Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 4,04 Mb.

səhifə164/189
tarix24.12.2017
ölçüsü4,04 Mb.
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   ...   189

29.

 

JMNP, 1849, his. LXI, böl. 1. 30.

 

JMNP,1853, his. LXXX, böl. 1, səh. 53. 31.

 

Yenə orada, §73, səh. 50; §115, səh. 59. 32.

 

RusiyaDTA, f. 1268, siyahı 1, iş 197, v. 79; JMNP, 1834, böl. 1, səh. IX-XV. 

33.


 

Azərbaycan MDTA, f. 313, siyahı 3, iş 194, v. 59. 

34.

 

Rusiya MDTA, f. 733, siyahı 95, iş 963, v. 18 ob-19; f. 1268. siyahı 3, iş 254, v. 9. Azərbaycan MDTA, f. 313, siyahı 3, iş 182, v. 3; Gürcüstan MDTA, f. 

422, siyahı 1, iş 87, v. 8. 

35.

 

Н.А.Таирзаде.  К  истории  создания  учебных  пособий  по Азербайджанскому  языку,  для  русских,  учебных  заведений  Закавказья  в  30-

50-е гг. XIX в. // Известия АН Азерб. ССР. Серия общ. наук, 1963, № 2, стр. 

39-54. 

36.


 

Rusiya  DTA,  f.  733,  siyahı  95,  iş  963;  v.  16  ob.;  f.  772,  siyahı  1,  İŞ 

2688, v. 10-12; Azərbaycan DTA, f. 313, siyahı 3, iş 221, v. 17, 18. 

37.


 

Rusiya DTA, f. 1268, siyahı 4, iş 60, v. 4-4 ob. 

38.

 

Gürcüstan MDTA, f. 4, siyahı 3, iş 435, v. 3, iş. 413, v. 59. 632. 39.

 

Кавказский календарь на 1852 г. Tiflis, 1851, ч. III; стр. 456. Gürcüstan MDTA, f. 4, siyahı 3, iş 413, v. 24, 25, 593 

41.


 

Yenə orada, f. 416, siyahı 3, iş. 415, v. 9. 

42.

 

А.Бакиханов. Сочинения. Записки. Письма. Б., 1983, стр. 269. 43.

 

Gürcüstan MDTA, f. 11, iş 1586, v. 1. 44.

 

Э.М.Ахмедов.  О  датах  рождения  и  смерти  А.Бакиханова.  //  ДАН 

Азерб. ССР, 1960, т. XVI, № 11, стр. 1121-1124. 

45.


 

А.Бакиханов. Гюлистани-Ирам. Б., 1926, стр. 10. 

46.


 

А.Бакиханов. Сочинения, Записки, письма, стр. 131. 

47.


 

Yenə orada. 

48.

 

Rusiya  EA-nın  arxivi,  f.  1,  siyahı  la,  №  99,  1845-ci  il;  əlyazma  V, siyahı 5, № 120, 1845-ci il. 

49.


 

Rusiya DTA, f.1268, siyahı 2, iş 724. 

50.

 

А.Бакиханов. Гюлистани-Ирам, стр. 165. 51.

 

Мирза Адыгезалбек. Карабаг-наме. Б., 1950. 52.

 

А.Берже.  Карабаг.  Сочинение  Джемаля  Джаваншира  Карабаги. 

Предисловие переводчика "Кавказ", № 61, 6 августа 1855 г. 

53.


 

Искендербек  Гаджинский.  Жизнь  Фет-Али  хана  Кубинского. 

"Кавказ", № 48, 49, 1847 г. 

54.

 

"Kavkaz", №37, 1847-ci il, səh. 147. 55.

 

Moskva şəh. DTM, VI c, IV v. 1259 və arxa üzü. 56.

 

М.К.Корбуш.  Казанский  государственный  университет  имени 

Н.И.Ульянова-Ленина за сто двадцать пять лет. 1804/5-1929/30, т. I. Казань, 1930, 

стр. 120; Tatarıstan MDA, f. 977, siyahı, sovet universiteti, iş 8789. 
57.

 

Rusiya EA-nın arxivi, f. 1, siyahı 1, 1841-ci il, №37, §2, №92. 58.

 

Мирза-Джемал  Джаваншир  Карабагский.  История  Карабага.  Б., 

1959, стр. 100. 

59.


 

Аббас-Кулиага  Бакихаиов.  Краткая  грамматика  персидского 

языка. Тифлис, 1841. 

60.

 

"Московский наблюдатель", II, кн. 5-6, 1835, стр. 418. 61.

 

Rusiya DQAA, Qış sarayı, iş 1315. 62."Протоколы 

заседаний  совета  Санкт-Петербургского  уни 

верситета", № 4, СПб., 1872, стр. 117. 

63.


 

А.К.Рзаев. Очерки об ученых и мыслителях Азербайджана. Б., 1969. 

64.


 

Хаджи Зейн ал-Абдин Ширвани. Рийаз ас-Сийахат. М., 1974 (fars 

dilində). 

65.

 

Э.М.Ахмедов.  Изложение  космофафических  воззрений  А.К.Баки-ханова. Б., 1967. 

66.


 

M.F.Axundov. Əsərləri, II с, В., 1964. 

İsmayılbəy Qutqaşınlı. Səfərnamə. В., 1967. 

68.


 

Аббас-Кули  ага  Бакиханов.  Гюлистани-Ирам.  Б.,  1926,  стр.  139-

Искендербек Гаджинский.  Жизнь  Фет-Али  хана  Кубинского. "Кавказ", 1847 

г., №48, 49. 

69.

 

Q.Zakir. Əsərləri. В., 1964, səh. 460. 70.

 

А.Дюма. Кавказ. Тифлис, 1861, стр. 393. 

 

 

IV FƏSĠL  

1.

 Першке.  Русская  нефтяная  промышленность,  ее  развитие  и 

современное состояние, стр. 15. 

2.

 

Известия КОИРГО, ч. I. Тифлис, 1873, стр. 125. 3.

 

В.Симонович.  Нефть  и  нефтяная  промышленность  в  России 

(Историко-статистический очерк). СПб., 1909, стр. 27. 

4.

 Gürcüstan MDTA, f. 12, s. iş. 303, v. 60. 

5.

 Rusiya DTA, f. 37, s. 25, iş 12, v. 125. 

6.

 Azərb. MDTA, f. 92, s. 1, iş 296, v. 42, 46. 

7.

 Записки КОСХ. 1868, № 5-6, стр. 89. 

8.

 Кавказский календарь на 1878 г., отд. I, стр. 207. 

9.

 Сборник статистических сведений по Кавказу, вып. 1, стр. 80-81. 

10.


 

А.С.Сумбатзаде. Промышленность Азербайджана в XIX в., с. 256. 

11.


 

Ycnə orada, səh. 257-258. 

12.

 

Ə.S.Sumbatzada. Göstərilən əsəri, səh. 250. 13.

 

Gürcüstan MDTA, f. AKAK, iş 70, v. 17-19. 14.

 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 395. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   ...   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə