Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutuYüklə 4,24 Kb.

səhifə1/85
tarix26.09.2017
ölçüsü4,24 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI  
FOLKLOR İNSTİTUTU 
       _______________________________________________ 
 
 
NÜBAR HƏKİMOVA 
 
 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN 
XALQININ ƏNƏNƏVİ 
BİLİKLƏRİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI – 2011 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com


Nübar Həkimova ___________________________________  
 
 

AMEA Folkor İnstitutu Elmi Şurasının 
qərarı ilə nəşr olunur 
 
 
 
ELMİ REDAKTOR: f.e.d., professor Hüseyn İSMAYILOV 
 
 
 
 
RƏYÇİLƏR:  
f.e.d., professor  İsrafil ABBASLI; 
 
 
 
f.ü.f.d. Ağaverdi XƏLİL;  
 
 
 
b.e.d. professor Ədalət FƏRƏCOV 
 
 
 
 
Nübar  Həkimova.  Azərbaycan  xalqının  ənənəvi 
bilikləri, Bakı, “Nurlan”, 2011, -316 səh. 
 
Yuxu, yuxugörmə, yorum-yozumları, türkəçarə, xalq deyimləri 
(təbabəti)  inam  və  etiqadlar  hələlik  ən  az  toplanıb  çapa  hazırlanan, 
təhlil-tədqiq  olunan  sahələrdəndir.  Biologiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru 
N.M.Həkimova uzun  illərdir ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Orta Asiya 
və  digər  qonşu  respublikaların  ərazilərində  yaşayan  azərbaycanlı 
müdriklərindən, aqil-ağsaqqalarından, ağbirçəklərindən topladığı yu-
xu  yorum-yozumlarını,  türkəçarələri,  inam  və  etiqadları  qədirbilən 
geniş oxucu kütlələrinə təqdim edir. 
 
M
    
4603000000   Ãðèôëè íÿøð 
             Í-098-2011                      
 
© Фолклор Институту, 2011 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com


__________________________________ Nübar Həkimova 
 
 

ELMİ REDAKTORDAN 
 
İnsan  yer  üzündə  məskunlaşdığı  andan  etibarən  mənsub 
ərazidə  yuxu  yozumları,  xalq  təbabəti,  elat  inam  və  etiqadları 
ona dörd ünsür – hava, su, od, torpaq kimi gərəkli olmuşdur. 
"Azərbaycan xalqının ənənəvi bilikləri" kitabının müəl-
lifi  N.M.Həkimovanın  gözəl  bir  niyyətlə  çapa  hazırladığı  bu 
dəyərli kitabda tarixi çox qədim əsrlərlə səsləşən ulu, müdrik 
xalqımızın  milli-mənəvi  özünəməxsusluq,  özünütəsdiq,  özü-
nüdərk  fikir  dünyası  hələ  işıq  görməyən  bol-bol  faktlar,  ma-
raqlı  nümunələr  ilə  ön  plana  çəkilir  və  təsdiqlənir.  Əsrlər 
boyu  xalqın  ruhundan  süzülüb  gələn  inamlara  elat  müdriklə-
rinin-aqillərinin  ayrı-ayrı  əsrlərdə,  qərinələrdə  yaşamaq  hü-
ququ vermələri, bunları dövrümüzə qədər yaşatmaları təqdirə-
layiq sayılmalıdır. Kitabın "Müdriklərimizin yuxu yozumları" 
bölümündə əzəli-ədəbi dünya  yarandığı  ilk vaxtdan bəşər öv-
ladının hər an təmasda olduğu, onu əhatə edən maddi varlıqda 
və eləcə də insanın öz daxili aləmində, beynində baş verən fe-
nomenlərin sirli-sehirli duyumunu, anlamını imkanı daxilində 
aşkarlamaq üçün saysız-hesabsız "niyələrin" səbəbini araşdır-
mağa  çalışmasından  bəhs  edilir.  Sözsüz,  bu  axtarışlar  əsrlər 
boyu  gah  uğurlu,  gah  da  uğursuz  olsa  da,  bu  günə  qədər  öz 
aktuallığını  itirməmişdir.  Mən  əminəm  ki,  müəllifin  gərgin 
əməyi  nəticəsində  başa  gələn  bu  kitab  öz  bəhrəsini  verəcək, 
bu  sahədə  çalışan  psixoloqlarımız,  fizioloqlarımız,  təbiblə-
rimiz,  folklorşünaslarımız  sirli  aləmin  elmi  açarını  əldə  edə-
cəklər.  Yuxugörmə,  türkaçarə  təbabətinə  vurulmuş  mistik 
inamsızlıq damğaları, yersiz böhtanlar ciddi araşdırmalar əsa-
sında aradan qaldırılaraq öz qanuni təsdiqini alacaqdır. Bu da 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com


Nübar Həkimova ___________________________________  
 
 

həqiqətdir ki,  xalq ədəbiyyatının  istər  lirik,  istər epik,  istərsə 
də  epik-lirik  janrlarında  yuxu,  yuxugörmə,  türkaçarə,  inam-
etiqadlar o qədər güclüdür ki, bu kitab təkcə təbiblərin, psixo-
loqların,  fizioloqların  deyil,  filosofların,  etimoloqların,  folk-
lorşünasların, etnoqrafların da diqqətini özünə cəlb edəcəkdir. 
Kitabda  toplanan  nümunələrdə  müdrik  loğman  baba-
ların,  nənələrin,  rəmmal  aqillərin  intuitiv  telepatik  duyum-
deyimləri  çox  maraqlıdır.  Müəllif  haqlı  olaraq  kitabda  ve-
rilən  türkaçarələri  loğmanlarla  –  həkimlərlə,  məsləhətləş-
mədən qəbul etməni lazım bilmirlər. Məncə müəllif bu kitab-
da ən çox müdrik xalqımızın  istedadlı, ağıllı  fikir dünyasını 
ön  plana  çəkmiş  və  haqlı  olaraq  belə  bir  qanaətə  gəlmişdir 
ki, yuxu yozumu, rəmmallıq, insanı əhatə edən maddi varlığa 
inam-etiqadlar,  türkaçarələr  haqqında  bu  qədər  incələmələr, 
öyümlər, deyimlər xalqımızın bu regionda məskunlaşmaları, 
ağıl dünyası haqqında psixoloqlarımıza, fizioloqlarımıza, tə-
biblərimizə,  etimoloqlarımıza,  filosoflarımıza,  etnoqrafları-
mıza, folklorşünaslarımıza, tarixçilərimizə az şey demir. Bu-
rada aranıb-araşdırılmağa hələ ciddi ehtiyac duyulur. 
Mən müəllifin uzun illərdən bəri səbrlə, təmkinlə uğur-
lu  axtarışlarını,  toplayıb  tərtibetmə  işlərini  xüsusi  dəyərlən-
dirməklə  yanaşı,  kitabın  işıq  üzü  görməsini  vacib  sayıram. 
Kitabın  dili  səlis,  oxunaqlıdır.  Bu  sahə  ilə  bağlı  alimləri-
mizin ixtisasca faydalana biləcəyi materiallar təqdim olunan 
kitabda  olduqca  çoxdur.  Elə  bilirəm  ki,  bu  toplu  təkcə  mü-
təxəssis alimlərimizin deyil, bütün geniş oxucu kütləsinin də 
sevimli stolüstü kitabı olacaqdır. 
 
H.İSMAYILOV 
PDF created with pdfFactory Pro trial version 
www.pdffactory.com
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə