Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. HacıbəyovYüklə 80,53 Kb.

tarix25.06.2018
ölçüsü80,53 Kb.


1

Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında 

hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A)Ü.Hacıbəyov 

B)F.Əmirov C)Q.Qarayev D)C,Cahangirov E)T,Quliyev   

2

Akkompanement nədir? A)Xor ifasının musiqi alətləri ilə müşayəti B) Repriza C)Vokaliz D)Xromatizm E)Notların 

qruplaşma qanunu 

3

Səs diapazonu  I oktavanın "do" notundan III oktavanın "do" notuna qədər hansı səs qrupudur? A)Tenorlar 

B)Sopraolar C)Altlar D)Baslar E)Diskantlar

4

Ü.Hacıbəylinin "Leyli və Məcnun"operası ilk dəfə neçənci ildə tamaşaya qoyulub? A)1911-ci ildə B)1913-

cw ildə C)1908-ci ildə D)1907-ci ildə

5

Azərbaycanda opera xoru neçənci ildə formalaşıb? A)1980-ci ildə B)1910-cu ildə C)1907-ci ildə D)1909-cu 

ildə E)1911ci ildə 

6

Aufakt nədir? A)Xorun kökü B)Səslənmənin xarakteri C)Səslənmənin qurtarması  D)Səslənmənin inkişaf 

etdirilməsi E)Səslənmənin əvvəlcədən göstərilməsi 

7

Divizi nədir? A)Xor vərdişləri B)Xor partiyalarının bölünməsi C) Diapazon D) Səslərin ikiləşməsi 

E)Natamam qarışıq xor

8

Aşağıdakı operalardan hansı şərqdə ilk opera sayılır? A)"Leyli və Məcnun B)"Şah İsmayıl"C)"Nərgiz" 

D)"Koroğlu" E)"Vətən"

9

Diapazon nədir? A)Iki s's aras;nda olan m'saf' B)Iki eyni səs arasında olan məsafə C)İki səsin birlikdə səslənməsi 

D) Ən aşağı səs ilə ən yuxarı səs arasında olan məsafə 

10

T1 T2 B2 verilmiş tərkib hansı xora aiddir? A)Uşaq xorunaB)Qarışıq xora C)Üçsəsli kişi xoruna D)Dördsəsli kişi 

xoruna E)İkisəsli kişi xoruna 

11

Aşağdakı qruplardan hansılar tədris xorlarına aidddir?A)Mahnı və rəqs ansambılı xorlarıB)Opera və dramatik teatr xorları C)Xalq 

xorları D)Məktəb xorları E) Özfealiyyət xorları 

12

D1 D2 A partiyaları hansı xora aiddir?A)Həmcins kişi xoruna B)Həmcins qadın xoruna C)Uşaq xoruna D)Qarışıq xora E)Kişi və 

uşaq xoruna 
13

"Koroğlu" operası neçənci ildə tamaşaya qoyulub?A)1937-ci ildə 

B)136-cı ildə C)1938 ci ildə D)1940-cı ildə E) 1941-ci ildə

14

Həmcins xorlar hansılardır? A)Uşaq xorları B)Uşaq və kişi xoru C)Qadın və kişi xoru D)Qadın xoru E)Uşaq,qadın və kişi xoru 

15

Xorun kökü neçə cür olur?A)İki B)Dörd C)Altı D)Bir E)Üç 16

 "Sevil" operasının müəllifi kimdir?A)M.Maqomayev B)Niyazi 

C)Q.Qarayev D)F.Əmirov E)A.Əlizadə 

17

Əsərin yazılış forması nece adlanır?A)Faktura B)Divizi C)Partitura D)Klavir E)Melodiya 

18

Unison nədir? A)İkisəsli B)Dördsəsli 19

Niyazinin operası A)Azad B)Xosrov və Şirin C)Şeyx Sənan 

D)Koroğlu E)Bahadır vəSona 

20

A capella nədir?A)natamam xor B)Ansambıl C)Diksiya D)Müşayətli xor əsərləri E)Müşayətsiz xor 

21

Diksiya nədir?A)Sözlərin düzgün tələffüzü B)Vokaliz C)İki səs arasındakı məsafə D)Əsərin yazılış forması E)Melodiyanın 

gözəlləşdirən əlavə melodik artırmalar 

22

Kişi səslər ihansılardır?A)tenor,bariton,basB)Soprano,diskant,alt C)tenor,bas,diskantD)bariton,tenor,meççosopranoE)bas,bariton,dis

kant 


23

Ən kiçik tərkibli xor?A)S2+A2 B)S2+A2+T2 C)S2+A2+T2+B2 

D)S2+A2+B2 E)A2+T2+B2

24

Böyük tərkibli xorlar neçə nəfərdən ibarətdir?A)30-60 nəfərdən B)80-120nəfərdən C)50-100 nəfərdən D)20-80 nəfərdənE)10-70 

nəfərdən 

25

Temp nədir?A) Musiqi əsərinin ifa etmə surəti B)Aksentin güclü hissəsindən zəif hissəsinə keçməsi C)Musiqinin yazılış üslubu 

D)Eyni vəya müxtəlif ölçülü notların xanədə metr əsasında təşkili  

26

F.Əmirovun operası?A)Bahadurvə Sona B)Sevil C)Nərgiz D)Firuzə E)Aşıq Qərib 

27

Hansı xor "Leyli və Məcnun"operasına aid deyil? A)Şəbi-hicran B)Məcnun -Məcnun C)Qızların xoru D)bu gözəl təbiət,bu gözəl 

mənzərə E)Gözəl xanım,sən mənim canım 

28

Fermata nədir?A)Aksentin güclü    hissəsindən zəif  hissəsinə keçməsi B)Musiqi əsərini ifa etmə surəti C)Harmonik və melodik 

musiqidə musiqi fikrinin tamamlanması D)Səslərin qırıq qırıq 

ifasını göstərir E)Notu istənilən qədər uzadan işarədir 

29

Müşayətsiz əsər necə adlanır?A)Acapella B)MelizmC)RekviyemD)Duet E)Melodiya 

30

Birsəsli oxuma necə adlanır?A)Unison B)Rekviyem C)Ansambıl D)A capella E)Akkolada 


31

Qadın səsələri hansılardır?A)Soprano,tenor,altB)Soprano 

diskant,altC)Soprano,messo-soprano,alt D)Messo-

soprano,alt,diskant E)Tenor,bas,alt

32

S1+S2+A1+A2 hansı xordur?A)Dördsəsli qarışıq xor B)Dördsəsli qadın xoruC)Dördsəsli kişi xoruD) İkisəsli 

qadın xoru E)İkisəsli qarışıq xor.

33

Faktura nədir?A)Musiqinin yazılış üslubu B)Musiqi forması C)Konsonas və dissonans intervallar 

D)Kadanslar E)Xromatizm 

34

S.Ələsgərovun operası A)Bahadur və Sona B)NərgizC)Aşıq Qərib D)Firuzə E)Əsli və Kərəm 

35

Hansı opera Ü.Hacıbəyliinin yaradıcılığına aid deyil?A)Şeyx Sənan B)Koroğlu C)Şah Abbas və Xurşud 

BanuD) Leyli və Məcnun E)Şah İsmayıl 

36

T1+T2+B1+B2 hansı xordur?A)İkisəsli kişi xoru B)Dördsəsli kişi xoru C)Dördsəsli qarışıq xor D)İkisəsli 

qarışıq xor E)Unison xor 

37

Səs diapazonu  I oktavanın "do" notundan II oktavanın "sol" notuna qədər hansı səs qrupudur? A)Baslar 

Sopranolar C)Tenorlar  D)Diskantlar E)Altlar

38

Dirijor kimdir?A)Ansambl musiqnin ifa edən şəxs B)Müxtəlif alətlərdə ifa edən şəxsC) Musiqi bestələyən şəxs D)Yaradıcılıqla 

məşqul olan şəxs E)Xoreoqrafiya ifaçısı  

39

Ansambıl nədir?A)Musiqi əsərini bir neçə nəfərin birlikdə ifası B)Musiqi quruluşu C)Musiqi texniki mədəniyyət D)Xor vərdişləri 

E)Səslərin ikiləşməsi 

40

Azərbaycanda ilk dəfə xor kapellası neçənci ildə təşkil edilmişdir?a)1940 ci ildə  b)1945 ci ildə  c)1950 ci ildə  d)1950 ci ildə   

e)1955ci ildə

41

Kantata nədir?A)Musiqinin müşayətilə xorla və oxunan adətən təntənəli mahiyyətdaşıyan böyük musiqi 

əsəriB)Qədim rəqs C)Təntənəli mahnı D)Musiqi 

özfəaliyyəti E)Səs üçün məşğələ

42

Xorun növləri A)Həmcins və qarışıq xorlar B)Səslərin ikiləşməsi və diapazon C)Uşaq xoru və natamam qaışıq 

xor D)İkili və üçlü xorlar E)pera xoru və məktəb xorları 

43

Azərbaycanda ilk dəfə televizziya və radio komitəsinin xoru neçənci ildə açılmışdır?A) 1936-cı ildə B)1938-ci ildə C)1940-cı 

ildə D)1934-cü ildə E)1955-ci ildə 

44

Zülfüqar Hacıbəyovun operası A)Şeyx Sənan B)Rüstəm və Zöhrab C)Aşıq Qərib D)Şah İsmayıl E)Ulduz 


45

Azərbaycanda ilk dəfə oğlanlar xoru nə vaxt yaradılıb? A)1979-cu 

ildə B)1969-cu ildə C)1959-cu ildə D)1949-cu ildə E)1939-cu ildə 

46

Hansı əsərlər Niyazi yaradıcılığına aiddir?A)Xosrov və Şirin operası "Rast"simfonik muğamı B)Zaqatala suitası, "Əsli və 

Kərəm" operasıC)"Azərbaycan"suitası,"Aşıq Qərib" operası 

D)"Rast" simfonik muğamı "Arşın mal alan"operettası 

E)"Azərbaycan suitası "Koroğlu" operası 

47

Xor nədir?A)Vokal musiqinin kollektiv ifası B)duet C)Səs üçün məşğələD)MelodiyaE) Vokaliz 

48

Xor üçün zeruri sayılaqn əlamətlər A)ansambıl,kök ,nüanslar B)musiqi quruluşuCkadanslar D)duet E)Xromatizm 

49

Operada oratoriyada,kantada vacib olan əsas iştirakçı?A)Xor B)Kadanslar C)Diskant D)Rekviyem E)Melizm 

50

Aşağıdakılardan hansı beştərkibli xora aiddir?A) (S1+S2)+A+(T1+T2)+B B)S+A+T+B C)S+A+T+(B1+B2) 

D)S+A+T  E) (S1+S2)+(A1+A2)+(T1+T2)+(B1+B2) 

51

Q.Qarayev və C.Hacıyevin birgə yaratdıqları opera?A)Vətən B)Azad C)Solğun çiçəklər D)Daş çiçək E)Yarasa 

52

 Ən kiçik  tərkibli xor partiyası neçə ifaçıdan ibarətdir? A) 2 B)4 C)6 D)8 E)10

53

Xor partiturasının analizinə daxil deyil?A)Bəstəkar və əsər haqqında ümumi məlumat B)Ədəbi mətn və bunun bəstəkar 

tərəfindən istifadə olunması C)Vokal-xor analizi D)Harmoniya, 

faktura,metroritm,dinamika,artikulyasiya E)Xromatizm

54

Operanın əsas qəhrəmanlarıı hərtərəfli xarakterizə edən,sanki onun bədii-musiqili-surətiniəks etdirən solo musiqi nömrəsi necə 

adlanır?A)Ariya B)Duet C)Xor D) Vokaliz  E)Ansambıl

55

Not yazısının ixtisar işarəsi deyil A)Repriza B)Seqno C)Tremolo D)Kon oktava E)Açar 

56

Musiqi əsəri hansı üslublarda yazılır?A)Polifonik və ya homofonik B)Tonallı C)Artırılmış lad D)Əksidilmiş lad E)Notların qruplaşma 

qanunu


57

Xor partiyasının 2,3 yerə ayrılması necə adlanır?A)Divizi 

B)Diksiya C)Diapazon D)Dinamika E)Dissonans 

58

Səs diapzonu I oktavanın "do"notundan II oktavanın "sol"notunadək hansı səs qrupudur A)Altlar 

B)TenorlarC)Sopranolar D)Diskantlar E)Messo-sopranolar 

59

Zidd səslənən və bir-biri ilə həmahənglik yaratmayan səslərə nə deyilir?A)Konsonans B)Dissonans C)Tremolo D)Sinqo E)Kvinta 

60

Qadın xorlarının tərkibinə hansı səs qrupları  olur ?A)Soprano,messo-soprano,kontralto B)Soprano,tenor 

,kontraltoC)Messo-soprano,tenor ,diskantlar D)Messo-

soprano,tenor ,konralto E)Soprano,tenor,altlar 

61

Yumşaq səslənən və bir-birilə qovuşaraq hemahənglik yaradan səslərə nə deyilir?A)konsonas B)Dissonans C)TremoloD)Seqno 

E)Kvinta 
62

 Ən aşağı qadın səsi ?A)Soprano B)Kontralto C)Messo-soprano 

D)Tenor E)Diskant 

63

Konsertmeyster kimdir?A)Xor və solistlərə öz partiyalarını öyrenməyə kömək edən pianist B)Musiqi bəstələyən şəxs 

C)Yaradıcılıqla məşğul olan şəxs D)Solist E)Ansambıl musiqinin 

ifa prosesinə başçılıq edən şəxs.

64

Hansı fiziki xüsusuiyyət  musiqi səslərinə aid deyil ?A)yüksəklik B)Qüvvə C)Ölçü D)Tembr E)Gərginlik 

65

Kişi xorları hansı səs qruplarından təşkil olunur ?A)Tenor,diskant ,sopranoB)Bas,Bariton,tenorC)bas,tenor,kontraltoD)Tenor,bariton 

,diskant E)bariton,tenor,kontralto

66

Partitura nədir?A)Əsərin yazılış forması B)Səslərin ikiləşməsi  B)Musiqnin yazılış üslubu G)Kiçik partiyalar E)Musiqi forması 

67

Səsələnmənin əvvəlcədən göstərilməsi necə adlanır?A)Auftakt B)Tremolo C)Repriza D)Seqno E)Dinamika  

68

Ən aşağı səs ilə ən yuxarı səs arasında olan məsafə necə adlanır?A)Diapazon B)Oktava C)Interval D)Trel E)Arpecio 

69

Birsəsli oxuma necə adlanır?A)Kanon  B)Unison  C)Mulizm  D)rekviyem  E)Xromatizm 

70

Musiqinin müşayətilə xorla və tək oxunan adətən təntənəli mahiyyət daşıyan böyük musiqi əsərinin adı nədir?A)Oratoriya 

B)Kontata C)Sonata D)Pyes E)Variasiya 

71

Vokal musiqnin kollektiv ifasına nə deyilir ?A)Xor B)Duet C)Unison D)Ariya E)Vokaliz 

72

Dissonans nədir?A)Zidd səslənən və bir-biri ilə həmahənglik yaratmayan səslərdirB)Yumşaq səslənən və bir-birilə qovuşaraq 

həmahəng yaradan səslərdir C)Səsdüzümü DTörəməpillələr 

E)Dinamik işarə 

73

Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A)F.ƏmirovB) Ü.Hacıbəyov 

C)Q.Qarayev D)C,Cahangirov E)S.Ələsgərov    

74

Səs yüksəkliyinin qavranılmasının xarakterinə görə eşitmə necə olur?A)təxmini və dəqiq B)harmonik və melodik C)passiv və aktiv 

Ddaxili eşitmə E)xarici eşitmə 

75

Qarışıq xorda ən kiçik xor tərkibi neçə səsdən ibarət olur?A)12 B)8 C)4 E)6

76

Səslərin adla oxunuşu necə adlanır ?A)Nəzəriyyə B)solfecio C)xor ədəbiyyatı D)musiqi ədəbiyyatı E)xorşunaslıq 

77

Oğlanlar xoru ilk dəfə 1979-cu ildə kim tərəfindən yaradılıb?A)Z.Ələkbərova B)M.Maqamayev C)T.Quliyev 

D)R.Mirişli E)Ü.Hacıbəyov  

78

Harmonik sistemin əsasını nə təşkil edir ?A)səslər B)akkordlar C)melodik düzülüş D)harmonik bərabərlik 

79

Xorun kökü nə  deməkdir?A)sait səslərin təmiz oxunuşu B)nəfəs alma C)samit səslərin təmiz olması D)intonasiyanın təmiz olması 

E)səs duyumu 

80

Matəm xarakterli vokal əsəri necə adlanır?A)kantata B)Rekviem C)Ariya D)Simfoniya E)Oratoriya 


81

Aşağıdakı bəstəkarlardan hansı ilk dəfə simfoniyanın 

tərkibinə xor əlavə etmişdir?A)L.Bethoven 

B)A,Motsart 

C)F,Şubert D)F,List E)R.Şuman 

82

Bayatılar xor məcmuəsinin bəstəkarı kimdir?A)C.Hacıyev B)A.Əlizadə C)X.Mirzəzadə 

D)T.Quliyev E)M.Maqamayev 

83

Oratoriya nədir?A)çox səsli əsər B)müşayətsiz oxuma C)xor,solist və orkestr üçün əsər D)kiçik həcimli əsər 

E)vokal əsəri 

84

L.Bethoven neçənci simfoniyasında xor daxil etmişdir?A)IX B)V C)II D)XII E)I 

85

"Bayatı Şiraz"muğamını xor üçün hansı bəstəkar işləmişdir?A)N.Əliverdibəyov B)C.Cahangirov 

C)Q.Qarayev D)Niyazi E)M.Maqamayev 

86

Operanı hansı rus bəstəkarı ən demokratik janr adlandırdı? A)P.Çaykoviski B)M.Qlinka C)M.Borodin D)D.Sostakoviç 

E)P.Çeskanov 

87

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında nə zaman xor dirijor bölməsi açıldı?A)1951-ci ildə B)1940-cı ildə C)1956-cı ildə 

D)1962-ci ildə E)1975-ci ildə 

88

Solmizasiya nədir?A)not mətinin notla oxumaq B)səslərin adla oxunuşu C)üzündən oxuma D)eşidib təyin etmək E)eşitmə növü 

89

Mutasiya nədir?A)səsin açılması B)səsin dəyişməsi C)səsin diapazonu D)səsli oxuma E)Səsin batması 

90

"İnsan və zaman" kontatasının bəstəkarı kimdir?A)A.Əlizadə B)M.Mirzəyev C)R.Mustafayev D)O.Zülfüqarov E)F.Əmirov 

91

"Bülbül" a capellası hansı bəstəkarındır?A)Ü.Hacıbəyov B)C.Cahangirov C)M.Maqamayev D)F.Əmirov E)Q.Qarayev 

92

Xorda dəm notları necə adlanır?A)ansambıl B)kanon oxuma C)solo oxuma D)orqanlı punkt E) sopranoda saxlama 

93

Bunlardan hansı xor bəstəkarı deyil?A)C.Cahangirov B)F.Əmirov C)M.Maqamayev D)A.Bəbirov E)Ü.Hacıbəyov 

94

Dövlət himninin  bəstəkarı kimdir? A)M.Maqamayev B)Q.Qarayev C)Ü.Hacıbəyov D)F.Əmirov E)S.Ələsgərov

95

Aşağıdakı operalardan hansı beş pərdəli altı şəkilli operadır? A)"Leyli və Məcnun"B)"Nərgiz"C)"Sevil" D)"Şah 

İsmayıl"E)"Vətən 

96

Bunlardan biri həmcins qadın xorudu? A)üzün gülsə B)Gözəlim sənsən C)Gül baxçalar D)Eşqim E)Sevgili canan 


97

Hansı xor qarışıq xordur?A)Qızların xoru B)Bu gələn yara bənzər 

C)Əhsən qara qaşlara D)Şəbi Hicran E)Gül baxçalar 

98

Aşağıdakılardan hansı dirijor deyil?A)G.İmanova B)T.Quliyev C)Niyazi D)R.Adıgözəlov E)Y.Adıgözəlov 

99

"Naxçıvan" suitasının müəllifi kimdir?A)Aqşin Əlizadə B) Nəriman Məmmədov C)Ramiz Mirişli D)Yaşar Xəlilov E)Arif 

Məlikov 


100

Hnası opera qəhrəmanlıq janrında yazılıb?A)"Leyli və Məcnun" 

B)"Sevil" C)"Nərgiz"D)"Koroğlu"E)Əsli və Kərəm 

101


M.İ,Qlinka "Ruslan və Lyudmila" operasında hansı Azərbaycan 

Xalq mahnısından istifadə etmişdir?A)Qalanın dibində bir quş 

olaydım B)Bəri bax C)Sarı gəlin D)Aman ovçu E)Ay dili-dili

102


Kontata neçənci əsrdə meydana gəlmişdir?A)XV əsrdə B)XIVəsrdə 

C)XVIIəsrdə  D)XVIII əsrdəE)I əsrdə 

103

"Sevil"operasında ikinci hissə neçə şəkildən ibarətdir?A)bir şəkildən B)iki şəkildən C)Üç şəkildən D)dörd şəkildən E)beş 

şəkildən  

104

M.Borodin göstərir ki,üzdən oxumağa başlamazdan əvvəl aşağıdakıları öyrənmək lazımdır Bunlardan hansı səhvdir?A)heç bir 

müşayət olmadan oxumaq bacarığı B)intonasiya təmizliyi  

C)müşayətlə oxumaq D)notu bilmək və notu başa düşmək E)notu 

bilmək 


105

"Laçın", "Gül baxçaları","Aman ovçu" xor işləmələrinin bəstəkarı 

kimdir? A)F.Əmirov B)L.Atakişiyeva C)O.Rəcəbov 

D)N.Əliverdibəyov E)Z.Hacıbəyov 

106

Beş səsli tərkib hansıdır?A)S2+

T

2+A

2+

BB) 


S+A+T

1

+T2

+B 


C) 

S+A


1

+A

2+T

1

+T2

+B 


 D) 

S

1+

S

2+A+T

1

+B1

+B2 


E)T

1

+B1

+B

2+B

1

+B2

107


Bu operalardan hansı P.Çaykoviskinin deyil?A)"Pikovaya dama"B) 

"Yevqeni Oneqin"C)"Opriçnik"D)"Snequroçka" E) "Qaratoxmaq 

qadın"

108


Qədim Yunanıstanda xorda oxuya bilməyənə nə ası 

verdilər?A)nadan B)artist C)savadsız D)Cahil E)avara 

109

C.Cahangirovun "Fizuli" kontatası neçə hissədən ibarətdir?A)4 B)6 C)3 D)5 E)2

110


XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəllərində musiqi eşitmə qabiliyətinin 

ən məhşur sistemi yayılmışdır.Bu sistem hansıdır?A)harmoniya 

B)lad C)interval D)rəqəmli sistem E) tonallıq 

111


"Söylə bir görək" xoru hansı operadandır? A)"Koroğlu"B)"Leyli və 

Məcnun C)"Nərgiz" D)"Vətən" E)"Şah İsmayıl"
112

"Yoxsullar" xoru hansı operadandır?A) "Leyli və Məcnun" B) 

"koroğlu" C)Şah İsmayıl D) Nərgiz E) Əsli və Kərəm 

113


Bunlardan hansı C.Cahangirovun a capellası deyil ?A)Kərəm kimi 

B)Nargilə C) Payız D) Yanmış papiros 

114

İnterval sistemi neçənci əsrdə yayılmışdır?A)XVIII əsrin sonu XIX  əsrin əvvəllərində B)XIX əsrin sonu XX  əsrin əvvəllərində C) XIII 

əsrdə D) XVII əsrin sonu XVIII əsrin əvvəllərində E) XVI əsrdə. 

115

Səs yüksəkliyinin qavranılmasının xarakterinə görə eşitmə necə olur?A)təxmini və dəqiq B)passiv vəaktiv C) harmonik və melodik 

D)daxili eşitmə E)xarici eşitmə 

116

"Les" (meşə) a capella xorunu kim yazıb?A)F.Şubert B)F.Mendelson C)L.Bethoven D)A.Motsart E)F.Şopen 

117


Ən zil soprano partiyası hansıdır?A)dramatik soprano B)Koloratur 

soprano C)Lirik -koloratur soprano D)lirik soprano E)messo-

soprano 

118


A.Motsartın "Letniy veçer"(yay axşamı) xoru hansı tonallıqdadır? 

A)f moll B)H dur C)des dur D)C moll E) a moll 

119

Q.Qarayevin "Payız" a capellası hansı poemanın metninə yazılmışdır? A)Xosrov və Şirin B)Sirlər Xəzinəsi C)Yeddi Gözəl 

D)Leyli və Məcnun  E) İsgəndərnamə 

120

Bunlardan hansı musiqi eşitmə qabiliyyətinə aid deyil?A)eşidir,təəsuratlara məna verir B)həmin təəsuratları əks 

etmək C)daxilən oxumaq D)dirijorluq etmək E)daxili eşitmə 

121

"Slavsya" (Var ol) xoru hansı operanlın finalıdır?A)Knyaz İqor B)Rusalka C)İvan Susasnin D)Ruslan Lyudmila E)Xovanşına  

122


Ü.Hacıbəyovun "Koroğlu" operasından "Çənlibel" xoru neçənci 

pərdədədir?A)birinci b) ikinci C) üçüncü D)Dördüncü E)Beşinci 

123

"Allya breve" sözünün mənası nədir?A)mürəkkəb ölçü B)qarışıq ölçü C) Ölçünün bölünməsi D) sadə ölçü E)Şərti ölçü 

124


"ivan Susanin" və Ruslan və Lyudmila hansı bəstəkarın 

operalarıdır?A)L.Bethoven B) M.Qlinka C) P.Çaykoviskinin 

D)A,Daraqomijiskinin E)N.Rimski-Korsakovun 

125


L.Bethoven Yaz çağırışı xoru neçə hissəlidir?A)2 hissəli  B)3 

hissəli C)4 hissəli  D5 hissəli  E)6 hissəli 

126

Metodikanı bilmək nə üçün lazımdır? A) tədris prosesində milli musiqi alətlərini öyrənmək üçün B) hər hansı bir pedoqoji 

məşğələlərin  müvəffəqiyyətli aparılması üçün və həmin fənnin 

metodikasını bilmək üçün C) Azərbaycan xalq musiqi 

mədəniyyətini öyrənmək üçün D)Tələbələrdə duyma qabiliyyətini 

inkişaf etdirmək üçün E) yaxşı dərs deyə bilmək üçüm 

127


Ruslan və Lyudmila operasından "Ax tı svet Lyudmila" xoru necə 

səslənir ?A)şən B)qəmgin C)məzəli D)faciəli E) gərgin 
128

Konsonans nədir ?A) dinamik işarə B)səsdüzümü C)yumşaq 

səslənən və bir -birilə qovuşaraq həmahənglik yaradan səslərdir. 

D)zidd səslənən və bir -birilə həmahənglik yaratmayan 

səslərdir.E)törəmə pillələr 

129


"Svatuşka " xoru hansı operadandır?A) Boris Qodunov  

B)Snequroçka C) Rusalka D)Yevqeni Onegin E)Xovarnşina 

130

Ən zil tenor partiyası hansıdır? A)Altino B)Lirik tenor C)Liriko- dramatik tenor D)dramatik tenor E)lirik barizim 

131


Yevgeni Onegin operası hansı şairin sujetinə yazılıb ?A)A.Puşkin 

B)L.Mey C)P.Lajeçinkov D)M,Qoqol E) N.Ostrovski 

132

Metodiika nəyə kömək etmir?a0 müəllimə fənninin necə tədris olunmasına B)dərsin hansı formada aparılmasına C)yeni yolların 

axtarıb tapılmasına D)bəstəkarın həyat və yaradıcılığının 

öyrənilməsinə Edüzgen tədris metodunun hazırlanması 

133


"Parla günəş,sən bizə nur ver" bu sözlər hansı  operanın 

xorundandır?A)Şah İsmayıl B)Azad C)Sevil D) Nərgiz E)Vətən 

134

M.Musorqskinin "Boris Qodunov "operası hansı tonalıqdadır?A0 g moll B)f moll C)d moll D) f dur E) c moll

135


"Knyaz İqor" operasında "Uletay na krilyak vetra"(külək 

qanadlarında uç) xoru hansı xor tərkibinə aiddir?A)qarışıq xor B) 

kişi xoru C) qadın xoru D)uşaq xoru  E) natamam qarışıq xor

136


Yaşar Xəlilovun əsəri hansıdır?A)Xoşbəxtlik mahnısı B) 

Azərbaycan C)Ana vətən D)Göyərçin E)And 

137

"Cavid" "Ana" "Oktyabr" oratoriyalarının bəstəkarı kimdir?A)A.Əlizadə B)R,Mirişli C)M,Mirzəyev D)R.Mustafayev 

E)N.Məhəmməd 

138

Musiqi  əsərlərinin mustəqil dinlənilməsinin təşkilində hansı prinsip tətbiq olunur?A)muhazirə -konsert B)linqofon kabinəsində 

musiqi dinləmək C)televiziya və radio vasitəsilə D)sadədən 

mürəkkəbə E)mürəkkbdən sadəyə 

139


"Tomaner" xoruna İ.S.Bax neçənci illərdə rəhbərlik 

etmişdir?A)1718-1726 B)1744-1751 C)1723-1750 D)1732-1740 

E)1900-1910

140


P.Çaykoviskinin "Pikovaya dama"operasının liberettosunun kim 

yazıb ? A)P.Çaykoviski B)bacısı C)qardaşı D)atası E)A.Puşkin 

141

Solfecio fənninə aşağıdakılardan hansı aid deyil?A)solfecio etmə B)eşitmə qabiliyyətinin analizi C)musiqi imlası D)əsərin analizi 

E)səsin düzgün ifadəsi 

142

Detonasiya nədir?A)əsərin analizi B)səs duyumu C)səhv oxuma D)nəzəriyyə E)səsdüzümü 

143


Musiqisiz dialoqlarla növbələnən ayrı-ayrı musiqi nömrələrindən 

ibarət teatr tamaşası necə adlanır?A)opera B)operetta C)balet 

D)ansambıl E)ballada 

144


Oratoriyanı operadan fərqləndirən cəhət hansıdır?A)ariyanın olması 

B)xorun olması C)ansablin olması D)reçitativin olması E)burada 

hadisələr haqqında danışılır 145

Xorla oxuma fənni Bakı Musiqi Akemiyasının və Azərbaycan Türk 

Musiqi Məktəbinin tədrisinə Ü.hacıbəyov tərəfindən nə vaxt daxil 

edilmişdir?A)1922-ci ildə B)1921-ci ildə C)1923-cü ildə D)1925-ci 

ildə E)1926-cı ildə 

146


Opera oratoriya,kontata və b səhnələrdə əsər içərisindəki mətni 

mahnı kimi oxumaq necə adlanır?A) partitura b0reçitativ 

C)tessitura D)ariya E)solo 

147


Ü.Hacıbəyov Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında ilk çoxsəsli  

Azərbaycan xorunu nə vaxt yaratmışdı? A)1926-cı ildə B)1927-ci 

ild'ə C)1928-ci ldə D)1930-cu ildə E)1923-cü ildə   

148


N.Əliverdibəyovun yaradıcılığına aid deyil?A)Laçın B)Gül 

baxçalar C)aman ovçu D)Səndən mənə yar olmaz E)Ay qız kimin 

qızısan 

149


Oratoriyanın növü deyil?A)passion B)messa C)rekviem D)stabat 

mater E)oda 150

Üçsəsli kişi xoru xoru hansıdır?A)T1+T2+B B)T1+B+A C) B+A+T2 D)B1+B2+A E)B1+B2+B

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet
Incesenet -> Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
Incesenet -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
Incesenet -> 1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
Incesenet -> 1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
Incesenet -> E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?
Incesenet -> Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a "Xəmsə" əsərinə çəkdiyi


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə