àïåë. 
1995-þê êïåçñ áàÿïàìàñ ö÷àáêïïçÿðç âç êöïàüà÷ïàõ ôõòãõàðë 
ö÷òõ  íõæåê÷ïçõê  çöàöëñåà  üçðýêñêñ  ðàíõòêã÷êöàåê  ö÷àáêïïçÿðç 
êö÷êãàðç÷êñåç  üêöö  æåêïç
cçí  åçõçþçåç  ðùâçúúçãêììç÷ïçõ  çïåç 
æ÷ðçìç áàÿïàåë. Öòñõàïàõ õæöôøáïêíà üóíøðç÷ê Áæìñçïûàïã 
Vàï-
ìø÷à 
Fòñåø êïç áêõîç 1995-1996-þë êïïçõ ùýùñ ìæñê êã÷êöàåê êöïà-
üà÷ïàõ ôõòãõàðë üàéëõïàåë (ö÷æñå-áàì). Áø ôõòãõàðëñ ðàüêììç÷ê 
òñåàñ  êáàõç÷  êåê  íê,  çïåç  æåêïçñ  ðùâçúúçãêììç÷ïçõê  êñíêÿàú 
æ÷åêõðçíåêõ,  öçõ÷  ðàïêììç  öêìàöç÷ê  ìæõê÷ðçíåçñ,  êñúïìàöêìàñëñ 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə