Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu dəDƏ qorqud elmi-ədəbi topluYüklə 1,45 Mb.
səhifə67/67
tarix25.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67

Тахир  РЗАЕВ.

ИДЕЯ-ЕСТЕТИКО 

ТЮРКСКО-ЭПИЧЕСКОГО

ИДЕЯ-ЕСТЕТИКО 

ТЮРКСКО-ЭПИЧЕСКОГО

МЫШЛЕНИЯ  КАК  ИСТОЧНИК  АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ  РОМАНОВ

МЫШЛЕНИЯ  КАК  ИСТОЧНИК  АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ  РОМАНОВ

60-70 ГОДОВ......................................................................................... ..44

60-70 ГОДОВ......................................................................................... ..44

Машаллах  ХУДУБЕЙЛИ

.  ИСТОРИЯ  «ХАН  ЧОБАНА»  ЛЕГЕНДА

.  ИСТОРИЯ  «ХАН  ЧОБАНА»  ЛЕГЕНДА

ИЛИ БЫЛЬ?........................................................................................... .52

ИЛИ БЫЛЬ?........................................................................................... .52

Фидан  КАСУМОВА

ОПЫСАНЫЕ  НАРОДНЫХ  ТРАДЫЦЫЙ  Ы

ОПЫСАНЫЕ  НАРОДНЫХ  ТРАДЫЦЫЙ  Ы

ВЕРОВАНЫЙ  В ПРОЫЗВЕДЕНЫЯХ НЫЗАМЫ.................................63

ВЕРОВАНЫЙ  В ПРОЫЗВЕДЕНЫЯХ НЫЗАМЫ.................................63

Алмаз 

ГУСЕЙНОВА. 

Ф ОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ

Ф ОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКОЕ 

НАСЛЕДИЕ

АХМЕД БЕК АГАОГЛЫ (В период эмиграции)....................................71

АХМЕД БЕК АГАОГЛЫ (В период эмиграции)....................................71

Айнура МАХМУДОВА

ПРОВОДЫ  НЕВЕСТЫ В МЕСНЕВИ ФИЗУЛИ

ПРОВОДЫ НЕВЕСТЫ В МЕСНЕВИ ФИЗУЛИ

«ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»........................................................................81

«ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН»........................................................................81

Гулхани  ШУКУРОВА.

ДЖАФАР  ХАНДАН  О  Ф ОЛЬКЛОРНЫХ

ДЖАФАР  ХАНДАН  О  Ф ОЛЬКЛОРНЫХ

ИСТОЧНИКАХ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ..........................................90

ИСТОЧНИКАХ В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ..........................................90

Вефа ИБРАГИМОВА

.  ПОНЯТИЕ  КРАСОТЫ  В  СТИХОТВОРЕНИЯХ

.  ПОНЯТИЕ  КРАСОТЫ  В  СТИХОТВОРЕНИЯХ

АШУГА ГУРБАНА..................................................................................98

АШУГА ГУРБАНА..................................................................................98

Хураман  КЕРИМОВА.

ОШИБКИ,  ВОЗНИКШИЕ  ПРИ  ЗАПИСИ

ОШИБКИ,  ВОЗНИКШИЕ  ПРИ  ЗАПИСИ

ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ................................................................105

ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ................................................................105

Хетайе  ДЖАФАРОВА

.  СЛЕДЫ  НАРОДНОЙ  МЕДИЦИНЫ  В

.  СЛЕДЫ  НАРОДНОЙ  МЕДИЦИНЫ  В

ФОЛЬКЛОРЕ РЕЗЮМЕ........................................................................111

ФОЛЬКЛОРЕ РЕЗЮМЕ........................................................................111

Афет  ХАШИМИ

.  ДЕТСКИЙ  ФОЛЬКЛОР  УСТНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

.  ДЕТСКИЙ  ФОЛЬКЛОР  УСТНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

КАРАЧАЕВА-БАЛКАРИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА.................................120

КАРАЧАЕВА-БАЛКАРИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА.................................120

Саадат АГАСЫЕВА

СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАЫ В КУБЕ РЕЗЮМЕ...125

СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАЫ В КУБЕ РЕЗЮМЕ...125

Календарь  фольклористики

Календарь фольклористики

Из  жизни фольклора

Из жизни  фольклора

MÜNDƏRİCAT

2012/III

Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar

“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA AT KULTU.....3

TƏPƏGÖZ VƏ POLİFEM OBRAZLARI HAQQINDA...........18

“DƏDƏ  QORQUD  KİTABI”NDAKI  BOZOQ  VƏ  ÜÇOQ

ETNONİMLƏRİNİN ETİMOLOGİYASINA DAİR.................................................30

“DƏDƏ  QORQUD  KİTABI”NDA  DAĞ  KULTUNUN

İZLƏRİ..........................................................................................................................35

2012/

IV

183Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər

M.F.AXUNDZADƏ VƏ AŞIQ POEZİYASI..........................45

QARACAOĞLANIN  ŞEİRLƏRİNDƏ AYRILIQ  MOTİ Vİ -

NİN BƏDİİ İFADƏSİ....................................................................................................59

BAĞBAN NƏĞMƏLƏRİ – KÜFYELLİLƏR.....................80

FƏRDİ VƏ ÇOXCİLDLİ NƏŞRLƏRDƏ MƏHƏLLİ LƏ Tİ -

FƏLƏRƏ MÜNASİBƏT...............................................................................................91

NОVRUZ  BAYRAMI  VƏ  MİLLİ-MƏNƏVİ  DƏ YƏR -

LƏR.................................................................................................................................101

AŞIQ  YARADICILIĞINDA  USTADNAMƏ  YA RAT -

MAQ ƏNƏNƏSİ VƏ AŞIQ ƏLƏSGƏR USTADNAMƏLƏRİNİN ÜMUMİ MƏN -

ZƏRƏSİ.......................................................................................................................110

HƏNƏFİ  ZEYNALLI  NAĞIL  JANRI  HAQQIN-

DA.................................................................................................................................123

Etnik mədəniyyətimizdən

LƏNKƏRAN BÖLGƏSİNİN MƏTBƏX MƏDƏNİYYƏTİ. 

İlahə SALMANOVA...............................................................................................134

Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr

KOROĞLU HAQQINDA YENİ BAYATILAR. Abbas ƏMBALA....................150

Qardaş türk folklorundan

AĞ TAYÇI..............................................................................................................160

Folklorşünas təqvimi

50 YAŞ NƏDİR Kİ? Tahir ORUCOV....................................................................170

CONTENTS

Gorgud studying: investigations, discoveries

Azizkhan  TANRIVERDIYEV.  THE  CULT  HORSE IN THE  BOOK OF DEDE

GORGUD........................................................................................................................3

İslam SADIG. CHARACTER OF TAPAGOZ AND ITS PROTOTYPES IN SU -

MERIAN SOURCES....................................................................................................18

Kamil BASHIROV. ABOUT ETYMOLOGY OF ETHNONYMS IN THE EPOS

“DADA...........................................................................................................................30 

THE  TRACES  OF  MOUNTAIN  CULT  IN  THE  BOOK

OF “DEDE GORGUD”................................................................................................35

Folk-lore studies: problems, researches

Nizami KHALILOV. M.F.AKHUNDZADEH AND ASHUG POETRY...............45

THE LITERARY EXPRESSION OF PARTING MOTIVE IN

GARAJAOGLAN’S  POEMS......................................................................................59

Bilal HUSEINOV. THE GARDENER SONGS – KUFYELLILER...................80

2012/

IV

184THE ATTITUDE TO THE LOCAL JOKES IN THE INDI-

VIDUAL AND MANY – VOLUMED PUBLICATIONS...........................................91

Sevinc GASIMOVA. NOVRUZ  HOLIDAY AND  NATIONAL  MORAL  VALU -

ES..................................................................................................................................101

Ramiz ALAKBAROV. TO  CREATIVE WORK TRADITION  MASTERPIECE

IN  LITERATURE AND  GENERAL  VIEW  MASTERPIECE  IN  LITERATURE

OF ASHUG ALASKAR IN THE CREATIVITY OF THE ASHUG.......................110

HANAFI ZEYNALLI ABOUT TALE GENRE.....123

From our ethnic culture

.................................................................................134

New samples Azerbaijan folk-lore

...............................................................150

From fraternal Turkish  folk-lore

...............................................................160

Calendar of folk-lore studying

.....................................................................170

СОДЕРЖАНИЕ

Горгудистика: поски, открытия

Азизхан ТАНРЫВЕРДИЕВ. КУЛЬТ КОНЯ В «КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУТ».....3

Ислам САДЫГОБ ОБРАЗАХ ОДНОГЛАЗОГО ВЕЛИКАНА – ТЕПЕГЕЗА

И ПОЛИФЕМА............................................................................................................18

Кямиль  БАШИРОВ.  ОБ  ЭТИМОЛОГИИ  ЭТНОНИМОВ  «BОZOQ»  И

«ÜÇOQ” В ЭПОСЕ «КНИГА МОЕГО ДЕДА КОРКУТА»......................................30

Айдын МУСТАФАЕВ. СЛЕДЫ КУЛЬТА В КНИГЕ ДЕДЕ КОРКУДА.........35

Фольклористика: проблемы, исследования

Низами ХАЛИЛОВ. М.Ф.АХУНДЗАДЕ И АШЫКСКАЯ ПОЭЗИЯ............45

Сираджаддин  ГАДЖИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ВЫРАЖЕНИЕ  МОТИВА

РАССТАВАНИЯ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ГАРАДЖАОГЛАНА.........................59

Билал ГУСЕИНОВ. КЮФЙЕЛЛИЛЯР – ПЕСНИ САДОВНИКОВ.............80

Сонмез  АББАСЛЫ. ОТНОШЕНИЕ  К  ЛОКАЛЬНЫМ  АНЕКДОТАМ  В

ИНДИВИ ДУАЛЬНЫХ И МНОГОТОМНЫХ ИЗДАНИЯХ................................91

Севиндж  ГАСЫМОВА.  ПРАЗДНИК  НОВРУЗ  И  НАЦИОНАЛЬНО  –  ДУ -

ХОВ  НЫЕ ТРАДИЦИИ.............................................................................................101

Рамиз АЛЕКБЕРОВТРАДИЦИЯ СОЗДАНИЯ УСТАДНАМЕ АШУГ СКО -

ГО ТВОРЧЕСТВА И ОБЩАЯ КАРТИНА УСТАДНАМЕ АШУГА АЛЕС КЕ -

РА..................................................................................................................................110

ХАНАФИ ЗЕЙНАЛЛЫ О ЖАНРЕ СКАЗ КИ....123

Наша этническая культура

......................................................................134

Новые образцы Азербайджанского фольклора

................................150

Из тюркского фольклора

............................................................................160

Календарь  фолклористики

.......................................................................170

2012/

IV

185Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2012

Ədəbi işçilər:

Sənubər Kərimova

Nail Qurbanov

Qumru Şəhriyar

Nəşriyyat direktoru:

Elşən Hətəmzadə

Operator:

İlahə Salmanova

Kompüter tərtibçisi:

Ramin Abdullayev

Kağız formatı: 60/84 32/1

Mətbəə kağızı: ¹1

Həcmi: 186 səh.

Tirajı: 400

Qiyməti müqavilə ilə

Toplu “Nurlan” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzində hazır diapozitivlərdən ofset

üsulu ilə çap olunmuşdur.

Toplunun üz qabığındakı şəkil: Mirzəxan Qafarovun “Dədə Qorqud” lövhəsi

Ünvan: Bakı, 370004, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31

Tel: 492-93-14; Fax: 492-93-14

E-mail ünvanı: www.folklorinstitutu.com.Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə