Azərbaycan döVLƏT ĠQTĠsad unġversġtetġ «magġstr hazirliği məRKƏZĠ» Əlyazması hüququndaYüklə 0,66 Mb.

səhifə1/28
tarix14.09.2018
ölçüsü0,66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 

«MAGĠSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZĠ» 

 

 Əlyazması hüququnda 

                                                                       

 

 İsmətli Mirməhəmməd Səbuhi

 

 oğlunun 

 (magistrantın soyadı, adı və atasının adı) 

 

«Bank xidmətləri bazarının təhlili» 

(magistrantın soyadı, adı və atasının adı) 

 

mövzusunda  

 

M A G Ġ S T R   D Ġ S S E R T A S Ġ YA S I   

 

        

 

                                İxtisasın şifri və adı          - 060403 

“Maliyyə” ixtisaslaşma – Bank işi 

 

 

Elmi rəhbər:   

 

 

 

Magistr proqramının rəhbəri 

i.e.d., prof.  Ş.Ə.Abdullayev      

 

i.e.n.prof.R.M.Rzayev  

 

Kafedra müdiri 

i.e.d. Ə.Ə.Ələkbərov

   

 

 B A K I   -   2 0 1 6 


 M Ü N D Ə R Ġ C A T  

GiriĢ...................................................................................    3

 

Fəsil 1. Bank bazarının mahiyyəti və iĢtirakçıları 

 

1.1.


 

Bank bazarı bank xidmətlərinin satış bazarıdır ...................      5 

1.2.

 

Bank, maliyyə və pul bazarının qarşılıqlı əlaqəsi ..................    8 1.3.

 

Bank bazarının iştirakçıları ....................................................... 12  

Fəsil 2. Bank bazarının quruluĢu 

 

2.1. Bank bazarında sahələr üzrə yanaşma ........................................ 31 2.2. Bank bazarının müştəri qrupları və məkan üzrə quruluş ........... 33 

2.3. Bank xidmətləri bazarına dünyada gedən proseslərin təsiri .......39 

 

Fəsil 3. Bank bazarında rəqabət 

 

3.1. Bank rəqabətinin  mahiyyəti və  qanunauyğunluqları  ...............  50 3.2. Bank rəqabətinin formaları  ......................................................    57 

3.3. Azərbaycanın bank bazarının müasir vəziyyəti  və inkişaf  

       istiqamətləri ...............................................................................   80 

 

Nəticə və təkliflər ..................................................................................  88 Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyatlar  ..............................................................    92 

Резюме     

 

 

 

 

 

 

 

 

   94 

Summary  

 

  

 

  


 G Ġ R Ġ ġ Mövzunun    aktuallığı.  Bank  xidmətləri    bazarı  elə  bir  bazardır  ki, 

burada  əmtəə  pul,  kredit  və  digər  bank  xidmətləridir.  Bununla  əlaqədar 

olaraq  bank  bazarını  pul-kredit  bazarı  kimi  də  səciyyələndirmək  olar.  Pul-

kredit bazarı müasir pul-kredit siyasətinin institut əsasına aid edilir, çünki o 

iqtisadiyyatda  pul-kredit  tənzimlənməsinin  bazar  modelinin  mühüm 

həlqəsidir.  Azərbaycanda  bank  infarstrukturu  qurulduğu,  kommersiya 

banklarının  inkişaf  mərhələsində  olduğu  bir  dövrdə  bank  xidmətləri  bazarının 

araşdırılması prioritet istiqamətlərdən biridir. Odur ki,  bank xidmətləri bazarının  

və  onun  xüsusiyyətlərinin  öyrənilməsi  və  təhlil  edilməsi  günün  aktual 

məsələsidir. Problemin  öyrənilmə  səviyyəsi.  Bank  xidmətləri  bazarı  və  onun 

xüsusiyyətlərinə  aid  dünya  ölkələrində  və  Azərbaycanda  bir  sıra    tədqiqat 

işləri 

aparılmışdır. Bu 

istiqamətdə 

D.Bağırovun, 

M.Həsənlinin, 

M.M.Sadıqovun,  R.A.Bəşirovun,  R.M.Rzayevin,  M.M.Bağırovun,A.Kə ri-

movun, Z.F.Məmmədovun, E.M.Sadıqovun tədqiqatlarını göstərmək olar. Tədqiqatın  məqsədi  və  vəzifələri.  Dissertasiya  işinin  əsas  məqsədi 

Bank  xidmətləri  bazarı  və  onun  xüsusiyyətlərini    araşdırmaq  və 

müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

Tədqiqat işinin məqsədinə uyğun olaraq aşağıdakı sadalanan vəzifələr 

qarşıya qoyulmuş və öyrənilmişdir: 

- bank bazarını araşdırmaq; 

- bank bazarı iştirakçılarına  ümumi xarakteristika vermək; 

-  bank  xidmətləri  bazarının  quruluşunun  təkmilləşdirilməsi  istiqamət -

lərini öyrənmək; 

bank,  maliyyə  və  pul  bazarlarının  qarşılıqlı  əlaqəsini səciyyələndirmək; 

- bank bazarının quruluşunu və qanunauyğunluqlarını təhlil etmək;  

- bank xidmətləri bazarında rəqabəti öyrənmək və araşdırmaq; 

- bank xidmətləri bazarında rəqabətin formatalarını müəyyənləşdirərək 

ətraflı şərh etmək; 

- bank xidmətləri bazarının inkişaf istiqamətlərini araşdırmaq.  Tədqiqatın  obyektini  bank  xidmətləri  bazarının  nəzəri  və  praktiki 

məsələləri təşkil edir.  Tədqiqatın predmetini isə  müasir şəraitdə bank xidmətləri bazarının 

formalaşması  xüsusiyyətləri  və  təhlili  ilə  bağlı  elmi-nəzəri  məsələlərin  

öyrənilməsi təşkil edir. : application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə